Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Så fångar du läsare, lyssnare och tittare

Thomas Barregren
2 december 2016

Hejsan!

Thomas här. Tillbaka med ännu ett… Vad ska jag kal­la det? Ledare? Tja, det får duga. Jag är till­ba­ka med ännu en leda­re.

Förra fre­da­gen bom­ma­de jag att få med leda­ren i nyhets­bre­vet. Det insåg jag när auto­sva­ren bör­ja­de rass­la in strax efter kloc­kan 9 på fre­dag mor­gon. Då satt jag på tåget till Helsingborg; på väg till ännu ett kundupp­drag.

På tåget lyss­na­de jag på podcasts. Inte Filip & Fredrik, Alex & Sigge eller någon annan av de sto­ra svens­ka pod­dar­na. Nä. Jag lyss­nar mest till mer eller mind­re bra pod­dar om mark­nads­fö­ring, kom­mu­ni­ka­tion och lik­nan­de. Nördigt, jag vet. Men sådan är jag. En con­tent-nörd.

Hur som helst, på tåget lyss­na­de jag på The Business of Story. Avsnitt 67 för att vara pre­cis.

Och, men, därför

I det avsnit­tet avslö­jas det superenk­la och supe­ref­fek­ti­va recep­tet för hur du fång­ar och behål­ler läsa­re. Det är så enkelt att till och med Donald Trump bemäst­rar det. Och det fun­ge­rar.

Receptet nytt­jar en egen­skap hos män­ni­skor. En egen­skap som ver­kar var tid­lös och kul­turo­be­ro­en­de. En egen­skap som mås­te ha gyn­nats av det natur­li­ga urva­let. Vi äls­kar att lösa pro­blem. Vi äls­kar det så myc­ket att vi fri­vil­ligt söker upp pro­blem som vi kan lösa. Problem i form av gåtor, kors­ord, pus­sel.

Det är en egen­skap som bok­stav­li­gen talat alla bra tal, repor­tage, novel­ler, roma­ner, pjä­ser, fil­mer byg­ger på. Och som alla skick­li­ga­re tala­re, jour­na­lis­ter och för­fat­ta­re använ­der. Till och med karis­ma­tis­ka poli­ti­ker, under­hål­lan­de ståupp­ko­mi­ker och din roli­ga mor­bror använ­der sig av recep­tet. Ofta intui­tivt (som din mor­bror). Ibland med­ve­tet med hjälp av Freytags pyra­mid, Joseph Campbells Heros Journey, Syd Fields The Paradigm eller någon annan av de ota­li­ga berät­tar­struk­tu­rer som finns där ute.

Men i grund och bot­ten vilar allt på sam­ma enk­la grund­struk­tur som Randy Olson har döpt till ABT. De tre bok­stä­ver­na står för and, but, the­re­fo­re (och, men, där­för).

Varje bra berät­tel­se bör­jar med att du ska­par igen­kän­ning och ger nöd­vän­di­ga för­ut­sätt­ning­ar. Denna del är egent­li­gen ing­et annat än en mas­sa saker upp­räk­nat med ett utta­lat eller out­ta­lat och mel­lan. Denna del mot­sva­rar and i ABT-recep­tet. Håll den kort, för det är en nöd­vän­dig men gans­ka oin­tre­sant del för vår pro­blem­lö­san­de hjär­na. Det enda som får oss att fort­sät­ta är det out­ta­la­de löf­tet att det snart kom­mer ett men.

Så fort mot­ta­ga­ren är med på noter­na så tvär­vän­der du berät­tel­sen med ett men. Det är nu du intro­du­ce­rar utma­ning­en. Det är bör­jan på den sti­gan­de fasen i Freytags pyra­mid, när hjäl­ten tar kli­vet över trös­keln till den spe­ci­el­la värl­den i Heros Journey, och Plot Point I i The Paradigm. Denna del mot­sva­rar but i ABT-recep­tet. I spän­nan­de berät­tel­ser är det­ta bara bör­jan på en lång resa. I ståupp­ko­mik är det­ta själ­vas­te punch­li­nen.

Vår pro­blem­lö­san­de hjär­na söker ock­så stän­digt kic­kar. Och det är väl egent­li­gen det vi söker; kic­ken av att ett pro­blem får sin lös­ning. Därför mås­te var­je berät­tel­se ha en lös­ning. Likaså din. Denna del mot­sva­rar the­re­fo­re i ABT-recep­tet. Lösningen behö­ver inte all­tid vara fär­dig för att vi ska kän­na oss nöj­da. Bara fin­nas där.

Kommer du ihåg Clintons bud­skap från årets val? Precis. Nästan ing­en kom­mer ihåg det. Men kom­mer du ihåg Trumps? Japp. ”Make America gre­at again.” Vi kan hån­le och oja oss över Trumps osam­man­häng­an­de svam­mel från talar­sto­len, men vi kan inte för­ne­ka att det fun­ge­ra­de. Och nyc­keln till hans fram­gång var hans slo­gan: ”Make America gre­at again”. En enkelt slo­gan som berät­ta­de mer än vad bara orden står för. Och det den­na slo­gan berät­tan­de följ­de ABT-recep­tet: USA har varit fan­tas­tiskt, men har för­störts av eta­blis­se­mang­et, där­för ska jag göra ”America gre­at again”.

Jag har så myc­ket mer jag kan och vill berät­ta om det­ta, att det skul­le bli en lååång arti­kel i sig. Och det ska det­ta inte bli. Så där­för sät­ter jag punkt för den­na del i min ”leda­re”.

Vad gör de på banken efter 3?

Gäsp. Tanken på ban­kers kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­ar får mig att gäs­pa. Men det finns undan­tag. Och ett av de star­kast lysan­de är Jyske Bank.

Under Lasse Høgfeldts led­ning har kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en på Jyske Bank gått från en tra­di­tio­nell kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning till ett pris­be­lönt Brand Newsroom med en vida omta­lad TV-kanal. Men hur gör man en sådan omställ­ning?

Svaret får du som kom­mer till hös­tens sista Kntnt Frukost nu på tis­dag (6 decem­ber 2016). Du får ock­så höra hur de med glim­ten i ögat orkar pro­du­ce­ra inne­håll av högs­ta klass. Vareviga dag. Inte nog med det (jag bör­jar låta som för­säl­ja­re av magis­ka tra­sor på en mark­nad), dess­utom bju­der Jimmy Risberg från Cision på någ­ra axplock från rap­por­ten Svenskarna och soci­a­la medi­er 2016. Allt helt gra­tis (nu låter jag defi­ni­tivt som en säl­ja­re på Rabbalshedes mark­nad). Det enda du behö­ver göra är att anmä­la dig. Det finns någ­ra få plat­ser kvar. Först till kvarn…

Något är ruttet i mediebranschen

Svenska mark­nads­fö­ra­re beta­lar mång­mil­jon­be­lopp för annon­ser onli­ne. Men de blir lura­de av medi­e­hus, annons­nät­verk och skum­ma typer i mediebran­schens peri­fe­ri. Så för att kas­ta ljus över den­na skyg­ga verk­sam­het har vi pra­tat med Fredrik Hallberg. Han är en av Sveriges främs­ta exper­ter inom områ­det, med erfa­ren­het både från aka­de­min och verk­lig­he­ten. Du hör vårt sam­tal med Hallberg i avsnitt 77 av Kntnt Radio.

Missa inte hel­ler vår åter­kom­man­de gäst­skri­bent Alexandra Jungs tips på använ­dar­vän­li­ga 404-sidor, och lek­tion 2 i stra­te­gi­sko­lan.

Till sist

Det är ju fre­dag, så där­för ska jag avslu­ta med något lätt­sam­ma­re.

Vi när­mar oss slu­tet av året, och där­med ota­li­ga sum­me­ring­ar av året som gick och spa­ning­ar inför näs­ta. På Unruly bju­der Tara Mulloy oss på en sum­me­ring av 2016 års mest dela­de reklam­fil­mer. Och överst tro­nar årets jul­re­klam från John Lewis: #BusterTheBoxer.

https://​youtu​.be/​s​r​6​l​r​_​V​R​sEo

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
quis, risus. ut felis ipsum luctus Donec diam elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest