Så optimerar du dina videos för YouTube och söket

Världens näst största sökmotor och Sveriges tredje mest besökta webbplats. Vi pratar förstås YouTube – kanalen som ökar stort och snart kan ses som en hygienfaktor i den digitala marknadsföringsmixen. Men hur hittar tittare och sökmotorer till just era YouTube-videos? Har du frågor på det ska du läsa dagens krönika författad av Alexandra Jung på Iprospect!

Alexandra Jung
22 november 2017

YouTube är idag värl­dens näst störs­ta sök­mo­tor och Sveriges tred­je mest besök­ta webb­plats. Bara det säger en hel del om att YouTube är en otro­ligt intres­sant och stark mark­nads­fö­rings­ka­nal som är så myc­ket mer än klipp på söta kat­tung­ar.

Webbplatsen kryl­lar bland annat av ”How-To”s, DIYs och annat inspi­re­ran­de inne­håll. Genom att bör­ja opti­me­ra och lad­da upp inne­håll på YouTube kan ert inne­håll inte bara synas på YouTube utan även i Googles video- och sökre­sul­tat.

Bilden ovan visar hur det kan se ut när ett klipp får syn­lig­het i Googles egna sökre­sul­tat.

YouTube fungerar som en sökmotor

Något som de fles­ta inte tän­ker på är att YouTube fun­ge­rar pre­cis som and­ra sök­mo­to­rer. Det finns algo­rit­mer som bestäm­mer vil­ka träf­far, i det­ta fall vide­os, som ska visas högst upp i lis­tor­na. Algoritmen är stän­digt under utveck­ling och vad som exakt ingår i en spe­ci­fik algo­ritm går inte att veta, men det finns vis­sa fak­to­rer som är ett mås­te för att få syn­lig­het.

I den­na arti­kel tip­sar jag om hur tit­ta­re lät­ta­re hit­tar era vide­os. Varsågoda!

Optimera er kanal

Börja här. Er kanal på YouTube kan ses lite som en egen webb­plats där ni har möj­lig­het att väl­ja vil­ket inne­håll ni vill lyf­ta fram och vil­ken käns­la ni vill för­med­la för era tit­ta­re.

Säkerställ där­för till att föl­jan­de punk­ter är ifyll­da på er kanal:

• Profilbild

• Banner

• Korrekt land (Sverige om det är en svensk kanal)

• Kanalbeskrivning

• Länkar till webb­plats och soci­a­la medi­er

Trailern genererar följare

Kanske har ni upp­märk­sam­mat att vis­sa kana­ler har en video högst upp i kana­len och att den­na bör­jar spe­las auto­ma­tiskt? Detta är en trai­ler och visas endast för tit­ta­re som inte föl­jer er kanal.

Trailern är per­fekt för att intro­du­ce­ra nya tit­ta­re och bör där­för ge tit­ta­ren en kort och inspi­re­ran­de inblick i vil­ka ni är och vil­ken typ av inne­håll den­ne kan för­vän­ta sig. Efter trai­lerns slut kom­mer tit­ta­ren att bli upp­ma­nad att bör­ja föl­ja er kanal.

För tit­ta­re som redan föl­jer er har ni möj­lig­het att väl­ja att visa en spe­ci­fik video, spel­lis­ta eller er senas­te akti­vi­tet.

Optimering av metadata

Metadata är den infor­ma­tion som du fyl­ler i om vide­on för att hjäl­pa sök­mo­to­rer­na att för­stå vad er video hand­lar om – i det­ta fall titel, beskriv­ning samt tag­gar. Videons titel och dess beskriv­ning ska all­tid vara unik för den spe­ci­fi­ka vide­on.

För er som redan arbe­tar med sök­mo­to­rop­ti­me­ring för en webb­plats är det­ta ing­et nytt utan det fun­ge­rar på sam­ma sätt.

Bilden visar hur det kan se ut när man juste­rar meta­da­tan på sin video.

En korrekt utformad titel

Titeln är en av de förs­ta saker­na man tit­tar på när man gjort en sök­ning. Många gång­er är den avgö­ran­de för om besö­ka­ren väl­jer att klic­ka på klip­pet eller inte. Tänk på att tex­ten i titeln gär­na ska vara kort, vara loc­kan­de och inklu­de­ra rele­van­ta sökord som mat­char använ­da­rens sök­ning.

För bäs­ta resul­tat bör titeln vara 60–70 tec­ken lång inklu­si­ve blank­steg. Är tex­ten för lång syns inte allt inne­håll i resul­ta­tet utan den blir avklippt. Därför är det vik­tigt att utfor­ma tit­lar­na på ett kor­rekt sätt redan från förs­ta bör­jan.

Tips! Använd Googles egna verk­tyg Keyword Planner för att få insik­ter och inspi­ra­tion om vil­ka sökord och sökvo­ly­mer som kan vara aktu­el­la.

Beskrivningen ger svar på innehållet

Beskrivningen är den under­lig­gan­de text som visas både i YouTube och i Googles egna sökre­sul­tat. Den ger oss möj­lig­het att berät­ta för såväl tit­ta­re som sök­mo­to­rer vad vår video fak­tiskt hand­lar om.

Se där­för till att det förs­ta styc­ket i beskriv­ning­en är runt 156 tec­ken och beskri­ver inne­hål­let väl sam­ti­digt som det upp­munt­rar använ­da­re att klic­ka på just er video. Här är det även bra att inklu­de­ra rele­van­ta sökord som ni redan använt i vide­ons titel.

Var inte räd­da för att använ­da mer än 156 tec­ken, den text som över­skri­der det­ta kom­mer ham­na under ”Läs mer”-sektionen.

Tips! Lägg gär­na till ert före­tags soci­a­la län­kar samt webb­plats i vide­ons beskriv­ning – det under­lät­tar för använ­da­re att hit­ta er snabbt och enkelt.

Taggar/​etiketter kompletterar

Taggar, eller eti­ket­ter som det heter på svens­ka, används för att beskri­va vad vide­on hand­lar om. Dels för YouTube själ­va men även för tit­tar­na, och kan ses som ett kom­ple­ment till de ord som inte fick plats i titeln eller beskriv­ning­en.

Som all­tid har rele­van­sen stor bety­del­se. Undvik där­för tag­gar som inte pas­sar er video eller som ser spam­mi­ga ut.

Om er video till exem­pel hand­lar om pann­ka­kor kan tag­gar­na vara pann­ka­kor, recept pann­ka­kor, hur gör man pann­ka­kor, bäs­ta pann­kaksre­cep­tet och så vida­re. Som mest kan man ha 120 tag­gar på en video, men håll er runt 10 styc­ken eller så länge de
tag­gar ni väl­jer fort­fa­ran­de känns aktu­el­la.

Organisera dina videos i spellistor

Spellistor låter dig orga­ni­se­ra vide­os på din kanal i oli­ka grup­per base­rat på vad vide­on hand­lar om. Om ni har en serie med vide­os där alla har sam­ma ämne kan ni sam­la des­sa i en spel­lis­ta. Det bru­kar öka anta­let vis­ning­ar och den tota­la tiden en besö­ka­re är på er kanal eftersom det spe­las upp nya vide­os med likar­tat inne­håll.

En tit­ta­re som pre­cis har sett ett klipp om ett spe­ci­fikt ämne är ofta mer benä­gen att stan­na kvar och se mer.

Eftersom spel­lis­tan kan indexe­ras i YouTubes resul­tat behö­ver ni se över hur ni namn­ger spel­lis­tor­na. Namnet på spel­lis­tan bör vara kort, beskri­van­de och inne­hål­la rele­van­ta sökord.

Ovan är ett urval från en kanal som har delat upp sina recept i oli­ka spel­lis­tor – vegans­ka, mid­dag och fru­kost. Möjligheterna är oänd­li­ga!

Skapa innehåll av hög kvalité

Att de vide­os man pro­du­ce­rar ska intres­se­ra mål­grup­pen och vara av hög kva­li­té kan låta som en själv­klar­het men är väl­digt vik­tigt att tän­ka på. YouTube tar i sin beräk­ning med hur myc­ket tit­tar­na ser av er video innan de går vida­re, eller om de stan­nar kvar på er kanal och tit­tar på ert övri­ga inne­håll.

Det kan ses som en indi­ka­tion på att tit­tar­na är nöj­da och tyc­ker era vide­os erbju­der bra inne­håll, vil­ket är en för­ut­sätt­ning för att kun­na ran­ka väl.

Med and­ra ord räc­ker det inte med en väl opti­me­rad video. Om tit­tar­na inte tyc­ker om inne­hål­let du erbju­der och stäng­er av klip­pet, får vide­on ändå inte god syn­lig­het!

Tips! Använd Keyword Planner redan i pla­ne­rings­ske­det av en video. Se vad det finns sök­ning­ar kring och utfor­ma vide­on uti­från vad per­so­ner fak­tiskt är intres­se­ra­de av.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ultricies id, dolor Donec et, quis Aenean

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest