Så sätter du upp en redaktion

För att lyckas med content marketing behöver du tänka och arbeta som en redaktion. I denna artikel får du hjälp att komma igång med det.

Lars Wirtén
20 februari 2019

Att arbe­ta med con­tent mar­ke­ting krä­ver ett redak­tio­nellt sätt att tän­ka och arbe­ta. För att lyc­kas med det mås­te du bil­da en redak­tion. Så här gör du.

1. Börja med en inventering

Innan du och dina med­ar­be­ta­re kan blic­ka fram­åt och dis­ku­te­ra vil­ka typer av inne­håll ni behö­ver gör ni klokt i att göra en nulä­ge­sa­na­lys: I vil­ka kana­ler kom­mu­ni­ce­rar ni idag. Med vil­ka bud­skap? Hur upp­fat­tas er kom­mu­ni­ka­tion? Vad ser and­ra som kom­mer uti­från? Med risk för att tala i egen sak, men det här momen­tet mås­te näs­tan någon uti­från göra. Om du inte vill, får eller kan ta hjälp av en kon­sult, för­sök hit­ta någon annan. Be en vän, någon i famil­jen, en bransch­kol­le­ga. Utifrånblicken är helt cen­tral för att inven­te­ring­en ska vara värdefull.

2. Ta fram en innehållsstrategi

Med en ana­lys av nulä­get i din hand kan du gå vida­re med den så vik­ti­ga och grund­läg­gan­de inne­hålls­stra­te­gin. Här finns oli­ka model­ler och vägar att gå. I själ­va ver­ket kanske du upp­täc­ker att ni behö­ver ta ett steg till­ba­ka och ta ett stör­re grepp där ni kopp­lar con­tent mar­ke­ting till er affärsstrategi.

Kanske har du den biten helt klar för dig och kan gå ras­ka­re fram. Men även om du tyc­ker du har alla stra­te­gis­ka bitar på plats, ta dig tid att på något sätt kopp­la affä­ren till din tänk­ta pro­duk­tion av inne­håll: kör en works­hop med fokus på grund­läg­gan­de frå­gor som vil­ka vi är, hur vi vill upp­fat­tas, vil­ken vår publik är, vil­ka stres­s­punk­ter eller utma­ning­ar den har och var vi kan och ska bli kunskapsledare.

Det är ett bra sätt att få alla del­ta­ga­re att ha rätt intel­lek­tu­el­la kon­text inför det fort­sat­ta arbe­tet med att spå­na kon­kret inne­håll – även om des­sa stra­te­gis­ka delar redan finns doku­men­te­ra­de och beslu­ta­de. Att till­sam­mans dis­ku­te­ra dem i ett con­tent-sam­man­hang ökar chan­sen att ni träf­far rätt i er con­tent marketing.

3. Ta fram en redaktionell plattform

I näs­ta steg är det dags att bli kon­kret: vil­ken typ av inne­håll ska vi ha, i vil­ka kana­ler ska vi pub­li­ce­ra, hur ofta och, inte minst, vil­ka mål ska respek­ti­ve inne­håll sva­ra mot? I den redak­tio­nel­la platt­for­men ska du for­mu­le­ra både över­gri­pan­de syf­te och kon­kre­ta mål. Allt inne­håll mås­te kun­na sva­ra mot minst ett av målen. Och var­je mål ska ha minst en inne­håll­s­typ som stöd­jer det. (Du kanske und­rar vad jag menar med inne­håll­s­typ. Förr rör­de det sig om artik­lar i en tid­ning helt enkelt. I en digital
pub­li­ce­ring finns inte den begräns­ning­en. Det kan vara text, film, info­gra­fik, podd med mera). Läs mer om den redak­tio­nel­la platt­for­men och det redak­tio­nel­la arbets­flö­det här.

Även den redak­tio­nel­la platt­for­men tar du med för­del fram genom en works­hop där de du vill ska ingå i din kom­man­de redak­tion bör del­ta. Samma per­so­ner bör ock­så ha del­ta­git i den förs­ta works­ho­pen där ni tog fram en innehållsstrategi.

Vad är det för skill­nad på inne­hålls­stra­te­gi och redak­tio­nell platt­form? Egentligen ing­en, det är två steg i sam­ma pro­cess. Innehållsstrategin bil­dar utgångs­punkt för den redak­tio­nel­la platt­for­men – som blir en inte­gre­rad del av innehållsstrategin.

4. Bilda en redaktion

Nu är det dags. Ni har gjort de stra­te­gis­ka val ni behö­ver för att lång­sik­tigt kun­na bör­ja pro­du­ce­ra vär­deska­pan­de och rele­vant inne­håll till er publik.

I redak­tio­nen bör minst en per­son i led­ning­en ingå, eller åtminsto­ne en per­son som rap­por­te­rar direkt till led­ning­en, till exem­pel mark­nads- och eller kom­mu­ni­ka­tions­chef. Vi kan kal­la den funk­tio­nen redaktionschef.

Vidare natur­ligt­vis den som är ope­ra­tivt ansva­rig för con­tent-sats­ning­en. Den funk­tio­nen kan vi kal­la redak­tions­sek­re­te­ra­re. Den här per­so­nen kan ock­så vara redak­tör, men om ni anli­tar en byrå bör kon­sul­ten ha den funk­tio­nen. Det är redak­tö­ren som leder och dri­ver det löpan­de redak­tio­nel­la arbe­tet. Redaktionssekreteraren krat­tar i mane­gen genom att ta kon­takt med och för­be­re­da exter­na intervjupersoner.

Dessutom bör någ­ra per­so­ner ingå som speg­lar orga­ni­sa­tio­nens oli­ka verk­sam­he­ter och erbju­dan­den gente­mot mark­na­den. Dessa per­so­ner ska bidra med idéer och upp­slag uti­från sitt kun­nan­de och sin när­het till marknaden.

5. Börja producera

Produktionen bör­jar med ett redak­tions­mö­te. Hur ofta redak­tio­nen behö­ver träf­fas beror på hur ofta ni pub­li­ce­rar inne­håll. Vid en pub­li­ce­ring i vec­kan är ett redak­tions­mö­te i måna­den lämp­ligt. Tänker ni nöja er med varan­nan vec­ka räc­ker ett möte varan­nan månad eller kvar­tals­vis. Ju täta­re pub­li­ce­ring, desto täta­re redaktionsmöten.

På redak­tions­mö­te­na använ­der ni två verk­tyg: den redak­tio­nel­la platt­for­men och pub­li­ce­rings­ka­len­dern (som mot­sva­rar tid­nings­pro­duk­tio­nens inne­hålls­plan). Plattformen ger mötet struk­tur: samt­li­ga beslu­ta­de inne­hålls­de­lar ska upp till dis­kus­sion och leda till kon­kre­ta upp­slag. Plattformen är ock­så en bra ogräs­ren­sa­re: idéer som kan fram­stå som ald­rig så bra mås­te bort om de inte stäm­mer med platt­for­men. Från bör­jan dåli­ga idéer från entu­si­as­tis­ka med­ar­be­ta­re kan enkelt avfär­das med hän­vis­ning till plattformen.

Slutligen läg­ger ni in de idéer ni beslu­tar att gå vida­re med i pub­li­ce­rings­ka­len­dern. Den ger över­blick över kana­ler, dead­li­nes, pub­li­ce­rings­da­tum och ansva­ri­ga. Även hän­vis­ning­ar till platt­for­men bör fin­nas här, kanske även vil­ka mål inne­hål­let stödjer.

Lätt som en plätt, eller hur? Behöver ni hjälp att kom­ma igång, kon­tak­ta mig gär­na på lars@​wirten.​se.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »