Så kan du jobba med bloggare i din marknadsföring – med Frida Ramstedt

Hur ser en bloggares vardag ut? Och hur kan hen försörja sig? Hur ser affärsmodellen ut? Och vad skall jag tänka på om jag vill anlita en bloggare för att marknadsföra mina produkter?

Vill du veta svaren skall du lyssna på årets inredningsbloggare Frida Ramstedt som alltsedan 2005 driver Trendenser.se – en av Skandinaviens största inredningsbloggar med över 200 000 unika besökare i månaden!

Pia Tegborg
18 maj 2016

Hur ser egent­li­gen en blog­ga­res var­dag ut? Går det att för­sör­ja sig på att blog­ga? Finns det en affärsmo­dell bakom blog­gen eller hand­lar det mest om att recen­se­ra till­ställ­ning­ar och mark­nads­fö­ra före­tags pro­duk­ter för att sedan fäl­las för smygre­klam? Så som det ofta och gär­na fram­ställs i media.

Om du vill veta skall du lyss­na på det­ta myc­ket intres­san­ta pod­dav­snitt med Frida Ramstedt – pro­fes­sio­nell inred­nings­blog­ga­re, som allt­se­dan 2011 för­sör­jer sig helt och hål­let på sina digi­ta­la kana­ler. Med 200 000 föl­ja­re per månad, 600 000 sid­vis­ning­ar och hela 86 000 föl­ja­re på Instagram har hon lyc­kats byg­ga en platt­form med 2–4 gång­er stör­re räck­vidd än de  väl­re­nom­me­ra­de tryck­ta maga­si­nen inom området.

Hör hen­nes berät­tel­se och ta del av de många tip­sen i dagens avsnitt av Kntnt Radio!

[kntnt_​radio 59]

Från coolaste reklambyrån till pysselverkstad

Frida Ramstedt är i grun­den civi­le­ko­no­men och reklam­ma­ka­ren som näst­la­de sig in på IKEA med hjälp av sin blogg och så små­ning­om ham­na­de på den pris­be­lön­ta byrån Forsman & Bodenfors. 2011 sade hon upp sig för att sat­sa hel­hjär­tat på sin baby, blog­gen Trendenser​.se.

Omgivningen var fun­der­sam över kar­riär­by­tet och den norr­länds­ka pap­pan (Frida är från Umeå) förbryllad :

Ska du tjä­na peng­ar på att pyss­la och vika servetter? 🙂

Ett exempel på content marketing

Det som bör­ja­de som en pas­sion för inred­ning har nu bli­vit en affärs­rö­rel­se som idag omsät­ter 5 mil­jo­ner kro­nor. Till sin hjälp har Frida en assi­stent och en stu­dio på 200 kvm. Genom att regel­bun­det blog­ga har Frida byggt ett starkt varu­mär­ke i sann con­tent mar­ke­ting-anda och ska­pat en platt­form där hon kan möta kun­der för bland annat fotoupp­drag, sty­list­jobb och före­läs­ning­ar. Ett exem­pel på sådant upp­drag är Kntnt fru­kost den 12 maj där Frida var vår huvudtalare:)

Fridas knep mot skrivkramp

I 10 års tid har Frida blog­gat, minst en gång om dagen – ibland fler. Lördag och sön­dag inräk­na­de. För det är ofta då hen­nes mål­grupp är ute och sur­far. Regelbundenheten är super­vik­tig. Hennes föl­ja­re litar tryggt på att hon all­tid leve­re­rar. Att hon orkar beror på hen­nes pas­sion eller nör­dig­het för inred­ning. Ända ut i fingertopparna.

Men som alla and­ra drab­bas hon ibland av skriv­kramp och då tar hon till des­sa knep:

 • Börja skri­va – kram­pen släp­per så småningom.
 • Släpp det du tänkt skri­va om och bör­ja istäl­let med ett blankt blad. När du sena­re tar upp spå­ret igen har du ett annat perspektiv.
 • Gå ut, gör något annat en stund.
 • Boxa in tex­ten i oli­ka styc­ken så att du får ramar att för­hål­la dig till. Börja exem­pel­vis med slutet.
 • Ha fas­ta rubriker/​återkommande teman. Då vet du vad som gäl­ler och det blir lät­ta­re att fyl­la bloggen.

Tio tips för dig som vill anlita en bloggare

Allt fler före­tag väl­jer att mark­nads­fö­ra sina pro­duk­ter med hjälp av en utom­stå­en­de blog­ga­re. I pod­den bju­der Frida på en mängd nyt­ti­ga tips för dig som går i såda­na tan­kar. Tio av dem har jag sam­man­ställt här.

 1. Välj din blog­ga­re med omsorg och säker­ställ att den­nes stil mat­char ditt varumärke.
 2. Se till att blog­ga­ren har till­gång till den mål­grupp du vill nå.
 3. Be om sta­tistik så att blog­ga­ren kan leda sina siff­ror i bevis.
 4. Säkerställ att blog­ga­rens mål­grupp verk­li­gen kan nyttja/​är rätt för din produkt.
 5. Kontakta blog­ga­ren per­son­li­gen och för­kla­ra din idé.
 6. Involvera blog­ga­ren tidigt i idépro­ces­sen och var lyhörd för hens erfarenhet.
 7. Kom inte med en fär­dig idé utan låt blog­ga­ren göra sin egen hand­på­lägg­ning för bäs­ta resultat.
 8. Sponsormärk sam­ar­be­tet!
 9. Ge feed­back till blog­ga­ren så att alla kan göra sitt bäs­ta för att nå målet.
 10. Mät med tyd­li­ga KPI:er men ha tålamod!

Glöm hel­ler inte bort att det finns reg­ler att för­hål­la sig till när du anli­tar en blog­ga­re. Det gäl­ler inte minst att föl­ja mark­nads­fö­rings­la­gen. Det är all­tid du som är ansva­rig för inne­hål­let i din mark­nads­fö­ring. Det gäl­ler även om du anli­tar en extern bloggare.

Lyssna gär­na på vår inter­vju med advo­kat Cecilia Torelm Tornberg där vi pra­tar om detta.

Effekten av samarbetet

Som med all mark­nads­fö­ring tar det tid innan man kan skör­da fruk­ter­na av sam­ar­be­tet med blog­ga­ren. Hur lång tid det tar skil­jer sig från pro­dukt till pro­dukt. Det finns all­tid en beslut­strös­kel. Vid köp av möb­ler eller vid reno­ve­ring hem­ma är den hög då beslu­tet ofta invol­ve­rar fle­ra per­so­ner och krä­ver betän­ke­tid. Bäst effekt får man med pro­duk­ter i pris­klass 100 – 500 kro­nor. Där är beslu­tet enkelt och kan fat­tas snabbt.

I sälj­dri­van­de syf­te kan det vara bra att erbju­da rabat­ter. Men då talar vi minst 15%. Rabatter på 10% kan du lika gär­na strun­ta i menar Frida. Och det gäl­ler genom­gå­en­de för alla branscher.

De bästa tipsen för dig som vill göra jobbet själv

Du kan natur­ligt­vis ock­så göra job­bet själv. Men hur kom­mer ditt före­tag igång och blog­gar? Lär av hur blog­gar­na job­bar. Börja med att göra en pub­li­ce­rings­plan så att du vet vad du skall fyl­la blog­gen med. Sedan kan du med gott sam­ve­te föl­ja nedan­stå­en­de råd:

 1. Gör tyd­li­ga rubriker
 2. Förproducera. Idag finns inte läng­re kra­vet att ämnet är dags­ak­tu­ellt utan viss för­dröj­ning är helt ok.
 3. Skriv bro­de­ran­de, tänk krönika.
 4. Bjud in läsar­na bakom kulis­ser­na. De vill veta vad ni gör på före­ta­get och byg­ga rela­tio­ner med de som job­bar där.
 5. Ge blog­gen en struk­tur. Då vet läsa­ren vad den kan för­vän­ta sig och före­ta­get hur det skall kla­ra av att fyl­la blog­gen med rele­vant innehåll.
 6. Visa expert­kun­skap. Ju mer nischad och nör­dig du är – desto bätt­re. Så ös på!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Painted Dream © The Dada Weatherman (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »