Så gör du en användarvänlig 404-sida

När besökaren klickar på en länk till en sida som inte existerar visas ett felmeddelande, en så kallad 404-sida. Risken är då stor att besökaren tröttnar och söker vidare på annat håll. Trots den stora nyttan för användarupplevelsen är det få företag som lägger tid på sina felsidor. I dagens artikel delar Alexandra Jung med sig av enkla knep som kan rädda upplevelsen och dessutom guida besökaren rätt!

Alexandra Jung
30 november 2016

En 404-sida (eller ”felsi­da”) visas för besö­ka­ren då den för­sö­ker besö­ka en sida som inte finns. Ett 404-fel är en av många sta­tus­ko­der som retur­ne­ras från ser­vern och bety­der i det­ta fall att sidan inte finns till­gäng­lig. Vill du veta mer om de oli­ka sta­tus­ko­der­na och vad de inne­bär rekom­men­de­rar jag att du läser här.

Några av de van­li­gas­te anled­ning­ar­na till att felsi­dor upp­står är:

  • Att besö­ka­ren har skri­vit in en fel­ak­tig URL
  • Att sidan har flyt­tats eller tagits bort utan kor­rekt ompek­ning
  • Att besö­ka­ren klic­ka­de på en tra­sig länk
  • Att ser­vern lig­ger nere
404-sida

Felsidor kan utfor­mas på en mängd oli­ka sätt. Om du väl­jer att inte göra något med din 404-sida är det van­ligt att den ser ut som något av bildex­emp­len ovan. Som fram­går finns det inte någon möj­lig­het för besö­ka­ren att ta sig vida­re från felsi­dan till er webb­plats.

Om en besö­ka­re möts av en stan­dar­di­se­rad 404-sida är ris­ken stor att den läm­nar webb­plat­sen utan vet­skap om vad er webb­plats har att erbju­da. Besökaren trött­nar helt enkelt och söker vida­re på annat håll. Därför är det otro­ligt vik­tigt att du läg­ger lite extra utveck­lings­tid på din felsi­da, så att du verk­li­gen hjäl­per besö­ka­ren att hit­ta det den söker.

En dålig felsida är inte bra för varumärket

Det finns många anled­ning­ar till var­för en besö­ka­re ham­nar på en 404-sida. Det kan vara genom en bru­ten länk internt eller från en annan webb­plats, genom sidor som bli­vit flyt­ta­de eller bort­tag­na utan kor­rekt ompek­ning eller genom att ha skri­vit en fel­ak­tig adress. Oavsett hur besö­ka­ren ham­na­de där så är det en vik­tig del i hur besö­ka­ren upp­le­ver oss och vår webb­plats. En dålig felsi­da är helt enkelt inte bra för varu­mär­ket sam­ti­digt som du ris­ke­rar att för­lo­ra besö­ka­re i onö­dan.

Något som få tän­ker på är att felsi­dor inte behö­ver resul­te­ra i en dålig använ­darupp­le­vel­se. Här har vi istäl­let chan­sen att vän­da en, för de fles­ta, irri­te­ran­de hän­del­se till en posi­tiv genom en väl­pla­ne­rad, hjälp­sam och kanske även rolig felsi­da.

En besö­ka­re som får en posi­tiv upp­le­vel­se och hit­tar det den är ute efter är klart mer benä­gen att besö­ka er webb­plats igen – så det finns myc­ket att vin­na på att ta de där extra ste­gen för att utveck­la era felsi­dor.

Skapa användarvänliga 404-sidor

Vi kan inte hind­ra felsi­dor från att upp­stå men vi kan för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen för besö­ka­ren när det fak­tiskt inträf­far. Det gör vi genom att anpas­sa vår 404-sida, vil­ket inte är sär­kilt svårt.

Nedan lis­tar jag saker att tän­ka på vid utform­ning­en av er felsi­da.

Hur hamnade jag här?

Undvik för­vir­ring hos besö­ka­ren genom att berät­ta vad som fak­tiskt hän­de. Hur ham­na­de den här? Se till att det all­tid finns en infor­ma­tiv text som för­kla­rar just det, och fram­förallt – låt använ­da­ren veta att det inte var den­nes fel.

Behåll samma utseende

404-sidan bör inte skil­ja sig från res­ten av er webb­plats utan istäl­let upp­le­vas som en natur­lig del av den. Med and­ra ord, använd sam­ma design som på den redan befint­li­ga webb­plat­sen.

Ge användaren möjligheten att ta sig vidare

Istället för att låta besö­ka­ren mötas av den irri­te­ran­de tex­ten ”Sidan kan inte hit­tas” vill vi erbju­da möj­lig­he­ten att klic­ka vida­re till vår webb­plats. Detta gör vi med hjälp av län­kar till webb­plat­sens start­si­da eller genom att inklu­de­ra er befint­li­ga meny och sid­fot.

Folksams 404-sid
Ett före­tag som har en bra 404-sida är Folksam, som både infor­me­rar besö­ka­ren om vad som skett, bifo­gar en sökru­ta samt län­kar till and­ra delar av webb­plat­sen:
Länka till relevant innehåll

Låt besö­ka­ren ta del av ett rele­vant inne­håll. Den kanske inte hit­ta­de det den ursprung­li­gen sök­te efter, men genom att län­ka till befint­ligt inne­håll på vår webb­plats kan vi ändå fånga besö­ka­rens intres­se. Det kan hand­la om att län­ka till popu­lä­ra pro­duk­ter eller inlägg. Eller om att visa inne­håll som hen visat intres­se för vid tidi­ga­re besök på webb­plat­sen.

Låt besökaren anmäla felet

När något har gått snett och felsi­dan visas – ta då hjälp av era besö­ka­re och låt des­sa anmä­la den tra­si­ga län­ken direkt till er. Inkludera även ett kon­takt­for­mu­lär och/​eller era kon­takt­upp­gif­ter så att anmä­lan blir enkel att göra.

Nordic C Hotels 404-sida
Nordic C Hotel ger besö­ka­ren möj­lig­he­ten att lätt och smi­digt anmä­la even­tu­el­la fel som kan ha upp­stått genom ett for­mu­lär.
 Sökrutan

Om det är möj­ligt att göra en intern­sök­ning på er webb­plats bör sök­funk­tio­na­li­te­ten även fin­nas på 404-sidan så att besö­ka­ren själv kan hit­ta lik­nan­de inne­håll.

tripadvisor
Sökrutorna på Tripadvisor är både cen­tre­ra­de och lät­till­gäng­li­ga.
Glöm inte mobilvänligheten

Se till att upp­le­vel­sen av felsi­dan är lika bra för använ­da­ren, oav­sett om besö­ket sker via mobi­len eller via desk­top. De funk­tio­ner som ni läg­ger till mås­te all­tid fun­ge­ra fel­fritt oav­sett enhet.

Vad kan vi göra för att minska antalet 404-sidor?

Ett av de bäs­ta sät­ten att mins­ka ris­ken för felsi­dor är att kon­ti­nu­er­ligt kon­trol­le­ra inne­hål­let på webb­plat­sen. Se till att de inter­na län­kar som ni har är kor­rek­ta och leder dit de ska utan någ­ra fel. Och har ni sidor som tagits bort, se till att peka om des­sa till en ny mot­sva­rig­het.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
consequat. facilisis felis Lorem sit quis dapibus amet, nunc eleifend ut vel,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest