Så väljer du byrå

Idag är det mer komplext än någonsin att upphandla kommunikation. Disciplinerna överlappar varandra rejält och branschglidningen är ett faktum som gör det allt svårare att navigera och hitta rätt i djungeln av byråer. Att du köper en tjänst som skapas först under arbetets gång gör inte saken lättare! I dagens avsnitt av Kntnt Radio ber vi Max Apéria, byråvalskonsult på Sveriges Annonsörer, reda ut vad du behöver tänka på vid upphandling av byrå. Lyssna nu!

Pia Tegborg
19 januari 2017

Funderar du på att anli­ta en byrå? Eller kanske byta ut den nuva­ran­de? Idag är det mer kom­plext än någon­sin att upp­hand­la kom­mu­ni­ka­tion. Disciplinerna över­lap­par varand­ra rejält och bransch­glid­ning­en är ett fak­tum som gör det allt svå­ra­re att navi­ge­ra och hit­ta rätt i djung­eln av byrå­er. Att du köper en tjänst som ska­pas först under arbe­tets gång gör inte saken lät­ta­re!

Varje år läggs  hund­ra­tals mil­jo­ner i pot­ten så det finns all anled­ning för byrån att visa fram­föt­ter­na i upp­hand­ling­en – och att sedan leve­re­ra för att behål­la kon­tot. Främsta anled­ning­ar­na till byrå­byte är näm­li­gen brist på enga­ge­mang och pro­ak­ti­vi­tet, oför­måga att för­ut­se utveck­ling­en samt bris­tan­de digi­tal kom­pe­tens hos byrån. I dagens avsnitt ber vi Max Apéria, byrå­vals­kon­sult på Sveriges Annonsörer, reda ut vad du behö­ver tän­ka på vid upp­hand­ling av byrå. Lyssna nu!

Avsnittet är 40 minu­ter långt och vi pra­tar om:

 • Hur hit­tar jag rätt byrå?
 • Inventera kom­mu­ni­ka­tions­be­ho­vet
 • Satsa på ett lång­sik­tigt sam­ar­be­te
 • Gör din behov­sa­na­lys innan du letar byrå
 • För- och nack­de­lar med sto­ra byrå­er och fri­lans­nät­verk
 • Ett fun­ge­ran­de sam­ar­be­te är grun­den för kre­a­ti­vi­te­ten
 • Konsulten skall utma­nas
 • En enda byrå – oftast bara i teo­rin
 • Bortse inte från per­son­ke­min
 • Huvudbyråns upp­gift och utma­ning
 • Specificera arbets­grup­pen i sam­ar­bets­av­ta­let
 • Tänk ige­nom bind­nings­ti­den
 • Börja sam­ar­be­tet med ett blankt pap­per
 • Ju mer pro­duk­tions­by­rån mås­te ska­pa, göra, och tän­ka – desto hög­re upp i ked­jan mås­te den för­stå
 • En kon­sult skall öka intäk­ter­na – inte kapa kost­na­der­na
 • Är även ditt jobb att säker­stäl­la ett fun­ge­ran­de byrå­sam­ar­be­te
 • Ett byte beror ofta på ute­bli­ven effekt och miss­nö­je kring sam­ar­be­tet
 • En enorm kom­pe­tens­glid­ning bland disci­pli­ner­na
 • Fullservice-byrå eller fri­lans­nät­verk – hur ser fram­ti­den ut?
 • Allt fler över­vä­ger inhouse-pro­duk­tion
 • Kreativ reklam ger hög­re ROI jäm­fört med mot­sat­sen
 • Att det finns en mark­nad för det du pub­li­ce­rar bety­der inte att du har en publik som lyss­nar på vad du säger

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: West Coast Highway © Zack Linton (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Nullam justo in eget neque. luctus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest