Bättre webbtexter

Bättre webbtexter, del 1

De fles­ta av oss skum­mar otå­ligt ige­nom en text på jakt efter infor­ma­tion. Och om den inte pre­sen­te­ras tyd­ligt och fång­ar vårt intres­se söker vi oss snabbt vida­re. Att de tex­ter du skri­ver fun­ge­rar för web­ben är där­för av störs­ta vikt. I en serie artik­lar bju­der vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson på hand­fas­ta tips och goda råd till dig som vill skri­va bätt­re tex­ter för web­ben. Den förs­ta delen kom­mer här. Trevlig läsning!

Tänk som en redaktör

Det är få för­un­nat att kun­na fär­dig­stäl­la en bra och fel­fri text i ett svep. Vanligare är att stor möda behö­ver läg­gas på redi­ge­rings­ar­be­tet. I dagens arti­kel får du tips och råd om hur du redi­ge­rar din webb­text. Detta är del två i Martin Modigh Karlssons skriv­sko­la om hur du skri­ver bätt­re tex­ter för webben.

Gör inte fel; gör rätt!

Handen på hjär­tat; har du koll på vad som gäl­ler? Heter det de eller dem? När behövs apo­strof före genitiv‑s och hur får du din webb­lä­sa­re att und­vi­ka fula avstav­ning­ar? Det och myc­ket annat reder Martin Modigh Karlsson ut när han idag, vän­ligt men bestämt, sving­ar sin pek­pin­ne! Läs och begrun­da – det är dags för den tred­je delen i vår serie om hur du skri­ver bätt­re webbtexter!

Väg dina ord på våg

Dåliga tex­ter får dina kun­der att fly. Gör där­för dina ord­val med omsorg, sta­va rätt och se upp för fall­gro­par i det främ­man­de språ­ket. Tips på vägen och ett par goda exem­pel på kla­vertramp får du i dagens arti­kel skri­ven Martin Modigh Karlsson. Läs nu!