Så använder vi smarttelefoner

Pamela Davidsson är statistikchef på Internetstiftelsen som bland mycket annat gör den årliga studien Svenskarna och internet. Men i avsnitt 84 av Kntnt Radio pratar vi med Pamela om en annan studie: Apparat. Det är en kartläggning av vad folk gör med sina smarta telefoner.

Pia Tegborg
2 februari 2017

Pamela Davidsson är sta­tistik­chef på Internetsstiftelsen som bland myc­ket annat gör den årli­ga stu­di­en Svenskarna och inter­net. Men i avsnitt 84 av Kntnt Radio pra­tar vi med Pamela om en annan stu­die: Apparat. Det är en kart­lägg­ning av vad folk gör med sina smar­ta telefoner.

[kntnt_​radio 84]

Apparat – om androidanvändarens mobilvanor

Smarttelefonen inte bara är en popu­lär pryl utan den har ock­så helt för­änd­rat vårt bete­en­de och våra för­vänt­ning­ar på nätet. I sam­ar­be­te med Solaris (Mobile Behaviour) har Internetsstiftelsen genom­fört under­sök­ning­en Apparat som tit­tar på hur 315 per­so­ner använt sina andro­id­mo­bi­ler under peri­o­den 9 decem­ber 2015 till 31 janu­a­ri 2016. Till skill­nad från många and­ra under­sök­ning­ar besva­rar inte del­ta­gar­na frå­gor utan istäl­let instal­le­ras en app i tele­fo­nen som mäter den fak­tis­ka använd­ning­en.

Spännande siffror

Resultatet är spän­nan­de. Vi får till exem­pel veta hur myc­ket tid per dygn vi ägnar åt mobi­len, att vi häng­er i soci­a­la appar drygt 30 gång­er om dagen, att vi har en för­kär­lek för sms och hur vårt ring­möns­ter ser ut. Jag tän­ker inte gå hän­del­ser­na i för­väg och avslö­ja den popu­lä­ras­te appen men kan näs­tan lova att du kom­mer att bli förvånad. 😉

En bonus

När Apparat-under­sök­ning­en var klar vil­le Pamela grä­va dju­pa­re. Hon val­de där­för ut två ung­do­mar, en tjej och en kil­le, och ana­ly­se­ra­de deras mobi­lan­vän­dan­de minut för minut under ett dygn. Listan över regi­stre­ra­de akti­vi­te­ter blir föga för­vå­nan­de lång…

I sena­re delen av pod­den berät­tar hon om resul­ta­tet av fall­stu­di­en.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: First One (Feat. Celina Ventanilla) © Ridgway (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »