Sälj vad du tycker

Dags att tänka på kunden, säger Gabriella Myrén i sin fjärde krönika för Kntnt. Läs eller lyssna på krönikan nu.

Gabriella Myrén
26 november 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

2759 ord och tre krö­ni­kor om vik­ten av egen per­son­lig utveck­ling i ett forum som lever och andas con­tent mar­ke­ting. Jag får en käns­la av att ha mis­sat något viktigt.

Är det inte hög tid att bör­ja tän­ka på kun­den? Var och när kom­mer den vik­ti­ga kund­nyt­tan in i bilden?

Som alla säl­ja­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer vet så mås­te man först byta huvud och sät­ta sig in i mot­ta­ga­rens verk­lig­het för att lyc­kas ska­pa dialog.

Vilka frå­gor enga­ge­rar dem? Vad drivs de av? Vilka behov har hon eller han?

För att kun­na sva­ra mås­te du lära kän­na män­ni­skor­na runt omkring dig. Oavsett om de kal­las kun­der, med­ar­be­ta­re eller vänner.

Vill du uträt­ta något av vär­de för någon annan – som att få någon att köpa det du säl­jer – mås­te du ha en för­stå­el­se för dem. Du mås­te ta dig tid, du mås­te byta per­spek­tiv, du mås­te vara vil­lig att änd­ra både reso­ne­mang och taktik.

Här blir kom­mu­ni­ka­tio­nen full­stän­digt avgö­ran­de. Därför är jag helt över­ty­gad om att sät­tet ett före­tag väl­jer att kom­mu­ni­ce­ra på ock­så är ett av deras främs­ta kon­kur­rens­verk­tyg. Klarar du av att inte bara nå fram utan även att nå in, så är hal­va job­bet gjort.

Så hur lyc­kas man då med sin kom­mu­ni­ka­tion? Hur vet man vad som fun­kar? Vad som lik­som går in?

När jag ska bedö­ma vad som är bra reklam bör­jar jag med att stäl­la mig en mas­sa frågor:

Väckte rekla­men en käns­la? Blev jag glad? Upprörd? Hände det över­hu­vud­ta­get något i mig?

Om så – bra. Då är det ett tyd­ligt tec­ken på att den egna tan­ke­verk­sam­he­ten är igång. Att asso­ci­a­tions­ba­nor­na är akti­ve­ra­de och att du själv bör­jar fyl­la i even­tu­el­la luc­kor och göra dina egna tolk­ning­ar. Reklamen har satt igång något inu­ti i dig. Den har inte bara nått fram. Den har ock­så nått in.

Budskapet mås­te ta vägen via hjär­tat. Det är den i sär­klass snab­bas­te och effek­ti­vas­te vägen.

Den här insik­ten har sin fullt bio­lo­gis­ka förklaring.

Ditt språk, all logik och allt mate­ma­tiskt tän­kan­de hit­tar du i den del av hjär­nan som kal­las Neo Cortex. Miljontals år innan Neo Cortex utveck­la­des hade det lim­bis­ka syste­met bil­dats. Det står bakom varen­da käns­la vi har här i livet. Kärlek, räds­la, ils­ka, gläd­je, sorg. Det är i käns­lo­hjär­nan våra upp­le­vel­ser har sitt kemis­ka ursprung. Och för­u­tom att rym­ma alla våra käns­lor är det ock­så vårt störs­ta minneskartotek.

Tänk dig så långt till­ba­ka i tiden som du bara kan.

Vad minns du? Vad ser du? Vad hör du? Känner du någon sär­skild doft? Någon smak? Vilka käns­lor dyker upp?

Våra min­nen är starkt sam­man­kopp­la­de med våra käns­lor. Och inte nog med det. Forskning har visat att män­ni­skor med ett ska­dat lim­biskt system har för­säm­rad för­må­ga att fat­ta beslut. Insikten har lett till kun­ska­pen om att alla beslut som tas invol­ve­rar det lim­bis­ka syste­met. Vi behö­ver allt­så även mag­käns­lan för att fat­ta beslut.

Du ald­rig kan för­änd­ra en män­ni­ska som inte själv vill för­änd­ras. Vi kan över­ö­sas med smar­ta tips och intel­li­gen­ta rön. Men om de inte bott­nar i en känslo­mäs­sig insikt så änd­rar vi oss säl­lan. Därför mås­te vi anstränga oss för väc­ka en känsla.

Bra histo­rie­be­rät­ta­re är mäs­ta­re på just det­ta. Såväl film- som reklam­ska­pa­re lever på det. Inspiratörer behärs­kar det. Alla som på rik­tigt vill nå in till sin mot­ta­ga­re, och inte bara nöjer sig med att nå fram, läg­ger ner stort enga­ge­mang på att väc­ka känslor.

Eller var­för inte uttryc­ka en åsikt för att loc­ka and­ra att själ­va tyc­ka till. Många före­tag har idag fat­tat för­de­lar­na med att säga sitt hjär­tas mening och sin egen över­ty­gel­se. De vågar ta ställ­ning i sam­hälls­de­bat­ten, utma­na köns­rol­ler, arbe­ta ide­ellt eller lyf­ta undan­skym­da frågor.

För att sär­skil­ja dig och din pro­dukt eller dina tjäns­ter på en mark­nad som full­stän­digt explo­de­rat i antal varu­mär­ken, så mås­te du vara något mer än bara den vara du säljer.

Du kan – om du vill – säl­ja ditt hjär­tas mening.

Det kanske inte är lika avgö­ran­de för rela­tio­nen med den befint­li­ga kun­den som för den du för­sö­ker eta­ble­ra en kon­takt med.

För att inte tala om alla poten­ti­el­la med­ar­be­ta­re som i och med det­ta får en rik­tigt bra anled­ning att när­ma sig dig. Om era agen­dor stäm­mer över­ens, vill säga.

– Men vän­ta lite nu. Ha en åsikt? Ta tyd­lig ställ­ning? Är inte det jät­te­ris­ka­belt? Dels kan ju and­ra tyc­ka direkt illa om en. Missförstå eller söka miss­tol­ka vad man för­sö­ker säga. Och i värs­ta fall kan jag ju fak­tiskt ha fel? Ska man verk­li­gen utsät­ta sig för en sådan risk? Är inte ris­ken för stor för att man stö­ter bort någon? Någon som inte delar min åsikt?

Visst finns det risk för det. Den är i bäs­ta fall ock­så över­häng­an­de. För when you loo­se some, you win some.

Saken hand­lar inte om att ha rätt. Det hand­lar om att visa vad det egna hjär­tat är upp­fyllt av. Att bli tydligare.

Ett hjär­ta kän­ner all­tid igen ett annat hjär­ta. Uppriktighet föder upp­rik­tig­het. Därför kan man inte hel­ler fej­ka goda upp­såt. Testa, och omgiv­ning­en skul­le snabbt syna din bluff.

Jag tän­ker att det behövs mer sår­bar­het, mer ödmjuk­het, fler som bju­der in här i världen.

Låt mig stäl­la en reto­risk frå­ga: Vilka män­ni­skor tror du har störst poten­ti­al att utvecklas?

De som säger: Så här är det. Eller de som säger: Så här tror vi – vad tror du?

Tomas Sjödin bru­kar skri­va liv­ful­la och klo­ka krö­ni­kor i Göteborgs-Posten. I som­ras skrev han något som verk­li­gen fick mig att haja till.

Själv tac­kar jag all­tid nej till debat­ter och näs­tan all­tid ja till sam­tal. Aldrig någon­sin hör man någon änd­ra åsikt i en debatt. En debatt är på det sätt gans­ka risk­fri. Ett sam­tal är betyd­ligt mer far­ligt. Går man i det kan det hän­da att man förändras.

Är det inte det kund­fo­kus hand­lar om så vet inte jag – ett upp­rik­tigt enga­ge­mang i kommunikationen.

Vi lyf­ter frå­gor för att kun­na när­ma oss and­ra. Vi prov­tryc­ker våra egna fun­de­ring­ar för att få and­ras syn på saken och för­hopp­nings­vis kom­ma till hög­re gemen­sam insikt. Vi släng­er ut en krok för att med hjälp av någon annan på sikt håva in den rik­tigt sto­ra fisken.

Don’t lis­ten to respond but lis­ten to understand – ett hög­ak­tu­ellt för­håll­nings­sätt som bor­de appli­ce­ras betyd­ligt mer i värl­den. Om jag får säga vad jag tycker.

Det rik­tigt fina i kråk­sång­en är att det ock­så märks på sista raden. Värderingsstyrda orga­ni­sa­tio­ner har visat sig vara både lön­sam­ma­re och ha hög­re till­växt. Just sayin.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »