Lean content marketing

Lean – mindre stress, ökad flexibilitet och mer resultat

Lean är en mana­ge­ment-filo­so­fi som kan använ­das för con­tent mar­ke­ting. För att mins­ka slö­se­ri, kor­ta genom­loppstid och öka pro­duk­ti­vi­te­ten. I den­na arti­kel tar Thomas Barregren med dig på en resa in i lean-tän­ket. Häng med!

Agil content marketing

Agil och lean. Likheter och skill­na­der? Och vil­ken filo­so­fi pas­sar bäst för con­tent mar­ke­ting. Läs sva­ren här.

Detta är en redaktionell process

En redak­tio­nell pro­cess är för lean och agil con­tent mar­ke­ting vad blodom­lop­pet är för män­ni­skan. Men istäl­let för röda och vita blod­krop­par är det artik­lar och artikel­de­lar som flö­dar i den redak­tio­nel­la pro­ces­sen. Om du pla­ne­rar att infö­ra lean eller agilt arbets­sätt i din con­tent mar­ke­ting så behö­ver du för­stå pro­ces­ser i all­män­het och den redak­tio­nel­la pro­ces­sen i syn­ner­het. Den här arti­keln hjäl­per dig en bit på väg.

Visualisera din redaktionella process

Visualisera var dina artik­lar befin­ner sig i den redak­tio­nel­la pro­ces­sen i var­je ögon­blick med hjälp av white­board och postit-lappar.

Kanban för marknadsförare

Kanban är en lean-metod som med för­del kan använ­das i det redak­tio­nel­la arbe­tet för att kor­ta tiden för att ta fram en arti­kel och mins­ka slö­se­ri. I den här arti­keln lär du dig mer om kan­ban och hur du kan använ­da det i ditt arbete.

Effektiv marknadskommunikation förutsätter en sak. Vet du vad?

Har du tänkt på vad som är gemen­samt för all fram­gångs­rik mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det är inte kre­a­ti­vi­tet, upp­rep­ning eller mål­grupp­san­pass­ning. Det är…