The Photographer © Philip Male (CC BY 2.0)

Så hittar du bilder som fördubblar dina läsare

Studie visar att en bild fördubblar läsare. Men var hittar du bilden? I den här artikeln får både tips på bra bildkällor och några smarta trick.

Thomas Barregren
10 mars 2015

Du behö­ver ha en bild. Inte en gen­re­bild. Och moti­vet får inte vara en ste­re­o­typ eller kli­ché. Absolut inte. Det ska vara en unik bild. Den ska dra till sig upp­märk­sam­het och loc­ka läsa­ren in i din text. Och så ska den vara gra­tis.

Hur hit­tar du en sådan bild? Inte bara en gång. Utan fle­ra gång­er per vec­ka. Kanske rentav fle­ra gång­er per dag.

Jag kan inte erbju­da en patent­lös­ning. Men jag har tips på bra bild­käl­lor och någ­ra smar­ta trick. Så häng kvar så ska jag berät­ta hur.

Därför ska du alltid ha en bild

Men först: Varför är det så vik­tigt med en bild?

Det påstås att mer än 90% av all mänsk­lig kom­mu­ni­ka­tion sker utan ord, och att hjär­nan bear­be­tar visu­ell sti­mu­li 60 000 gång­er snab­ba­re än ord. Det förs­ta påstå­en­det är en san­ning med modi­fi­ka­tion. Det and­ra ver­kar näs­tan vara en modern vand­rings­sä­gen.

Men det finns and­ra siff­ror som visar på bil­dens bety­del­se.

Hubspot stu­de­ra­de 2012 hur bil­der påver­kar inlägg på Facebook:

  • 53% fler gil­lar en bildupp­da­te­ring än upp­da­te­ring­ar i genom­snitt.
  • 104% fler kom­men­ta­rer på en bildupp­da­te­ring än upp­da­te­ring­ar i genom­snitt.
  • 84% fler länk­k­lick på en bildupp­da­te­ring än text- och län­kupp­da­te­ring­ar.

Buffer gjor­de en liten stu­die 2013 som jäm­för­de inlägg på twit­ter (tweets) med och utan bild.

  • 150% fler retweets med bil­der än utan
  • 89% fler favo­rit­mar­ke­ring­ar med bild än utan
  • 18% fler klick med bild än utan

PR Newswires berät­tar att deras egen web­ba­na­ly­tics visar att

  • 180% fler nås av press­med­de­lan­de med bild än utan

BuzzSumo gjor­de i bör­jan av 2014 en ana­lys av mer än 100 mil­jo­ner artik­lar på web­ben. Studien som redo­vi­sas av Huffington Post inne­hål­ler myc­ket intres­san­ta data. Bland annat föl­jan­de:

  • 230% fler delar en arti­kel med en bild än utan
  • 316% fler delar en arti­kel på Facebook om den har en mini­a­tyr­bild än utan
  • 210% fler delar en arti­kel på Twitter om den har en mini­a­tyr­bild än utan

Så får du tag på en bild

När du behö­ver en bild kan du väl­ja mel­lan fyra till­vä­ga­gångs­sätt.

1. Du kan ta en bild själv. Det är ett ofta för­bi­sett alter­na­tiv som duger gott för en blogg eller i soci­a­la medi­er.

2. Du kan vän­da dig till en foto­graf som tar bil­der åt dig. Men se upp! Trots att du beta­lar foto­gra­fen så äger du inte bil­der­na. Det gör foto­gra­fen. Och hen kan krä­va dig på royal­ty var­je gång du använ­der dem. För att und­vi­ka det ska du avta­la om att de eko­no­mis­ka rät­tig­he­ter­na över­går till dig, eller åtminsto­ne att du har fri för­fo­gan­de­rätt.

3. Du kan köpa bild från foto­graf eller bild­by­rå. Men du köper den inte. Du beta­lar bara royal­ty för att få lov att använ­da den för ett angi­vet ända­mål. Varje gång du använ­der den till något annat mås­te du för­nya ditt lov och beta­la ny royal­ty.

4. Du kan köpa royal­tyfria bil­der, som ibland ock­så kal­las ”stock­bil­der” efter eng­els­kans stockp­ho­to. Du köper fort­fa­ran­de inte ägan­de­rät­ten, utan en rätt att använ­da bil­den på angiv­na vill­kor hur många gång­er som helst utan att beta­la royal­ty.

5. Du kan lad­da ned en gra­tis och royal­tyfri bild. Många ama­tör­fo­to­gra­fer, som­li­ga rik­tigt duk­ti­ga, och även någ­ra pro­fes­sio­nel­la foto­gra­fer, läg­ger upp sina bil­der på Flickr eller and­ra stäl­len där du gra­tis kan lad­da ned dem och använ­da dem utan royal­ty. Ofta används en Creative Commons licens.

6. Du kan lad­da ned en bild som är ”pub­lic domain”. De eko­no­mis­ka rät­tig­he­ter­na i en bild upp­hör 70 år efter foto­gra­fens död om bil­den har verks­höjd, annars 50 år efter att den togs. En foto­graf kan ock­så avstå eko­no­mis­ka rät­tig­he­ter, till exem­pel med en CC0-licens. I båda fal­len är det fritt att använ­da bil­den som du vill, så länge de ide­el­la rät­tig­he­ter­na respek­te­ras. Det är det när­mas­te vi kom­mer det som i USA kal­las ”pub­lic domain” – all­män egen­dom.

Om du ska ha en bild till var­je ny arti­kel på web­ben, och till var­je nytt inlägg i soci­a­la medi­er, så loc­kar gra­tis. Det vill säga alter­na­tiv 5 och 6 ovan. Men hur ska du hit­ta dem?

Google bildsök

Som allt annat i livet kan du goog­la fram sva­ret. Skämt åsi­do har Google en rik­tig använd­bar sök­funk­tion för bil­der. Gå till Google bild­sök och skriv in vad du söker efter. Sökresultatet består nu av bil­der som före­stäl­ler det du angav. Klicka på en av dem för att se mer infor­ma­tion samt knap­par som tar dig till sidan där bil­den före­kom­mer respek­ti­ve visar bil­den i full stor­lek.

De fles­ta av des­sa bil­der har du inte lov att använ­da. Men du kan säga till Google att bara visa bil­der du fak­tiskt får använ­da. Ovanför bil­der­na hit­tar du en rad med län­kar. Längst till höger står ”Sökverktyg”. När du klic­kar på den visas en ny rad med län­kar som du kan använ­da för att fil­tre­ra sökre­sul­ta­tet. En av dem är ”Användningsrättigheter”. Klicka på den och välj öns­kat vill­kor, till exem­pel ”Som får använ­das”.

google-bildsök

Men innan du använ­der bil­der­na behö­ver du ta reda på exakt vil­ka vill­kor som gäl­ler. Bilder som är licen­si­e­ra­de under Creative Commons ska all­tid ha foto­graf angi­ven samt licens med länk till licens­vill­ko­ren, och ofta ock­så bil­dens namn med länk till ori­gi­na­let. Dessutom kan and­ra krav, som att du inte får änd­ra i bil­den eller använ­da den kom­mer­si­ellt till­kom­ma. Och eftersom de fles­ta slar­var (tro­ligt­vis av okun­skap) med des­sa saker, så mås­te du ägna dig åt ett detek­tiv­ar­be­te för att ta reda på vad som gäl­ler. Så trots att Googles bild­sök är smi­dig så är det i prak­ti­ken ett alter­na­tiv du till­gri­per i nöd­fall.

Flickr

Om du hit­tar en bild med Google bild­sök och gör ditt detek­tiv­ar­be­te så är san­no­lik­he­ten stor att du ham­nar på Flickr. Det är en av web­bens mest popu­lä­ra webb­plat­ser för bild­del­ning.

Många som använ­der Flickr, men långt ifrån alla, låter dig lad­da ned deras bil­der under någon av Creative Commons licen­ser. Så där­för kan det vara en poäng att bör­ja din jakt på bil­der där.

Precis som Googles bild­sök kan du i Flickrs sök­verk­tyg stäl­la in att du bara ska se bil­der med cre­a­ti­ve com­mons licens. När du klic­kar på en bild får du detal­je­rad infor­ma­tion, inklu­si­ve bil­dens namn, foto­gra­fens namn, och vil­ken licens som gäl­ler.

flickr

Flickrs bild­sök är lite omständ­ligt att använ­da. Så per­son­li­gen före­drar jag att använ­da Compfight – en extern sök­mo­tor till Flickrs bild­skatt.

Men se upp! Varje sida med bil­der inleds med två rader royal­tyfria betal­bil­der.

Pixabay

Om du vill illu­stre­ra tid som kon­cept så kan du hos iStockphoto, Shutterstock och and­ra kom­mer­si­el­la bild­ban­ker söka på ”time” och få upp bil­der på bland and­ra kloc­kor. Det fun­ge­rar inte på hos Flickr, och där­med inte hel­ler hos Compfight. Där mås­te du själv ha idén att illu­stre­ra kon­cep­tet tid med en kloc­ka och sen söka efter ”clock”.

Men det finns bild­ban­ker med gra­tis­bil­der som fun­ge­rar som iStockphoto, Shutterstock och de and­ra. Den över­läg­set bäs­ta av dem, enligt min mening, är Pixabay. Dessutom har alla bil­der CC0-licens, de är ”pub­lic domain”, så du slip­per allt strul med att ange foto­graf med mera. Och som gräd­de på moset så kan du söka på svens­ka (även om resul­ta­tet blir träff­säk­ra­re på eng­els­ka).

pixabay

Det finns både utma­na­re och äld­re alter­na­tiv till Pixabay. Men inga lika bra (om du frå­gar mig).

Andra alternativ

Det finns fle­ra saj­ter med mind­re eller stör­re sam­ling­ar av bil­der du får använ­da fritt. Några av dem drivs av före­tag som ser det som mark­nads­fö­ring, and­ra av enskil­da. Några är en sam­ling av oli­ka foto­gra­fers bil­der, and­ra bara med en. Några av de mer väl­re­nom­me­ra­de föl­jer nedan.

Udda ställen att leta på

Många insti­tu­tio­ner och myn­dig­he­ter i Sverige och utom­lands har bil­der som är ”pub­lic domain”. Från Riksantikvarieämbetet till NASA. Många av dem del­tar i pro­jek­tet The Commons där ett urval av bil­der görs till­gäng­li­ga på Flickr.

Många före­tag har press­bil­der och till och med ett eget bil­dar­kiv. Till exem­pel Volvo och SKF.

Sist vill jag ock­så tip­sa om Wikimedia Commons som har 25 mil­jo­ner bil­der, vide­oklipp, ljud­fi­ler mer mera som du kan använ­da. Can we image är en sök­mo­tor för bil­der på Wikimedia Commons.

Saker att tänka på

Till sist, tänk på att det inte all­tid räc­ker att ha foto­gra­fens till­stånd för att använ­da en bild. Om det går att kän­na igen någon i en bild så behö­ver du tän­ka på per­son­upp­giftsla­gen och lagen om namn och bild i reklam. Och finns det i bil­den något med verks­höjd så kan du behö­va ha dess upp­hovs­mans till­stånd ock­så. Vissa av des­sa reg­ler slip­per du med utgiv­nings­be­vis för data­bas.

Dela med dig

Tipsa gär­na and­ra om den­na arti­kel. Dela den gär­na på LinkedIn, Facebook och Twitter.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
massa tempus ipsum ut vel, elementum efficitur. id ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest