Content-spanarna

Är martech räddning eller förbannelse?

Tekniska lös­ning­ar för mark­nads­fö­ring, så kal­lad mar­tech, lovar snab­ba resul­tat. Och många ser ock­så snab­ba resul­tat. Men vad hän­der på lång sikt? Det frå­gar sig con­tent-spa­nar­na i avsnitt 177 av Kntnt Radio.

Studie: Stora affärsvinster av minskad friktion i marknadsföring och försäljning

Undersökningsföretaget Aberdeen har stu­de­rat effek­ten av frik­tion vid mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Deras stu­die visar på sto­ra affärs­vins­ter för före­tag som lyc­kas mins­ka frik­tio­nen. Aberdeens rap­port står på agen­dan för det fjor­ton­de sam­man­trä­det för con­tent-spa­nar­na Malin Sjöman, Thomas Barregren och Pia Tegborg. De tre kom­mer ock­så in på vad en ensam mark­nads­fö­ra­re i ett säl­j­o­ri­en­te­rat B2B-före­tag kan göra för att få gehör för sina frå­gor. Lyssna och låt dig inspireras!

8 praktiska råd som tar content marketing till nästa nivå

I dagens avsnitt av con­tent-spa­nar­na dis­ku­te­rar Malin Sjöman, Thomas Barregren och Pia Tegborg hur du lyf­ter ditt con­tent mar­ke­ting-arbe­te till näs­ta nivå. Lyssna nu för hand­fas­ta tips! 

Trendbrott: Längre och fördjupat innehåll blir allt vanligare

Jag för­mo­dar att du har hört talas om Ann Handley och kanske läst någon av hen­nes böc­ker (Content Rules och Everybody Writes). Då vet du att både con­tent exper­ter och för­men­ta dito lyss­nar nog­grant när hon talar. Och talar gör hos just nu på Content Markting World i Cleveland, Ohio.

Ann Handley talar om ett trend­brott, ”först steg­vis och sen plöts­ligt”, mot läng­re och mer genom­ar­be­tat inne­håll”. I en arti­kel skri­ver hon att ”the days of one-off, stan­da­lo­ne, so-cal­led snac­kab­le con­tent are over”, och cite­rar en stu­die som visar att san­no­lik­he­ten för ett ”starkt resul­tat” är dub­belt så stor med långt inne­håll än med kort inne­håll. Det bety­der inte att långt inne­håll auto­ma­tiskt ger bätt­re resul­tat. Men det visar att stör­re ansträng­ning­ar ger stör­re ROI.

Men det finns en hake: Långt och genom­ar­be­tat inne­håll tar tid och krä­ver hårt arbe­te. Ann Handley ser där­för utveck­ling­en mot allt länge och allt mer genom­ar­be­tat inne­håll som en effekt av en stör­re trend mot en lång­sam­ma­re mark­nads­fö­ring (”slow mar­ke­ting approach”).

Allt det­ta är utgångs­punk­ten för hös­tens förs­ta sam­man­trä­de med con­tent spa­nar­na: Malin Sjöman från Hägvall & Sjöman och Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) från Kntnt. Lyssna på vårt sam­tal i avsnitt 192 av Kntnt Radio.

Studie: Högpresterare använder personalisering och ”message timing”

Content-spa­nar­na pra­tar om en glo­bal stu­die av 1 700 B2B- och B2C-före­tag som visar att de hög­pre­ste­ran­de anpas­sar sitt inne­håll både till vem kun­den är (”per­so­na­li­za­tion”) och till var den är på köpre­san (”mes­sage timing”). Efter con­tent-spa­nar­na får du tips på hur du kan åstad­kom­ma sam­ma sak. Lyssna nu!