Så kan YouTube-nätverk hjälpa dig med influencer marketing

Hur är det att jobba med youtubers, göra en egen produktion och vad kostar det? Det reder vi ut i vårt samtal med Nicole Haman, försäljningschef på det svenska YouTube-nätverket United Screens. Lyssna nu!

Pia Tegborg
16 mars 2017

Hur är det att job­ba med youtu­bers, göra en egen pro­duk­tion och vad kos­tar det? Det reder vi ut i vårt sam­tal med Nicole Haman, för­sälj­nings­chef på det svens­ka youtu­be-nät­ver­ket United Screens. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 90]

Influence marketing – personligheter som påverkar

Influencer mar­ke­ting, det vill säga att beta­la en per­son med stort infly­tan­de på din mål­grupp att göra reklam för din pro­dukt, bör­jar bli van­ligt före­kom­man­de. Ett före­tag som gått i brä­schen för den­na typ av mark­nads­fö­ring är United Screens med över 550 youtu­bers i sitt stall. Utmärkande för des­sa per­so­ner är att de lyc­kats byg­ga ett så pass starkt varu­mär­ke kring sig själ­va att de ofta når en mil­jon­publik på YouTube.

Så får youtubers betalt

YouTube har idag över en mil­jard använ­da­re och var­je minut lad­das 400 tim­mar (!) vide­o­ma­te­ri­al upp. Utvecklingen har varit explo­sions­ar­tad sedan den all­ra förs­ta vide­on lad­da­des upp på YouTube den 23 april 2005.

För den som vill för­tjä­na sitt leve­bröd som youtu­ber finns i prin­cip tre sätt: Få en del av reklamin­täk­ten på annon­ser i anslut­ning till din video. Ta betalt för att själv göra reklam i vide­on. Eller gör reklam för något du själv säl­jer. Det förs­ta är klas­sisk reklam. Det sista är con­tent mar­ke­ting (om det sker sys­te­ma­tiskt). Det mitt emel­lan är influ­ence marketing.

Så går produktionen till

En av United Screens störs­ta stjär­nor är Therése Lindgren. På upp­drag av Teknikföretagen har hon spe­lat in vide­oklipp där hon tes­tar tek­nik i syf­te att attra­he­ra fler tje­jer till tek­nis­ka utbild­ning­ar. I vårt sam­tal berät­tar Nicole hur pro­duk­tio­nen går till. Väl värt att lyss­na på för dig som fun­de­rar på att göra något lik­nan­de! Så här kan det se ut:

Några and­ra kan­di­da­ter för influ­ence mar­ke­ting sam­ar­be­te inkluderar:

Exempel på branded content

United Screens gör ock­så egna pro­duk­tio­ner i sam­ar­be­te med före­tag, så kal­lad bran­ded con­tent. Så har de hjälpt SCA ända sedan United Screens slog upp dör­rar­na 2013. Deras webb-tv seri­en Gravid för en vec­ka har en halv mil­jon vis­ning­ar i måna­den. Du hör Nicole berät­ta om sam­ar­be­tet i podden.

Att mäta effekten av ett YouTube-samarbete

Google, som äger YouTube, sam­lar in myc­ket data om tit­tar­na. Men utö­ver besöks­sta­tistik får youtu­bern inte ta del av det­ta. Förmodligen av affärs­mäs­si­ga skäl. Det är där­för inte helt enkelt att påvi­sa effek­ten av ett youtu­be-sam­ar­be­te. För att lösa det har United Screens i sam­ar­be­te med ett rese­ar­ch­fö­re­tag rekry­te­rat en egen youtu­be-panel på 350 per­so­ner. Du hör hur det fun­ge­rar i podden.

Vad kostar influence marketing

Så vad kos­tar det? Fråga du säkert vill ha svar på. Och det får du! Både vad en influ­encer kos­tar och vad ett varu­mär­kes­sam­ar­be­te som SCA kos­tar. Missa inte det!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Runaway © Alyssa Riley (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »