Sommarspecial Lars Falk

Sunt förnuft ingen dålig idé

Ordets mäs­ta­re Lars Falk bju­der på fun­de­ring­ar och anek­do­ter och kon­sta­te­rar att det sun­da för­nuf­tet inte bör underskat­tas. Läs hans krö­ni­ka i Kntnt Magasin nu!

Andra halvan

Hälften av ett före­tag är berät­tel­sen om det. Ändå tap­pas den allt­för ofta bort eller tillåts fal­la i glöms­ka. Leta fram den. Läs mel­lan rader­na. Lyft den! Ofta skild­rar den något otro­ligt spän­nan­de och inte säl­lan en kamp på liv och död. Hur du lyc­kas i jak­ten efter det uni­ka vet Lars Falk – berät­tel­sens grand old man Läs hans krö­ni­ka idag!

Svarta damens hämnd

Sommarens gäst­krö­ni­kör i Kntnt Magasin, Lars Falk är till­ba­ka. Denna gång­en med en som­mar­krö­ni­ka inspi­re­rad av en resa till Hälsingland, dess märk­vär­di­ga bruk och går­dar och den ende som sjöng som Jussi Björling. Trevlig läsning!

Smart reklam

Reklam i mot­ta­ga­rens ögon är kom­mu­ni­ka­tion. I all annan mening är reklam en sälj­främ­jan­de åtgärd. Så skri­ver som­ma­rens gäst­krö­ni­kör Lars Falk. Men hur smart är egent­li­gen den smar­ta rekla­men? Sker smart­he­ten på bekost­nad av kre­a­ti­vi­te­ten? Är det okej att luras lite, så länge ing­en ser? I dagens krö­ni­ka tän­ker Lars Falk till om begrep­pet ”smart” och fram­för allt, vad det inne­bär när det kom­mer till reklam. Håller du med? Läs så får du se!

Isprinsessan

Detta är en berät­tel­se om en ovan­ligt hän­del­se­rik resa som utspe­lar sig en lång­fre­dag för myc­ket länge sen. Författad av ordets mäs­ta­re Lars Falk. Varsågod!

Hemlig tangent

Mångsysslande copy­wri­ter Lars Falk bju­der på en själv­upp­levd och myc­ket under­hål­lan­de histo­ria. Många skratt utlo­vas. Vänta inte utan läs den nu! 

Snap your fingers

Den elän­di­gas­te av dagar blev en sol­skens­hi­sto­ria. Med stor inle­vel­se berät­tar manus­för­fat­ta­re Lars Falk histo­ri­en bakom reklam­fil­men som fick pris för bäs­ta kort­film –  och dess­utom blev bör­jan på en sann kär­leks­sa­ga. Häng med!

Ny reklambyrå

Lars Falk, belö­nad copy­wri­ter med röt­ter­na i den svens­ka kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen, fun­de­rar på att star­ta byrå igen. Med endast en pro­dukt i sor­ti­men­tet – sälj­brev. Långa såda­na, lad­da­de med kun­skap och sam­ta­lan­de. Som är säl­jan­de utan att säl­ja. Planen är klar. Hur ska det gå? Läs Lars Falks krö­ni­ka i Kntnt Magasin!

I flosklernas värld

Underskatta i inte dina läsa­re. Skippa gam­la ”vis­do­mar” och und­vik utslit­na floskler när du kom­mu­ni­ce­rar. Och gör inte som alla and­ra och ris­ke­ra att ditt varu­mär­ke tar ska­da. Våga ta fighten med din kund. Där har du inne­hål­let i dagens krö­ni­ka under­teck­nad Lars Falk, svensk reklams grand old man och mäs­ta­re av det skriv­na ordet. Trevlig läsning!

Prinsessa på ärten

På sam­ma sätt som det bara finns ett rik­tigt bra sätt att ”säl­ja” reklam på så finns det bara ett rik­tigt bra sätt att köpa den skri­ver Lars Falk i dagens krö­ni­ka i Kntnt Magasin, och rik­tar ett bud­skap till lan­dets reklam­kö­pa­re. Men först ett tänk­värt reso­ne­mang om den svå­ra kons­ten att ringa sälj­sam­tal. Läs det­ta nu!