Skip to content

Så påvisar du värdet av marknadsföring

Konkret förslag på hur du kan mäta effekten av content marketing och påvisa nyttan får du i avsnitt 99 av Kntnt Radio med Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Läs mer här.

Pia Tegborg
20 maj 2017

Vill du ha ett kon­kret för­slag på hur du kan mäta effek­ten av con­tent mar­ke­ting och påvi­sa nyt­tan? Så klart du vill! Och det får du i avsnitt 99 av Kntnt Radio med Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Så lyss­na nu!

Hur du konkret påvisar värdet av content marketing

I det­ta avsnitt av Kntnt Radio spar­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren varand­ra ännu en gång. Nu med utgångs­punkt i en följd­frå­ga efter för­ra Pontus vs Thomas.

Då sva­ra­de her­rar­na på en lyss­nar­frå­ga från Jocke, som und­rar hur man kan räk­na ut avkast­ning­en (ROI) av con­tent mar­ke­ting.

Pontus och Thomas sva­ra­de att det är mer undan­tag än regel att man kan räk­na ut ROI. Bättre att mäta affärsnyt­ta på annat sätt, menar de, och för­kla­rar hur det kan göras i prin­cip.

Men som Jocke påpe­kar i ett mejl, så finns myc­ket infor­ma­tion om vad man ska göra men inte hur man ska göra det. Han efter­ly­ser ett mer kon­kret svar. Och det får han i dagens avsnitt. Lyssna du ock­så!

Stickspår

I van­lig ord­ning kom­mer Pontus och Thomas in på ett och annat stick­spår. Minst lika intres­sant som huvud­spå­ret, tyc­ker jag. De pra­tar bland annat om

Missa ing­et av des­sa intres­san­ta ämnen. Lyssna på avsnitt 99 av Kntnt Radio.

Tips och sammanfattning

Thomas och jag pra­tar som van­ligt lite före och efter avsnit­tets huvud­äm­ne. Två saker är vär­da att näm­na. Under inled­ning­en tip­sar Thomas om Pinberrys Sökpodden (som han fel­ak­tigt kal­lar SEO-pod­den). Och avsnit­tet avslu­tas med att Thomas sam­man­fat­tar hur du kon­kret kan påvi­sar vär­det av con­tent mar­ke­ting.

Gör dig själv en tjänst. Prenumerera på Kntnt Radio så att du inte mis­sar näs­ta avsnitt full­pac­kad med nyt­ti­ga saker för alla som arbe­tar med eller är intres­se­ra­de av mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het. Nedan kan du läsa hur du pre­nu­me­re­rar.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Beautiful Wonderful Life © RogerThat Music (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
vel, eget dictum felis fringilla elit. Donec sem, lectus Nullam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest