Sälj vad du tycker

Dags att tänka på kunden, säger Gabriella Myrén i sin fjärde krönika för Kntnt. Läs eller lyssna på krönikan nu.

Gabriella Myrén
26 november 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

2759 ord och tre krö­ni­kor om vik­ten av egen per­son­lig utveck­ling i ett forum som lever och andas con­tent mar­ke­ting. Jag får en käns­la av att ha mis­sat något vik­tigt.

Är det inte hög tid att bör­ja tän­ka på kun­den? Var och när kom­mer den vik­ti­ga kund­nyt­tan in i bil­den?

Som alla säl­ja­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer vet så mås­te man först byta huvud och sät­ta sig in i mot­ta­ga­rens verk­lig­het för att lyc­kas ska­pa dia­log.

Vilka frå­gor enga­ge­rar dem? Vad drivs de av? Vilka behov har hon eller han?

För att kun­na sva­ra mås­te du lära kän­na män­ni­skor­na runt omkring dig. Oavsett om de kal­las kun­der, med­ar­be­ta­re eller vän­ner.

Vill du uträt­ta något av vär­de för någon annan – som att få någon att köpa det du säl­jer – mås­te du ha en för­stå­el­se för dem. Du mås­te ta dig tid, du mås­te byta per­spek­tiv, du mås­te vara vil­lig att änd­ra både reso­ne­mang och tak­tik.

Här blir kom­mu­ni­ka­tio­nen full­stän­digt avgö­ran­de. Därför är jag helt över­ty­gad om att sät­tet ett före­tag väl­jer att kom­mu­ni­ce­ra på ock­så är ett av deras främs­ta kon­kur­rens­verk­tyg. Klarar du av att inte bara nå fram utan även att nå in, så är hal­va job­bet gjort.

Så hur lyc­kas man då med sin kom­mu­ni­ka­tion? Hur vet man vad som fun­kar? Vad som lik­som går in?

När jag ska bedö­ma vad som är bra reklam bör­jar jag med att stäl­la mig en mas­sa frå­gor:

Väckte rekla­men en käns­la? Blev jag glad? Upprörd? Hände det över­hu­vud­ta­get något i mig?

Om så – bra. Då är det ett tyd­ligt tec­ken på att den egna tan­ke­verk­sam­he­ten är igång. Att asso­ci­a­tions­ba­nor­na är akti­ve­ra­de och att du själv bör­jar fyl­la i even­tu­el­la luc­kor och göra dina egna tolk­ning­ar. Reklamen har satt igång något inu­ti i dig. Den har inte bara nått fram. Den har ock­så nått in.

Budskapet mås­te ta vägen via hjär­tat. Det är den i sär­klass snab­bas­te och effek­ti­vas­te vägen.

Den här insik­ten har sin fullt bio­lo­gis­ka för­kla­ring.

Ditt språk, all logik och allt mate­ma­tiskt tän­kan­de hit­tar du i den del av hjär­nan som kal­las Neo Cortex. Miljontals år innan Neo Cortex utveck­la­des hade det lim­bis­ka syste­met bil­dats. Det står bakom varen­da käns­la vi har här i livet. Kärlek, räds­la, ils­ka, gläd­je, sorg. Det är i käns­lo­hjär­nan våra upp­le­vel­ser har sitt kemis­ka ursprung. Och för­u­tom att rym­ma alla våra käns­lor är det ock­så vårt störs­ta min­nes­kar­to­tek.

Tänk dig så långt till­ba­ka i tiden som du bara kan.

Vad minns du? Vad ser du? Vad hör du? Känner du någon sär­skild doft? Någon smak? Vilka käns­lor dyker upp?

Våra min­nen är starkt sam­man­kopp­la­de med våra käns­lor. Och inte nog med det. Forskning har visat att män­ni­skor med ett ska­dat lim­biskt system har för­säm­rad för­må­ga att fat­ta beslut. Insikten har lett till kun­ska­pen om att alla beslut som tas invol­ve­rar det lim­bis­ka syste­met. Vi behö­ver allt­så även mag­käns­lan för att fat­ta beslut.

Du ald­rig kan för­änd­ra en män­ni­ska som inte själv vill för­änd­ras. Vi kan över­ö­sas med smar­ta tips och intel­li­gen­ta rön. Men om de inte bott­nar i en känslo­mäs­sig insikt så änd­rar vi oss säl­lan. Därför mås­te vi anstränga oss för väc­ka en käns­la.

Bra histo­rie­be­rät­ta­re är mäs­ta­re på just det­ta. Såväl film- som reklam­ska­pa­re lever på det. Inspiratörer behärs­kar det. Alla som på rik­tigt vill nå in till sin mot­ta­ga­re, och inte bara nöjer sig med att nå fram, läg­ger ner stort enga­ge­mang på att väc­ka käns­lor.

Eller var­för inte uttryc­ka en åsikt för att loc­ka and­ra att själ­va tyc­ka till. Många före­tag har idag fat­tat för­de­lar­na med att säga sitt hjär­tas mening och sin egen över­ty­gel­se. De vågar ta ställ­ning i sam­hälls­de­bat­ten, utma­na köns­rol­ler, arbe­ta ide­ellt eller lyf­ta undan­skym­da frå­gor.

För att sär­skil­ja dig och din pro­dukt eller dina tjäns­ter på en mark­nad som full­stän­digt explo­de­rat i antal varu­mär­ken, så mås­te du vara något mer än bara den vara du säl­jer.

Du kan – om du vill – säl­ja ditt hjär­tas mening.

Det kanske inte är lika avgö­ran­de för rela­tio­nen med den befint­li­ga kun­den som för den du för­sö­ker eta­ble­ra en kon­takt med.

För att inte tala om alla poten­ti­el­la med­ar­be­ta­re som i och med det­ta får en rik­tigt bra anled­ning att när­ma sig dig. Om era agen­dor stäm­mer över­ens, vill säga.

– Men vän­ta lite nu. Ha en åsikt? Ta tyd­lig ställ­ning? Är inte det jät­te­ris­ka­belt? Dels kan ju and­ra tyc­ka direkt illa om en. Missförstå eller söka miss­tol­ka vad man för­sö­ker säga. Och i värs­ta fall kan jag ju fak­tiskt ha fel? Ska man verk­li­gen utsät­ta sig för en sådan risk? Är inte ris­ken för stor för att man stö­ter bort någon? Någon som inte delar min åsikt?

Visst finns det risk för det. Den är i bäs­ta fall ock­så över­häng­an­de. För when you loo­se some, you win some.

Saken hand­lar inte om att ha rätt. Det hand­lar om att visa vad det egna hjär­tat är upp­fyllt av. Att bli tyd­li­ga­re.

Ett hjär­ta kän­ner all­tid igen ett annat hjär­ta. Uppriktighet föder upp­rik­tig­het. Därför kan man inte hel­ler fej­ka goda upp­såt. Testa, och omgiv­ning­en skul­le snabbt syna din bluff.

Jag tän­ker att det behövs mer sår­bar­het, mer ödmjuk­het, fler som bju­der in här i värl­den.

Låt mig stäl­la en reto­risk frå­ga: Vilka män­ni­skor tror du har störst poten­ti­al att utveck­las?

De som säger: Så här är det. Eller de som säger: Så här tror vi – vad tror du?

Tomas Sjödin bru­kar skri­va liv­ful­la och klo­ka krö­ni­kor i Göteborgs-Posten. I som­ras skrev han något som verk­li­gen fick mig att haja till.

Själv tac­kar jag all­tid nej till debat­ter och näs­tan all­tid ja till sam­tal. Aldrig någon­sin hör man någon änd­ra åsikt i en debatt. En debatt är på det sätt gans­ka risk­fri. Ett sam­tal är betyd­ligt mer far­ligt. Går man i det kan det hän­da att man för­änd­ras.

Är det inte det kund­fo­kus hand­lar om så vet inte jag – ett upp­rik­tigt enga­ge­mang i kom­mu­ni­ka­tio­nen.

Vi lyf­ter frå­gor för att kun­na när­ma oss and­ra. Vi prov­tryc­ker våra egna fun­de­ring­ar för att få and­ras syn på saken och för­hopp­nings­vis kom­ma till hög­re gemen­sam insikt. Vi släng­er ut en krok för att med hjälp av någon annan på sikt håva in den rik­tigt sto­ra fis­ken.

Don’t lis­ten to respond but lis­ten to understand – ett hög­ak­tu­ellt för­håll­nings­sätt som bor­de appli­ce­ras betyd­ligt mer i värl­den. Om jag får säga vad jag tyc­ker.

Det rik­tigt fina i kråk­sång­en är att det ock­så märks på sista raden. Värderingsstyrda orga­ni­sa­tio­ner har visat sig vara både lön­sam­ma­re och ha hög­re till­växt. Just say­in.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Aenean dictum ante. in pulvinar suscipit ut commodo consequat.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest