Alexandra Jung
13 mars 2019

Reta inte Google. SEO är ett kom­plext områ­de och fall­gro­par­na är många. Priset din webb­plats får beta­la i form av mins­kad ‑eller ing­en – syn­lig­het kan bli högt. I den­na arti­kel går SEO-kon­sult Alexandra Jung ige­nom saker du gör klokt i att und­vi­ka i strä­van efter en fram­gångs­rik sökstra­te­gi. 

Hårt slit och långsamma resultat

SEO, eller sök­mo­to­rop­ti­me­ring som det heter på svens­ka, är sam­lings­nam­net på de akti­vi­te­ter som används för att opti­me­ra en webb­plats, med målet att nå så bra pla­ce­ring­ar som möj­ligt i det orga­nis­ka sökre­sul­ta­tet. Ämnet är kom­plext och för att lyc­kas i ditt SEO-arbe­te behö­ver du arbe­ta med fle­ra delar sam­ti­digt: tek­nik, inne­håll och extern syn­lig­het.

Processen är känd för att ta sin tid sam­ti­digt som ett hårt och kon­ti­nu­er­ligt arbe­te är ett mås­te för fram­gång. Några snab­ba resul­tat skall du defi­ni­tivt inte för­vän­ta dig.

Trots det­ta läser jag titt som tätt rekom­men­da­tio­ner kring alter­na­ti­va sätt att arbe­ta – sätt som inte föl­jer sök­mo­to­rer­nas rikt­lin­jer och som, tro mig, förr eller sena­re all­tid straf­far sig. Detta är ett pro­blem. För när man väl har bli­vit straf­fad av Google – ja, då kan det vara svårt att åter­häm­ta sig.

Keyword stuffing retar Google

Det har säkert hänt att du ham­nat på en sajt där sam­ma sök­fra­ser upp­re­pas om och om igen genom hela tex­ten? Detta bete­en­de kal­las för key­word stuf­fing och inne­bär just det; att man fyl­ler en webb­plats med sökord som inte fyl­ler något annat syf­te än att för­sö­ka mani­pu­le­ra webb­plat­sens pla­ce­ring i sökre­sul­ta­tet. Detta är inte något som Google upp­skat­tar och bestraf­fas med för­säm­rad syn­lig­het. Gäller det en ny sida kan det dess­utom leda till att det inte blir någon syn­lig­het alls.

Att använ­da sökord är oer­hört vik­tigt för effek­ten men nytt­ja dem med måt­ta och på ett kor­rekt sätt! Låt all­tid sökor­den smäl­ta in i tex­ten på ett natur­ligt sätt, så und­vi­ker du att inne­hål­let upp­fat­tas som spam.

Meta keywords till ingen nytta – tvärtom

Länge var meta key­words ett popu­lärt ele­ment att använ­da för att berät­ta vil­ka sökord en spe­ci­fik land­nings­si­da hand­la­de om. Men tyvärr kom meta key­words att miss­bru­kas av allt fler webb­plat­sä­ga­re som bör­ja­de spam­ma med sökord i den­na tagg, vil­ket resul­te­rat i att sök­mo­to­rer­na inte läng­re ser det­ta som en ran­king­sig­nal.

Faktum är att idag har meta key­words ing­en som helst bety­del­se ur ett SEO-per­spek­tiv och kom­mer var­ken för­bätt­ra eller för­säm­ra er syn­lig­het. Tvärtom ger de era kon­kur­ren­ter inblick i vil­ka sökord ni har valt att foku­se­ra på för en viss sida – vil­ket inte är att rekom­men­de­ra.

Pop-ups som förstör användarupplevelsen

Vi har nog alla besökt en webb­plats för att mötas av en stor pop-up som täc­ker hela skär­men. Det kan till exem­pel vara ett väl­komst­med­de­lan­de, en upp­ma­ning att regi­stre­ra dig på ett nyhets­brev eller kanske ett erbju­dan­de som du som besö­ka­re behö­ver age­ra på innan du får ta del av inne­hål­let.

För ett par år sedan gick Google ut med att pop-ups som för­stör använ­darupp­le­vel­sen kan leda till för­säm­rad syn­lig­het i sök­mo­to­rer­na, och då sär­skilt i mobi­len. Det bety­der så klart inte att pop-ups behö­ver vara ett dåligt alter­na­tiv för dig men det bety­der att du bör fun­de­ra på hur du utfor­mar des­sa så att de inte hind­rar besö­ka­re från att kom­ma vida­re på din sajt.

Mobilt sök prioriteras inte

Den mobi­la upp­le­vel­sen har all­tid varit vik­tig och just det­ta blev extra tyd­ligt när Google under 2018 rul­la­de ut Mobile First Index. Vilket bety­der att sök­mo­to­rer­na pri­märt tit­tar på den mobi­la ver­sio­nen, oav­sett vil­ken enhet sök­ning­en kom­mer från.

Att den mobi­la ver­sio­nen av webb­plat­sen indexe­ras inne­bär bland annat att sidan behö­ver vara anpas­sad för mobi­len, visa sam­ma inne­håll för både desk­top och mobil och att ladd­ti­der­na är på topp. De webb­plat­ser som inte lever upp till det­ta får rätt och slätt en säm­re syn­lig­het.

I det­ta sam­man­hang skall vi inte glöm­ma röst­sö­ket som sedan i hös­tas vux­it dra­ma­tiskt och nume­ra utgör en allt vik­ti­ga­re del inom SEO.

Dolt innehåll i strid med riktlinjerna

Cloaking inne­bär att en typ av inne­håll visas för besö­ka­ren och en annan för sök­mo­to­rer­na. Det kan som exem­pel hand­la om att döl­ja en viss text eller länk för besö­ka­ren som sök­mo­to­rer­na fort­fa­ran­de kan läsa av och index­e­ra för att för­sö­ka för­bätt­ra syn­lig­he­ten.

Detta är något som stri­der mot sök­mo­to­rer­nas rikt­lin­jer där det är vik­tigt att kom­ma ihåg att webb­plat­sen all­tid ska visa sam­ma inne­håll för besö­ka­re och sök­mo­to­rer. I annat fall kan det tol­kas som att man för­sö­ker mani­pu­le­ra webb­plat­sen för att nå bätt­re syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet, vil­ket bru­kar resul­te­ra i att webb­plat­sen blir bort­ta­gen från Googles index.

Duplicerat & återpublicerat innehåll kan ställa till det

Händer det att du tar befint­ligt inne­håll på saj­ten, byter ut någ­ra ord här och där för att sedan pub­li­ce­ra det på en annan sida eller webb­plats? Du kanske åter­an­vän­der det till en gäst­blogg eller skic­kar ut det i form av en press­re­le­a­se? Allt i syf­te att nå ut till än fler per­so­ner.

Beteendet kal­las för artic­le spin­ning. Och tan­ken är god men det gäl­ler att se upp för det kan lätt bli fel. Om det inte görs på rätt sätt kom­mer näm­li­gen sök­mo­to­rer­na att tol­ka ditt inne­håll som dupli­ce­rat – vil­ket ska­dar mer än vad det gör nyt­ta.

Oavsett om man är sök­mo­tor eller besö­ka­re är den bäs­ta lös­ning­en all­tid att ta fram ett unikt inne­håll anpas­sat för respek­ti­ve kanal eller webb­plats. Men om du trots allt mås­te åter­pub­li­ce­ras, glöm då inte cano­ni­cal-tag­gar­na!

För dig som vill läsa mer om dupli­ce­rat inne­håll och cano­ni­cal-tag­gar finns det mer att läsa i min tidi­ga­re krö­ni­ka ”Se upp för dupli­ce­rat inne­håll”.

Ingen tanke på intentionen bakom sökordet

När du väl­jer vil­ka sökord du ska ha med i din sökords­stra­te­gi mås­te du ta hän­syn till inten­tio­nen bakom sökor­det och vil­ken typ av inne­håll en besö­ka­re fak­tiskt för­vän­tar sig. Hur låg kon­kur­ren­sen är eller hur hög sökvo­ly­men är för ett visst sökord har ing­en bety­del­se ifall sökor­det i frå­ga inte är rätt för er.

Därför är det vik­tigt att inte stir­ra sig blind bland alla sökord för att endast väl­ja de med högst volym. Välj istäl­let rele­van­ta sökord där ni kan mat­cha den fak­tis­ka sökin­ten­tio­nen med inne­håll som använ­dar­na efter­frå­gar.

Köpta länkar

Externa län­kar till en webb­plats har länge varit en stark ran­king­sig­nal och en vik­tig del när det kom­mer till sök­mo­to­rop­ti­me­ring. Detta för att var­je länk till din sida från en annan webb­plats kan ses som ett kvit­to på att inne­hål­let är bra – för inte vill man väl dela inne­håll man själv inte tyc­ker om till and­ra? Bra webb­plat­ser kom­mer all­tid att få län­kar på ett natur­ligt sätt, menar Google.

Detta har gjort att det finns en stor mark­nad för att både köpa och säl­ja län­kar. Tyvärr hand­lar det ofta om län­kar från spam­mi­ga webb­plat­ser vars enda syf­te är att län­ka vida­re till and­ra vil­ket går emot Googles rikt­lin­jer.

För att exter­na län­kar ska kun­na ge god effekt behö­ver de vara rele­van­ta och kom­ma från kva­li­ta­ti­va webb­plat­ser. I annat fall kom­mer de san­no­likt att ska­da er syn­lig­het mer än de hjäl­per i takt med att Google upp­täc­ker det­ta.

Summering

För att lyc­kas med din SEO och se din webb­plats växa orga­niskt krävs tid och hårt arbe­te. Det finns inga gen­vä­gar eller alter­na­ti­va sätt att arbe­ta på för att nå håll­ba­ra resul­tat snab­ba­re. Det är bara att inse.

Låter det för bra för att vara sant är det oftast så (något som går att appli­ce­ra på det mesta). Istället är vägen fram­åt att all­tid pub­li­ce­ra inne­håll som är av god kva­li­té och som föl­jer er mål­grupps sök­be­te­en­de, att ha en sta­bil tek­nisk grund att stå på, att hänga med i Googles algo­rit­mänd­ring­ar och fram­förallt: att sät­ta använ­da­ren i fokus. Gör det­ta och du är på rätt spår mot ett resul­tat som hål­ler länge. Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ut risus. nunc dictum libero. ante.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest