Så marknadsför sig Airbnb med hjälp av communityt – intervju med Aja Guldhammer

Ett starkt community är grundbulten i Airbnbs marknadsföring. Genom att lyfta fram historier från värdar och gäster bygger de social trust och får dig och mig att boka vårt boende. Om detta och mycket annat berättar Aja Guldhammer, landschef för Airbnb i Norden och Nederländerna, för Thomas och Pia i avsnitt 49 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
17 december 2015

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­ta­lar Thomas och jag med Aja Guldhammer, lands­chef för Airbnb i Norden och Nederländerna. Vi pra­tar om mark­nads­fö­ring där vär­dar och gäs­ter gör job­bet, om hur verk­li­ga histo­ri­er byg­ger soci­al trust och om vik­ten av att synas lokalt. Men ock­så om spän­nan­de saker som del­nings­e­ko­no­mi och kopp­ling­en till open sour­ce. Och vi kon­sta­te­rar lite bis­tert att Danmark lig­ger ste­get före Sverige. Det är klart du skall lyssna!

[kntnt_​radio 49]

Innehållet

Programmet är 64 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • Kntnts nya podd Peptalk
 • Airbnbs erbju­dan­de: loka­la, auten­tis­ka reseupplevelser
 • del­nings­e­ko­no­mi och open source
 • Airbnbs röt­ter
 • att all­tid sät­ta com­mu­ni­tyt i centrum
 • vik­ten av lokal marknadsföring
 • att Danmark lig­ger ste­get före Sverige
 • vik­ten av soci­al trust
 • con­tent mar­ke­ting-sats­ning­en Pineapple som kom av sig
 • hur sto­ry­tel­ling genom­sy­rar det mesta som görs
 • att det finns mas­sor av histo­ri­er att berätta
 • Airbnbs soci­a­la medier-kanaler
 • Airbnbs mål­grupp och hur mark­nads­fö­ring­en gente­mot den ser ut
 • fram­gångsre­cep­tet att lyf­ta vär­dar­na i marknadsföringen
 • om mät­ning
 • att Airbnb är tren­digt – eller kanske inte?
 • Ajas bäs­ta rese­min­nen med Airbnb
 • hun­dar och katter

Wall and Chain

I vårt sam­tal lova­de jag att län­ka till den myc­ket sevär­da reklam­fil­men Wall and Chain: a sto­ry of bre­a­king down walls.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Kay © Color Out (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »