Så marknadsför sig Airbnb med hjälp av communityt – intervju med Aja Guldhammer

Ett starkt community är grundbulten i Airbnbs marknadsföring. Genom att lyfta fram historier från värdar och gäster bygger de social trust och får dig och mig att boka vårt boende. Om detta och mycket annat berättar Aja Guldhammer, landschef för Airbnb i Norden och Nederländerna, för Thomas och Pia i avsnitt 49 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
17 december 2015

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­ta­lar Thomas och jag med Aja Guldhammer, lands­chef för Airbnb i Norden och Nederländerna. Vi pra­tar om mark­nads­fö­ring där vär­dar och gäs­ter gör job­bet, om hur verk­li­ga histo­ri­er byg­ger soci­al trust och om vik­ten av att synas lokalt. Men ock­så om spän­nan­de saker som del­nings­e­ko­no­mi och kopp­ling­en till open sour­ce. Och vi kon­sta­te­rar lite bis­tert att Danmark lig­ger ste­get före Sverige. Det är klart du skall lyss­na!

Innehållet

Programmet är 64 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • Kntnts nya podd Peptalk
 • Airbnbs erbju­dan­de: loka­la, auten­tis­ka rese­upp­le­vel­ser
 • del­nings­e­ko­no­mi och open sour­ce
 • Airbnbs röt­ter
 • att all­tid sät­ta com­mu­ni­tyt i cent­rum
 • vik­ten av lokal mark­nads­fö­ring
 • att Danmark lig­ger ste­get före Sverige
 • vik­ten av soci­al trust
 • con­tent mar­ke­ting-sats­ning­en Pineapple som kom av sig
 • hur sto­ry­tel­ling genom­sy­rar det mesta som görs
 • att det finns mas­sor av histo­ri­er att berät­ta
 • Airbnbs soci­a­la medi­er-kana­ler
 • Airbnbs mål­grupp och hur mark­nads­fö­ring­en gente­mot den ser ut
 • fram­gångsre­cep­tet att lyf­ta vär­dar­na i mark­nads­fö­ring­en
 • om mät­ning
 • att Airbnb är tren­digt – eller kanske inte?
 • Ajas bäs­ta rese­min­nen med Airbnb
 • hun­dar och kat­ter

Wall and Chain

I vårt sam­tal lova­de jag att län­ka till den myc­ket sevär­da reklam­fil­men Wall and Chain: a sto­ry of bre­a­king down walls.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Kay © Color Out (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
tempus libero leo. facilisis Aliquam nec Praesent felis neque.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest