Alexandra Jung
13 mars 2019

Reta inte Google. SEO är ett kom­plext områ­de och fall­gro­par­na är många. Priset din webb­plats får beta­la i form av mins­kad ‑eller ing­en – syn­lig­het kan bli högt. I den­na arti­kel går SEO-kon­sult Alexandra Jung ige­nom saker du gör klokt i att und­vi­ka i strä­van efter en fram­gångs­rik sökstrategi. 

Hårt slit och långsamma resultat

SEO, eller sök­mo­to­rop­ti­me­ring som det heter på svens­ka, är sam­lings­nam­net på de akti­vi­te­ter som används för att opti­me­ra en webb­plats, med målet att nå så bra pla­ce­ring­ar som möj­ligt i det orga­nis­ka sökre­sul­ta­tet. Ämnet är kom­plext och för att lyc­kas i ditt SEO-arbe­te behö­ver du arbe­ta med fle­ra delar sam­ti­digt: tek­nik, inne­håll och extern synlighet.

Processen är känd för att ta sin tid sam­ti­digt som ett hårt och kon­ti­nu­er­ligt arbe­te är ett mås­te för fram­gång. Några snab­ba resul­tat skall du defi­ni­tivt inte för­vän­ta dig.

Trots det­ta läser jag titt som tätt rekom­men­da­tio­ner kring alter­na­ti­va sätt att arbe­ta – sätt som inte föl­jer sök­mo­to­rer­nas rikt­lin­jer och som, tro mig, förr eller sena­re all­tid straf­far sig. Detta är ett pro­blem. För när man väl har bli­vit straf­fad av Google – ja, då kan det vara svårt att åter­häm­ta sig.

Keyword stuffing retar Google

Det har säkert hänt att du ham­nat på en sajt där sam­ma sök­fra­ser upp­re­pas om och om igen genom hela tex­ten? Detta bete­en­de kal­las för key­word stuf­fing och inne­bär just det; att man fyl­ler en webb­plats med sökord som inte fyl­ler något annat syf­te än att för­sö­ka mani­pu­le­ra webb­plat­sens pla­ce­ring i sökre­sul­ta­tet. Detta är inte något som Google upp­skat­tar och bestraf­fas med för­säm­rad syn­lig­het. Gäller det en ny sida kan det dess­utom leda till att det inte blir någon syn­lig­het alls.

Att använ­da sökord är oer­hört vik­tigt för effek­ten men nytt­ja dem med måt­ta och på ett kor­rekt sätt! Låt all­tid sökor­den smäl­ta in i tex­ten på ett natur­ligt sätt, så und­vi­ker du att inne­hål­let upp­fat­tas som spam.

Meta keywords till ingen nytta – tvärtom

Länge var meta key­words ett popu­lärt ele­ment att använ­da för att berät­ta vil­ka sökord en spe­ci­fik land­nings­si­da hand­la­de om. Men tyvärr kom meta key­words att miss­bru­kas av allt fler webb­plat­sä­ga­re som bör­ja­de spam­ma med sökord i den­na tagg, vil­ket resul­te­rat i att sök­mo­to­rer­na inte läng­re ser det­ta som en rankingsignal.

Faktum är att idag har meta key­words ing­en som helst bety­del­se ur ett SEO-per­spek­tiv och kom­mer var­ken för­bätt­ra eller för­säm­ra er syn­lig­het. Tvärtom ger de era kon­kur­ren­ter inblick i vil­ka sökord ni har valt att foku­se­ra på för en viss sida – vil­ket inte är att rekommendera.

Pop-ups som förstör användarupplevelsen

Vi har nog alla besökt en webb­plats för att mötas av en stor pop-up som täc­ker hela skär­men. Det kan till exem­pel vara ett väl­komst­med­de­lan­de, en upp­ma­ning att regi­stre­ra dig på ett nyhets­brev eller kanske ett erbju­dan­de som du som besö­ka­re behö­ver age­ra på innan du får ta del av innehållet.

För ett par år sedan gick Google ut med att pop-ups som för­stör använ­darupp­le­vel­sen kan leda till för­säm­rad syn­lig­het i sök­mo­to­rer­na, och då sär­skilt i mobi­len. Det bety­der så klart inte att pop-ups behö­ver vara ett dåligt alter­na­tiv för dig men det bety­der att du bör fun­de­ra på hur du utfor­mar des­sa så att de inte hind­rar besö­ka­re från att kom­ma vida­re på din sajt.

Mobilt sök prioriteras inte

Den mobi­la upp­le­vel­sen har all­tid varit vik­tig och just det­ta blev extra tyd­ligt när Google under 2018 rul­la­de ut Mobile First Index. Vilket bety­der att sök­mo­to­rer­na pri­märt tit­tar på den mobi­la ver­sio­nen, oav­sett vil­ken enhet sök­ning­en kom­mer från.

Att den mobi­la ver­sio­nen av webb­plat­sen indexe­ras inne­bär bland annat att sidan behö­ver vara anpas­sad för mobi­len, visa sam­ma inne­håll för både desk­top och mobil och att ladd­ti­der­na är på topp. De webb­plat­ser som inte lever upp till det­ta får rätt och slätt en säm­re synlighet.

I det­ta sam­man­hang skall vi inte glöm­ma röst­sö­ket som sedan i hös­tas vux­it dra­ma­tiskt och nume­ra utgör en allt vik­ti­ga­re del inom SEO.

Dolt innehåll i strid med riktlinjerna

Cloaking inne­bär att en typ av inne­håll visas för besö­ka­ren och en annan för sök­mo­to­rer­na. Det kan som exem­pel hand­la om att döl­ja en viss text eller länk för besö­ka­ren som sök­mo­to­rer­na fort­fa­ran­de kan läsa av och index­e­ra för att för­sö­ka för­bätt­ra synligheten.

Detta är något som stri­der mot sök­mo­to­rer­nas rikt­lin­jer där det är vik­tigt att kom­ma ihåg att webb­plat­sen all­tid ska visa sam­ma inne­håll för besö­ka­re och sök­mo­to­rer. I annat fall kan det tol­kas som att man för­sö­ker mani­pu­le­ra webb­plat­sen för att nå bätt­re syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet, vil­ket bru­kar resul­te­ra i att webb­plat­sen blir bort­ta­gen från Googles index.

Duplicerat & återpublicerat innehåll kan ställa till det

Händer det att du tar befint­ligt inne­håll på saj­ten, byter ut någ­ra ord här och där för att sedan pub­li­ce­ra det på en annan sida eller webb­plats? Du kanske åter­an­vän­der det till en gäst­blogg eller skic­kar ut det i form av en press­re­le­a­se? Allt i syf­te att nå ut till än fler personer.

Beteendet kal­las för artic­le spin­ning. Och tan­ken är god men det gäl­ler att se upp för det kan lätt bli fel. Om det inte görs på rätt sätt kom­mer näm­li­gen sök­mo­to­rer­na att tol­ka ditt inne­håll som dupli­ce­rat – vil­ket ska­dar mer än vad det gör nytta.

Oavsett om man är sök­mo­tor eller besö­ka­re är den bäs­ta lös­ning­en all­tid att ta fram ett unikt inne­håll anpas­sat för respek­ti­ve kanal eller webb­plats. Men om du trots allt mås­te åter­pub­li­ce­ras, glöm då inte canonical-taggarna!

För dig som vill läsa mer om dupli­ce­rat inne­håll och cano­ni­cal-tag­gar finns det mer att läsa i min tidi­ga­re krö­ni­ka ”Se upp för dupli­ce­rat inne­håll”.

Ingen tanke på intentionen bakom sökordet

När du väl­jer vil­ka sökord du ska ha med i din sökords­stra­te­gi mås­te du ta hän­syn till inten­tio­nen bakom sökor­det och vil­ken typ av inne­håll en besö­ka­re fak­tiskt för­vän­tar sig. Hur låg kon­kur­ren­sen är eller hur hög sökvo­ly­men är för ett visst sökord har ing­en bety­del­se ifall sökor­det i frå­ga inte är rätt för er.

Därför är det vik­tigt att inte stir­ra sig blind bland alla sökord för att endast väl­ja de med högst volym. Välj istäl­let rele­van­ta sökord där ni kan mat­cha den fak­tis­ka sökin­ten­tio­nen med inne­håll som använ­dar­na efterfrågar.

Köpta länkar

Externa län­kar till en webb­plats har länge varit en stark ran­king­sig­nal och en vik­tig del när det kom­mer till sök­mo­to­rop­ti­me­ring. Detta för att var­je länk till din sida från en annan webb­plats kan ses som ett kvit­to på att inne­hål­let är bra – för inte vill man väl dela inne­håll man själv inte tyc­ker om till and­ra? Bra webb­plat­ser kom­mer all­tid att få län­kar på ett natur­ligt sätt, menar Google.

Detta har gjort att det finns en stor mark­nad för att både köpa och säl­ja län­kar. Tyvärr hand­lar det ofta om län­kar från spam­mi­ga webb­plat­ser vars enda syf­te är att län­ka vida­re till and­ra vil­ket går emot Googles riktlinjer.

För att exter­na län­kar ska kun­na ge god effekt behö­ver de vara rele­van­ta och kom­ma från kva­li­ta­ti­va webb­plat­ser. I annat fall kom­mer de san­no­likt att ska­da er syn­lig­het mer än de hjäl­per i takt med att Google upp­täc­ker detta.

Summering

För att lyc­kas med din SEO och se din webb­plats växa orga­niskt krävs tid och hårt arbe­te. Det finns inga gen­vä­gar eller alter­na­ti­va sätt att arbe­ta på för att nå håll­ba­ra resul­tat snab­ba­re. Det är bara att inse.

Låter det för bra för att vara sant är det oftast så (något som går att appli­ce­ra på det mesta). Istället är vägen fram­åt att all­tid pub­li­ce­ra inne­håll som är av god kva­li­té och som föl­jer er mål­grupps sök­be­te­en­de, att ha en sta­bil tek­nisk grund att stå på, att hänga med i Googles algo­rit­mänd­ring­ar och fram­förallt: att sät­ta använ­da­ren i fokus. Gör det­ta och du är på rätt spår mot ett resul­tat som hål­ler länge. Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »