Podd-special sommaren 2018

Bygg kommunikationskapital – för rätten att komma med ditt säljbudskap

Vill du säl­ja något? Då mås­te du först vin­na mot­ta­ga­rens för­tro­en­de så att den vill lyss­na på dig. Och just där­för behö­ver du byg­ga ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Sara Rosengren som är pro­fes­sor i mark­nads­fö­ring vid Handelshögskolan i Stockholm, för­kla­rar hur det­ta kapi­tal ger dig rät­ten att kom­ma med ditt sälj­bud­skap. Lyssna nu!

Ta kontroll över köparens beslut

Påverka din mot­ta­ga­res köp­be­slut med hjälp av kom­mu­ni­ka­tion. Det är ämnet för dagens spän­nan­de sam­tal med Erik Modig, som är dok­tor och fors­ka­re i kon­su­mentpsy­ko­lo­gi vid Handelshögskolan i Stockholm. Lyssna nu! 

Köparens resa är grunden i din marknadsföring

Din kunds köpre­sa hjäl­per dig ska­pa rätt inne­hål­la och gene­re­ra för­sälj­ning. Därför mås­te du för­stå den. Thomas Barregren och Pia Tegborg pra­tar med Pontus Staunstrup om var­för det­ta är så centralt för din mark­nads­fö­ring. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt Radio nu!

Sökoptimering för dig som skriver på webben

Google är inter­net och dik­te­rar vill­ko­ren. Den som tror något annat gör sig själv en stor otjänst. Därför mås­te du tän­ka sökop­ti­me­ring (SEO) och struk­tu­re­ra ditt inne­håll på rätt sätt när du skri­ver för web­ben och vill pla­ce­ras högt i sökre­sul­ta­tet. SEO-expert Christian Rudolf kan kne­pen och för­kla­rar hur du ”vin­ner klic­ket” i den allt hår­da­re kon­kur­ren­sen om sökor­den. Lyssna nu!

Har din marknadskommunikation effekt?

Effekt är att bidra till före­ta­gets affärs­mål. Gör din mark­nads­fö­ring det? Det känns för­mod­li­gen så men kan du dess­utom leda det i bevis finns myc­ket mer att vin­na. Frågan är bara hur du ska bära dig åt. Svaret får du i dagens full­ma­ta­de sam­tal med mät-expert Mats Rönne. Lyssna nu!

Så intervjuar du för din content marketing

Använd inter­vju­er i din con­tent mar­ke­ting! Att inter­vjua är en konst fylld med väl­be­prö­va­de tek­ni­ker. Från pla­ne­ring till fråge­for­mu­le­ring, själ­va inter­vju­an­det och upp­följ­ning­en. Oavsett om du har hant­ver­ket i dig eller behö­ver hjälp på tra­ven ska du ta del av det­ta pro­gram med Lars Wirtén, som är mäs­ta­re i ämnet. Lyssna nu!

Storyn – en självklar del av din content marketing

Om sto­ry­tel­ling, con­tent mar­ke­ting och en hel del annat hand­lar det­ta avsnitt med Per Torberger, kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult och skri­bent med con­tent mar­ke­ting som spe­ci­a­li­tet. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt radio nu!

Fejktrafik på internet

Majoriteten av all inter­net­tra­fik är fejk! Och i takt med att en allt stör­re del av medie­bud­ge­ten läggs på det digi­ta­la ökar inci­ta­men­tet att söka lyc­kan och sko sig på den­na tvek­sam­ma före­te­el­se. Det är hög tid att ta pro­ble­met på all­var! I det­ta avsnitt av Kntnt Radio hör du Fredrik Hallberg för­kla­ra inne­börd och kon­se­kven­ser av den svåråt­kom­li­ga robottrafiken.