Så gör du en användarvänlig 404-sida

När besökaren klickar på en länk till en sida som inte existerar visas ett felmeddelande, en så kallad 404-sida. Risken är då stor att besökaren tröttnar och söker vidare på annat håll. Trots den stora nyttan för användarupplevelsen är det få företag som lägger tid på sina felsidor. I dagens artikel delar Alexandra Jung med sig av enkla knep som kan rädda upplevelsen och dessutom guida besökaren rätt!

Alexandra Jung
30 november 2016

En 404-sida (eller ”felsi­da”) visas för besö­ka­ren då den för­sö­ker besö­ka en sida som inte finns. Ett 404-fel är en av många sta­tus­ko­der som retur­ne­ras från ser­vern och bety­der i det­ta fall att sidan inte finns till­gäng­lig. Vill du veta mer om de oli­ka sta­tus­ko­der­na och vad de inne­bär rekom­men­de­rar jag att du läser här.

Några av de van­li­gas­te anled­ning­ar­na till att felsi­dor upp­står är:

  • Att besö­ka­ren har skri­vit in en fel­ak­tig URL
  • Att sidan har flyt­tats eller tagits bort utan kor­rekt ompekning
  • Att besö­ka­ren klic­ka­de på en tra­sig länk
  • Att ser­vern lig­ger nere
404-sida

Felsidor kan utfor­mas på en mängd oli­ka sätt. Om du väl­jer att inte göra något med din 404-sida är det van­ligt att den ser ut som något av bildex­emp­len ovan. Som fram­går finns det inte någon möj­lig­het för besö­ka­ren att ta sig vida­re från felsi­dan till er webbplats.

Om en besö­ka­re möts av en stan­dar­di­se­rad 404-sida är ris­ken stor att den läm­nar webb­plat­sen utan vet­skap om vad er webb­plats har att erbju­da. Besökaren trött­nar helt enkelt och söker vida­re på annat håll. Därför är det otro­ligt vik­tigt att du läg­ger lite extra utveck­lings­tid på din felsi­da, så att du verk­li­gen hjäl­per besö­ka­ren att hit­ta det den söker.

En dålig felsida är inte bra för varumärket

Det finns många anled­ning­ar till var­för en besö­ka­re ham­nar på en 404-sida. Det kan vara genom en bru­ten länk internt eller från en annan webb­plats, genom sidor som bli­vit flyt­ta­de eller bort­tag­na utan kor­rekt ompek­ning eller genom att ha skri­vit en fel­ak­tig adress. Oavsett hur besö­ka­ren ham­na­de där så är det en vik­tig del i hur besö­ka­ren upp­le­ver oss och vår webb­plats. En dålig felsi­da är helt enkelt inte bra för varu­mär­ket sam­ti­digt som du ris­ke­rar att för­lo­ra besö­ka­re i onödan.

Något som få tän­ker på är att felsi­dor inte behö­ver resul­te­ra i en dålig använ­darupp­le­vel­se. Här har vi istäl­let chan­sen att vän­da en, för de fles­ta, irri­te­ran­de hän­del­se till en posi­tiv genom en väl­pla­ne­rad, hjälp­sam och kanske även rolig felsida.

En besö­ka­re som får en posi­tiv upp­le­vel­se och hit­tar det den är ute efter är klart mer benä­gen att besö­ka er webb­plats igen – så det finns myc­ket att vin­na på att ta de där extra ste­gen för att utveck­la era felsidor.

Skapa användarvänliga 404-sidor

Vi kan inte hind­ra felsi­dor från att upp­stå men vi kan för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen för besö­ka­ren när det fak­tiskt inträf­far. Det gör vi genom att anpas­sa vår 404-sida, vil­ket inte är sär­kilt svårt.

Nedan lis­tar jag saker att tän­ka på vid utform­ning­en av er felsida.

Hur hamnade jag här?

Undvik för­vir­ring hos besö­ka­ren genom att berät­ta vad som fak­tiskt hän­de. Hur ham­na­de den här? Se till att det all­tid finns en infor­ma­tiv text som för­kla­rar just det, och fram­förallt – låt använ­da­ren veta att det inte var den­nes fel.

Behåll samma utseende

404-sidan bör inte skil­ja sig från res­ten av er webb­plats utan istäl­let upp­le­vas som en natur­lig del av den. Med and­ra ord, använd sam­ma design som på den redan befint­li­ga webbplatsen.

Ge användaren möjligheten att ta sig vidare

Istället för att låta besö­ka­ren mötas av den irri­te­ran­de tex­ten ”Sidan kan inte hit­tas” vill vi erbju­da möj­lig­he­ten att klic­ka vida­re till vår webb­plats. Detta gör vi med hjälp av län­kar till webb­plat­sens start­si­da eller genom att inklu­de­ra er befint­li­ga meny och sidfot.

Folksams 404-sid
Ett före­tag som har en bra 404-sida är Folksam, som både infor­me­rar besö­ka­ren om vad som skett, bifo­gar en sökru­ta samt län­kar till and­ra delar av webbplatsen:
Länka till relevant innehåll

Låt besö­ka­ren ta del av ett rele­vant inne­håll. Den kanske inte hit­ta­de det den ursprung­li­gen sök­te efter, men genom att län­ka till befint­ligt inne­håll på vår webb­plats kan vi ändå fånga besö­ka­rens intres­se. Det kan hand­la om att län­ka till popu­lä­ra pro­duk­ter eller inlägg. Eller om att visa inne­håll som hen visat intres­se för vid tidi­ga­re besök på webbplatsen.

Låt besökaren anmäla felet

När något har gått snett och felsi­dan visas – ta då hjälp av era besö­ka­re och låt des­sa anmä­la den tra­si­ga län­ken direkt till er. Inkludera även ett kon­takt­for­mu­lär och/​eller era kon­takt­upp­gif­ter så att anmä­lan blir enkel att göra.

Nordic C Hotels 404-sida
Nordic C Hotel ger besö­ka­ren möj­lig­he­ten att lätt och smi­digt anmä­la even­tu­el­la fel som kan ha upp­stått genom ett formulär.
 Sökrutan

Om det är möj­ligt att göra en intern­sök­ning på er webb­plats bör sök­funk­tio­na­li­te­ten även fin­nas på 404-sidan så att besö­ka­ren själv kan hit­ta lik­nan­de innehåll.

tripadvisor
Sökrutorna på Tripadvisor är både cen­tre­ra­de och lättillgängliga.
Glöm inte mobilvänligheten

Se till att upp­le­vel­sen av felsi­dan är lika bra för använ­da­ren, oav­sett om besö­ket sker via mobi­len eller via desk­top. De funk­tio­ner som ni läg­ger till mås­te all­tid fun­ge­ra fel­fritt oav­sett enhet.

Vad kan vi göra för att minska antalet 404-sidor?

Ett av de bäs­ta sät­ten att mins­ka ris­ken för felsi­dor är att kon­ti­nu­er­ligt kon­trol­le­ra inne­hål­let på webb­plat­sen. Se till att de inter­na län­kar som ni har är kor­rek­ta och leder dit de ska utan någ­ra fel. Och har ni sidor som tagits bort, se till att peka om des­sa till en ny motsvarighet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »