Så kan YouTube-nätverk hjälpa dig med influencer marketing

Hur är det att jobba med youtubers, göra en egen produktion och vad kostar det? Det reder vi ut i vårt samtal med Nicole Haman, försäljningschef på det svenska YouTube-nätverket United Screens. Lyssna nu!

Pia Tegborg
16 mars 2017

Hur är det att job­ba med youtu­bers, göra en egen pro­duk­tion och vad kos­tar det? Det reder vi ut i vårt sam­tal med Nicole Haman, för­sälj­nings­chef på det svens­ka youtu­be-nät­ver­ket United Screens. Lyssna nu!

Influence marketing – personligheter som påverkar

Influencer mar­ke­ting, det vill säga att beta­la en per­son med stort infly­tan­de på din mål­grupp att göra reklam för din pro­dukt, bör­jar bli van­ligt före­kom­man­de. Ett före­tag som gått i brä­schen för den­na typ av mark­nads­fö­ring är United Screens med över 550 youtu­bers i sitt stall. Utmärkande för des­sa per­so­ner är att de lyc­kats byg­ga ett så pass starkt varu­mär­ke kring sig själ­va att de ofta når en mil­jon­publik på YouTube.

Så får youtubers betalt

YouTube har idag över en mil­jard använ­da­re och var­je minut lad­das 400 tim­mar (!) vide­o­ma­te­ri­al upp. Utvecklingen har varit explo­sions­ar­tad sedan den all­ra förs­ta vide­on lad­da­des upp på YouTube den 23 april 2005.

För den som vill för­tjä­na sitt leve­bröd som youtu­ber finns i prin­cip tre sätt: Få en del av reklamin­täk­ten på annon­ser i anslut­ning till din video. Ta betalt för att själv göra reklam i vide­on. Eller gör reklam för något du själv säl­jer. Det förs­ta är klas­sisk reklam. Det sista är con­tent mar­ke­ting (om det sker sys­te­ma­tiskt). Det mitt emel­lan är influ­ence mar­ke­ting.

Så går produktionen till

En av United Screens störs­ta stjär­nor är Therése Lindgren. På upp­drag av Teknikföretagen har hon spe­lat in vide­oklipp där hon tes­tar tek­nik i syf­te att attra­he­ra fler tje­jer till tek­nis­ka utbild­ning­ar. I vårt sam­tal berät­tar Nicole hur pro­duk­tio­nen går till. Väl värt att lyss­na på för dig som fun­de­rar på att göra något lik­nan­de! Så här kan det se ut:

Några and­ra kan­di­da­ter för influ­ence mar­ke­ting sam­ar­be­te inklu­de­rar:

Exempel på branded content

United Screens gör ock­så egna pro­duk­tio­ner i sam­ar­be­te med före­tag, så kal­lad bran­ded con­tent. Så har de hjälpt SCA ända sedan United Screens slog upp dör­rar­na 2013. Deras webb-tv seri­en Gravid för en vec­ka har en halv mil­jon vis­ning­ar i måna­den. Du hör Nicole berät­ta om sam­ar­be­tet i pod­den.

Att mäta effekten av ett YouTube-samarbete

Google, som äger YouTube, sam­lar in myc­ket data om tit­tar­na. Men utö­ver besöks­sta­tistik får youtu­bern inte ta del av det­ta. Förmodligen av affärs­mäs­si­ga skäl. Det är där­för inte helt enkelt att påvi­sa effek­ten av ett youtu­be-sam­ar­be­te. För att lösa det har United Screens i sam­ar­be­te med ett rese­ar­ch­fö­re­tag rekry­te­rat en egen youtu­be-panel på 350 per­so­ner. Du hör hur det fun­ge­rar i pod­den.

Vad kostar influence marketing

Så vad kos­tar det? Fråga du säkert vill ha svar på. Och det får du! Både vad en influ­encer kos­tar och vad ett varu­mär­kes­sam­ar­be­te som SCA kos­tar. Missa inte det!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Runaway © Alyssa Riley (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
vulputate, ante. dictum Aliquam amet, libero felis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest