Så jobbar Scania Newsdesk – intervju med Staffan Ekengren

Lean är arbetssättet för Scania. Både på bandet och på kommunikationsavdelningen. Lean är mer än bara ett arbetssätt. Det är ett förhållningssätt. Det handlar om att organisera sitt arbete så att varje sak som produceras, oavsett om det är en lastbil eller en artikel, blir färdig så snabbt som möjligt. Det låter enkelt, men kräver ett helt annat sätt att tänka och arbeta. På Scanias kommunikationsavdelning har man anammat det sättet. I denna intervju berättar Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, hur de har organiserat sig som en redaktion och jobbar enligt lean. Det här avsnittet av Kntnt Radio vill du inte missa!

Pia Tegborg
24 februari 2016

Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, berät­tar i avsnitt 53 av Kntnt Radio om hur de arbe­tar som redak­tion för att dag­li­gen fyl­la på webb­plat­sen, soci­a­la medi­er, kund­tid­ning med fle­ra kana­ler med nytt och spän­nan­de inne­håll för sina mål­grup­per. Med bara nio per­so­ner lyc­kas de uträt­ta mer än många stör­re team. Hemligheten är lean – ett för­håll­nings­sätt som hjäl­per tea­met att foku­se­ra på läsar­na och tit­tar­na och snabbt leve­re­ra det de vill ha.

Det är intres­sant att höra hur ett arbets­sätt som från bör­jan utveck­la­des av Toyota för bil­till­verk­ning har hit­tat in på Scanias kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning och i grun­den för­änd­rat och för­bätt­rat deras arbe­te. Det här vill du inte mis­sa!

Innehåll

Avsnitt 53 av Kntnt Radio är cir­ka 1 tim­me och omfat­tar bland annat:

 • vad det inne­bär att arbe­ta pro­ces­s­o­ri­en­te­rat
 • för­de­lar­na med att sam­la all kom­mu­ni­ka­tion i sam­ma arbets­pro­cess
 • Scanias Newsdesks grun­didé att all­tid utgå från sto­ryn
 • det sto­ra fokus på kana­len som råder, både bland före­tag både i Sverige och utom­lands
 • fun­de­ring­ar kring kon­ver­gen­sen mel­lan kom­mu­ni­ka­tion och mark­nad
 • Scanias sam­man­slag­ning av intern och extern kom­mu­ni­ka­tion
 • att kana­len först är ett tec­ken på att man inte mäter och utvär­de­rar
 • det prak­tis­ka arbe­tet på Scanias redak­tion
 • att moni­to­re­ring och mät­ning får ökad bety­del­se
 • rol­ler som krävs i det redak­tio­nel­la arbe­tet
 • ett onli­ne-redak­tör­skap som krä­ver allt hög­re kom­pe­tens
 • att lean är en verk­sam­hets­stra­te­gi med effek­ti­va flö­den och stort fokus på slut­kund
 • vik­ten av en sys­te­ma­tik för att inte drunk­na i alla nya kana­ler
 • att ett pro­ces­s­o­ri­en­te­rat arbets­sätt byg­ger en trans­pa­rent kul­tur
 • att omställ­ning­en till lean är både svår och tar tid men är värt insat­sen
 • intres­set för pro­ces­sen en för­ut­sätt­ning för att tri­vas på Scania Newsdesk
 • utma­ning­en att hit­ta onli­ne-kom­pe­tens
 • bris­ter­na i dagens media- och kom­mu­ni­ka­tions­ut­bild­ning
 • att för­stå­el­sen för pro­ces­ser och dataa­na­lys blir hett inom en nära fram­tid
 • att kva­li­tet kan vara oli­ka saker
 • svå­rig­he­ten att se kopp­ling­en mel­lan kom­mu­ni­ka­tio­nen och resul­ta­tet

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Shadows © Draco and the Zodiac (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
lectus dolor commodo risus eget nec consectetur Nullam Donec neque. sit

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest