Så kan du jobba med bloggare i din marknadsföring – med Frida Ramstedt

Hur ser en bloggares vardag ut? Och hur kan hen försörja sig? Hur ser affärsmodellen ut? Och vad skall jag tänka på om jag vill anlita en bloggare för att marknadsföra mina produkter?

Vill du veta svaren skall du lyssna på årets inredningsbloggare Frida Ramstedt som alltsedan 2005 driver Trendenser.se – en av Skandinaviens största inredningsbloggar med över 200 000 unika besökare i månaden!

Pia Tegborg
18 maj 2016

Hur ser egent­li­gen en blog­ga­res var­dag ut? Går det att för­sör­ja sig på att blog­ga? Finns det en affärsmo­dell bakom blog­gen eller hand­lar det mest om att recen­se­ra till­ställ­ning­ar och mark­nads­fö­ra före­tags pro­duk­ter för att sedan fäl­las för smygre­klam? Så som det ofta och gär­na fram­ställs i media.

Om du vill veta skall du lyss­na på det­ta myc­ket intres­san­ta pod­dav­snitt med Frida Ramstedt – pro­fes­sio­nell inred­nings­blog­ga­re, som allt­se­dan 2011 för­sör­jer sig helt och hål­let på sina digi­ta­la kana­ler. Med 200 000 föl­ja­re per månad, 600 000 sid­vis­ning­ar och hela 86 000 föl­ja­re på Instagram har hon lyc­kats byg­ga en platt­form med 2–4 gång­er stör­re räck­vidd än de  väl­re­nom­me­ra­de tryck­ta maga­si­nen inom områ­det.

Hör hen­nes berät­tel­se och ta del av de många tip­sen i dagens avsnitt av Kntnt Radio!

Från coolaste reklambyrån till pysselverkstad

Frida Ramstedt är i grun­den civi­le­ko­no­men och reklam­ma­ka­ren som näst­la­de sig in på IKEA med hjälp av sin blogg och så små­ning­om ham­na­de på den pris­be­lön­ta byrån Forsman & Bodenfors. 2011 sade hon upp sig för att sat­sa hel­hjär­tat på sin baby, blog­gen Trendenser​.se.

Omgivningen var fun­der­sam över kar­riär­by­tet och den norr­länds­ka pap­pan (Frida är från Umeå) för­bryl­lad :

Ska du tjä­na peng­ar på att pyss­la och vika ser­vet­ter? 🙂

Ett exempel på content marketing

Det som bör­ja­de som en pas­sion för inred­ning har nu bli­vit en affärs­rö­rel­se som idag omsät­ter 5 mil­jo­ner kro­nor. Till sin hjälp har Frida en assi­stent och en stu­dio på 200 kvm. Genom att regel­bun­det blog­ga har Frida byggt ett starkt varu­mär­ke i sann con­tent mar­ke­ting-anda och ska­pat en platt­form där hon kan möta kun­der för bland annat fotoupp­drag, sty­list­jobb och före­läs­ning­ar. Ett exem­pel på sådant upp­drag är Kntnt fru­kost den 12 maj där Frida var vår huvud­ta­la­re:)

Fridas knep mot skrivkramp

I 10 års tid har Frida blog­gat, minst en gång om dagen – ibland fler. Lördag och sön­dag inräk­na­de. För det är ofta då hen­nes mål­grupp är ute och sur­far. Regelbundenheten är super­vik­tig. Hennes föl­ja­re litar tryggt på att hon all­tid leve­re­rar. Att hon orkar beror på hen­nes pas­sion eller nör­dig­het för inred­ning. Ända ut i fing­er­top­par­na.

Men som alla and­ra drab­bas hon ibland av skriv­kramp och då tar hon till des­sa knep:

 • Börja skri­va – kram­pen släp­per så små­ning­om.
 • Släpp det du tänkt skri­va om och bör­ja istäl­let med ett blankt blad. När du sena­re tar upp spå­ret igen har du ett annat per­spek­tiv.
 • Gå ut, gör något annat en stund.
 • Boxa in tex­ten i oli­ka styc­ken så att du får ramar att för­hål­la dig till. Börja exem­pel­vis med slu­tet.
 • Ha fas­ta rubriker/​återkommande teman. Då vet du vad som gäl­ler och det blir lät­ta­re att fyl­la blog­gen.

Tio tips för dig som vill anlita en bloggare

Allt fler före­tag väl­jer att mark­nads­fö­ra sina pro­duk­ter med hjälp av en utom­stå­en­de blog­ga­re. I pod­den bju­der Frida på en mängd nyt­ti­ga tips för dig som går i såda­na tan­kar. Tio av dem har jag sam­man­ställt här.

 1. Välj din blog­ga­re med omsorg och säker­ställ att den­nes stil mat­char ditt varu­mär­ke.
 2. Se till att blog­ga­ren har till­gång till den mål­grupp du vill nå.
 3. Be om sta­tistik så att blog­ga­ren kan leda sina siff­ror i bevis.
 4. Säkerställ att blog­ga­rens mål­grupp verk­li­gen kan nyttja/​är rätt för din pro­dukt.
 5. Kontakta blog­ga­ren per­son­li­gen och för­kla­ra din idé.
 6. Involvera blog­ga­ren tidigt i idépro­ces­sen och var lyhörd för hens erfa­ren­het.
 7. Kom inte med en fär­dig idé utan låt blog­ga­ren göra sin egen hand­på­lägg­ning för bäs­ta resul­tat.
 8. Sponsormärk sam­ar­be­tet!
 9. Ge feed­back till blog­ga­ren så att alla kan göra sitt bäs­ta för att nå målet.
 10. Mät med tyd­li­ga KPI:er men ha tåla­mod!

Glöm hel­ler inte bort att det finns reg­ler att för­hål­la sig till när du anli­tar en blog­ga­re. Det gäl­ler inte minst att föl­ja mark­nads­fö­rings­la­gen. Det är all­tid du som är ansva­rig för inne­hål­let i din mark­nads­fö­ring. Det gäl­ler även om du anli­tar en extern blog­ga­re.

Lyssna gär­na på vår inter­vju med advo­kat Cecilia Torelm Tornberg där vi pra­tar om det­ta.

Effekten av samarbetet

Som med all mark­nads­fö­ring tar det tid innan man kan skör­da fruk­ter­na av sam­ar­be­tet med blog­ga­ren. Hur lång tid det tar skil­jer sig från pro­dukt till pro­dukt. Det finns all­tid en beslut­strös­kel. Vid köp av möb­ler eller vid reno­ve­ring hem­ma är den hög då beslu­tet ofta invol­ve­rar fle­ra per­so­ner och krä­ver betän­ke­tid. Bäst effekt får man med pro­duk­ter i pris­klass 100 – 500 kro­nor. Där är beslu­tet enkelt och kan fat­tas snabbt.

I sälj­dri­van­de syf­te kan det vara bra att erbju­da rabat­ter. Men då talar vi minst 15%. Rabatter på 10% kan du lika gär­na strun­ta i menar Frida. Och det gäl­ler genom­gå­en­de för alla bran­scher.

De bästa tipsen för dig som vill göra jobbet själv

Du kan natur­ligt­vis ock­så göra job­bet själv. Men hur kom­mer ditt före­tag igång och blog­gar? Lär av hur blog­gar­na job­bar. Börja med att göra en pub­li­ce­rings­plan så att du vet vad du skall fyl­la blog­gen med. Sedan kan du med gott sam­ve­te föl­ja nedan­stå­en­de råd:

 1. Gör tyd­li­ga rubri­ker
 2. Förproducera. Idag finns inte läng­re kra­vet att ämnet är dags­ak­tu­ellt utan viss för­dröj­ning är helt ok.
 3. Skriv bro­de­ran­de, tänk krö­ni­ka.
 4. Bjud in läsar­na bakom kulis­ser­na. De vill veta vad ni gör på före­ta­get och byg­ga rela­tio­ner med de som job­bar där.
 5. Ge blog­gen en struk­tur. Då vet läsa­ren vad den kan för­vän­ta sig och före­ta­get hur det skall kla­ra av att fyl­la blog­gen med rele­vant inne­håll.
 6. Visa expert­kun­skap. Ju mer nischad och nör­dig du är – desto bätt­re. Så ös på!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Painted Dream © The Dada Weatherman (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ut velit, tristique sem, dolor. libero commodo Sed Aliquam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest