Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Så fångar du läsare, lyssnare och tittare

Thomas Barregren
2 december 2016

Hejsan!

Thomas här. Tillbaka med ännu ett… Vad ska jag kal­la det? Ledare? Tja, det får duga. Jag är till­ba­ka med ännu en leda­re.

Förra fre­da­gen bom­ma­de jag att få med leda­ren i nyhets­bre­vet. Det insåg jag när auto­sva­ren bör­ja­de rass­la in strax efter kloc­kan 9 på fre­dag mor­gon. Då satt jag på tåget till Helsingborg; på väg till ännu ett kundupp­drag.

På tåget lyss­na­de jag på podcasts. Inte Filip & Fredrik, Alex & Sigge eller någon annan av de sto­ra svens­ka pod­dar­na. Nä. Jag lyss­nar mest till mer eller mind­re bra pod­dar om mark­nads­fö­ring, kom­mu­ni­ka­tion och lik­nan­de. Nördigt, jag vet. Men sådan är jag. En con­tent-nörd.

Hur som helst, på tåget lyss­na­de jag på The Business of Story. Avsnitt 67 för att vara pre­cis.

Och, men, därför

I det avsnit­tet avslö­jas det superenk­la och supe­ref­fek­ti­va recep­tet för hur du fång­ar och behål­ler läsa­re. Det är så enkelt att till och med Donald Trump bemäst­rar det. Och det fun­ge­rar.

Receptet nytt­jar en egen­skap hos män­ni­skor. En egen­skap som ver­kar var tid­lös och kul­turo­be­ro­en­de. En egen­skap som mås­te ha gyn­nats av det natur­li­ga urva­let. Vi äls­kar att lösa pro­blem. Vi äls­kar det så myc­ket att vi fri­vil­ligt söker upp pro­blem som vi kan lösa. Problem i form av gåtor, kors­ord, pus­sel.

Det är en egen­skap som bok­stav­li­gen talat alla bra tal, repor­tage, novel­ler, roma­ner, pjä­ser, fil­mer byg­ger på. Och som alla skick­li­ga­re tala­re, jour­na­lis­ter och för­fat­ta­re använ­der. Till och med karis­ma­tis­ka poli­ti­ker, under­hål­lan­de ståupp­ko­mi­ker och din roli­ga mor­bror använ­der sig av recep­tet. Ofta intui­tivt (som din mor­bror). Ibland med­ve­tet med hjälp av Freytags pyra­mid, Joseph Campbells Heros Journey, Syd Fields The Paradigm eller någon annan av de ota­li­ga berät­tar­struk­tu­rer som finns där ute.

Men i grund och bot­ten vilar allt på sam­ma enk­la grund­struk­tur som Randy Olson har döpt till ABT. De tre bok­stä­ver­na står för and, but, the­re­fo­re (och, men, där­för).

Varje bra berät­tel­se bör­jar med att du ska­par igen­kän­ning och ger nöd­vän­di­ga för­ut­sätt­ning­ar. Denna del är egent­li­gen ing­et annat än en mas­sa saker upp­räk­nat med ett utta­lat eller out­ta­lat och mel­lan. Denna del mot­sva­rar and i ABT-recep­tet. Håll den kort, för det är en nöd­vän­dig men gans­ka oin­tre­sant del för vår pro­blem­lö­san­de hjär­na. Det enda som får oss att fort­sät­ta är det out­ta­la­de löf­tet att det snart kom­mer ett men.

Så fort mot­ta­ga­ren är med på noter­na så tvär­vän­der du berät­tel­sen med ett men. Det är nu du intro­du­ce­rar utma­ning­en. Det är bör­jan på den sti­gan­de fasen i Freytags pyra­mid, när hjäl­ten tar kli­vet över trös­keln till den spe­ci­el­la värl­den i Heros Journey, och Plot Point I i The Paradigm. Denna del mot­sva­rar but i ABT-recep­tet. I spän­nan­de berät­tel­ser är det­ta bara bör­jan på en lång resa. I ståupp­ko­mik är det­ta själ­vas­te punch­li­nen.

Vår pro­blem­lö­san­de hjär­na söker ock­så stän­digt kic­kar. Och det är väl egent­li­gen det vi söker; kic­ken av att ett pro­blem får sin lös­ning. Därför mås­te var­je berät­tel­se ha en lös­ning. Likaså din. Denna del mot­sva­rar the­re­fo­re i ABT-recep­tet. Lösningen behö­ver inte all­tid vara fär­dig för att vi ska kän­na oss nöj­da. Bara fin­nas där.

Kommer du ihåg Clintons bud­skap från årets val? Precis. Nästan ing­en kom­mer ihåg det. Men kom­mer du ihåg Trumps? Japp. ”Make America gre­at again.” Vi kan hån­le och oja oss över Trumps osam­man­häng­an­de svam­mel från talar­sto­len, men vi kan inte för­ne­ka att det fun­ge­ra­de. Och nyc­keln till hans fram­gång var hans slo­gan: ”Make America gre­at again”. En enkelt slo­gan som berät­ta­de mer än vad bara orden står för. Och det den­na slo­gan berät­tan­de följ­de ABT-recep­tet: USA har varit fan­tas­tiskt, men har för­störts av eta­blis­se­mang­et, där­för ska jag göra ”America gre­at again”.

Jag har så myc­ket mer jag kan och vill berät­ta om det­ta, att det skul­le bli en lååång arti­kel i sig. Och det ska det­ta inte bli. Så där­för sät­ter jag punkt för den­na del i min ”leda­re”.

Vad gör de på banken efter 3?

Gäsp. Tanken på ban­kers kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­ar får mig att gäs­pa. Men det finns undan­tag. Och ett av de star­kast lysan­de är Jyske Bank.

Under Lasse Høgfeldts led­ning har kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en på Jyske Bank gått från en tra­di­tio­nell kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning till ett pris­be­lönt Brand Newsroom med en vida omta­lad TV-kanal. Men hur gör man en sådan omställ­ning?

Svaret får du som kom­mer till hös­tens sista Kntnt Frukost nu på tis­dag (6 decem­ber 2016). Du får ock­så höra hur de med glim­ten i ögat orkar pro­du­ce­ra inne­håll av högs­ta klass. Vareviga dag. Inte nog med det (jag bör­jar låta som för­säl­ja­re av magis­ka tra­sor på en mark­nad), dess­utom bju­der Jimmy Risberg från Cision på någ­ra axplock från rap­por­ten Svenskarna och soci­a­la medi­er 2016. Allt helt gra­tis (nu låter jag defi­ni­tivt som en säl­ja­re på Rabbalshedes mark­nad). Det enda du behö­ver göra är att anmä­la dig. Det finns någ­ra få plat­ser kvar. Först till kvarn…

Något är ruttet i mediebranschen

Svenska mark­nads­fö­ra­re beta­lar mång­mil­jon­be­lopp för annon­ser onli­ne. Men de blir lura­de av medi­e­hus, annons­nät­verk och skum­ma typer i mediebran­schens peri­fe­ri. Så för att kas­ta ljus över den­na skyg­ga verk­sam­het har vi pra­tat med Fredrik Hallberg. Han är en av Sveriges främs­ta exper­ter inom områ­det, med erfa­ren­het både från aka­de­min och verk­lig­he­ten. Du hör vårt sam­tal med Hallberg i avsnitt 77 av Kntnt Radio.

Missa inte hel­ler vår åter­kom­man­de gäst­skri­bent Alexandra Jungs tips på använ­dar­vän­li­ga 404-sidor, och lek­tion 2 i stra­te­gi­sko­lan.

Till sist

Det är ju fre­dag, så där­för ska jag avslu­ta med något lätt­sam­ma­re.

Vi när­mar oss slu­tet av året, och där­med ota­li­ga sum­me­ring­ar av året som gick och spa­ning­ar inför näs­ta. På Unruly bju­der Tara Mulloy oss på en sum­me­ring av 2016 års mest dela­de reklam­fil­mer. Och överst tro­nar årets jul­re­klam från John Lewis: #BusterTheBoxer.

https://​youtu​.be/​s​r​6​l​r​_​V​R​sEo

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Praesent velit, et, luctus eleifend sed ipsum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest