Att arbeta redaktionellt med Lars Wirtén

Under 2019 kan du läsa tio välskrivna artiklar om redaktionellt arbete och content marketing i Kntnt Magasin. Artiklarna är författade av Lars Wirtén som är skribent och journalist med många års erfarenhet av content marketing. Detta är den första artikeln i serien och publicerades ursprungligen på Lustgården – Wirténs blogg om content marketing.

Åtta handfasta tips på hur ditt innehåll blir content

Content är kär­nan i alla for­mer av con­tent mar­ke­ting. Vilket är rätt natur­ligt med tan­ke på begrep­pets namn. Men vad menar vi egent­li­gen med con­tent och vad kän­ne­teck­nar bra con­tent som fun­ge­rar? Lars Wirtén går ige­nom åtta grund­prin­ci­per som gör ditt inne­håll till con­tent. Läs arti­keln nu!

Så sätter du upp en redaktion

Att arbe­ta med con­tent mar­ke­ting krä­ver ett redak­tio­nellt sätt att tän­ka och arbe­ta. För att lyc­kas med det mås­te du bil­da en redak­tion. I den­na arti­kel berät­tar Lars Wirtén hur du gör. Läs den nu!

Nio steg till en redaktionell plattform

Oavsett vil­ken form du väl­jer för din con­tent, till exem­pel tryck, webb­ma­ga­sin eller blogg, mås­te du ha något att stå på och luta dig mot i det redak­tio­nel­la arbe­tet. Vi kal­lar det­ta för redak­tio­nell platt­form. I den­na arti­kel går Lars Wirtén ige­nom hur du steg för steg tar fram en sådan platt­form. Läs och lär!

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krönika. 

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!