Så håller du geisten uppe: tips inför höstens utmaningar

Det finns inget mirakelmedel mot höststress. När året går mot sitt slut och du som marknadsförare jobbar för högtryck för att nå uppsatta mål är det lätt att krokna. Men ge inte upp för det finns mycket du kan göra! I dagens artikel tipsar vår gästskribent Johanna Stenmark på Punkt PR hur du håller ångan uppe och inspirationen på topp när du skapar innehåll i höst. Läs nu!

Johanna Stenmark
19 september 2018

Det är en inten­siv höst vi går till­mö­tes. Förutom ett – ska vi säga oklart? – poli­tiskt läge i Sverige är det bara någ­ra få måna­der kvar att nytt­ja för året.

Kommunikations- och mark­nads­av­del­ning­ar­na har sli­tit hårt och kre­a­ti­vi­tets­kon­tot bör­jar sina. Samtidigt är det dags att så smått kny­ta ihop säc­ken för ditt arbe­te i strä­van efter att kla­ra årets bud­get och upp­sat­ta mål. Allt det­ta sam­ti­digt som du ska hål­la blic­ken sta­digt fram­åt inför näs­ta år.

I det­ta läge är det lätt att tap­pa fokus sam­ti­digt som det kan vara svårt att pri­o­ri­te­ra insat­ser. Jag vet. Och just där­för vill jag bju­da dig på någ­ra tips om hur du behål­ler geis­ten, hit­tar fokus och pla­ne­rar framåt.

Tänk innehåll, inte kanal

Hur många gång­er hör du inte någon säga ”vad ska vi göra på Facebook i vec­kan?” Eller ”nu var det länge sen vi skrev något på bloggen”.

Det är en av mina käpp­häs­tar och en men­ta­li­tet jag gär­na utma­nar. Ponera att du är ett före­tag som säl­jer bad­klä­der. Vad skul­le hän­da med din kom­mu­ni­ka­tion om du istäl­let ställ­de frå­gan: ”Våra kun­der får hjälp genom att vi tip­sar om vin­terns res­mål för sol och bad – hur gör vi det på bäs­ta sätt?”.

2016 skrev Nick Worth en arti­kel för MarketingTech om ”con­su­mer-first mar­ke­ting” – ett bra lästips för den som är nyfiken!

Genom den­na lil­la för­änd­ring i tan­ke­sätt kan du för­hopp­nings­vis lösa en del kre­a­ti­va knu­tar. Låt sedan stra­te­gin och din mål­grupp sty­ra fortsättningen.

Utvärdera stort som smått – ris och ros

Bättre före­kom­ma än att förekommas.

Nu när nya affärs‑, verk­sam­hets- och mark­nads­pla­ner ska skri­vas och bud­ge­tar sät­tas bru­kar mät­ning och ana­ly­ser ham­na högt upp på agen­dan. Och för svar på hur du kan göra näs­ta år ännu bätt­re behö­ver du ha koll på hur det inne­stå­en­de året går.

Självklart hop­pas jag att du utvär­de­rar dina insat­ser löpan­de. Kortare inter­val­ler, kvar­tals- eller till och med månads­vis, ger dig stör­re möj­lig­he­ter att juste­ra sådant som inte fun­ge­rar i tid. Det ger dig ock­så möj­lig­he­ter att lära kän­na din mål­grupp, dess bete­en­de och later. Speciellt när du sam­lat på dig någ­ra måna­der, eller år, att jäm­fö­ra med. Kanske kom­mer du fram till att din mål­grupp är sär­skilt intres­se­rad av solkräm i sep­tem­ber – hur kan du dra nyt­ta av den kunskapen?

Skrota förra årets plan

Fyll inte i sam­ma redak­tio­nel­la plan som du använ­de senast. Använd inte sam­ma mall med sam­ma fält eller cel­ler som ska fyl­las i. Vet du varför?

Det häm­mar dig och din kre­a­ti­vi­tet. Om du utgår från det som har varit är det lätt att fort­sät­ta i sam­ma hjulspår.

Missförstå mig rätt – att åter­an­vän­da inne­håll kan vara guld värt, vil­ket jag skri­vit om tidi­ga­re. Däremot, att i pla­ne­rings­sta­di­et utgå från invan­da möns­ter, inne­bär en risk att du går mis­te om nya möj­lig­he­ter. Gör du verk­li­gen det bäs­ta tänk­ba­ra innehållet?

Den som blir bekväm ris­ke­rar ock­så att inte vara upp­da­te­rad vad gäl­ler vad mål­grup­pen vill ta del av och intres­se­rar sig för. Målgruppen för­änd­ras och utveck­las och så mås­te även ditt innehåll.

Att slent­ri­an­mäs­sigt göra en redak­tio­nell plan som är copy/​paste på före­gå­en­de år bäd­dar dess­utom för bris­tan­de utvär­de­ring. Håll koll på till­gäng­lig data, vad har fun­ge­rat bra – eller mind­re bra – och var­för. Finjustera och lägg en ny plan för året.

Gör en plan

Skrev jag inte just skro­ta planen?

Det är klart att du ska struk­tu­re­ra ditt arbe­te. Din nya plan, fylld med bra idéer och inne­håll, kan i slutän­dan föl­ja den struk­tu­rel­la grund­mall du är van att använ­da. Men du ska inte utgå från den när det kom­mer till att kre­e­ra fram och for­ma innehållet.

Att åter­an­vän­da sam­ma mall kan vara bra i sto­ra team där det är vik­tigt att alla för­står och kan använ­da pla­nen – att var­je år göra om struk­tu­ren ska­par lätt för­vir­ring och osä­ker­het. Däremot ska du se över struk­tu­ren ofta och vara öppen för att göra för­bätt­ring­ar, någ­ra steg i taget.

I en arti­kel av Jodi Harris på Content Marketing Institute får du tips på hur du kan struk­tu­re­ra upp ditt arbe­te med mal­lar och check­lis­tor att föl­ja. Något hon tryc­ker på och som även jag före­språ­kar är att den redak­tio­nel­la pla­nen behö­ver vara funk­tio­nell. Därför bör den ald­rig vara satt i sten. Utvärdera så att du ser att den blir använd och att den inte ska­par flask­hal­sar, onö­digt arbe­te eller krång­li­ga processer.

Träffas, umgås och nätverka

Vi behö­ver alla lite extra ener­gi under hös­ten då dagar­na blir kor­ta­re och helg­da­gar­na färre.

Mängder av forsk­ning visar att soci­a­la inter­ak­tio­ner och mel­lan­mänsk­li­ga rela­tio­ner gör oss star­ka­re. Dessutom kan nät­ver­kan­de vara en käl­la till inspi­ra­tion och nya insik­ter. Satsa på att del­ta på nät­verk­sträf­far, gå en kurs eller besök en kon­fe­rens i höst. Lokala, regi­o­na­la eller natio­nel­la. Varje nytt möte är ett till­fäl­le att lära sig något.

Ett annat tips är att föl­ja sidor, ämnen eller grup­per på soci­a­la medi­er i all­män­het – och på LinkedIn i syn­ner­het – som är rele­van­ta för ditt arbe­te eller din bransch. På SmartBizz, som drivs av Linda Björck, hit­tar du allt du behö­ver kän­na till om LinkedIn och annat mat­nyt­tigt om soci­a­la medier.

Kolla även in före­ta­get Blueleadz lis­ta på LinkedIn-grup­per att anslu­ta till för inspi­ra­tion och kun­skaps­ut­by­ten inom marknadsföring.

Hitta din källa till kunskap

Det finns extremt många klo­ka män­ni­skor (och maski­ner) att lära sig av. Jag pre­nu­me­re­rar på ett antal nyhets­brev för att få min dos av inspi­ra­tion och kun­skap. Det är ett for­mat som pas­sar mig och som låter mig ta del av det jag vill, i det tem­po jag vill. Här är någ­ra av mina bäs­ta tips på nyhets­brev som för­hopp­nings­vis kan hål­la kre­a­ti­vi­te­ten och inspi­ra­tio­nen vid liv i höst:

TrendWatching

Ger dig de senas­te inom inno­va­tion och kon­su­mentt­ren­der från hela värl­den. Snyggt pake­te­rat och lätt­samt att ta till sig.

Trender​.net från Företag & Framtid

Döm inte hun­den efter håren. Insiktsfullt och läro­rikt nyhets­brev som inte ser så myc­ket ut för värl­den men som all­tid leve­re­rar en stor vari­a­tion på ämnen. Teknik, mil­jö, kre­a­ti­vi­tet, kom­mu­ni­ka­tion – här berörs det mesta!

Marketingweek

Sammanställer det senas­te som hän­der inom mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion. Stora pen­sel­drag och sto­ra varu­mär­ken i fokus men aptit­ligt för­pac­kat så att du kan läsa det just du är intres­se­rad av.

Marketoonist

En träff­sä­ker och humo­ris­tisk syn på vad som pågår inom kom­mu­ni­ka­tions- och mark­nads­fö­rings­bran­schen – med stor dos av sar­kasm och iro­ni. Men ock­så avväp­nan­de insik­ter som väc­ker tan­kar kring var­för vi gör som vi gör.

Dela med dig du också

Det finns natur­ligt­vis väl­digt många fler bra nyhets­brev, webb­si­dor, blog­gar och podcasts att ta del av för att hål­la koll på det senas­te. Tipsa mig gär­na om du kän­ner till ett mat­nyt­tigt jag inte får missa.

Och tip­sa sam­ti­digt and­ra. Din kon­tors­gran­ne, lunch­kom­pis eller kund – dela med dig av din kun­skap så får du se att du kom­mer få enormt myc­ket kun­skap tillbaka.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »