Content Inc

6 steg för att bygga en affärsmodell med content marketing

Content mar­ke­ting kan använ­das till myc­ket – från att gene­re­ra leads till att stär­ka varu­mär­ke. En av de mest kraft­ful­la sätt du kan använ­da con­tent mar­ke­ting är som affärsmo­dell. Joe Pulizzi – con­tent mar­ke­tings gud­far och grun­da­re av Content Marketing Institute – kal­lar en sådan affärsmo­dell för Content Inc. Det är ock­så nam­net på en podd som har rul­lat sedan decem­ber 2014 och en bok som kom­mer ut i höst. I den här arti­keln tit­tar vi när­ma­re på Content Inc. Och i kom­man­de artik­lar kom­mer vi grä­va oss ned i de sex ste­gen som utgör modellen.

Sweet spot – optimera för content marketing

I den and­ra delen i arti­kel­se­ri­en om Content Inc. tit­tar vi när­ma­re på hur du hit­tar er sweet spot för con­tent marketing.

Content tilt – hitta unik vinkel

En stört­flo­den av skräp­in­ne­håll är på väg att för­sät­ta oss i con­tent chock. För att över­le­va mås­te du hit­ta din ”con­tent tilt”.

Bygg din content marketing

Det är dags att byg­ga basen för Content Inc. I den fjär­de arti­keln i seri­en om Content Inc. tit­tar vi när­ma­re på vad du behö­ver göra för att kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting och byg­ga upp en bas av inne­håll som attra­he­rar din målgrupp.

Blackberries by Andre Rau

Skörda frukterna av din content marketing – konvertera besökare till prenumeranter

Femte avsnit­tet i seri­en om Content Inc – en affärsmo­dell base­rad på con­tent mar­ke­ting – hand­lar om hur du kon­ver­te­rar besö­ka­re till prenumeranter.

Dags att diversifiera ditt innehåll – eller?

När du har kom­mit igång med din con­tent mar­ke­ting är det dags att diver­si­fi­e­ra till fler for­mat och kana­ler. Men det gäl­ler att göra det genom­tänkt. I den­na arti­kel får du råd om hur du ska tänka.

Monetarisera ditt innehåll

Tjäna peng­ar på ditt inne­håll. Det är sista ste­get i Joe Pulizzis affärsmo­dell Content Inc. Om det hand­lar det sista avsnit­tet i den­na arti­kel­se­rie som är löst base­rad på hans bok med sam­ma namn.