Mäta och förklara affärsnytta

Därför kan du inte räkna ut ROI av marknadsföring

Det går vare sig att beräk­na eller mäta ”Return On Investment” (ROI) för mark­nads­fö­ring. Eller för för­sälj­ning för den delen. Det är ett djärvt påstå­en­de. Men det är sant. I den­na arti­kel pre­sen­te­rar jag beviset.

Förklara affärsnyttan av marknadskommunikation för ledningen

Tycker du det är svårt att för­kla­ra affärsnyt­tan med soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting? Du ser nyt­tan. Försöker för­kla­ra för led­ning­en. Men de ver­kar sit­ta fast i gam­la tan­ke­möns­ter. Visa ROI säger de. Men hur? tän­ker du. Hur kan man visa ”return on invest­ment” på att folk gil­lar före­ta­get, det ni står för, det ni gör, och inte minst ert inne­hål­let? Fattar dom inte att det är en för­ut­sätt­ning för att säl­ja? Så här säger många ansva­ri­ga för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Sannolikt är det ännu fler som kän­ner eller tän­ker lika­dant. För er har jag skri­vit den­na kor­ta arti­kel, som är den förs­ta av tre som hand­lar om hur du kan visa på affärsnyt­ta utö­ver ROI. Läs den idag!

3 mått som visar affärsnytta av din marknadskommunikation

Det blir allt vik­ti­ga­re att du kan visa på affärsnyt­ta. Men hur?

De klas­sis­ka kom­mu­ni­ka­tions­måt­ten – akti­vi­tet, räck­vidd, enga­ge­mang och volym – är vik­ti­ga för oss kom­mu­ni­ka­tö­rer. Men de säger väl­digt lite om affärsnyttan.

Men det går hel­ler inte att beräk­na ROI. Så vad ska du göra? Det ska vi pra­ta om idag.

Så förklarar du nyttan med content marketing och sociala medier

Handen på hjär­tat, kan du visa att con­tent mar­ke­ting och soci­a­la medi­er bidrar till för­sälj­ning­en? Hemligheten lig­ger i att mäta rätt saker. Inte i siff­ror utan i hur du kom­mu­ni­ce­rar. Denna arti­kel för­kla­rar nyt­tan med con­tent mar­ke­ting och soci­a­la medi­er och vad du ska mäta.