Content-spanarna

Det skiljer framgångsrik content marketing från massan

Premiär för Content spa­ning! Varannan vec­ka fram till dop­par­da­gen får du en spa­ning om ett aktu­ellt ämne. Spanarna är Malin Sjöman (från Hägvall & Sjöman) samt Thomas Barregren och Pia Tegborg (från Kntnt). Den all­ra förs­ta spa­ning­en hand­lar om det som skil­jer fram­gångs­rik con­tent mar­ke­ting från mas­san. Lyssna och gör bätt­re con­tent marketing!

Ful-marketing automation är snart död

Ful-mar­ke­ting auto­ma­tion är snart död. Men inte auto­ma­ti­se­ring vid marknadsföring.

Om du har ett mar­ke­ting auto­ma­tion-system på ditt före­tag så är chan­sen stor att någon (kanske du?) har gått på säljtug­get om hur magiskt allt kan bli. Marketing auto­ma­tion (MA) kan göra myc­ket nyt­ta. Men det för­ut­sät­ter rik­tigt bra con­tent, som krä­ver peng­ar, tid och kre­a­ti­vi­tet. Något som säl­ja­re av MA-system säl­lan tryc­ker på.

Många skaf­far mar­ke­ting auto­ma­tion med för­hopp­ning om mins­kad arbets­bör­da. I själ­va ver­ket krävs mer arbe­te för att det skall bli bra. Om du inte är inställd på det från bör­jan är det lätt hänt att MA-syste­met blir stå­en­de i ett hörn eller används som ett glo­ri­fi­e­rad epost-marknadsföringssystem.

Många för­sö­ker ock­så ta gen­vä­gar: Skapar ett white paper eller annan lead mag­net, som ska loc­ka besö­ka­re att ge upp sin kon­tak­tin­for­ma­tion, så att säl­jar­na kan jaga dem och mejl­bom­ba dem (med MA-syste­mets hjälp) om de inte nap­par direkt. Det är ful-mar­ke­ting auto­ma­tion. Gör inte det!

Använd mar­ke­ting auto­ma­tion för­nuf­tigt. Använd det för att auto­ma­ti­se­ra pro­ces­ser som verk­li­gen ska­par vär­de för dina pre­sum­ti­va köpa­re och under­lät­tar ditt jobb. Ett sådant exem­pel är mik­ro­seg­men­te­ring som du hör mer om i slu­tet av dagens avsnitt av Kntnt radio.

Dessförinnan har Malin Sjöman, Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) dis­ku­te­rat under vin­jet­ten Content spa­ning huruvi­da mar­ke­ting auto­ma­tion är på väg att dö eller inte. Vi tar avstamp i Jörgen Lindqvists arti­kel på Resumé – Market Automation är dött – och fort­sät­ter därifrån.

Lyssna och tyck till!

Influencer marketing för B2B-företag

Influencer mar­ke­ting är det nya svar­ta. I alla fall bland före­tag som vän­der sig till kon­su­men­ter. Men är det något ock­så för B2B-före­tag? Det dis­ku­te­rar Malin Sjöman, Pia Tegborg och Thomas Barregren i det­ta avsnitt av Kntnt Radio.

Content marketing är i kris (eller?)

Content mar­ke­ting är i kris! Det påstod Marsha Lindsay när hon tala­de på Effectiveness Week i London. Hon hän­vi­sar till en stu­die utförd vid BrandWorks University. Men hur veder­häf­tig är stu­di­en egent­li­gen? Och är det sant att con­tent mar­ke­ting har ham­nat i kris? Det dis­ku­te­rar con­tent-spa­nar­na – Malin Sjöman, Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) i dagens avsnitt av Kntnt radio. Lyssna!

B2B-köparen vill inte ha med säljare att göra

Content spa­nar­na (Malin Sjöman, Pia Tegborg och Thomas Barregren) dis­ku­te­rar en arti­kel från Boston Consulting Group om hur digi­ta­la leda­re trans­for­me­rar B2B-mark­nads­fö­ring. En av årets bäs­ta artik­lar, enligt Thomas.

Svenska marknadschefer om martech

Martech är ett buzzword som hörs allt mer på svens­ka mark­nads­av­del­ning­ar och inne­bär digi­ta­la lös­ning­ar som stöd­jer mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det inklu­de­rar mer än 5000 pro­gram­va­ror och moln­tjäns­ter för con­tent mar­ke­ting, con­tent mana­ge­ment, account based mar­ke­ting, custom rela­tions­hip, soci­al media mar­ke­ting, mar­ke­ting auto­ma­tion, nati­ve adver­ti­sing och myc­ket mer. Content-spa­nar­na (Thomas Barregren, Pia Tegborg och Malin Sjöman) dis­ku­te­rar svens­ka mark­nads­che­fers syn på mar­tech, enligt en rap­port från Odyssey och Wiraya.

Den alltmer digitaliserade B2B-affären

B2B-köpa­ren gör allt mer av sin kun­d­re­sa digi­talt på egen hand. Alltfler B2B-före­tag tar kon­se­kven­sen och till­han­da­hål­ler en allti­ge­nom digi­tal köpre­sa, visar en färsk stu­die. Detta är utgångs­punk­ten för årets förs­ta spa­ning med Malin Sjöman, Thomas Barregren och Pia Tegborg. Lyssna nu!

Gör du skitinnehåll?

För fem år sedan pub­li­ce­ra­de Doug Kessler vid Londonbyrån Velocity Partners vad som med sina nära fem mil­jo­ner vis­ning­ar mås­te vara en av värl­dens bäs­ta pre­sen­ta­tio­ner: Crap. The Content Marketing Deluge.

I pre­sen­ta­tio­nen var­na­de Doug Kessler för att con­tent mar­ke­ting kom­mer att leda till en syn­da­flod av ski­t­in­ne­håll. Han gav ock­så tips på hur du ska överleva.

Nu, fem år sena­re, har han åter­kom­mit till ämnet. I en lång och myc­ket läsvärd arti­kel frå­gar han sig om han fick rätt.

Content-spa­nar­na kan inte vara säm­re. Vi föl­jer Doug Kessler i hans fot­spår och ploc­kar upp hans frå­gor och reso­ne­rar på egen hand. Det blev ett rik­tigt bra sam­tal, tyc­ker i vart fall vi själ­va. Lyssna och döm själv.

Känslor driver B2B-köpet

B2B-kun­ders köp­be­slut byg­ger inte på ratio­nel­la över­vä­gan­de och kall fak­ta. Med hygi­en­fak­to­rer­na på plats – spe­cen upp­fylld och pri­set rim­ligt – så är det de indi­vi­du­el­la besluts­fat­tar­nas käns­lor som styr köp­be­slu­tet. Det visar en omfat­tan­de stu­die som pre­sen­te­ras i senas­te num­ret av Harvard Business Review. Om det­ta kret­sar con­tent spa­nar­nas sam­tal i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio.

Förändrade villkor för B2B-marknadsföring

En stu­die av Google visar hur vill­ko­ren för B2B-mark­nads­fö­ring har för­änd­rats. Trots det lever många kvar i gam­la före­ställ­ning­ar. I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio är con­tent-spa­nar­na till­ba­ka för att slå hål på fem gam­la san­ning­ar som inte är så san­na. Lyssna nu!

Är ABM något för dig?

Account Based Marketing (ABM) inne­bär att var­je kund betrak­tas som en egen mark­nad som krä­ver sin egen mark­nads­fö­ring och sin egen för­sälj­nings­in­sats. Med digi­ta­la lös­ning­ar är det möj­ligt, säger mjuk­va­ru­fö­re­tag som Vendemore, och lovar fan­tas­tis­ka resul­tat med sina lös­ning­ar för annon­se­ring. Är det en helig gral för B2B-före­tag? Eller är det kej­sa­rens nya klä­der? Det är frå­gor som con­tent spa­nar­na – Malin Sjöman, Pia Tegborg och Thomas Barregren – tar sig an i avsnitt 171 av Kntnt Radio.

Hur personlig ska du vara i din B2B-kommunikation?

Content-spa­nar­na (Thomas Barregren, Pia Tegborg och Malin Sjöman) sam­man­trä­der på nytt. Denna gång sam­ta­lar de om: Vad du kan göra för att bli mer per­son­lig (utan att bli pri­vat) i din B2B-kom­mu­ni­ka­tion. De pra­tar ock­så om hur du kan han­te­ra kol­le­gor som inte vill ”ned­lå­ta” sig till att skri­va per­son­ligt och var­dag­ligt. Och till sist pra­tar de om hur du kan han­te­ra med­ar­be­ta­res per­son­li­ga varu­mär­ken. Som extra bonus hör du Thomas sjunga för Pia (håll för öronen).