Så sätter du upp en redaktion

För att lyckas med content marketing behöver du tänka och arbeta som en redaktion. I denna artikel får du hjälp att komma igång med det.

Lars Wirtén
20 februari 2019

Att arbe­ta med con­tent mar­ke­ting krä­ver ett redak­tio­nellt sätt att tän­ka och arbe­ta. För att lyc­kas med det mås­te du bil­da en redak­tion. Så här gör du.

1. Börja med en inventering

Innan du och dina med­ar­be­ta­re kan blic­ka fram­åt och dis­ku­te­ra vil­ka typer av inne­håll ni behö­ver gör ni klokt i att göra en nulä­ge­sa­na­lys: I vil­ka kana­ler kom­mu­ni­ce­rar ni idag. Med vil­ka bud­skap? Hur upp­fat­tas er kom­mu­ni­ka­tion? Vad ser and­ra som kom­mer uti­från? Med risk för att tala i egen sak, men det här momen­tet mås­te näs­tan någon uti­från göra. Om du inte vill, får eller kan ta hjälp av en kon­sult, för­sök hit­ta någon annan. Be en vän, någon i famil­jen, en bransch­kol­le­ga. Utifrånblicken är helt cen­tral för att inven­te­ring­en ska vara vär­de­full.

2. Ta fram en innehållsstrategi

Med en ana­lys av nulä­get i din hand kan du gå vida­re med den så vik­ti­ga och grund­läg­gan­de inne­hålls­stra­te­gin. Här finns oli­ka model­ler och vägar att gå. I själ­va ver­ket kanske du upp­täc­ker att ni behö­ver ta ett steg till­ba­ka och ta ett stör­re grepp där ni kopp­lar con­tent mar­ke­ting till er affärs­stra­te­gi.

Kanske har du den biten helt klar för dig och kan gå ras­ka­re fram. Men även om du tyc­ker du har alla stra­te­gis­ka bitar på plats, ta dig tid att på något sätt kopp­la affä­ren till din tänk­ta pro­duk­tion av inne­håll: kör en works­hop med fokus på grund­läg­gan­de frå­gor som vil­ka vi är, hur vi vill upp­fat­tas, vil­ken vår publik är, vil­ka stres­s­punk­ter eller utma­ning­ar den har och var vi kan och ska bli kun­skaps­le­da­re.

Det är ett bra sätt att få alla del­ta­ga­re att ha rätt intel­lek­tu­el­la kon­text inför det fort­sat­ta arbe­tet med att spå­na kon­kret inne­håll – även om des­sa stra­te­gis­ka delar redan finns doku­men­te­ra­de och beslu­ta­de. Att till­sam­mans dis­ku­te­ra dem i ett con­tent-sam­man­hang ökar chan­sen att ni träf­far rätt i er con­tent mar­ke­ting.

3. Ta fram en redaktionell plattform

I näs­ta steg är det dags att bli kon­kret: vil­ken typ av inne­håll ska vi ha, i vil­ka kana­ler ska vi pub­li­ce­ra, hur ofta och, inte minst, vil­ka mål ska respek­ti­ve inne­håll sva­ra mot? I den redak­tio­nel­la platt­for­men ska du for­mu­le­ra både över­gri­pan­de syf­te och kon­kre­ta mål. Allt inne­håll mås­te kun­na sva­ra mot minst ett av målen. Och var­je mål ska ha minst en inne­håll­s­typ som stöd­jer det. (Du kanske und­rar vad jag menar med inne­håll­s­typ. Förr rör­de det sig om artik­lar i en tid­ning helt enkelt. I en digi­tal
pub­li­ce­ring finns inte den begräns­ning­en. Det kan vara text, film, info­gra­fik, podd med mera). Läs mer om den redak­tio­nel­la platt­for­men och det redak­tio­nel­la arbets­flö­det här.

Även den redak­tio­nel­la platt­for­men tar du med för­del fram genom en works­hop där de du vill ska ingå i din kom­man­de redak­tion bör del­ta. Samma per­so­ner bör ock­så ha del­ta­git i den förs­ta works­ho­pen där ni tog fram en inne­hålls­stra­te­gi.

Vad är det för skill­nad på inne­hålls­stra­te­gi och redak­tio­nell platt­form? Egentligen ing­en, det är två steg i sam­ma pro­cess. Innehållsstrategin bil­dar utgångs­punkt för den redak­tio­nel­la platt­for­men – som blir en inte­gre­rad del av inne­hålls­stra­te­gin.

4. Bilda en redaktion

Nu är det dags. Ni har gjort de stra­te­gis­ka val ni behö­ver för att lång­sik­tigt kun­na bör­ja pro­du­ce­ra vär­deska­pan­de och rele­vant inne­håll till er publik.

I redak­tio­nen bör minst en per­son i led­ning­en ingå, eller åtminsto­ne en per­son som rap­por­te­rar direkt till led­ning­en, till exem­pel mark­nads- och eller kom­mu­ni­ka­tions­chef. Vi kan kal­la den funk­tio­nen redak­tions­chef.

Vidare natur­ligt­vis den som är ope­ra­tivt ansva­rig för con­tent-sats­ning­en. Den funk­tio­nen kan vi kal­la redak­tions­sek­re­te­ra­re. Den här per­so­nen kan ock­så vara redak­tör, men om ni anli­tar en byrå bör kon­sul­ten ha den funk­tio­nen. Det är redak­tö­ren som leder och dri­ver det löpan­de redak­tio­nel­la arbe­tet. Redaktionssekreteraren krat­tar i mane­gen genom att ta kon­takt med och för­be­re­da exter­na inter­vju­per­so­ner.

Dessutom bör någ­ra per­so­ner ingå som speg­lar orga­ni­sa­tio­nens oli­ka verk­sam­he­ter och erbju­dan­den gente­mot mark­na­den. Dessa per­so­ner ska bidra med idéer och upp­slag uti­från sitt kun­nan­de och sin när­het till mark­na­den.

5. Börja producera

Produktionen bör­jar med ett redak­tions­mö­te. Hur ofta redak­tio­nen behö­ver träf­fas beror på hur ofta ni pub­li­ce­rar inne­håll. Vid en pub­li­ce­ring i vec­kan är ett redak­tions­mö­te i måna­den lämp­ligt. Tänker ni nöja er med varan­nan vec­ka räc­ker ett möte varan­nan månad eller kvar­tals­vis. Ju täta­re pub­li­ce­ring, desto täta­re redak­tions­mö­ten.

På redak­tions­mö­te­na använ­der ni två verk­tyg: den redak­tio­nel­la platt­for­men och pub­li­ce­rings­ka­len­dern (som mot­sva­rar tid­nings­pro­duk­tio­nens inne­hålls­plan). Plattformen ger mötet struk­tur: samt­li­ga beslu­ta­de inne­hålls­de­lar ska upp till dis­kus­sion och leda till kon­kre­ta upp­slag. Plattformen är ock­så en bra ogräs­ren­sa­re: idéer som kan fram­stå som ald­rig så bra mås­te bort om de inte stäm­mer med platt­for­men. Från bör­jan dåli­ga idéer från entu­si­as­tis­ka med­ar­be­ta­re kan enkelt avfär­das med hän­vis­ning till platt­for­men.

Slutligen läg­ger ni in de idéer ni beslu­tar att gå vida­re med i pub­li­ce­rings­ka­len­dern. Den ger över­blick över kana­ler, dead­li­nes, pub­li­ce­rings­da­tum och ansva­ri­ga. Även hän­vis­ning­ar till platt­for­men bör fin­nas här, kanske även vil­ka mål inne­hål­let stöd­jer.

Lätt som en plätt, eller hur? Behöver ni hjälp att kom­ma igång, kon­tak­ta mig gär­na på lars@​wirten.​se.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
eleifend at Praesent ut nec velit, tristique mi, mattis ipsum accumsan leo.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest