Skip to content
Illustration: Carl Engbrink

Så långa texter gillar Google

Långa texter är bra för din SEO. Men det finns många andra parametrar som också spelar in om du ska lyckas på Google. Med huvudet på skaft, research och kreativitet kan du skriva texter som gynnar din verksamhet. Michael Wahlgren, grundare av byrån Pineberry, berättar här hur.

Michael Wahlgren
17 januari 2018

En av de van­li­gas­te frå­gor­na jag får är hur lång en webb­si­das text ska vara för att till­freds­ställ­da Googles text­hung­ri­ga algo­rit­mer. Det enk­la sva­ret är så lång som möj­ligt. Men frå­gan krä­ver ett mer nyan­se­rat svar än så, vil­ket jag tänk­te ge dig här.

Här i Kntnt Magasin har det tidi­ga­re skri­vits om vär­det av långa tex­ter, med ett bre­da­re fokus på affärsnyt­ta. Nu ska i stäl­let allt fokus lig­ga på hur långa tex­ter kan göra under­verk för din SEO.

Ju längre text desto bättre för din SEO

Det råder ing­en tve­kan om att Google gil­lar inne­håll i alla dess for­mer och favo­ri­ten bland oli­ka typer av inne­håll är just text. Främst för att text, än så länge, är så myc­ket enkla­re för Google att för­stå jäm­fört med exem­pel­vis bil­der och vide­oklipp.

Nu und­rar du säkert hur långa tex­ter­na ska vara. För att ge kraft åt mitt svar bru­kar jag hän­vi­sa till en under­sök­ning som saj­ten Backlinko gjor­de för ett drygt år sedan. Denna visa­de att de sidor som ran­ka­de etta på Google på oli­ka sök­ning­ar i genom­snitt hade text mot­sva­ran­de 1 890 ord.

När jag näm­ner den­na under­sök­ning i mina före­läs­ning­ar bru­kar UX-exper­ter slå bakut – och häv­da att så myc­ket text är inte bra för använ­dar­vän­lig­he­ten. Men jag hål­ler inte med, både sök­mo­to­rer och män­ni­skor gil­lar myc­ket text.

Tydlig struktur + långa texter = användarvänlighet

Om du frå­gar mig står långa tex­ter inte i mot­sats till en bra använ­darupp­le­vel­se. Mitt bäs­ta argu­ment för det­ta påstå­en­de är Wikipedia. Det finns ing­et vär­re än att lan­da på en Wikipedia-sida med lite inne­håll – du vill ju ha mas­sor av text att väl­ja och vra­ka bland när du söker den typen av infor­ma­tion.

Sen kanske du inte läser hela tex­ten, men du vill ha möj­lig­he­ten att hit­ta det du söker. Och då är det vik­tigt att tex­ten är väl­struk­tu­re­rad och att inne­hål­let är rele­vant.

Självklart har UX-exper­ter­na en poäng, men pro­ble­met är inte långa tex­ter utan hur långa tex­ter skrivs och struk­tu­re­ras. Det är vik­tigt att tex­ter­na är lätt­na­vi­ge­ra­de, uni­ka och att syf­tet fram­går tyd­ligt.

Väljer du att vara lika nog­grann som Wikipedia och dela upp din text i rele­van­ta delar med hjälp av rubri­ker, så är långa tex­ter bra både för Google och för dina besö­ka­re.

Förutom att använ­da rubri­ker så är bil­der, vide­os och and­ra web­be­le­ment bra för att dela upp en text i läs­vän­li­ga bitar.

Skriv längre texter än dina konkurrenter

Mitt bäs­ta tips för att avgö­ra hur lång en text ska vara, är att jäm­fö­ra med dina kon­kur­ren­ter. Undersök hur långa tex­ter sidor­na har som ran­kar över dig på det sökord du vill synas på. I det­ta för­enk­lan­de exem­pel tän­ker vi oss att det ser ut så här vid en goog­ling på ”revi­sions­by­rå”.

Plats 1. Konkurrent A – 800 ord
Plats 2. Konkurrent B – 600 ord
Plats 3. Konkurrent C – 500 ord
Plats 4. Du – 300 ord

I det­ta sce­na­rio hade jag i din situ­a­tion bestämt mig för att utö­ka text­läng­den så att den med råge slår sidan som ran­kar etta. Jag hade sik­tat på minst 1 000 ord för att för­sö­ka slå ettans 800 ord.

Skulle du föl­ja min rekom­men­da­tion inne­bär det dock inte en garan­ti för att du kom­mer ran­ka hög­re än din kon­kur­rent, för Google tar hän­syn till många fler fak­to­rer än bara text­längd. Men du skul­le på ett enkelt sätt öka dina chan­ser till en bätt­re pla­ce­ring på Google.

Olika sidtyper kräver olika långa texter

Generellt krä­ver oli­ka sid­ty­per oli­ka långa tex­ter. I grund och bot­ten hand­lar det om att ju stör­re kon­kur­rens det finns på sökor­det, desto läng­re text krävs. För e‑handlare bru­kar det­ta inne­bä­ra att deras kate­go­ri­si­dor krä­ver mest text, medan pro­dukt­si­dor­na kla­rar sig med mind­re text.

För B2B-saj­ter är det oftast tjäns­te­si­dor­na som behö­ver myc­ket text medans sidor som beskri­ver bola­get eller kon­takt­si­dor inte har sam­ma text­be­hov ur ett SEO-per­spek­tiv.

Textens kvalitet och relevans spelar stor roll

Det hand­lar såklart inte bara om att skri­va långa tex­ter. Både för Googles och besö­kar­nas skull är det vik­tigt med kva­li­ta­ti­va tex­ter. Så skriv inga långa non­senstex­ter, du behö­ver möta goog­ling­en på ett rele­vant sätt.

Här bru­kar jag få invänd­ning­en att det inte går att skri­va långt om alla ämnen. Visst, det stäm­mer till viss del, en del ämnen är lät­ta­re att skri­va om än and­ra. Men jag upp­le­ver att det ofta går att få till en bra och lång text om det mesta, med lite kre­a­ti­vi­tet, efter­tan­ke och bra rese­arch.

Svara på googlingen

Fundera på vad besö­ka­ren vill ha svar på med sin goog­ling, det­ta ska hen hit­ta hos dig och lite till. Både för din SEO och dina använ­da­re är det klokt att fun­de­ra ut vil­ka oli­ka frå­gor som besö­kar­na kan tän­kas ha om ämnet.

Skriver du en text om ”revi­sions­by­rå” kan exem­pel­vis van­li­ga frå­gor vara ”Vad
är en revi­sions­by­rå?”, ”Vad gör en revi­sions­by­rå?”, ”Vad kos­tar en revi­sions­by­rå?” och ”Viktigt att tän­ka på vid val av revi­sions­by­rå?”

Genom att sva­ra på des­sa frå­gor i din text får du en fyl­lig text som både till­ta­lar Google och besö­ka­ren.

För att ta reda på vil­ka van­li­ga frå­gor som finns kring ett ämne kan du anting­en använ­da dig av Google-data från exem­pel­vis Sökordsplaneraren, Google Suggest eller Googles för­slag på rela­te­ra­de sök­ning­ar. Alternativt vet du kanske själv redan vil­ka van­li­ga frå­gor som ställs kring områ­det.

Ett annat tips är att använ­da saj­ten answert​he​pu​b​lic​.com för att få reda på vad folk vill veta om oli­ka ämnen och saker. Det hjäl­per till kring både vad din text ska inne­hål­la och hur du kan struk­tu­re­ra den så att besö­kar­na på din sajt hit­tar den infor­ma­tion som de söker efter.

Gör en av de bästa investeringarna 2018

Google har all­tid gil­lat inne­håll. Min upp­fatt­ning är att vi just nu får extra bra ”betalt” av Google för bra och långa tex­ter. Så att sat­sa på dina tex­ter är mer aktu­ellt än någon­sin och har alla för­ut­sätt­ning­ar för att bli en fan­tas­tisk inve­ste­ring. För, om du pri­o­ri­te­ras av Google så hit­tar dina kun­der eller poten­ti­el­la kun­der till dig snabbt och smi­digt, vil­ket för­mod­li­gen är pre­cis vad du är ute efter.

1 077 ord lång är den­na text. Jag hop­pas att du gil­la­de den.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
libero Aliquam velit, Nullam amet, vel, id fringilla

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest