Pontus vs Thomas

Du misslyckas utan prenumeranter

Premiär för Pontus vs Thomas – ett nytt inslag i Kntnt Radio. Varannan vec­ka möts i en holm­gång Pontus Stanunstrup och Thomas Barregren – två av Sveriges främs­ta exper­ter på con­tent mar­ke­ting. Vi får höra en inten­siv dis­kurs när de går de på dju­pet med en aktu­ell arti­kel, byter (och ibland bry­ter) åsik­ter och avtäc­ker nya insik­ter. De väl­jer arti­kel varan­nan gång. Först ut är Pontus, som har valt Joe Pulizzis arti­kel ”Prepare to Be Ignored if You Don’t Have Subscription Goals”.

Kan man lyckas med content marketing utan att gå 100% in för det?

Joe Pulizzi sa i sitt inled­nings­an­fö­ran­de vid Content Marketing World 2016: ”If you’re not all in with your con­tent mar­ke­ting pro­gram, you should stop.” Hoppsan! Låt bli con­tent mar­ke­ting om du inte går hund­ra pro­cent in för det. Det är ett tufft bud­skap. Håller sve­ri­ges främs­ta con­tent mar­ke­ting exper­ter med? Lyssna på det and­ra avsnit­tet av Pontus vs Thomas så får du höra.

Content marketing strategier

Du behö­ver en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting. Om det finns myc­ket skri­vet. Men det mesta ger en fel­ak­tig beskriv­ning och dåli­ga råd. Detta pra­tar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren om i avsnitt 72 av Kntnt Radio.

Content shock – sanning eller myt?

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio dis­ku­te­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren Mark W. Schaefers snart tre år gam­la arti­kel ”Content Shock: Why con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy”. Har Schaefer rätt eller fel? Är con­tent shock san­ning eller myt? Lyssna och döm själv!

Skyll inte på content marketing

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio hör du Pontus Staunstrup och Thomas Barregren dis­ku­te­ra Jason Millers arti­kel ”It’s time to stop bla­ming con­tent for your con­tent mar­ke­ting problems”.

Artikeln tar avstamp i en under­sök­ning från dataa­na­lys­fö­re­ta­get Beckon som visar att använd­ning­en av con­tent har ökat med 300% sam­ti­digt som 95% av det inne­håll som pro­du­ce­ras sak­nar effekt. Då är det lätt att dra slut­sat­sen att con­tent mar­ke­ting inte fun­kar. Men är det verk­li­gen rätt tänkt? Ja, du får väl lyss­na för svar! ?

Marknadsföring och försäljning innan 57% av köpresan är avklarad

Du har säkert hört att 57% av köpre­san är i genom­snitt avkla­rad innan säl­ja­re till­frå­gas om en offert. Då har i genom­snitt 5,4 per­so­ner änt­li­gen nåt kon­sen­sus hos köpa­ren, och det finns väl­digt lite utrym­me för säl­ja­re att påver­ka. Så var det inte förr. Men så är det nume­ra. Tyvärr. Men det finns en väg ut ur det­ta! Om det pra­tar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren i avsnitt 78 av Kntnt Radio. Lyssna nu!

Boktips för marknadsförare

I årets sista avsnitt av Pontus vs Thomas bjuds du på en mängd spän­nan­de bok­tips inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Du hör de båda bok­slu­kar­na djup­dy­ka ner i egna favo­ri­ter lik­som du hör dem dis­ku­te­ra gemen­sam­ma. Lyssna nu!

Marknadschefen tar över IT-chefens jobb

2017 spås bli det förs­ta året då mark­nads­che­fen spen­de­rar mer peng­ar på IT-tjäns­ter än IT-che­fen. Samtidigt visar forsk­ning att var fem­te IT-chef tving­as rap­por­te­ra till mark­nad inom bara någ­ra år. Analysen avser vis­ser­li­gen USA men det är ändå väl värt att fun­de­ra på vad den­na utveck­ling säger oss. Det är ock­så temat för årets förs­ta rond av Pontus vs Thomas. Lyssna nu!

Underskatta inte kraften i epost

Epost: Från för­le­gad kanal med dåligt ryk­te till ett av de mest effek­ti­va mark­nads­fö­rings­verk­ty­gen för att byg­ga varu­mär­kes­kän­ne­dom och kon­ver­te­ra kun­der. Det är dags att upp­vär­de­ra epost­mark­nads­fö­ring i all­män­het och nyhets­brev i syn­ner­het, menar våra exper­ter Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Lyssna på dagens avsnitt!

Är regelbunden publicering ett måste?

Lars Wirtén – en con­tent mar­ke­ting pro­fil från Malmö med 25 år i bran­schen – skri­ver att regel­bun­den pub­li­ce­ring inte alls är vik­tigt. Stick i stäv med vad de fles­ta häv­dar. Har han rätt? Eller är han en siren som loc­kar dig på avvä­gar? Hör Pontus Satunstrup och Thomas Barregren dis­ku­te­ra frå­gan i Kntnt Radio 87.

Måste man vara dataanalytiker för att lyckas med content marketing?

Hur vik­tigt är det egent­li­gen att sam­la in, ana­ly­se­ra och använ­da data för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Det dis­ku­te­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren i avsnitt 89 av Kntnt Radio.

Vad är värdet av en like? Inte det du tror!

Det finns ett tyd­ligt sam­band mel­lan att gil­la ett före­tags Facebook-sida (eller LinkedIn-sida) och att köpa mer än genom­snit­tet från före­ta­get. Många drar där­för slut­sat­sen att man ska efter­strä­va många gill­ning­ar, för då gör man ock­så fler affä­rer. Men fors­ka­de vid bland and­ra Harvard har med 23 expe­ri­ment med fler än 18 000 del­ta­ga­re visat att det inte är så. Fler gill­ning­ar leder inte till mer­för­sälj­ning. Så har en gill­ning ing­et vär­de alls? Jo, men inte som du tror. I avsnitt 93 av Kntnt Radio pra­tar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren om det ned­slå­en­de forsk­nings­re­sul­ta­tet och vil­ka ljus­glim­tar det ändå finns. Lyssna nu!