Så påvisar du värdet av marknadsföring

Konkret förslag på hur du kan mäta effekten av content marketing och påvisa nyttan får du i avsnitt 99 av Kntnt Radio med Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Läs mer här.

Pia Tegborg
20 maj 2017

Vill du ha ett kon­kret för­slag på hur du kan mäta effek­ten av con­tent mar­ke­ting och påvi­sa nyt­tan? Så klart du vill! Och det får du i avsnitt 99 av Kntnt Radio med Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Så lyss­na nu!

[kntnt_​radio 99]

Hur du konkret påvisar värdet av content marketing

I det­ta avsnitt av Kntnt Radio spar­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren varand­ra ännu en gång. Nu med utgångs­punkt i en följd­frå­ga efter för­ra Pontus vs Thomas.

Då sva­ra­de her­rar­na på en lyss­nar­frå­ga från Jocke, som und­rar hur man kan räk­na ut avkast­ning­en (ROI) av con­tent mar­ke­ting.

Pontus och Thomas sva­ra­de att det är mer undan­tag än regel att man kan räk­na ut ROI. Bättre att mäta affärsnyt­ta på annat sätt, menar de, och för­kla­rar hur det kan göras i princip.

Men som Jocke påpe­kar i ett mejl, så finns myc­ket infor­ma­tion om vad man ska göra men inte hur man ska göra det. Han efter­ly­ser ett mer kon­kret svar. Och det får han i dagens avsnitt. Lyssna du också!

[kntnt_​radio 99]

Stickspår

I van­lig ord­ning kom­mer Pontus och Thomas in på ett och annat stick­spår. Minst lika intres­sant som huvud­spå­ret, tyc­ker jag. De pra­tar bland annat om

Missa ing­et av des­sa intres­san­ta ämnen. Lyssna på avsnitt 99 av Kntnt Radio.

[kntnt_​radio 99]

Tips och sammanfattning

Thomas och jag pra­tar som van­ligt lite före och efter avsnit­tets huvud­äm­ne. Två saker är vär­da att näm­na. Under inled­ning­en tip­sar Thomas om Pinberrys Sökpodden (som han fel­ak­tigt kal­lar SEO-pod­den). Och avsnit­tet avslu­tas med att Thomas sam­man­fat­tar hur du kon­kret kan påvi­sar vär­det av con­tent marketing.

Gör dig själv en tjänst. Prenumerera på Kntnt Radio så att du inte mis­sar näs­ta avsnitt full­pac­kad med nyt­ti­ga saker för alla som arbe­tar med eller är intres­se­ra­de av mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het. Nedan kan du läsa hur du prenumererar.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Beautiful Wonderful Life © RogerThat Music (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »