Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rörligheten på arbetsmarknaden leder till att många byter jobb. För att hindra att företagshemligheter och viktiga kundrelationer följer med till konkurrenten behöver arbetsgivaren känna till juridiken. Om detta handlar dagens artikel författad av advokat Gustav Sandberg och biträdande jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Gustav Sandberg
6 november 2019

En arbets­gi­va­re och en arbets­ta­ga­re kan ingå oli­ka for­mer av avtalsklau­su­ler för att för­hind­ra att tidi­ga­re anställ­da, under viss tid efter att en anställ­ning har upp­hört, tar ny anställ­ning hos en kon­kur­rent och där använ­der kun­ska­per, infor­ma­tion eller vis­sa typer av kund­kon­tak­ter som de för­vär­vat hos företaget.

Sådana klau­su­ler, så kal­la­de kon­kur­rensklau­su­ler, ingås van­li­gen i anställ­nings­av­ta­let men kan ock­så ingås i sepa­ra­ta avtal. De kan allt­så för­u­tom vid anställ­nings­till­fäl­let även ingås under pågåen­de anställ­ning eller till och med i sam­band med att den anställ­de avslu­tar sin anställ­ning hos företaget.

Konkurrensklausulerna kan vara av oli­ka slag. Exempelvis kan en renod­lad kon­kur­rens­för­buds­klau­sul för­bju­da en tidi­ga­re anställd att ta ny anställ­ning hos eller på annat sätt enga­ge­ra sig i en kon­kur­re­ran­de verksamhet.

Därutöver finns så kal­la­de kund­skydds- och värv­nings­för­buds­klau­su­ler. De används för att för­hind­ra att en tidi­ga­re anställd aktivt för­sö­ker vär­va med sig per­so­nal eller kun­der som finns hos den arbets­gi­va­re som arbets­ta­ga­ren lämnar.

Dessa klau­su­ler för­hind­rar dock inte att den anställ­de tar anställ­ning hos eller på annat sätt enga­ge­rar sig i en kon­kur­re­ran­de verksamhet.

Risken med slentrianmässigt utformade klausuler

Det är inte ovan­ligt att arbets­gi­va­ren – ibland när­mast slent­ri­an­mäs­sigt – har kon­kur­rensklau­su­ler i sina anställ­nings­av­tal. Ofta av typen att den anställ­de, för det fall att den­ne avslu­tar sin anställ­ning, inte ska få ta anställ­ning hos en kon­kur­rent under en viss tids­pe­ri­od. Det rör sig då om ett full­stän­digt konkurrensförbud.

Men här gäl­ler det att tän­ka till. Att slent­ri­an­mäs­sigt for­mu­le­ra såda­na klau­su­ler är näm­li­gen inte riskfritt.

Faktum är att slent­ri­an­mäs­sigt använ­da kon­kur­rensklau­su­ler bör und­vi­kas eftersom en grund­läg­gan­de för­ut­sätt­ning för hur såda­na klau­su­ler får använ­das är att det mås­te fin­nas ett så kal­lat berät­ti­gat skydds­in­tres­se för arbets­gi­va­ren i för­hål­lan­de till arbets­ta­ga­ren ifråga.

Ett exem­pel på när ett berät­ti­gat skydds­in­tres­se kan före­lig­ga är när arbets­ta­ga­ren fått sär­skild insyn i före­ta­gets verk­sam­het – exem­pel­vis genom att ha kom­mit i kon­takt med före­tags­hem­lig infor­ma­tion såsom kund­lis­tor eller mark­nads­a­na­ly­ser och stra­te­gi­er – eller om arbets­ta­ga­ren genom sin anställ­ning har sedan länge upp­ar­be­ta­de kundrelationer.

Skälighetsprövning kan leda till ogiltligförklaring

Om en anställd med en kon­kur­rensklau­sul tar anställ­ning hos ett kon­kur­re­ran­de före­tag efter att den tidi­ga­re anställ­ning­en upp­hört är det inte ovan­ligt att en tvist om arbets­ta­ga­ren ska anses bun­den av klau­su­len eller inte upp­står. Denna tvist kan gå till dom­stol och bli både kost­sam och långdragen.

Huvudfrågan i såda­na tvis­ter är van­ligt­vis om kon­kur­rensklau­su­len är skä­lig eller inte och om arbets­ta­ga­ren där­i­ge­nom ska vara bun­den av den eller inte. I de fall en kon­kur­rensklau­sul är orim­ligt hårt skri­ven, eller skri­ven utan att det fun­nits ett berät­ti­gat skydds­in­tres­se, ris­ke­rar den att ogil­tig­för­kla­ras helt.

Med and­ra ord finns ett ege­nin­tres­se hos en arbets­gi­va­re att en kon­kur­rensklau­sul inte är för hårt skri­ven utan inne­hål­ler rim­li­ga avväg­ning­ar till för­mån även för den anställ­de. Det kan inte bara före­byg­ga ris­ken för en fram­ti­da tvist om klau­su­lens skä­lig­het, utan ock­så öka san­no­lik­he­ten att arbets­gi­va­ren står med sådant skydd gente­mot en tidi­ga­re anställd som eftersträvats.

På arbets­ta­gar­ni­vå finns det ett kol­lek­tivav­tal som är väg­le­dan­de för hur ett renod­lat kon­kur­rens­för­bud bör utfor­mas, även för par­ter som inte är for­mellt bund­na av avta­let. Det heter 2015-års kol­lek­tivav­tal om använd­ning av kon­kur­rensklau­su­ler i anställ­nings­av­tal. Kollektivavtalet regle­rar dock enbart vad vi kal­lar för renod­la­de konkurrensförbud.

Så skall konkurrensklausulen utformas

Några grund­läg­gan­de prin­ci­per för en god­tag­bart utfor­mad kon­kur­rensklau­sul är att:

  • klau­su­len har upp­rät­tats till skydd för ett berät­ti­gat intres­se hos arbetsgivaren
  • kon­kur­rensklau­su­len inte får sträc­ka sig i all evig­het utan ska vara begrän­sad i tid, samt att
  • den anställ­de får ersätt­ning från den tidi­ga­re arbets­gi­va­ren för det fall att den anställ­de helt för­hind­ras att ta anställ­ning hos en kon­kur­rent under tiden som klau­su­len är i spel.

Ett renod­lat kon­kur­rens­för­bud bör i nor­mal­fal­let inte ges en läng­re bind­nings­tid än unge­fär nio måna­der, och bör inte över­sti­ga arton måna­der, om inte sär­skil­da skäl före­lig­ger. Detta gäl­ler allt­så från tid­punk­ten då anställ­ning­en upphör.

En myc­ket vik­tig del av bedöm­ning­en av om en kon­kur­rensklau­sul är skä­lig är att per­so­nen den rik­tar sig mot får ersätt­ning från sin för­re arbets­gi­va­re under tiden som för­bu­det följs. Ersättningen bör i prin­cip upp­gå till 60 pro­cent av den anställ­des månadslön.

Alternativ till strikta konkurrensförbud

Beroende på vil­ka intres­sen en arbets­gi­va­re vill skyd­da och var­för, kan arbets­gi­va­ren istäl­let för en renod­lad kon­kur­rensklau­sul använ­da sig av kund­skydds­klau­su­ler eller vävningsförbudsklausuler.

Arbetstagaren kan då tillå­tas att ta ny anställ­ning i kon­kur­re­ran­de verk­sam­het men för­hind­ras att, under viss tid efter att anställ­ning­en har upp­hört, till exem­pel kon­tak­ta tidi­ga­re kun­der som den­ne haft kon­takt med i sin tidi­ga­re anställning.

För en sådan klau­sul behö­ver ersätt­ning inte beta­las av den tidi­ga­re arbets­gi­va­ren för den tid som för­bu­det gäl­ler. Samma sak gäl­ler beträf­fan­de värv­nings­för­bud, som inne­bär att en tidi­ga­re anställd för­bjuds att aktivt vär­va per­so­nal från sin tidi­ga­re arbets­gi­va­re under viss tid efter att anställ­ning­en har upphört.

Aktuellt beslut i mål om värvningsförbud

Klausuler om värv­nings­för­bud och kund­skydd fal­ler utan­för områ­det för 2015-års kol­lek­tivav­tal som där­för inte är väg­le­dan­de för hur såda­na klau­su­ler får utfor­mas, till skill­nad mot vad som gäl­ler för de renod­la­de kon­kur­rens­för­bu­den. Klausulerna har all­mänt sett for­mu­le­rats fri­a­re än vad som gällt för de renod­la­de konkurrensförbuden.

Nyligen med­de­la­de dock Arbetsdomstolen beslut i ett mål som rör­de värv­nings­för­bud, och fann att en sådan klau­sul utfor­mats på oskä­ligt vis bland annat med hän­syn till dess omfatt­ning och utform­ning men även med beak­tan­de av klau­su­lens bind­nings­tid. Därför bedöm­des klau­su­len inte vara bin­dan­de för den arbets­ta­ga­re som den rik­ta­de sig mot.

En ständigt aktuell fråga

Vare sig gene­rel­la kon­kur­rensklau­su­ler eller avgrän­sa­de kund­skydds- och värv­nings­för­buds­klau­su­ler är en juri­disk nyhet. Tvärtom har avtalsklau­su­ler med syf­te att för­hind­ra kon­kur­rens fun­nits under en myc­ket lång tid. Tvister röran­de tolk­ning och gil­tig­het av kon­kur­rensklau­su­ler har under lika lång tid varit före­mål för pröv­ning i dom­sto­lar och är det alltjämt idag.

Det kan, enligt vår mening, även för­ut­sät­tas att det kom­mer att för­hål­la sig lika­dant i fram­ti­den och att beho­vet om kun­skap kring des­sa kom­mer att vara fort­satt stort.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »