Så fångar du läsare, lyssnare och tittare

Thomas Barregren
2 december 2016

Hejsan!

Thomas här. Tillbaka med ännu ett… Vad ska jag kal­la det? Ledare? Tja, det får duga. Jag är till­ba­ka med ännu en ledare.

Förra fre­da­gen bom­ma­de jag att få med leda­ren i nyhets­bre­vet. Det insåg jag när auto­sva­ren bör­ja­de rass­la in strax efter kloc­kan 9 på fre­dag mor­gon. Då satt jag på tåget till Helsingborg; på väg till ännu ett kunduppdrag.

På tåget lyss­na­de jag på podcasts. Inte Filip & Fredrik, Alex & Sigge eller någon annan av de sto­ra svens­ka pod­dar­na. Nä. Jag lyss­nar mest till mer eller mind­re bra pod­dar om mark­nads­fö­ring, kom­mu­ni­ka­tion och lik­nan­de. Nördigt, jag vet. Men sådan är jag. En content-nörd.

Hur som helst, på tåget lyss­na­de jag på The Business of Story. Avsnitt 67 för att vara precis.

Och, men, därför

I det avsnit­tet avslö­jas det superenk­la och supe­ref­fek­ti­va recep­tet för hur du fång­ar och behål­ler läsa­re. Det är så enkelt att till och med Donald Trump bemäst­rar det. Och det fungerar.

Receptet nytt­jar en egen­skap hos män­ni­skor. En egen­skap som ver­kar var tid­lös och kul­turo­be­ro­en­de. En egen­skap som mås­te ha gyn­nats av det natur­li­ga urva­let. Vi äls­kar att lösa pro­blem. Vi äls­kar det så myc­ket att vi fri­vil­ligt söker upp pro­blem som vi kan lösa. Problem i form av gåtor, kors­ord, pussel.

Det är en egen­skap som bok­stav­li­gen talat alla bra tal, repor­tage, novel­ler, roma­ner, pjä­ser, fil­mer byg­ger på. Och som alla skick­li­ga­re tala­re, jour­na­lis­ter och för­fat­ta­re använ­der. Till och med karis­ma­tis­ka poli­ti­ker, under­hål­lan­de ståupp­ko­mi­ker och din roli­ga mor­bror använ­der sig av recep­tet. Ofta intui­tivt (som din mor­bror). Ibland med­ve­tet med hjälp av Freytags pyra­mid, Joseph Campbells Heros Journey, Syd Fields The Paradigm eller någon annan av de ota­li­ga berät­tar­struk­tu­rer som finns där ute.

Men i grund och bot­ten vilar allt på sam­ma enk­la grund­struk­tur som Randy Olson har döpt till ABT. De tre bok­stä­ver­na står för and, but, the­re­fo­re (och, men, därför).

Varje bra berät­tel­se bör­jar med att du ska­par igen­kän­ning och ger nöd­vän­di­ga för­ut­sätt­ning­ar. Denna del är egent­li­gen ing­et annat än en mas­sa saker upp­räk­nat med ett utta­lat eller out­ta­lat och mel­lan. Denna del mot­sva­rar and i ABT-recep­tet. Håll den kort, för det är en nöd­vän­dig men gans­ka oin­tre­sant del för vår pro­blem­lö­san­de hjär­na. Det enda som får oss att fort­sät­ta är det out­ta­la­de löf­tet att det snart kom­mer ett men.

Så fort mot­ta­ga­ren är med på noter­na så tvär­vän­der du berät­tel­sen med ett men. Det är nu du intro­du­ce­rar utma­ning­en. Det är bör­jan på den sti­gan­de fasen i Freytags pyra­mid, när hjäl­ten tar kli­vet över trös­keln till den spe­ci­el­la värl­den i Heros Journey, och Plot Point I i The Paradigm. Denna del mot­sva­rar but i ABT-recep­tet. I spän­nan­de berät­tel­ser är det­ta bara bör­jan på en lång resa. I ståupp­ko­mik är det­ta själ­vas­te punchlinen.

Vår pro­blem­lö­san­de hjär­na söker ock­så stän­digt kic­kar. Och det är väl egent­li­gen det vi söker; kic­ken av att ett pro­blem får sin lös­ning. Därför mås­te var­je berät­tel­se ha en lös­ning. Likaså din. Denna del mot­sva­rar the­re­fo­re i ABT-recep­tet. Lösningen behö­ver inte all­tid vara fär­dig för att vi ska kän­na oss nöj­da. Bara fin­nas där.

Kommer du ihåg Clintons bud­skap från årets val? Precis. Nästan ing­en kom­mer ihåg det. Men kom­mer du ihåg Trumps? Japp. ”Make America gre­at again.” Vi kan hån­le och oja oss över Trumps osam­man­häng­an­de svam­mel från talar­sto­len, men vi kan inte för­ne­ka att det fun­ge­ra­de. Och nyc­keln till hans fram­gång var hans slo­gan: ”Make America gre­at again”. En enkelt slo­gan som berät­ta­de mer än vad bara orden står för. Och det den­na slo­gan berät­tan­de följ­de ABT-recep­tet: USA har varit fan­tas­tiskt, men har för­störts av eta­blis­se­mang­et, där­för ska jag göra ”America gre­at again”.

Jag har så myc­ket mer jag kan och vill berät­ta om det­ta, att det skul­le bli en lååång arti­kel i sig. Och det ska det­ta inte bli. Så där­för sät­ter jag punkt för den­na del i min ”leda­re”.

Vad gör de på banken efter 3?

Gäsp. Tanken på ban­kers kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­ar får mig att gäs­pa. Men det finns undan­tag. Och ett av de star­kast lysan­de är Jyske Bank.

Under Lasse Høgfeldts led­ning har kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en på Jyske Bank gått från en tra­di­tio­nell kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning till ett pris­be­lönt Brand Newsroom med en vida omta­lad TV-kanal. Men hur gör man en sådan omställning?

Svaret får du som kom­mer till hös­tens sista Kntnt Frukost nu på tis­dag (6 decem­ber 2016). Du får ock­så höra hur de med glim­ten i ögat orkar pro­du­ce­ra inne­håll av högs­ta klass. Vareviga dag. Inte nog med det (jag bör­jar låta som för­säl­ja­re av magis­ka tra­sor på en mark­nad), dess­utom bju­der Jimmy Risberg från Cision på någ­ra axplock från rap­por­ten Svenskarna och soci­a­la medi­er 2016. Allt helt gra­tis (nu låter jag defi­ni­tivt som en säl­ja­re på Rabbalshedes mark­nad). Det enda du behö­ver göra är att anmä­la dig. Det finns någ­ra få plat­ser kvar. Först till kvarn…

Något är ruttet i mediebranschen

Svenska mark­nads­fö­ra­re beta­lar mång­mil­jon­be­lopp för annon­ser onli­ne. Men de blir lura­de av medi­e­hus, annons­nät­verk och skum­ma typer i mediebran­schens peri­fe­ri. Så för att kas­ta ljus över den­na skyg­ga verk­sam­het har vi pra­tat med Fredrik Hallberg. Han är en av Sveriges främs­ta exper­ter inom områ­det, med erfa­ren­het både från aka­de­min och verk­lig­he­ten. Du hör vårt sam­tal med Hallberg i avsnitt 77 av Kntnt Radio.

Missa inte hel­ler vår åter­kom­man­de gäst­skri­bent Alexandra Jungs tips på använ­dar­vän­li­ga 404-sidor, och lek­tion 2 i stra­te­gi­sko­lan.

Till sist

Det är ju fre­dag, så där­för ska jag avslu­ta med något lättsammare.

Vi när­mar oss slu­tet av året, och där­med ota­li­ga sum­me­ring­ar av året som gick och spa­ning­ar inför näs­ta. På Unruly bju­der Tara Mulloy oss på en sum­me­ring av 2016 års mest dela­de reklam­fil­mer. Och överst tro­nar årets jul­re­klam från John Lewis: #BusterTheBoxer.

https://​youtu​.be/​s​r​6​l​r​_​V​R​sEo

God läs­ning önskar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »