Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Så fångar du läsare, lyssnare och tittare

Thomas Barregren
2 december 2016

Hejsan!

Thomas här. Tillbaka med ännu ett… Vad ska jag kal­la det? Ledare? Tja, det får duga. Jag är till­ba­ka med ännu en leda­re.

Förra fre­da­gen bom­ma­de jag att få med leda­ren i nyhets­bre­vet. Det insåg jag när auto­sva­ren bör­ja­de rass­la in strax efter kloc­kan 9 på fre­dag mor­gon. Då satt jag på tåget till Helsingborg; på väg till ännu ett kundupp­drag.

På tåget lyss­na­de jag på podcasts. Inte Filip & Fredrik, Alex & Sigge eller någon annan av de sto­ra svens­ka pod­dar­na. Nä. Jag lyss­nar mest till mer eller mind­re bra pod­dar om mark­nads­fö­ring, kom­mu­ni­ka­tion och lik­nan­de. Nördigt, jag vet. Men sådan är jag. En con­tent-nörd.

Hur som helst, på tåget lyss­na­de jag på The Business of Story. Avsnitt 67 för att vara pre­cis.

Och, men, därför

I det avsnit­tet avslö­jas det superenk­la och supe­ref­fek­ti­va recep­tet för hur du fång­ar och behål­ler läsa­re. Det är så enkelt att till och med Donald Trump bemäst­rar det. Och det fun­ge­rar.

Receptet nytt­jar en egen­skap hos män­ni­skor. En egen­skap som ver­kar var tid­lös och kul­turo­be­ro­en­de. En egen­skap som mås­te ha gyn­nats av det natur­li­ga urva­let. Vi äls­kar att lösa pro­blem. Vi äls­kar det så myc­ket att vi fri­vil­ligt söker upp pro­blem som vi kan lösa. Problem i form av gåtor, kors­ord, pus­sel.

Det är en egen­skap som bok­stav­li­gen talat alla bra tal, repor­tage, novel­ler, roma­ner, pjä­ser, fil­mer byg­ger på. Och som alla skick­li­ga­re tala­re, jour­na­lis­ter och för­fat­ta­re använ­der. Till och med karis­ma­tis­ka poli­ti­ker, under­hål­lan­de ståupp­ko­mi­ker och din roli­ga mor­bror använ­der sig av recep­tet. Ofta intui­tivt (som din mor­bror). Ibland med­ve­tet med hjälp av Freytags pyra­mid, Joseph Campbells Heros Journey, Syd Fields The Paradigm eller någon annan av de ota­li­ga berät­tar­struk­tu­rer som finns där ute.

Men i grund och bot­ten vilar allt på sam­ma enk­la grund­struk­tur som Randy Olson har döpt till ABT. De tre bok­stä­ver­na står för and, but, the­re­fo­re (och, men, där­för).

Varje bra berät­tel­se bör­jar med att du ska­par igen­kän­ning och ger nöd­vän­di­ga för­ut­sätt­ning­ar. Denna del är egent­li­gen ing­et annat än en mas­sa saker upp­räk­nat med ett utta­lat eller out­ta­lat och mel­lan. Denna del mot­sva­rar and i ABT-recep­tet. Håll den kort, för det är en nöd­vän­dig men gans­ka oin­tre­sant del för vår pro­blem­lö­san­de hjär­na. Det enda som får oss att fort­sät­ta är det out­ta­la­de löf­tet att det snart kom­mer ett men.

Så fort mot­ta­ga­ren är med på noter­na så tvär­vän­der du berät­tel­sen med ett men. Det är nu du intro­du­ce­rar utma­ning­en. Det är bör­jan på den sti­gan­de fasen i Freytags pyra­mid, när hjäl­ten tar kli­vet över trös­keln till den spe­ci­el­la värl­den i Heros Journey, och Plot Point I i The Paradigm. Denna del mot­sva­rar but i ABT-recep­tet. I spän­nan­de berät­tel­ser är det­ta bara bör­jan på en lång resa. I ståupp­ko­mik är det­ta själ­vas­te punch­li­nen.

Vår pro­blem­lö­san­de hjär­na söker ock­så stän­digt kic­kar. Och det är väl egent­li­gen det vi söker; kic­ken av att ett pro­blem får sin lös­ning. Därför mås­te var­je berät­tel­se ha en lös­ning. Likaså din. Denna del mot­sva­rar the­re­fo­re i ABT-recep­tet. Lösningen behö­ver inte all­tid vara fär­dig för att vi ska kän­na oss nöj­da. Bara fin­nas där.

Kommer du ihåg Clintons bud­skap från årets val? Precis. Nästan ing­en kom­mer ihåg det. Men kom­mer du ihåg Trumps? Japp. ”Make America gre­at again.” Vi kan hån­le och oja oss över Trumps osam­man­häng­an­de svam­mel från talar­sto­len, men vi kan inte för­ne­ka att det fun­ge­ra­de. Och nyc­keln till hans fram­gång var hans slo­gan: ”Make America gre­at again”. En enkelt slo­gan som berät­ta­de mer än vad bara orden står för. Och det den­na slo­gan berät­tan­de följ­de ABT-recep­tet: USA har varit fan­tas­tiskt, men har för­störts av eta­blis­se­mang­et, där­för ska jag göra ”America gre­at again”.

Jag har så myc­ket mer jag kan och vill berät­ta om det­ta, att det skul­le bli en lååång arti­kel i sig. Och det ska det­ta inte bli. Så där­för sät­ter jag punkt för den­na del i min ”leda­re”.

Vad gör de på banken efter 3?

Gäsp. Tanken på ban­kers kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­ar får mig att gäs­pa. Men det finns undan­tag. Och ett av de star­kast lysan­de är Jyske Bank.

Under Lasse Høgfeldts led­ning har kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en på Jyske Bank gått från en tra­di­tio­nell kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning till ett pris­be­lönt Brand Newsroom med en vida omta­lad TV-kanal. Men hur gör man en sådan omställ­ning?

Svaret får du som kom­mer till hös­tens sista Kntnt Frukost nu på tis­dag (6 decem­ber 2016). Du får ock­så höra hur de med glim­ten i ögat orkar pro­du­ce­ra inne­håll av högs­ta klass. Vareviga dag. Inte nog med det (jag bör­jar låta som för­säl­ja­re av magis­ka tra­sor på en mark­nad), dess­utom bju­der Jimmy Risberg från Cision på någ­ra axplock från rap­por­ten Svenskarna och soci­a­la medi­er 2016. Allt helt gra­tis (nu låter jag defi­ni­tivt som en säl­ja­re på Rabbalshedes mark­nad). Det enda du behö­ver göra är att anmä­la dig. Det finns någ­ra få plat­ser kvar. Först till kvarn…

Något är ruttet i mediebranschen

Svenska mark­nads­fö­ra­re beta­lar mång­mil­jon­be­lopp för annon­ser onli­ne. Men de blir lura­de av medi­e­hus, annons­nät­verk och skum­ma typer i mediebran­schens peri­fe­ri. Så för att kas­ta ljus över den­na skyg­ga verk­sam­het har vi pra­tat med Fredrik Hallberg. Han är en av Sveriges främs­ta exper­ter inom områ­det, med erfa­ren­het både från aka­de­min och verk­lig­he­ten. Du hör vårt sam­tal med Hallberg i avsnitt 77 av Kntnt Radio.

Missa inte hel­ler vår åter­kom­man­de gäst­skri­bent Alexandra Jungs tips på använ­dar­vän­li­ga 404-sidor, och lek­tion 2 i stra­te­gi­sko­lan.

Till sist

Det är ju fre­dag, så där­för ska jag avslu­ta med något lätt­sam­ma­re.

Vi när­mar oss slu­tet av året, och där­med ota­li­ga sum­me­ring­ar av året som gick och spa­ning­ar inför näs­ta. På Unruly bju­der Tara Mulloy oss på en sum­me­ring av 2016 års mest dela­de reklam­fil­mer. Och överst tro­nar årets jul­re­klam från John Lewis: #BusterTheBoxer.

https://​youtu​.be/​s​r​6​l​r​_​V​R​sEo

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
ut risus. Nullam adipiscing ipsum ut neque. dapibus elit. leo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest