Så väljer du byrå

Idag är det mer komplext än någonsin att upphandla kommunikation. Disciplinerna överlappar varandra rejält och branschglidningen är ett faktum som gör det allt svårare att navigera och hitta rätt i djungeln av byråer. Att du köper en tjänst som skapas först under arbetets gång gör inte saken lättare! I dagens avsnitt av Kntnt Radio ber vi Max Apéria, byråvalskonsult på Sveriges Annonsörer, reda ut vad du behöver tänka på vid upphandling av byrå. Lyssna nu!

Pia Tegborg
19 januari 2017

Funderar du på att anli­ta en byrå? Eller kanske byta ut den nuva­ran­de? Idag är det mer kom­plext än någon­sin att upp­hand­la kom­mu­ni­ka­tion. Disciplinerna över­lap­par varand­ra rejält och bransch­glid­ning­en är ett fak­tum som gör det allt svå­ra­re att navi­ge­ra och hit­ta rätt i djung­eln av byrå­er. Att du köper en tjänst som ska­pas först under arbe­tets gång gör inte saken lättare!

Varje år läggs  hund­ra­tals mil­jo­ner i pot­ten så det finns all anled­ning för byrån att visa fram­föt­ter­na i upp­hand­ling­en – och att sedan leve­re­ra för att behål­la kon­tot. Främsta anled­ning­ar­na till byrå­byte är näm­li­gen brist på enga­ge­mang och pro­ak­ti­vi­tet, oför­måga att för­ut­se utveck­ling­en samt bris­tan­de digi­tal kom­pe­tens hos byrån. I dagens avsnitt ber vi Max Apéria, byrå­vals­kon­sult på Sveriges Annonsörer, reda ut vad du behö­ver tän­ka på vid upp­hand­ling av byrå. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 82]

Avsnittet är 40 minu­ter långt och vi pra­tar om:

 • Hur hit­tar jag rätt byrå?
 • Inventera kom­mu­ni­ka­tions­be­ho­vet
 • Satsa på ett lång­sik­tigt samarbete
 • Gör din behov­sa­na­lys innan du letar byrå
 • För- och nack­de­lar med sto­ra byrå­er och frilansnätverk
 • Ett fun­ge­ran­de sam­ar­be­te är grun­den för kreativiteten
 • Konsulten skall utmanas
 • En enda byrå – oftast bara i teorin
 • Bortse inte från personkemin
 • Huvudbyråns upp­gift och utmaning
 • Specificera arbets­grup­pen i samarbetsavtalet
 • Tänk ige­nom bindningstiden
 • Börja sam­ar­be­tet med ett blankt papper
 • Ju mer pro­duk­tions­by­rån mås­te ska­pa, göra, och tän­ka – desto hög­re upp i ked­jan mås­te den förstå
 • En kon­sult skall öka intäk­ter­na – inte kapa kostnaderna
 • Är även ditt jobb att säker­stäl­la ett fun­ge­ran­de byråsamarbete
 • Ett byte beror ofta på ute­bli­ven effekt och miss­nö­je kring samarbetet
 • En enorm kom­pe­tens­glid­ning bland disciplinerna
 • Fullservice-byrå eller fri­lans­nät­verk – hur ser fram­ti­den ut?
 • Allt fler över­vä­ger inhouse-produktion
 • Kreativ reklam ger hög­re ROI jäm­fört med motsatsen
 • Att det finns en mark­nad för det du pub­li­ce­rar bety­der inte att du har en publik som lyss­nar på vad du säger

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: West Coast Highway © Zack Linton (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »