Kntnt åsikt

Åsikt

Mellan sep­tem­ber 2015 och juli 2016 sän­des fyr­tio avsnitt av pod­den Åsikt – en krö­ni­ka av och med Thomas Barregren. Detta avsnitt av Kntnt Radio är en åter­ut­sänd­ning av avsnit­tet 1 från den 4 sep­tem­ber 2015. Pilotavsnittet som hand­lar om dis­play-annon­se­ring, ”ad bloc­kers” med mera.

Vilket är ditt viktigaste nyckeltal?

Resonemang kring vil­ket nyc­kel­tal som är det all­ra vik­ti­gas­te för dig som arbe­tar som mark­nads­fö­ra­re. Kommenterar angå­en­de IAB:s hot att stäm­ma före­ta­gen bakom ad bloc­kers. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 2 av Åsikt från den 11 sep­tem­ber 2015.

Native advertising och ”marketing content”

Lär av The Washington Post och Nyheter24. Så gör du nati­ve adver­ti­sing. Content mar­ke­ti­nig är inte ”con­tent for mar­ke­ting”. Nytt buzzword: ”mar­ke­ting con­tent”. Om det­ta hand­lar tred­je avsnit­tet av Åsikt. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 3 av Åsikt från den 18 sep­tem­ber 2015.

Slösar du med ditt innehåll?

Thomas pra­tar om före­tags ställ­nings­ta­gan­den i käns­li­ga frå­gor, adbloc­kers, inne­hålls­slö­se­ri, kons­ten att äta en ele­fant och fem gen­vä­gar som är sen­vä­gar. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 4 av Åsikt från den 25 sep­tem­ber 2015.

Annonsindustrins egen VW skandal – så lurar mediaföretag och mediabyråer dig

Köper ditt före­tag ban­ners, pop-ups, take-owers, pre-rolls eller and­ra onli­ne-annon­ser? Då blir du kanske lurad. Inte bara en gång utan två. Först blir du lurad att tro att saj­ter har fler besö­ka­re än de fak­tisk har. Sen blir du lurad att beta­la för annon­ser som ing­en män­ni­ska har sett. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 5 av Åsikt från den 2 okto­ber 2015.

Marginalnyttan och mediebranschens dödsspiral

Veckans avsnitt av Åsikt kom­mer ta dig på en lång och vind­lan­de resa som bör­jar med dis­rup­ti­va inno­va­tio­ner, fort­sät­ter med en dis­kus­sion om medi­e­fö­re­tags affärsmo­dell, tit­ta när­ma­re på mar­gi­nal­nyt­tan hos inne­håll för att för­stå var­för medi­e­fö­re­tag käm­par och annonsin­du­strin luras och avslu­ta med jour­na­list­pro­fes­sorns upp­ma­ning till att refor­me­ra hela mediebran­schen och annonsin­du­strin. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 6 av Åsikt från den 13 okto­ber 2015.

Sociala medier blir bara medier

I mer än 150 år har medi­er och annon­sö­rer levt i sym­bi­os. Allt det­ta omkull­kas­tas när soci­a­la medi­er stry­ker ”soci­a­la” och blir bara medi­er. Det är en ny ord­ning som ryc­ker undan mat­tan för den rådan­de. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 7 av Åsikt från den 20 okto­ber 2015.

Kntnt avslöjar 8 steg till framgångsrik content marketing

8 delar du mås­te ha i din con­tent mar­ke­ting-plan för att lyc­kas. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 8 av Åsikt från den 26 okto­ber 2015.

Inbound, content och marketing automation – hur de egentligen hänger ihop

Inbound mar­ke­ting är ett spe­ci­al­fall av con­tent mar­ke­ting, och mar­ke­ting auto­ma­tion är en pro­gram­va­ra, Hör hur det häng­er ihop. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 9 av Åsikt från den 2 novem­ber 2015.

Varifrån kommer inbound marketing?

Det råder dela­de mening­ar om vad som är inbound mar­ke­ting. I det­ta avsnitt av Åsikt för­sö­ker Thomas reda ut begrep­pet. Han för­kla­rar ock­så var­för han säger ”mar­ke­ting auto­ma­ti­za­tion” istäl­let för ”mar­ke­ting auto­ma­tion”. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 10 av Åsikt från den 11 novem­ber 2015.

Foto: Ryan McGuire

Content marketing börjar med ett ädlare syfte och djupt rotade kärnvärden

Ditt före­tags inne­hål­let mås­te har­mo­ni­se­ra med ert ädla­re ända­mål och äkta kärn­vär­den. Lyssna för att få veta var­för det är vik­tigt och vad du ska tän­ka på. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 11 av Åsikt från den 16 novem­ber 2015.

Kärnideologin gör honom till världens bäst presterande vd

Harvard Business Review har gått ige­nom näs­tan tre fjär­de­de­lar av värl­dens alla börs­bo­lag och iden­ti­fi­e­rat det som pre­ste­rar all­ra bäst över lång tid. Det är inte Amazon, Google eller Facebook. Det är inte hel­ler något före­tag som drivs av kort­sik­tigt vinst­in­tres­se. Tvärtom! Bolaget har ett syf­te stör­re än att tjä­na peng­ar, och kärn­vär­den som genom­sy­rar hela verk­sam­he­ten. Ett praktex­em­plar på det som jag tog upp i för­ra avsnit­tet av Åsikt. Lyssna och lär mer! Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 12 av Åsikt från den 23 novem­ber 2015.