Skip to content

Så jobbar Scania Newsdesk – intervju med Staffan Ekengren

Lean är arbetssättet för Scania. Både på bandet och på kommunikationsavdelningen. Lean är mer än bara ett arbetssätt. Det är ett förhållningssätt. Det handlar om att organisera sitt arbete så att varje sak som produceras, oavsett om det är en lastbil eller en artikel, blir färdig så snabbt som möjligt. Det låter enkelt, men kräver ett helt annat sätt att tänka och arbeta. På Scanias kommunikationsavdelning har man anammat det sättet. I denna intervju berättar Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, hur de har organiserat sig som en redaktion och jobbar enligt lean. Det här avsnittet av Kntnt Radio vill du inte missa!

Pia Tegborg
24 februari 2016

Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, berät­tar i avsnitt 53 av Kntnt Radio om hur de arbe­tar som redak­tion för att dag­li­gen fyl­la på webb­plat­sen, soci­a­la medi­er, kund­tid­ning med fle­ra kana­ler med nytt och spän­nan­de inne­håll för sina mål­grup­per. Med bara nio per­so­ner lyc­kas de uträt­ta mer än många stör­re team. Hemligheten är lean – ett för­håll­nings­sätt som hjäl­per tea­met att foku­se­ra på läsar­na och tit­tar­na och snabbt leve­re­ra det de vill ha.

Det är intres­sant att höra hur ett arbets­sätt som från bör­jan utveck­la­des av Toyota för bil­till­verk­ning har hit­tat in på Scanias kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning och i grun­den för­änd­rat och för­bätt­rat deras arbe­te. Det här vill du inte mis­sa!

Innehåll

Avsnitt 53 av Kntnt Radio är cir­ka 1 tim­me och omfat­tar bland annat:

 • vad det inne­bär att arbe­ta pro­ces­s­o­ri­en­te­rat
 • för­de­lar­na med att sam­la all kom­mu­ni­ka­tion i sam­ma arbets­pro­cess
 • Scanias Newsdesks grun­didé att all­tid utgå från sto­ryn
 • det sto­ra fokus på kana­len som råder, både bland före­tag både i Sverige och utom­lands
 • fun­de­ring­ar kring kon­ver­gen­sen mel­lan kom­mu­ni­ka­tion och mark­nad
 • Scanias sam­man­slag­ning av intern och extern kom­mu­ni­ka­tion
 • att kana­len först är ett tec­ken på att man inte mäter och utvär­de­rar
 • det prak­tis­ka arbe­tet på Scanias redak­tion
 • att moni­to­re­ring och mät­ning får ökad bety­del­se
 • rol­ler som krävs i det redak­tio­nel­la arbe­tet
 • ett onli­ne-redak­tör­skap som krä­ver allt hög­re kom­pe­tens
 • att lean är en verk­sam­hets­stra­te­gi med effek­ti­va flö­den och stort fokus på slut­kund
 • vik­ten av en sys­te­ma­tik för att inte drunk­na i alla nya kana­ler
 • att ett pro­ces­s­o­ri­en­te­rat arbets­sätt byg­ger en trans­pa­rent kul­tur
 • att omställ­ning­en till lean är både svår och tar tid men är värt insat­sen
 • intres­set för pro­ces­sen en för­ut­sätt­ning för att tri­vas på Scania Newsdesk
 • utma­ning­en att hit­ta onli­ne-kom­pe­tens
 • bris­ter­na i dagens media- och kom­mu­ni­ka­tions­ut­bild­ning
 • att för­stå­el­sen för pro­ces­ser och dataa­na­lys blir hett inom en nära fram­tid
 • att kva­li­tet kan vara oli­ka saker
 • svå­rig­he­ten att se kopp­ling­en mel­lan kom­mu­ni­ka­tio­nen och resul­ta­tet

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Shadows © Draco and the Zodiac (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
lectus elit. elit. massa in mattis id nunc

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest