Så jobbar Scania Newsdesk – intervju med Staffan Ekengren

Lean är arbetssättet för Scania. Både på bandet och på kommunikationsavdelningen. Lean är mer än bara ett arbetssätt. Det är ett förhållningssätt. Det handlar om att organisera sitt arbete så att varje sak som produceras, oavsett om det är en lastbil eller en artikel, blir färdig så snabbt som möjligt. Det låter enkelt, men kräver ett helt annat sätt att tänka och arbeta. På Scanias kommunikationsavdelning har man anammat det sättet. I denna intervju berättar Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, hur de har organiserat sig som en redaktion och jobbar enligt lean. Det här avsnittet av Kntnt Radio vill du inte missa!

Pia Tegborg
24 februari 2016

Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, berät­tar i avsnitt 53 av Kntnt Radio om hur de arbe­tar som redak­tion för att dag­li­gen fyl­la på webb­plat­sen, soci­a­la medi­er, kund­tid­ning med fle­ra kana­ler med nytt och spän­nan­de inne­håll för sina mål­grup­per. Med bara nio per­so­ner lyc­kas de uträt­ta mer än många stör­re team. Hemligheten är lean – ett för­håll­nings­sätt som hjäl­per tea­met att foku­se­ra på läsar­na och tit­tar­na och snabbt leve­re­ra det de vill ha.

Det är intres­sant att höra hur ett arbets­sätt som från bör­jan utveck­la­des av Toyota för bil­till­verk­ning har hit­tat in på Scanias kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning och i grun­den för­änd­rat och för­bätt­rat deras arbe­te. Det här vill du inte missa!

[kntnt_​radio 53]

Innehåll

Avsnitt 53 av Kntnt Radio är cir­ka 1 tim­me och omfat­tar bland annat:

 • vad det inne­bär att arbe­ta processorienterat
 • för­de­lar­na med att sam­la all kom­mu­ni­ka­tion i sam­ma arbetsprocess
 • Scanias Newsdesks grun­didé att all­tid utgå från storyn
 • det sto­ra fokus på kana­len som råder, både bland före­tag både i Sverige och utomlands
 • fun­de­ring­ar kring kon­ver­gen­sen mel­lan kom­mu­ni­ka­tion och marknad
 • Scanias sam­man­slag­ning av intern och extern kommunikation
 • att kana­len först är ett tec­ken på att man inte mäter och utvärderar
 • det prak­tis­ka arbe­tet på Scanias redaktion
 • att moni­to­re­ring och mät­ning får ökad betydelse
 • rol­ler som krävs i det redak­tio­nel­la arbetet
 • ett onli­ne-redak­tör­skap som krä­ver allt hög­re kompetens
 • att lean är en verk­sam­hets­stra­te­gi med effek­ti­va flö­den och stort fokus på slutkund
 • vik­ten av en sys­te­ma­tik för att inte drunk­na i alla nya kanaler
 • att ett pro­ces­s­o­ri­en­te­rat arbets­sätt byg­ger en trans­pa­rent kultur
 • att omställ­ning­en till lean är både svår och tar tid men är värt insatsen
 • intres­set för pro­ces­sen en för­ut­sätt­ning för att tri­vas på Scania Newsdesk
 • utma­ning­en att hit­ta online-kompetens
 • bris­ter­na i dagens media- och kommunikationsutbildning
 • att för­stå­el­sen för pro­ces­ser och dataa­na­lys blir hett inom en nära framtid
 • att kva­li­tet kan vara oli­ka saker
 • svå­rig­he­ten att se kopp­ling­en mel­lan kom­mu­ni­ka­tio­nen och resultatet

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Shadows © Draco and the Zodiac (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »