Alexandra Jung
13 mars 2019

Reta inte Google. SEO är ett kom­plext områ­de och fall­gro­par­na är många. Priset din webb­plats får beta­la i form av mins­kad -eller ing­en – syn­lig­het kan bli högt. I den­na arti­kel går SEO-kon­sult Alexandra Jung ige­nom saker du gör klokt i att und­vi­ka i strä­van efter en fram­gångs­rik sökstra­te­gi. 

Hårt slit och långsamma resultat

SEO, eller sök­mo­to­rop­ti­me­ring som det heter på svens­ka, är sam­lings­nam­net på de akti­vi­te­ter som används för att opti­me­ra en webb­plats, med målet att nå så bra pla­ce­ring­ar som möj­ligt i det orga­nis­ka sökre­sul­ta­tet. Ämnet är kom­plext och för att lyc­kas i ditt SEO-arbe­te behö­ver du arbe­ta med fle­ra delar sam­ti­digt: tek­nik, inne­håll och extern syn­lig­het.

Processen är känd för att ta sin tid sam­ti­digt som ett hårt och kon­ti­nu­er­ligt arbe­te är ett mås­te för fram­gång. Några snab­ba resul­tat skall du defi­ni­tivt inte för­vän­ta dig.

Trots det­ta läser jag titt som tätt rekom­men­da­tio­ner kring alter­na­ti­va sätt att arbe­ta – sätt som inte föl­jer sök­mo­to­rer­nas rikt­lin­jer och som, tro mig, förr eller sena­re all­tid straf­far sig. Detta är ett pro­blem. För när man väl har bli­vit straf­fad av Google – ja, då kan det vara svårt att åter­häm­ta sig.

Keyword stuffing retar Google

Det har säkert hänt att du ham­nat på en sajt där sam­ma sök­fra­ser upp­re­pas om och om igen genom hela tex­ten? Detta bete­en­de kal­las för key­word stuf­fing och inne­bär just det; att man fyl­ler en webb­plats med sökord som inte fyl­ler något annat syf­te än att för­sö­ka mani­pu­le­ra webb­plat­sens pla­ce­ring i sökre­sul­ta­tet. Detta är inte något som Google upp­skat­tar och bestraf­fas med för­säm­rad syn­lig­het. Gäller det en ny sida kan det dess­utom leda till att det inte blir någon syn­lig­het alls.

Att använ­da sökord är oer­hört vik­tigt för effek­ten men nytt­ja dem med måt­ta och på ett kor­rekt sätt! Låt all­tid sökor­den smäl­ta in i tex­ten på ett natur­ligt sätt, så und­vi­ker du att inne­hål­let upp­fat­tas som spam.

Meta keywords till ingen nytta – tvärtom

Länge var meta key­words ett popu­lärt ele­ment att använ­da för att berät­ta vil­ka sökord en spe­ci­fik land­nings­si­da hand­la­de om. Men tyvärr kom meta key­words att miss­bru­kas av allt fler webb­plat­sä­ga­re som bör­ja­de spam­ma med sökord i den­na tagg, vil­ket resul­te­rat i att sök­mo­to­rer­na inte läng­re ser det­ta som en ran­king­sig­nal.

Faktum är att idag har meta key­words ing­en som helst bety­del­se ur ett SEO-per­spek­tiv och kom­mer var­ken för­bätt­ra eller för­säm­ra er syn­lig­het. Tvärtom ger de era kon­kur­ren­ter inblick i vil­ka sökord ni har valt att foku­se­ra på för en viss sida – vil­ket inte är att rekom­men­de­ra.

Pop-ups som förstör användarupplevelsen

Vi har nog alla besökt en webb­plats för att mötas av en stor pop-up som täc­ker hela skär­men. Det kan till exem­pel vara ett väl­komst­med­de­lan­de, en upp­ma­ning att regi­stre­ra dig på ett nyhets­brev eller kanske ett erbju­dan­de som du som besö­ka­re behö­ver age­ra på innan du får ta del av inne­hål­let.

För ett par år sedan gick Google ut med att pop-ups som för­stör använ­darupp­le­vel­sen kan leda till för­säm­rad syn­lig­het i sök­mo­to­rer­na, och då sär­skilt i mobi­len. Det bety­der så klart inte att pop-ups behö­ver vara ett dåligt alter­na­tiv för dig men det bety­der att du bör fun­de­ra på hur du utfor­mar des­sa så att de inte hind­rar besö­ka­re från att kom­ma vida­re på din sajt.

Mobilt sök prioriteras inte

Den mobi­la upp­le­vel­sen har all­tid varit vik­tig och just det­ta blev extra tyd­ligt när Google under 2018 rul­la­de ut Mobile First Index. Vilket bety­der att sök­mo­to­rer­na pri­märt tit­tar på den mobi­la ver­sio­nen, oav­sett vil­ken enhet sök­ning­en kom­mer från.

Att den mobi­la ver­sio­nen av webb­plat­sen indexe­ras inne­bär bland annat att sidan behö­ver vara anpas­sad för mobi­len, visa sam­ma inne­håll för både desk­top och mobil och att ladd­ti­der­na är på topp. De webb­plat­ser som inte lever upp till det­ta får rätt och slätt en säm­re syn­lig­het.

I det­ta sam­man­hang skall vi inte glöm­ma röst­sö­ket som sedan i hös­tas vux­it dra­ma­tiskt och nume­ra utgör en allt vik­ti­ga­re del inom SEO.

Dolt innehåll i strid med riktlinjerna

Cloaking inne­bär att en typ av inne­håll visas för besö­ka­ren och en annan för sök­mo­to­rer­na. Det kan som exem­pel hand­la om att döl­ja en viss text eller länk för besö­ka­ren som sök­mo­to­rer­na fort­fa­ran­de kan läsa av och index­e­ra för att för­sö­ka för­bätt­ra syn­lig­he­ten.

Detta är något som stri­der mot sök­mo­to­rer­nas rikt­lin­jer där det är vik­tigt att kom­ma ihåg att webb­plat­sen all­tid ska visa sam­ma inne­håll för besö­ka­re och sök­mo­to­rer. I annat fall kan det tol­kas som att man för­sö­ker mani­pu­le­ra webb­plat­sen för att nå bätt­re syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet, vil­ket bru­kar resul­te­ra i att webb­plat­sen blir bort­ta­gen från Googles index.

Duplicerat & återpublicerat innehåll kan ställa till det

Händer det att du tar befint­ligt inne­håll på saj­ten, byter ut någ­ra ord här och där för att sedan pub­li­ce­ra det på en annan sida eller webb­plats? Du kanske åter­an­vän­der det till en gäst­blogg eller skic­kar ut det i form av en press­re­le­a­se? Allt i syf­te att nå ut till än fler per­so­ner.

Beteendet kal­las för artic­le spin­ning. Och tan­ken är god men det gäl­ler att se upp för det kan lätt bli fel. Om det inte görs på rätt sätt kom­mer näm­li­gen sök­mo­to­rer­na att tol­ka ditt inne­håll som dupli­ce­rat – vil­ket ska­dar mer än vad det gör nyt­ta.

Oavsett om man är sök­mo­tor eller besö­ka­re är den bäs­ta lös­ning­en all­tid att ta fram ett unikt inne­håll anpas­sat för respek­ti­ve kanal eller webb­plats. Men om du trots allt mås­te åter­pub­li­ce­ras, glöm då inte cano­ni­cal-tag­gar­na!

För dig som vill läsa mer om dupli­ce­rat inne­håll och cano­ni­cal-tag­gar finns det mer att läsa i min tidi­ga­re krö­ni­ka ”Se upp för dupli­ce­rat inne­håll”.

Ingen tanke på intentionen bakom sökordet

När du väl­jer vil­ka sökord du ska ha med i din sökords­stra­te­gi mås­te du ta hän­syn till inten­tio­nen bakom sökor­det och vil­ken typ av inne­håll en besö­ka­re fak­tiskt för­vän­tar sig. Hur låg kon­kur­ren­sen är eller hur hög sökvo­ly­men är för ett visst sökord har ing­en bety­del­se ifall sökor­det i frå­ga inte är rätt för er.

Därför är det vik­tigt att inte stir­ra sig blind bland alla sökord för att endast väl­ja de med högst volym. Välj istäl­let rele­van­ta sökord där ni kan mat­cha den fak­tis­ka sökin­ten­tio­nen med inne­håll som använ­dar­na efter­frå­gar.

Köpta länkar

Externa län­kar till en webb­plats har länge varit en stark ran­king­sig­nal och en vik­tig del när det kom­mer till sök­mo­to­rop­ti­me­ring. Detta för att var­je länk till din sida från en annan webb­plats kan ses som ett kvit­to på att inne­hål­let är bra – för inte vill man väl dela inne­håll man själv inte tyc­ker om till and­ra? Bra webb­plat­ser kom­mer all­tid att få län­kar på ett natur­ligt sätt, menar Google.

Detta har gjort att det finns en stor mark­nad för att både köpa och säl­ja län­kar. Tyvärr hand­lar det ofta om län­kar från spam­mi­ga webb­plat­ser vars enda syf­te är att län­ka vida­re till and­ra vil­ket går emot Googles rikt­lin­jer.

För att exter­na län­kar ska kun­na ge god effekt behö­ver de vara rele­van­ta och kom­ma från kva­li­ta­ti­va webb­plat­ser. I annat fall kom­mer de san­no­likt att ska­da er syn­lig­het mer än de hjäl­per i takt med att Google upp­täc­ker det­ta.

Summering

För att lyc­kas med din SEO och se din webb­plats växa orga­niskt krävs tid och hårt arbe­te. Det finns inga gen­vä­gar eller alter­na­ti­va sätt att arbe­ta på för att nå håll­ba­ra resul­tat snab­ba­re. Det är bara att inse.

Låter det för bra för att vara sant är det oftast så (något som går att appli­ce­ra på det mesta). Istället är vägen fram­åt att all­tid pub­li­ce­ra inne­håll som är av god kva­li­té och som föl­jer er mål­grupps sök­be­te­en­de, att ha en sta­bil tek­nisk grund att stå på, att hänga med i Googles algo­rit­mänd­ring­ar och fram­förallt: att sät­ta använ­da­ren i fokus. Gör det­ta och du är på rätt spår mot ett resul­tat som hål­ler länge. Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Praesent sit ut ante. sem, sed

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest