Samma budskap – olika kanaler

Vår gästkrönikör Annika Dacke är tillbaka med nya lärdomar. Denna gång om hur du ska tänka när du anpassar ditt budskap för olika kanaler – från din artikel på webben ner till minsta tweet.

Annika Dacke
28 september 2016

Det här är en grund­läg­gan­de gui­de till hur du anpas­sar ett bud­skap för de van­li­gas­te text­bur­na kanalerna.

”Hur anpas­sar jag mitt bud­skap för de oli­ka kana­ler­na?” är näm­li­gen bland de van­li­gas­te frå­gor som del­ta­ga­re på mina kur­ser stäl­ler. Nu delar jag kon­kret med mig en liten bit ur mina utbild­nings­pass. Vi bör­jar brett, med hur en arti­kel bör vara upp­byggd, tar oss vida­re ner genom trat­ten och avslu­tar med tweets.

Idag ägnar sig både små och sto­ra före­tag med­ve­tet eller omed­ve­tet åt mul­ti chan­nel mar­ke­ting. Alla som vill få ut sitt bud­skap behö­ver kom­mu­ni­ce­ra där mål­grup­pen befin­ner sig, vil­ket bru­kar vara i mer än en kanal. Med dagens verk­tyg som Buffer, Hootsuite, IFTTT, Konzilo och många and­ra är det lätt att täc­ka in alla kana­ler där vi behö­ver synas och föra dia­log. Lättheten stäl­ler krav på oss att även veta hur bud­ska­pet bör utfor­mas för att vara mest effek­tivt i var­je spe­ci­fik kanal.

Du kan se den­na arti­kel som en upp­föl­ja­re till arti­keln om rätt antal tec­ken för dina webb­tex­ter, som pub­li­ce­ra­des i Kntnt maga­sin den 12 april 2016.

Artikel

Hur lång ska en arti­kel eller ett blog­gin­lägg vara? Svaret är: Precis så lång/​t som den/​det behö­ver vara. Känner du att du inte blir klo­ka­re av det sva­ret och kanske blir lite irri­te­rad på mig? Lugn i stor­men, jag konkretiserar.

Skriv för människan, inte för sökmotorerna

Hur lång en arti­kel bör vara beror på hur många väl val­da ord du anser dig behö­va för att läsa­ren ska få ut någon­ting av tex­ten, rea­ge­ra på den eller vil­ja ta sig vida­re i ditt varu­mär­kes digi­ta­la infra­struk­tur. Detta var vari­a­bel ett. Variabel två är hur lång tex­ten behö­ver vara för att ha ett sök­mo­to­rop­ti­me­ran­de vär­de, men hur SEO-vän­lig tex­ten är bestäms inte enbart av hur lång den är eller hur många sökord och fra­ser du lyc­kas få med.

På en bra dag lyc­kas du med båda vari­ab­ler­na. Ska du pri­o­ri­te­ra en vari­a­bel är det num­mer ett som gäl­ler eftersom en väl­skri­ven, intres­sant text all­tid har ett stort vär­de för varu­mär­ket, för mål­grup­pen och för Google. Här kan du läsa mina tips & tricks för bätt­re webbtext.

På webben regerar skumläsningen

Så långt har vi två vari­ab­ler. Nu släng­er vi in en kom­pli­ka­tion som en joker i leken. Komplikationen är: När vi skri­ver för web­ben skri­ver vi inte för att bli läs­ta. (Jag pau­sar och tar mig för pan­nan innan jag fort­sät­ter skri­va…) Hur genom­ar­be­tad och väl­ka­libre­rad din text än är, har den små chan­ser att fak­tiskt bli läst. Blir det läst blir den för­mod­li­gen inte ihåg­kom­men om den inte bok­märks, läggs i Pocket eller skrivs ut. Här vill jag häv­da att arti­keln och Pulse-inläg­get är de text­ty­per, för­u­tom kon­kre­ta ”Så gör du…”-texter, som lig­ger bäst till, för­ut­satt att rubri­ken sit­ter som en smäck och där­ef­ter ingres­sen. Rubriken fång­ar intres­set och ingres­sen visar på vad tex­ten kom­mer att inne­hål­la så vi vet om det är någon idé att fort­sät­ta läsa.

Var konkret redan i ingressen

När våra läng­re tex­ter inte blir läs­ta beror det i all­män­het på att rubri­ken är oin­tres­sant och att tex­ten redan i ingres­sen är spre­tig eller oen­ga­ge­ran­de. Om läsa­ren inte orkar till slu­tet kan det bero på att tex­ten är spre­tig, pra­tig eller helt enkelt trå­kigt skri­ven. Om en text är trå­kig beror givet­vis på för­vänt­ning­ar­na hos läsa­ren, men även den nör­di­gas­te mål­grupp gil­lar väl­skriv­na tex­ter. Vi har dess­utom myc­ket mind­re tåla­mod vid skärm­läs­ning än vid pappersläsning.

En kon­cis ingress kan vara den som inled­de den­na artikel:

”Det här är en grund­läg­gan­de gui­de till hur du anpas­sar ett bud­skap för de van­li­gas­te text­bur­na kana­ler­na. ’Hur anpas­sar jag mitt bud­skap för de oli­ka kana­ler­na?’ är näm­li­gen bland de van­li­gas­te frå­gor som del­ta­ga­re på mina kur­ser stäl­ler. Nu delar jag kon­kret med mig en liten bit ur mina utbild­nings­pass. Vi bör­jar brett, med hur en arti­kel bör vara upp­byggd, tar oss vida­re ner genom trat­ten och avslu­tar med tweets.”

Om du inte kan sät­ta en tyd­ligt demonst­ra­tiv ingress på cir­ka tre mening­ar bör du ta en titt på din arti­kel och fun­de­ra på om du kanske bör dela upp den i fle­ra delar.

Här läser du mer om hur du sät­ter en ingress. Länken kom­mer ur en arti­kel­se­rie om press­med­de­lan­den men visar tyd­ligt hur en ingress bör vara även på webben.

Varsågod! Här får du en lat­hund till bätt­re webb­text som jag bru­kar dela ut på mina utbildningar.

För att se en arti­kel som är dis­po­ne­rad för bäs­ta läs­bar­het från skär­men rekom­men­de­rar jag arti­keln jag tip­sa­de om för­ut – Tips & tricks för bätt­re webb­text. Den är lång men luf­tig och inne­hål­ler tyd­li­ga mel­lan­ru­bri­ker och eti­ket­ter som hjäl­per ögat fär­das nedåt, genom texten.

Pulse

Pulsar du? Pulse är Linkedins blogg­verk­tyg. När du skri­ver på Pulse syns det i ditt flö­de som en upda­te. Inlägget kan delas och spri­das pre­cis som en van­lig Linkedin-upda­te och du kan även föl­ja dina favoritpulsare.

Tänk på värdet för varumärket

På Pulse skri­ver du som vill eta­ble­ra dig som expert inom ditt områ­de och vill byg­ga ett stort yrkes­nät­verk. Ju fler som skri­ver på Pulse desto mer spän­nan­de blir det att bota­ni­se­ra där men det är tyd­ligt hur även den­na kanal kan miss­bru­kas. Det van­li­gas­te sät­tet att miss­bru­ka Pulse är att behand­la det som en annons för din verk­sam­het, skri­va något trist och säl­jan­de och endast läg­ga en länk till ditt före­tags webb­plats. På vil­ket sätt stär­ker det varu­mär­ket och väc­ker intres­set för dina varor eller tjänster?

Kortfattad yrkesexpertis

Du kan väl­ja att se Pulse som din före­tags­blogg eller att läg­ga en sam­man­fatt­ning av din senas­te arti­kel för att fres­ta med en god­bit som gör att läsa­ren klic­kar sig vida­re till blog­gen på din domän eller till före­ta­gets webbplats.

Jag har labo­re­rat med båda for­mer­na. Oavsett vad du väl­jer att göra så bör du tän­ka på att inte slö­sa med läsa­rens tid och att det är yrkes­ex­per­tis som är det intres­san­ta i Linkedinmiljön. Håll dig kort. Här ser du hur jag bjöd på en sam­man­fatt­ning av en pub­li­ce­rad arti­kel. Här ser du en liten arti­kel­se­rie som jag anpas­sa­de spe­ci­ellt för Pulse.

Startsidestext på webbplats

Nu antar vi att du dri­ver ett glu­ten­fritt bage­ri där folk kan bestäl­la deg som de kan göra egna bak­verk av hem­ma. Du fyl­ler före­tags­blog­gen med bak­ning, glu­ten­fria pro­duk­ter, recept och inspiration.

På Pulse talar du kanske om häl­sa i all­män­het och mag-/tarm­häl­sa i syn­ner­het, för att få ut varu­mär­ket bland bransch­folk. Om du bedö­mer att du har möj­lig­het att nå ut till dem via Linkedin, vill säga. Du pri­o­ri­te­rar ju att kom­mu­ni­ce­ra där mål­grup­pen befin­ner sig.

What’s in it for me?

Startsidestexten har som sin främs­ta upp­gift att visa var besö­ka­ren har ham­nat, vad verk­sam­he­ten går ut på och ifall jag som ham­nat där får ut något av att vis­tas på webb­plat­sen och vill klic­ka vida­re, det som för­kor­tas: WIIFM – What’s In It For Me?

AF bostä­der har en start­si­da som är utfor­mad enligt WIIFM. Den sam­man­fat­tan­de tex­ten är myc­ket tydlig:

Hej stu­dent! (mål­grup­pen)

AF Bostäder är Lundastudenternas eget bostads­fö­re­tag. (Var har jag hamnat?)

Ska du plug­ga i Lund, kan du söka bostad här! (Vad har jag för nyt­ta av den­na sajt?)

Sedan ser vi en knapp där vi snabbt kan kom­ma in och se en lis­ta med ledi­ga bostäder.

För det glu­ten­fria bage­ri­et skul­le huvud­tex­ten till start­si­dan kun­na vara skri­ven så här:

Puff

Puffar är de små rutor­na, ofta med en bild, som lig­ger på webb­plat­ser och visar hur vi ska kom­ma vida­re när ögat söker efter infor­ma­tion i något ämne. I många pub­li­ce­rings­verk­tyg får man i prin­cip bara plats med en text­snutt som är lika lång som en rubrik där, i and­ra får man plats med mer.

Det vik­ti­ga är att vi för­står vad puf­fen sig­na­le­rar och vad som hän­der om vi klic­kar på den. Det kan ver­ka glas­klart men det är inte ovan­ligt med lud­digt skriv­na puf­far. T. ex. kan det hän­da att det ställs en frå­ga i rubri­ken till en puff och sedan får vi ald­rig veta sva­ret. Det här kan bli en oro­väc­kan­de indi­ka­tion på hur före­ta­get i stort ver­kar fungera.

Unicef har en bra puff på sin webbplats:

Facebookupdate/​Linkedinupdate

Speciellt på Facebook blixt­rar all­ting för­bi i en hejdund­ran­de takt, så när du gör en upda­te där bör du pri­o­ri­te­ra hårt hur du för ut ditt bud­skap. Alltför ofta ser jag upda­tes där den cen­tra­la infor­ma­tio­nen har för­svun­nit bakom ”Läs mer”. De fles­ta läser inte mer. Det all­ra bäs­ta är att läg­ga län­ken till webb­plat­sen och skri­va myc­ket kort om var­för det är bra att klic­ka på län­ken, om det är tra­fik till webb­plat­sen du är ute efter.

Facebook är varu­mär­kets var­dags­rum och här kan du släp­pa in föl­jar­na till and­ra egen­ska­per hos varu­mär­ket, till exem­pel hur det ser ut på kon­to­ret eller vil­ka akti­vi­te­ter före­ta­get del­tar i. Tonen på Facebook kan vara något mind­re for­mell än på Linkedin.

En Facebookupdate för det glu­ten­fria bage­ri­et kanske kan se ut så här: Nu blir det and­ra bul­lar! Mer effek­tiv jäs­ning med vårt nya glu­ten­fria mjöl, plus länk.

Eller: Mjöl upp till arm­bå­gar­na när vi knå­dar för att du ska slip­pa! – plus en glad bild från bageriet.

För Linkedin kanske en upda­te hade kun­nat se ut så här: Nu bakar vi med XYZ, som för­bätt­rar jäs­ti­den. Vi berät­tar vad det inne­bär för dig. Länk.

På Linkedin kan det vara en bra idé när du kom­mu­ni­ce­rar för ditt varu­mär­ke, att du verk­li­gen fun­de­rar på hur du kan vara till hjälp för dem som ser dina upda­tes. Vad har de för yrkes­mäs­sig nyt­ta av att klic­ka på länken?

Tweet

Att twitt­ra fram­gångs­rikt är en konst­form i sig. Det har sagts att Twitter gör oss alla till copy­wri­ters. Eftersom inte alla är begå­va­de med för­må­ga att kon­stant kvitt­ra ur sig one­li­ners, skrev jag en gui­de till hur du skri­ver tweets som får vingar.

Mycket av twitt­ran­det hand­lar om retweets. Här kan du pub­li­ce­ra dina egna län­kar, med en kort för­kla­ring till var­för man bör klic­ka på län­ken, men du kan ock­så byg­ga ditt nät­verk genom att dela and­ras mate­ri­al och skri­va helt kort var­för det är intressant.

Twitter är ett forum där det är helt okej att ha åsik­ter, sko­ja och stäl­la frå­gor. Du kan vara allt­i­från expert till pajas.

Exempeltweets

Du är väl­kom­men att ta en titt på arti­kelns exem­pel­tweets om jord­gub­bar för att se hur du kan anpas­sa exemp­len till just dina bud­skap. Om vi utnytt­jar det glu­ten­fria bage­ri­et än en gång och vill berät­ta om XYZ som ger mer effek­tiv jäs­ning och gör det med hjälp av ett par av exempeltweetsen:

Enkel del­ning av innehåll:

15 smar­ri­ga jord­gubbsre­cept till som­mar­ka­la­set: http://​bit​.ly/​1​X​c​h​uph

Kan bli:

Tre anled­ning­ar till var­för XYZ får glu­ten­fria degar att jäsa bätt­re: http://​bit​.ly/​1​X​c​h​uph

Problemet och lösningen:

Kladdiga, mosi­ga jord­gub­bar i kylen, no more! Fräschare gub­bar med @jordgubbsdrottningens spe­ci­al­kor­gar http://​bit​.ly/​1​X​c​h​uph

Kan bli:

Glutenfri deg som fal­ler platt och ser led­sen ut? Med Andra bul­lar blir brö­det all­tid fluf­figt http://​bit​.ly/​1​X​c​h​uph

Statistik-/fak­ta­twee­ten:

Jordgubbar mins­kar ris­ken för depres­sion http://​bit​.ly/​1​X​c​h​uph

Kan bli:

Så hjäl­per XYZ den glu­ten­fria degen att jäsa http://​bit​.ly/​1​X​c​h​uph

Avslutningsvis vill jag säga att kors­post­ning (att kopp­la ihop kon­ton så att iden­tisk upda­te pub­li­ce­ras i fle­ra kana­ler) är ett fult ord. Dina föl­ja­re är smar­ta­re än så. Anpassa dina bud­skap till kanal och mål­grupp och håll all­tid i bak­hu­vu­det att det är en ynnest att få en bit av läsa­rens dyr­ba­ra tid.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »