Så skriver du tweets som får vingar

Vår gästskribent Annika Dacke är tillbaka. Denna gång med en krönika full av nyttiga tips, färska exempel och goda råd på hur du får dina tweets att flyga! Håll tillgodo!  

Annika Dacke
18 februari 2016

Det sägs att Twitter gör oss alla till copy­wri­ters. Vid det här laget vet vi vad soci­a­la medi­er hand­lar om – dia­log och enga­ge­mang. Men hur gör man, rent kon­kret? Jag kas­tar ljus på hur du kan göra för att job­ba med utform­ning­en av dina text­ba­se­ra­de tweets.

Skrivexempel och tips från nätet kom­bi­ne­ras med tips från svens­ka Twitteranvändare. Berätta gär­na hur du gör när du skri­ver tweets som får ving­ar!

Positiva jordgubbar och formuleringar som ger retweets

Att jord­gub­ben är en av de mest posi­ti­va saker­na här i värl­den tror jag det är fler än jag som tyc­ker, så läng­re ner i arti­keln ser­ve­rar jag exem­pel­tweets om jord­gub­bar – figu­rer du kan använ­da när inspi­ra­tio­nen try­ter och du behö­ver föra ut ett bud­skap.

I slu­tet läser du om Dan Zarrella och hans mödo­samt sam­man­ställ­da lis­ta över de ord och for­mu­le­ring­ar som ger mest retweets.

Timing, mod och kärnfullhet gör en bra tweet

Efter en snabb rund­frå­ga i de soci­a­la kana­ler­na fick jag in en hand­full svar från fli­ti­ga svens­ka twitt­ra­re:

”Timingen är den störs­ta fak­torn om jag ska få sprid­ning på Twitter. Vill jag få kon­takt med jour­na­lis­ter är det bätt­re att skic­ka med­de­lan­den, åtminsto­ne till dem jag har en rela­tion med. Hellre direkt­med­de­lan­den på Twitter än på Facebook” – C, mång­syss­lan­de ent­re­pre­nör

”Jag bru­kar skri­va ’Tacksam för retweet’, ’Retweeta gär­na’. Då får jag fler retweets. Tiden spe­lar stor roll och vil­ken egen kom­men­tar jag skri­ver till­sam­mans med län­ken när jag delar.” – L, soci­al media mana­ger

”Realtidstweets från kon­fe­ren­ser fun­kar all­tid bra. Ger man sig in i en dis­kus­sion som läses av många och skri­ver något slag­kraf­tigt bru­kar det bli många retweets.” – M, kom­mu­ni­ka­tör, verk­sam­hets­ut­veck­la­re

”Ämne, spets och all­män- eller nischin­tres­se, van­ligt­vis. Så gör du-artik­lar eller upp­ma­ning att läsa på grund av intres­se­om­rå­de.” – H, pro­jekt­le­da­re.

”Det som får mest upp­märk­sam­het är all­tid det som är kort och kärn­fullt, myc­ket inne­håll på få ord. Ofta får det stor effekt och gene­re­rar många retweets när jag är i dia­log med någon och våra åsik­ter går isär. Uppmärksamheten kom­mer från båda läg­ren. När någon frå­gar hur jag gör för att få så stor sprid­ning sva­rar jag: ’Man mås­te vara modig.’” – J, poli­tisk debat­tör

Vad är en bra tweet? Vad är konst? Hur långt är ett snöre?

Vad som är en bra tweet vari­e­rar såklart med mål­grup­pen och dess för­vänt­ning­ar. Men vis­sa gemen­sam­ma egen­ska­per finns det. Förutom själv­kla­ra tips som att byg­ga upp nät­ver­ket genom att retwee­ta och kom­men­te­ra myc­ket, har jag ploc­kat ut sju tips för effek­ti­va tweets:

1. Kan inne­hål­la upp till 140 tec­ken – än så länge. Hittills har regeln varit att tweets på ca 100 tec­ken får mest sprid­ning, men det hän­der saker i Twittervärlden just nu. Kanske kän­ner du till att favo­rit­s­tjär­nan har bytts ut mot ett hjär­ta, vil­ket inte togs emot med mun­ter­het bland gar­va­de twitt­ra­re.

Journalisten Kurt Wagner skrev den 5 feb­ru­a­ri 2016 på blog­gen reco​de​.net om ryk­te­na att Twitter job­bar på ett nytt for­mat som even­tu­ellt kan tillå­ta 10 000 tec­ken i en tweet. Utseendet på des­sa tweet för­mo­das vara en tweet med Läs mer…-knapp för att ”fäl­la ut” twee­ten, vil­ket skul­le inne­bä­ra att Twitter fort­sät­ter sin kri­ti­se­ra­de inslag­na väg mot att bli mer likt Facebook. Dock är det­ta spe­ku­la­tio­ner och än så länge har, enligt Wagner, ing­en tales­per­son från Twitter bekräf­tat eller demen­te­rat ryk­te­na.

”Twitter is cur­rent­ly tes­ting a ver­sion of the pro­duct in which tweets appe­ar the same way they do now, dis­play­ing just 140 cha­rac­ters, with some kind of call to action that the­re is more con­tent you can’t see. Clicking on the tweets would then expand them to reve­al more con­tent. The point of this is to keep the same look and feel for your time­li­ne, alt­hough this design is not neces­sa­rily final, sour­ces say.”

Brittiska The Guardian kom­men­te­rar ryk­te­na genom att låta Leigh Alexander och Jeff Jarvis skri­va en krö­ni­ka på 10 000 tec­ken om vad som hän­der om Twitter gör det möj­ligt för oss att skri­va tweets på 10 000 tec­ken.

2. Är tyd­lig. Det ska vara enkelt att se vad du vill berät­ta. Här kan länk­för­kort­nings­tjäns­ten Bitly stäl­la till det lite. Den trun­ke­rar län­kar, dvs gör dem kor­ta­re så att län­ken inte tar upp tec­kenut­rym­me. Samtidigt stäl­ler det krav på att vi verk­li­gen är tyd­li­ga i twee­ten, eftersom län­ken inte säger oss något. Se skill­na­den. Vilken tweet loc­kar mest? Den väl­skriv­na eller den som är kryp­tisk på grund av sam­man­kopp­ling med Facebook?

Den här?

Kntnt2-twitter

Eller den här?

Kntnt2-twitter-2

3. Skriv all­tid en kom­men­tar till län­ken du delar. Oavsett bil­den du ser ovan i exem­pel 1, som gör twee­ten mer attrak­tiv, så är det tyd­li­ga bud­ska­pet A och O när du twitt­rar. Ju mer abstrak­ta och kom­plexa ämnen du twitt­rar om, desto mer lönar det sig att uttryc­ka sig enkelt. De bäs­ta press­med­de­lan­de­na har tyd­li­ga, anslå­en­de rubri­ker. Det gäl­ler även för en tweet.

4. Kan inne­hål­la en frå­ga. Frågor får igång tan­kar­na och gör att vi vill inte­ra­ge­ra, det utma­nar och sti­mu­le­rar oss på ett annat sätt än ett sta­te­ment.

Kntnt2-twitter-3

Artikeln hand­lar om att kom­ma över sin skräck för att kas­ta sig ut på soci­a­la medi­er med sitt varu­mär­ke.

5. Får gär­na vara fär­ga­de av din per­son­li­ga röst. Twitter är ing­et for­mellt forum. Här trängs pro­fes­sio­nel­la tyc­ka­re med fors­ka­re, före­ta­ga­re och pro­vo­ka­tö­rer. Glimten i ögat lönar sig all­tid.

Jonas Gardell top­pa­de länge Twitterbarometern, som bru­kar redo­vi­sa sin ran­king i mars var­je år. Han har själv berät­tat att han sys­te­ma­tiskt skri­ver one liners som han matar ut vid rätt till­fäl­le. Om du föl­jer län­ken kan du se hela lis­tan på Sveriges popu­lä­ras­te twitt­ra­re i oli­ka kate­go­ri­er.

6. Kan givet­vis ha nyhets­vär­de. Såklart.

7. Bör inne­hål­la en tyd­lig upp­ma­ning om du verk­li­gen vill att läsa­ren ska age­ra. Precis som twitt­ra­ren L bland sva­ren på rund­frå­gan, som får mer retweets om hen uttryck­li­gen ber om det, kom­mer dina läsa­re att i stör­re utsträck­ning klic­ka på län­ken om du skri­ver:

Klicka här för att lyss­na på senas­te pod­den om mör­darsnig­lar – träd­gårds­mäs­ta­rens neme­sis

än om du skri­ver:

Senaste Trädgårdspodden om mör­darsnig­lar – träd­gårds­mäs­ta­rens neme­sis.

Kntnt2-twitter-4

 

Ett spän­nan­de twit­ter­kon­to bju­der på en bland­ning av tweets i form av kom­men­ta­rer, retweets, frå­gor och nyhe­ter eller sta­tistik. Precis som jag nämn­de i min arti­kel i janu­a­ri om blog­gan­de är för­ut­säg­bart lika med trå­kigt. På Twitter är typex­emp­let hit-and-run-spe­ci­a­lis­ter­na som pum­par ut tips och län­kar som de hamst­rat i Buffer. Du ser dem hela tiden men de har ing­en när­va­ro, sva­rar inte på frå­gor och retwee­tar ald­rig dig. De är som den där musen du irri­te­rat dig på i måna­der, som kraf­sar och gna­ger sig runt i mel­lan­väg­gen – du vet att den är där men du får inte kon­takt.

Tweriod ana­ly­se­rar när på dyg­net det är bäst för dig att twitt­ra, base­rat på den respons du fått på tidi­ga­re tweets och när dina föl­ja­re är akti­va.

8 exempeltweets om jordgubbar

Och nu till huvud­rät­ten. Jag lova­de i bör­jan av arti­keln att jag skul­le ser­ve­ra muns­bi­tar om jord­gub­bar som du kan ta till när du behö­ver lite hjälp på tra­ven. Nu hop­pas jag att du har byggt upp apti­ten.

Fantastiska Hubspots blogg bju­der på ett antal för­la­gor till tweets som du själv kan anpas­sa. Jag har utgått ifrån lis­tan, fri­se­rat den lite, lagt till och dra­git ifrån och fått allti­hop att hand­la om jord­gub­bar. Du byter ut och fyl­ler i det du vill för­med­la.

När du twitt­rar, glöm inte den vik­ti­ga hash­tag­gen, eller fyr­kant­stag­gen som den heter på svens­ka. Det är med hjälp av den du byg­ger inter­ak­tio­nen med dina spe­ci­al­in­tres­se­ra­de föl­ja­re.

1. Enkel del­ning av inne­håll: 15 smar­ri­ga jord­gubbsre­cept till som­mar­ka­la­set: http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

2. Enkel del­ning av inne­håll med kom­men­tar: Mums, det här mås­te pro­vas! 15 smar­ri­ga jord­gubbsre­cept till som­mar­ka­la­set: http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

3. Retweet med kom­men­tar: Du har 116 tec­ken på dig att kom­men­te­ra det du retwee­tar.

Goa gub­bar direkt ur lan­det, vad är ditt bäs­ta tips?

15 smar­ri­ga jord­gubbsre­cept till som­mar­ka­la­set: http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

4. Retweet med .@twitternamn: Om du inle­der din tweet med att vän­da dig till en per­son med hjälp av @twitternamn, behand­lar Twitter din tweet som del i en dia­log mel­lan dig och per­so­nen ifrå­ga. Därför blir det du skri­ver inte syn­ligt för all­män­he­ten. Om du inle­der med en punkt före @ syns twee­ten för alla.

.@jordgubbsdrottningen vet verk­li­gen hur man gör cho­klad­fon­due!

http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

5. Problemet och lös­ning­en: Kladdiga, mosi­ga jord­gub­bar i kylen, no more! Fräschare gub­bar med @jordgubbsdrottningens spe­ci­al­kor­gar http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

6. Statistik-/fak­ta­twee­ten: Jordgubbar mins­kar ris­ken för depres­sion http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

7. Rekommendationstweeten: Bra fak­ta om jord­gubbs­od­ling. Äntligen vet jag hur jag ska få gub­bar i lan­det. http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

Den här har en gans­ka fri form. Poängen är att du skri­ver var­för du tyc­ker något är så bra att du vill dela det med and­ra.

8. Frågetweeten: Minns du Juntae DeLane tidi­ga­re i arti­keln, med soci­a­la medi­er-ång­es­ten? I fal­let med den twee­ten gäll­de det att dri­va tra­fik till en arti­kel, men alla tweets behö­ver inte dri­va tra­fik. Du kan odla ditt nät­ver­kan­de eller häm­ta in kun­skap genom att stäl­la frå­gor och hash­tag­ga.

Jordgubbsodling i Västerbotten – vil­ka är dina bäs­ta tips? #odla­iväs­ter­bot­ten

9. Råd och tips-twee­ten: Trindare #jord­gub­bar: Odla i pall­kra­ge, göds­la tidigt, över­vatt­na inte i slut­fa­sen

Du, Twitter, tack och retweeta ger flest retweets

Dan Zarrella har gjort en stu­die base­rad på över 30 mil­jo­ner tweets och bland annat sam­man­ställt en lis­ta i fal­lan­de ska­la över de ord som de mest retwee­ta­de tweet­sen i den eng­elsk­språ­ki­ga värl­den inne­hål­ler. Stor respekt till uni­ver­sum för att nör­dar­na finns!

 • you
 • twit­ter
 • ple­a­se
 • retweet
 • post
 • blog
 • soci­al
 • free
 • media
 • help
 • ple­a­se retweet
 • gre­at
 • soci­al media
 • 10
 • follow
 • how to
 • top
 • blog post
 • check out
 • new blog­post

Glöm inte…

…att anmä­la dig till Kntnts kurs Skriva för web­ben med Annika som lära­re.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
lectus luctus odio nec diam velit, vulputate, leo.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest