Så SEO-optimerar du dina PDF-filer för söket

Hur optimerar du en PDF-fil för bästa synlighet i sökresultatet? Det får vi reda på i denna artikel skriven av vår gästskribent Alexandra Jung, SEO-specialist på Iprospect.

Alexandra Jung
13 september 2018

PDF-filer kling­ar ofta nega­tivt när det gäl­ler SEO. Kanske har du fått höra att filer­na inte går att opti­me­ra, eller att de rentutav är onö­di­ga, och där­för inte bör spil­las tid på. Men är det så illa? Eller går det att göra mer sök­vän­li­ga PDF-filer – som kanske till och med kan gyn­na din webbplats?

Det kor­ta sva­ret är ja! För även om en PDF-fil av natu­ren inte kan få lika bra syn­lig­het på din webb­plats som en land­nings­si­da finns det fort­fa­ran­de saker att göra.

PDF:er i sökresultatet

Varje dag spind­lar sök­mo­to­rer­na ige­nom bil­jon­tals doku­ment i form av exem­pel­vis land­nings­si­dor och bil­der. Men något som många glöm­mer bort är att sök­mo­to­rer­nas spind­lar även tit­tar ige­nom och index­e­rar PDF:er – som blir en del av sök­mo­to­rer­nas resultat.

Genom att opti­me­ra dina filer kan du där­för dra in extra tra­fik till din webbplats.

Att komma igång

Har du många PDF-filer på din webb­plats kan det vara en omständ­lig pro­cess att göra en genom­gång. En rekom­men­da­tion är då att bör­ja med de som ni anser är vik­ti­gast, kanske de som dri­ver mest tra­fik eller har störst sök­po­ten­ti­al. Det är även vik­tigt att blic­ka fram­åt och ska­pa en rutin redan vid fram­ställ­ning av nya filer så att de redan från bör­jan blir optimerade.

Sju steg till en SEO-optimerad PDF

Ta gär­na hjälp av nedan­stå­en­de check­lis­ta i ert opti­me­rings­ar­be­te. Försök att få med så många steg som möjligt.

1. Välj ett relevant filnamn

Arbetet med en välop­ti­me­rad PDF bör­jar redan vid namn­giv­ning­en av filen där rele­vans är A och O. Filnamnet är vik­tigt eftersom det blir en del av URL:en och kan vara det förs­ta som besö­ka­ren ser i sökre­sul­ta­tet, eller i länk den får skic­kad till sig. Tänk där­för på att det ska gå att för­stå vad filen hand­lar om genom att endast tit­ta på nam­net, och inklu­de­ra rele­van­ta sökord.

Tips! Om du använ­der fle­ra ord i fil­nam­net ska des­sa sepa­re­ras med bin­de­streck för att sök­mo­to­rer­na ska kun­na för­stå det­ta utan problem.

2. Optimera filens metadata

En av många hygi­en­fak­to­rer i SEO-värl­den hand­lar om att opti­me­ra och se till att fyl­la i land­nings­si­dans, eller i det­ta fall PDF:ens meta­da­ta, det vill säga sid­ti­tel och meta­be­skriv­ning. Eftersom både sid­ti­teln och meta­be­skriv­ning­en kom­mer att synas i sökre­sul­ta­tet ska de vara så loc­kan­de som möj­ligt för att använ­da­ren ska vil­ja klic­ka på just ert resultat.

Bilden ovan visar hur det kan se ut när man juste­rar sid­ti­tel (tit­le) och meta­be­skriv­ning (sub­ject) med hjälp av verk­ty­get Acrobat Reader. Fälten hit­tar du under File > Properties > Description > Title /​ Subject om du har betalversionen.

För att kun­na juste­ra meta­da­tan behö­ver du ett verk­tyg som exem­pel­vis Adobe Acrobat Reader som fun­ge­rar för både PC- och MAC-användare.

3. Kom ihåg att länka! Både till och från webbplatsen

Problemet med många PDF-filer är att de fun­ge­rar som en död ände. Att klic­ka sig in på filen via sökre­sul­ta­tet eller webb­plat­sen går bra, men man kom­mer säl­lan där­i­från då det inte finns någ­ra län­kar som leder besö­ka­ren till­ba­ka till sajten.

Genom att intern­län­ka även i filen hjäl­per ni inte bara besö­ka­ren att hit­ta till­ba­ka till er webb­plats för att läsa vida­re om intres­san­ta ämnen eller kon­ver­te­ra, utan ni hjäl­per ock­så sök­mo­to­rer­na. Med and­ra ord, län­ka till rele­vant inne­håll på er webb­plats där det pas­sar in och känns natur­ligt och se till att det finns län­kar till filen från er sajt.

4. Komprimera och optimera bilderna

Att opti­me­ra bil­der för att hjäl­pa sök­mo­to­rer­na lät­ta­re för­stå vad bil­den före­stäl­ler gäl­ler inte bara bil­der­na på er hem­si­da, utan även de bil­der som finns i PDF:erna går att opti­me­ra. Se till att var­je bild som ni läg­ger till har ett beskri­van­de alt-attri­but och att de är kom­pri­me­ra­de för att inte påver­ka ladd­ti­der­na allt för mycket.

Tycker du att bil­dop­ti­me­ring är intres­sant och vill ta reda på mer? Missa då inte mitt tidi­ga­re inlägg om bil­dop­ti­me­ring där jag går ige­nom grun­der­na som får era bil­der att synas i sökresultatet.

5. Ha den mobila upplevelsen i åtanke

Många av dagens webb­plat­ser använ­der sig av respon­siv design vil­ket bety­der att sidan anpas­sar sig efter skär­mens stor­lek och på så vis ser bra ut på alla enhe­ter. Det är att rekom­men­de­ra eftersom man då inte behö­ver tän­ka sär­kilt på att inne­hål­let ska se bra ut på en mobil enhet.

Då det inte finns någ­ra respon­si­va PDF-filer i dags­lä­get behö­ver vi vara ste­get före när vi tar fram des­sa och tän­ka på att den mobi­la upp­le­vel­sen ska vara så bra som möj­ligt. Det kan exem­pel­vis hand­la om att und­vi­ka inne­håll som lig­ger hori­son­tellt då det blir svårscrol­lat i mobilen.

6. Låt text vara text – och inte bilder

Som jag var inne på under punk­ten om bil­dop­ti­me­ring så är sök­mo­to­rer­na än så länge inte smar­ta nog att kun­na läsa av inne­hål­let på en bild och veta vad den före­stäl­ler. Utan vår hjälp vill säga.

Ett van­ligt miss­tag som man ofta ser är att före­tag skri­ver rubri­ker eller text­styc­ken direkt på en bild vil­ket gör det omöj­ligt för sök­mo­to­rer­na att läsa av det­ta. Och som besö­ka­re kan man vil­ja kopi­e­ra delar av en text vil­ket inte hel­ler är möj­ligt om tex­ten är skri­ven på en bild.

Kom där­för ihåg att inte skri­va vik­ti­ga text­styc­ken direkt på en bild, eller att spa­ra ner hela PDF:en som en bild innan uppladdning.

7. Var försiktig med duplicerat innehåll

Duplicerat inne­håll upp­står när sam­ma inne­håll finns till­gäng­ligt på fle­ra plat­ser. Duplicerat inne­håll upp­skat­tas inte av sök­mo­to­rer­na som all­tid vill se ett unikt inne­håll. Samma sak gäl­ler ock­så för PDF-filer. Dubbelkolla all­tid att inne­hål­let ni tar fram är unikt och inte går att hit­ta på and­ra plat­ser på sajten.

Om du vill läsa mer om dupli­ce­rat inne­håll rekom­men­de­rar jag dig att läsa min arti­kel Se upp för dupli­ce­rat inne­håll”.

Lycka till!

Så där har vi det – sju steg till hur du kan arbe­ta med era PDF-filer på webb­plat­sen för att få dem mer sök­vän­li­ga. Som jag tidi­ga­re nämn­de är PDF:er något som ofta glöms bort och inte all­tid pri­o­ri­te­ras men som många gång­er bidrar med nöd­vän­dig (och bra!) infor­ma­tion för besökaren.

För många före­tag går det inte hel­ler att und­vi­ka att ha visst mate­ri­al i just PDF-filer, som exem­pel­vis bro­schy­rer eller manu­a­ler, och då har man verk­li­gen ing­et att för­lo­ra på att opti­me­ra dem så bra man bara kan. För det har vi endast att vin­na på i det långa loppet!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »