Skip to content

Så optimerar du dina videos för YouTube och söket

Världens näst största sökmotor och Sveriges tredje mest besökta webbplats. Vi pratar förstås YouTube – kanalen som ökar stort och snart kan ses som en hygienfaktor i den digitala marknadsföringsmixen. Men hur hittar tittare och sökmotorer till just era YouTube-videos? Har du frågor på det ska du läsa dagens krönika författad av Alexandra Jung på Iprospect!

Alexandra Jung
22 november 2017

YouTube är idag värl­dens näst störs­ta sök­mo­tor och Sveriges tred­je mest besök­ta webb­plats. Bara det säger en hel del om att YouTube är en otro­ligt intres­sant och stark mark­nads­fö­rings­ka­nal som är så myc­ket mer än klipp på söta kat­tung­ar.

Webbplatsen kryl­lar bland annat av ”How-To”s, DIYs och annat inspi­re­ran­de inne­håll. Genom att bör­ja opti­me­ra och lad­da upp inne­håll på YouTube kan ert inne­håll inte bara synas på YouTube utan även i Googles video- och sökre­sul­tat.

Bilden ovan visar hur det kan se ut när ett klipp får syn­lig­het i Googles egna sökre­sul­tat.

YouTube fungerar som en sökmotor

Något som de fles­ta inte tän­ker på är att YouTube fun­ge­rar pre­cis som and­ra sök­mo­to­rer. Det finns algo­rit­mer som bestäm­mer vil­ka träf­far, i det­ta fall vide­os, som ska visas högst upp i lis­tor­na. Algoritmen är stän­digt under utveck­ling och vad som exakt ingår i en spe­ci­fik algo­ritm går inte att veta, men det finns vis­sa fak­to­rer som är ett mås­te för att få syn­lig­het.

I den­na arti­kel tip­sar jag om hur tit­ta­re lät­ta­re hit­tar era vide­os. Varsågoda!

Optimera er kanal

Börja här. Er kanal på YouTube kan ses lite som en egen webb­plats där ni har möj­lig­het att väl­ja vil­ket inne­håll ni vill lyf­ta fram och vil­ken käns­la ni vill för­med­la för era tit­ta­re.

Säkerställ där­för till att föl­jan­de punk­ter är ifyll­da på er kanal:

• Profilbild

• Banner

• Korrekt land (Sverige om det är en svensk kanal)

• Kanalbeskrivning

• Länkar till webb­plats och soci­a­la medi­er

Trailern genererar följare

Kanske har ni upp­märk­sam­mat att vis­sa kana­ler har en video högst upp i kana­len och att den­na bör­jar spe­las auto­ma­tiskt? Detta är en trai­ler och visas endast för tit­ta­re som inte föl­jer er kanal.

Trailern är per­fekt för att intro­du­ce­ra nya tit­ta­re och bör där­för ge tit­ta­ren en kort och inspi­re­ran­de inblick i vil­ka ni är och vil­ken typ av inne­håll den­ne kan för­vän­ta sig. Efter trai­lerns slut kom­mer tit­ta­ren att bli upp­ma­nad att bör­ja föl­ja er kanal.

För tit­ta­re som redan föl­jer er har ni möj­lig­het att väl­ja att visa en spe­ci­fik video, spel­lis­ta eller er senas­te akti­vi­tet.

Optimering av metadata

Metadata är den infor­ma­tion som du fyl­ler i om vide­on för att hjäl­pa sök­mo­to­rer­na att för­stå vad er video hand­lar om – i det­ta fall titel, beskriv­ning samt tag­gar. Videons titel och dess beskriv­ning ska all­tid vara unik för den spe­ci­fi­ka vide­on.

För er som redan arbe­tar med sök­mo­to­rop­ti­me­ring för en webb­plats är det­ta ing­et nytt utan det fun­ge­rar på sam­ma sätt.

Bilden visar hur det kan se ut när man juste­rar meta­da­tan på sin video.

En korrekt utformad titel

Titeln är en av de förs­ta saker­na man tit­tar på när man gjort en sök­ning. Många gång­er är den avgö­ran­de för om besö­ka­ren väl­jer att klic­ka på klip­pet eller inte. Tänk på att tex­ten i titeln gär­na ska vara kort, vara loc­kan­de och inklu­de­ra rele­van­ta sökord som mat­char använ­da­rens sök­ning.

För bäs­ta resul­tat bör titeln vara 60–70 tec­ken lång inklu­si­ve blank­steg. Är tex­ten för lång syns inte allt inne­håll i resul­ta­tet utan den blir avklippt. Därför är det vik­tigt att utfor­ma tit­lar­na på ett kor­rekt sätt redan från förs­ta bör­jan.

Tips! Använd Googles egna verk­tyg Keyword Planner för att få insik­ter och inspi­ra­tion om vil­ka sökord och sökvo­ly­mer som kan vara aktu­el­la.

Beskrivningen ger svar på innehållet

Beskrivningen är den under­lig­gan­de text som visas både i YouTube och i Googles egna sökre­sul­tat. Den ger oss möj­lig­het att berät­ta för såväl tit­ta­re som sök­mo­to­rer vad vår video fak­tiskt hand­lar om.

Se där­för till att det förs­ta styc­ket i beskriv­ning­en är runt 156 tec­ken och beskri­ver inne­hål­let väl sam­ti­digt som det upp­munt­rar använ­da­re att klic­ka på just er video. Här är det även bra att inklu­de­ra rele­van­ta sökord som ni redan använt i vide­ons titel.

Var inte räd­da för att använ­da mer än 156 tec­ken, den text som över­skri­der det­ta kom­mer ham­na under ”Läs mer”-sektionen.

Tips! Lägg gär­na till ert före­tags soci­a­la län­kar samt webb­plats i vide­ons beskriv­ning – det under­lät­tar för använ­da­re att hit­ta er snabbt och enkelt.

Taggar/​etiketter kompletterar

Taggar, eller eti­ket­ter som det heter på svens­ka, används för att beskri­va vad vide­on hand­lar om. Dels för YouTube själ­va men även för tit­tar­na, och kan ses som ett kom­ple­ment till de ord som inte fick plats i titeln eller beskriv­ning­en.

Som all­tid har rele­van­sen stor bety­del­se. Undvik där­för tag­gar som inte pas­sar er video eller som ser spam­mi­ga ut.

Om er video till exem­pel hand­lar om pann­ka­kor kan tag­gar­na vara pann­ka­kor, recept pann­ka­kor, hur gör man pann­ka­kor, bäs­ta pann­kaksre­cep­tet och så vida­re. Som mest kan man ha 120 tag­gar på en video, men håll er runt 10 styc­ken eller så länge de
tag­gar ni väl­jer fort­fa­ran­de känns aktu­el­la.

Organisera dina videos i spellistor

Spellistor låter dig orga­ni­se­ra vide­os på din kanal i oli­ka grup­per base­rat på vad vide­on hand­lar om. Om ni har en serie med vide­os där alla har sam­ma ämne kan ni sam­la des­sa i en spel­lis­ta. Det bru­kar öka anta­let vis­ning­ar och den tota­la tiden en besö­ka­re är på er kanal eftersom det spe­las upp nya vide­os med likar­tat inne­håll.

En tit­ta­re som pre­cis har sett ett klipp om ett spe­ci­fikt ämne är ofta mer benä­gen att stan­na kvar och se mer.

Eftersom spel­lis­tan kan indexe­ras i YouTubes resul­tat behö­ver ni se över hur ni namn­ger spel­lis­tor­na. Namnet på spel­lis­tan bör vara kort, beskri­van­de och inne­hål­la rele­van­ta sökord.

Ovan är ett urval från en kanal som har delat upp sina recept i oli­ka spel­lis­tor – vegans­ka, mid­dag och fru­kost. Möjligheterna är oänd­li­ga!

Skapa innehåll av hög kvalité

Att de vide­os man pro­du­ce­rar ska intres­se­ra mål­grup­pen och vara av hög kva­li­té kan låta som en själv­klar­het men är väl­digt vik­tigt att tän­ka på. YouTube tar i sin beräk­ning med hur myc­ket tit­tar­na ser av er video innan de går vida­re, eller om de stan­nar kvar på er kanal och tit­tar på ert övri­ga inne­håll.

Det kan ses som en indi­ka­tion på att tit­tar­na är nöj­da och tyc­ker era vide­os erbju­der bra inne­håll, vil­ket är en för­ut­sätt­ning för att kun­na ran­ka väl.

Med and­ra ord räc­ker det inte med en väl opti­me­rad video. Om tit­tar­na inte tyc­ker om inne­hål­let du erbju­der och stäng­er av klip­pet, får vide­on ändå inte god syn­lig­het!

Tips! Använd Keyword Planner redan i pla­ne­rings­ske­det av en video. Se vad det finns sök­ning­ar kring och utfor­ma vide­on uti­från vad per­so­ner fak­tiskt är intres­se­ra­de av.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
id odio velit, at et, efficitur.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest