Så SEO-optimerar du dina PDF-filer för söket

Hur optimerar du en PDF-fil för bästa synlighet i sökresultatet? Det får vi reda på i denna artikel skriven av vår gästskribent Alexandra Jung, SEO-specialist på Iprospect.

Alexandra Jung
13 september 2018

PDF-filer kling­ar ofta nega­tivt när det gäl­ler SEO. Kanske har du fått höra att filer­na inte går att opti­me­ra, eller att de rentutav är onö­di­ga, och där­för inte bör spil­las tid på. Men är det så illa? Eller går det att göra mer sök­vän­li­ga PDF-filer – som kanske till och med kan gyn­na din webb­plats?

Det kor­ta sva­ret är ja! För även om en PDF-fil av natu­ren inte kan få lika bra syn­lig­het på din webb­plats som en land­nings­si­da finns det fort­fa­ran­de saker att göra.

PDF:er i sökresultatet

Varje dag spind­lar sök­mo­to­rer­na ige­nom bil­jon­tals doku­ment i form av exem­pel­vis land­nings­si­dor och bil­der. Men något som många glöm­mer bort är att sök­mo­to­rer­nas spind­lar även tit­tar ige­nom och index­e­rar PDF:er – som blir en del av sök­mo­to­rer­nas resul­tat.

Genom att opti­me­ra dina filer kan du där­för dra in extra tra­fik till din webb­plats.

Att komma igång

Har du många PDF-filer på din webb­plats kan det vara en omständ­lig pro­cess att göra en genom­gång. En rekom­men­da­tion är då att bör­ja med de som ni anser är vik­ti­gast, kanske de som dri­ver mest tra­fik eller har störst sök­po­ten­ti­al. Det är även vik­tigt att blic­ka fram­åt och ska­pa en rutin redan vid fram­ställ­ning av nya filer så att de redan från bör­jan blir opti­me­ra­de.

Sju steg till en SEO-optimerad PDF

Ta gär­na hjälp av nedan­stå­en­de check­lis­ta i ert opti­me­rings­ar­be­te. Försök att få med så många steg som möj­ligt.

1. Välj ett relevant filnamn

Arbetet med en välop­ti­me­rad PDF bör­jar redan vid namn­giv­ning­en av filen där rele­vans är A och O. Filnamnet är vik­tigt eftersom det blir en del av URL:en och kan vara det förs­ta som besö­ka­ren ser i sökre­sul­ta­tet, eller i länk den får skic­kad till sig. Tänk där­för på att det ska gå att för­stå vad filen hand­lar om genom att endast tit­ta på nam­net, och inklu­de­ra rele­van­ta sökord.

Tips! Om du använ­der fle­ra ord i fil­nam­net ska des­sa sepa­re­ras med bin­de­streck för att sök­mo­to­rer­na ska kun­na för­stå det­ta utan pro­blem.

2. Optimera filens metadata

En av många hygi­en­fak­to­rer i SEO-värl­den hand­lar om att opti­me­ra och se till att fyl­la i land­nings­si­dans, eller i det­ta fall PDF:ens meta­da­ta, det vill säga sid­ti­tel och meta­be­skriv­ning. Eftersom både sid­ti­teln och meta­be­skriv­ning­en kom­mer att synas i sökre­sul­ta­tet ska de vara så loc­kan­de som möj­ligt för att använ­da­ren ska vil­ja klic­ka på just ert resul­tat.

Bilden ovan visar hur det kan se ut när man juste­rar sid­ti­tel (tit­le) och meta­be­skriv­ning (sub­ject) med hjälp av verk­ty­get Acrobat Reader. Fälten hit­tar du under File > Properties > Description > Title /​ Subject om du har betal­ver­sio­nen.

För att kun­na juste­ra meta­da­tan behö­ver du ett verk­tyg som exem­pel­vis Adobe Acrobat Reader som fun­ge­rar för både PC- och MAC-använ­da­re.

3. Kom ihåg att länka! Både till och från webbplatsen

Problemet med många PDF-filer är att de fun­ge­rar som en död ände. Att klic­ka sig in på filen via sökre­sul­ta­tet eller webb­plat­sen går bra, men man kom­mer säl­lan där­i­från då det inte finns någ­ra län­kar som leder besö­ka­ren till­ba­ka till saj­ten.

Genom att intern­län­ka även i filen hjäl­per ni inte bara besö­ka­ren att hit­ta till­ba­ka till er webb­plats för att läsa vida­re om intres­san­ta ämnen eller kon­ver­te­ra, utan ni hjäl­per ock­så sök­mo­to­rer­na. Med and­ra ord, län­ka till rele­vant inne­håll på er webb­plats där det pas­sar in och känns natur­ligt och se till att det finns län­kar till filen från er sajt.

4. Komprimera och optimera bilderna

Att opti­me­ra bil­der för att hjäl­pa sök­mo­to­rer­na lät­ta­re för­stå vad bil­den före­stäl­ler gäl­ler inte bara bil­der­na på er hem­si­da, utan även de bil­der som finns i PDF:erna går att opti­me­ra. Se till att var­je bild som ni läg­ger till har ett beskri­van­de alt-attri­but och att de är kom­pri­me­ra­de för att inte påver­ka ladd­ti­der­na allt för myc­ket.

Tycker du att bil­dop­ti­me­ring är intres­sant och vill ta reda på mer? Missa då inte mitt tidi­ga­re inlägg om bil­dop­ti­me­ring där jag går ige­nom grun­der­na som får era bil­der att synas i sökre­sul­ta­tet.

5. Ha den mobila upplevelsen i åtanke

Många av dagens webb­plat­ser använ­der sig av respon­siv design vil­ket bety­der att sidan anpas­sar sig efter skär­mens stor­lek och på så vis ser bra ut på alla enhe­ter. Det är att rekom­men­de­ra eftersom man då inte behö­ver tän­ka sär­kilt på att inne­hål­let ska se bra ut på en mobil enhet.

Då det inte finns någ­ra respon­si­va PDF-filer i dags­lä­get behö­ver vi vara ste­get före när vi tar fram des­sa och tän­ka på att den mobi­la upp­le­vel­sen ska vara så bra som möj­ligt. Det kan exem­pel­vis hand­la om att und­vi­ka inne­håll som lig­ger hori­son­tellt då det blir svårscrol­lat i mobi­len.

6. Låt text vara text – och inte bilder

Som jag var inne på under punk­ten om bil­dop­ti­me­ring så är sök­mo­to­rer­na än så länge inte smar­ta nog att kun­na läsa av inne­hål­let på en bild och veta vad den före­stäl­ler. Utan vår hjälp vill säga.

Ett van­ligt miss­tag som man ofta ser är att före­tag skri­ver rubri­ker eller text­styc­ken direkt på en bild vil­ket gör det omöj­ligt för sök­mo­to­rer­na att läsa av det­ta. Och som besö­ka­re kan man vil­ja kopi­e­ra delar av en text vil­ket inte hel­ler är möj­ligt om tex­ten är skri­ven på en bild.

Kom där­för ihåg att inte skri­va vik­ti­ga text­styc­ken direkt på en bild, eller att spa­ra ner hela PDF:en som en bild innan upp­ladd­ning.

7. Var försiktig med duplicerat innehåll

Duplicerat inne­håll upp­står när sam­ma inne­håll finns till­gäng­ligt på fle­ra plat­ser. Duplicerat inne­håll upp­skat­tas inte av sök­mo­to­rer­na som all­tid vill se ett unikt inne­håll. Samma sak gäl­ler ock­så för PDF-filer. Dubbelkolla all­tid att inne­hål­let ni tar fram är unikt och inte går att hit­ta på and­ra plat­ser på saj­ten.

Om du vill läsa mer om dupli­ce­rat inne­håll rekom­men­de­rar jag dig att läsa min arti­kel Se upp för dupli­ce­rat inne­håll”.

Lycka till!

Så där har vi det – sju steg till hur du kan arbe­ta med era PDF-filer på webb­plat­sen för att få dem mer sök­vän­li­ga. Som jag tidi­ga­re nämn­de är PDF:er något som ofta glöms bort och inte all­tid pri­o­ri­te­ras men som många gång­er bidrar med nöd­vän­dig (och bra!) infor­ma­tion för besö­ka­ren.

För många före­tag går det inte hel­ler att und­vi­ka att ha visst mate­ri­al i just PDF-filer, som exem­pel­vis bro­schy­rer eller manu­a­ler, och då har man verk­li­gen ing­et att för­lo­ra på att opti­me­ra dem så bra man bara kan. För det har vi endast att vin­na på i det långa lop­pet!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Aliquam sem, Nullam vulputate, mattis efficitur. luctus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest