Bild © Antti Nissinen (CC BY 2.0)

Samtal med Johanna Stenmark

Det händer så mycket spännande inom kommunikation, marknadsföring och försäljning. Du vill hänga med. Men du hinner inte. Rutinerna och det dagliga och operativa tar för mycket plats, på bekostnad av den egna utvecklingen och det långsiktiga och strategiska tänkandet. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Möt dina kollegor, kommunikatörer och marknadsförare, som brottas med samma problem. Hur gör de? Hur tänker de? Under rubriken "Samtal med" kommer du få ta del av deras erfarenheter och tankar. Först ut är Johanna Stenmark, helt nybakad kommunikatör, som bara för några dagar sedan lämnade JMG, och nu letar jobb.

Maria Gustafsson
5 februari 2014

Som åter­kom­man­de krö­ni­kör i Kntnts blogg till­för Johanna Stenmark en ung röst med per­spek­ti­vet som nyutex­a­mi­ne­rad inom media och kom­mu­ni­ka­tion. Johanna som föd­des 1990 och väx­te upp i byn Röbäck i när­he­ten av Umeå har varit intres­se­rad av kom­mu­ni­ka­tion och språk sedan gym­na­si­e­ti­den. Då stu­de­ra­de hon inter­na­tio­nel­la rela­tio­ner med fokus på språk. Kommunikationsintresset låg sedan även till grund för utbild­ning­en till kom­mu­ni­ka­tör i Journalistik, Medier och Kommunikation vid Göteborgs uni­ver­si­tet, JMG.

Johanna Stenmark

Växte upp med kaféjobb och fotboll

Som ton­å­ring tyck­te Johanna om att hål­la igång vid sidan av stu­di­er­na. På fri­ti­den var­va­de hon umgänge med vän­ner och fot­bolls­trä­ning med oli­ka extra­jobb på såväl kafé­er, restau­rang­er och buti­ker som i soci­al­tjäns­ten. Genom mix­en av stu­di­er, sport och extra­jobb utveck­la­des Johanna till att ta ansvar, vil­ket hon upp­le­ver som en styr­ka nu som vux­en.

Nyväckt intresse för ölkulturen

Vid sidan av stu­di­er­na bör­ja­de Johanna job­ba som bar­ten­der på en pub. Där vak­na­de hen­nes intres­se för öl. Hon beskri­ver att den dagen är rik­tigt bra när hon upp­täc­ker en ny öl och nya sma­ker. Det är inte bara själ­va dryc­ken i sig utan hela pake­tet med bra öl, hum­le, mikro­bryg­ge­ri­er, jäst och smak­sen­sa­tio­ner som loc­kar hen­ne.

De första stegen i kommunikationsbranschen

Efter att ha gjort en omstart med föl­jan­de flytt från utbild­ning­en i psy­ki­a­trisk omvård­nad i Umeå till media- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap i Göteborg kän­de Johanna att det här med kom­mu­ni­ka­tion, det var verk­li­gen hen­nes grej. Under tidi­ga­re år med många akti­vi­te­ter hade hon ofta tagit rol­len som pro­jekt­le­da­re eller ”spin­deln i nätet” som hon själv kal­lar den rol­len sam­ti­digt som kre­a­ti­va arbets­upp­gif­ter med kom­mu­ni­ka­tion kän­des rätt för hen­ne. Nu söker Johanna jobb som kom­mu­ni­ka­tör. Hon fun­de­rar även på att utö­ka sin mark­nads­fö­rings­kom­pe­tens med gra­fisk design och pro­duk­tion med syf­tet att kun­na erbju­da en bre­da­re kun­skap i sitt kom­man­de yrkes­liv.

Förståelse för kommunikationens värde

Något som sedan länge lig­ger Johanna varmt om hjär­tat är intres­set för anpas­sad kom­mu­ni­ka­tion. Idag väl­jer före­tag ofta att cent­ra­li­se­ra sin kom­mu­ni­ka­tion och sina kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler. Större före­tag med lokal­kon­tor och regi­on­kon­tor pla­ce­rar sin kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning i före­ta­gets cent­rum och huvud­kon­tor. Vilket ibland är ett bra sätt att effek­ti­vi­se­ra. Däremot anser inte Johanna att det är lämp­ligt om det inne­bär att de regi­o­na­la och loka­la kon­to­rens kom­mu­ni­ka­tion tar ska­da.

Johannas öns­kan är att före­tag ska få en bätt­re för­stå­el­se för vad man har att vin­na på en väl pla­ne­rad och anpas­sad kom­mu­ni­ka­tion. Intern kom­mu­ni­ka­tion såväl som extern kom­mu­ni­ka­tion (mark­nads­fö­ring). Hon poäng­te­rar att någon­ting som är ett vin­nan­de kon­cept för ett före­tag i Göteborg, kanske inte läm­par sig för sam­ma före­tag i Umeå. Det här skul­le Johanna gär­na vil­ja job­ba med någon gång i fram­ti­den. Hon säger att öns­kan kanske kom­mer från de många oli­ka före­ta­gen hon arbe­tat inom där kom­mu­ni­ka­tio­nen inte har fun­ge­rat i prak­ti­ken.

Vill göra skillnad genom kommunikation

Med sin nyvun­na kun­skap inom media och kom­mu­ni­ka­tion vill Johanna för­änd­ra värl­den till det bätt­re, göra skill­nad för fler än sig själv. Hon menar att soci­a­la medi­er inne­bär en helt ny värld och mark­nad för före­tag och kun­der där kra­ven på båda par­ter höjs. I och med utveck­ling­en har spel­reg­ler­na änd­rats.

Idag hand­lar det om att ska­pa mer­vär­de, mås­te fin­nas någon­ting värt att läsa eller kol­la på. Sociala medi­er är spel­pla­nen, ditt inne­håll är spel­pjä­ser­na. Om vi såg soci­a­la medi­er som en spel­plan så gäl­ler det för mark­nads­fö­ra­re att hål­la koll på vil­ka spel som kun­der­na före­drar.

Johanna säger att hon hade ställt sig skep­tisk till soci­a­la medi­er som forum för fem år sedan. Idag är hon mer öppen och säger att det hand­lar ock­så om att som före­tag hit­ta sin publik, sina kun­der. Hur de ska anpas­sa sina resur­ser och foku­se­ra på att pro­du­ce­ra inne­håll som kan vand­ra mel­lan fle­ra kana­ler.

Gjorde en strategi för Röda korset

Under sin prak­tik på Röda kor­set i Umeå fick Johanna sät­ta utbild­ning­ens kun­skap i arbe­te genom att göra en kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi med nyhets­brev, soci­a­la medi­er och en ny hem­si­da. Under pro­ces­sen med att kom­mu­ni­ce­ra orga­ni­sa­tio­nens vär­de­ring­ar kän­de Johanna att hon är hem­ma i rätt områ­de. Hon säger att även om hon endast hun­nit vara aktiv i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen i tre år har hon sett hur kom­mu­ni­ka­tio­nen har för­änd­rats med soci­a­la medi­ers genom­slag.

Intresset och inspirationen i centrum

Som ny i en bransch som utveck­las så starkt som kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen anser Johanna att det gäl­ler att hål­la fast vid det som dels gör verk­lig nyt­ta för upp­drags­gi­va­ren dels det som intres­se­rar och inspi­re­rar hen­ne själv.

För mig är kom­mu­ni­ka­tion både nyt­ta och nöje. Det är ett kre­a­tivt utlopp och pro­blem­lös­ning. Som att läg­ga ett pus­sel, du ska­par någon­ting kre­a­tivt genom att bit för bit lösa små pro­blem på vägen. Det kanske är lite tera­pi ock­så då ändå.

Analoga och digitala verktyg i kombination

För Johanna som vux­it upp med dato­rer och smartp­ho­ne, ja, helt enkelt det digi­ta­la som själv­kla­ra verk­tyg är ändå pen­na och pap­per trog­na föl­je­sla­ga­re i arbe­tet. De fun­ge­rar all­tid smi­digt och är lät­ta att ta med för att fånga and­ras ord och egna kre­a­ti­va tan­kar. Vid sidan av de kon­kre­ta verk­ty­gen behö­ver Johanna ord­ning och reda för att kun­na till­ver­ka inne­håll.

För mig har det all­tid varit svårt att skri­va i kaos, är min lägen­het i kaos går det inte att skri­va bra. Är jag stres­sad, har myc­ket på agen­dan, då går det hel­ler inte att pro­du­ce­ra bra inne­håll, mitt huvud är på någon annan plats. Städa upp i din var­dag, ord­ning i livet, ord­ning i huvu­det, ord­ning på skri­van­det! Även om det kanske inte låter så loc­kan­de med en dans med damm­su­ga­ren.

Rekommenderar sin favoritförfattare

När jag ber Johanna rekom­men­de­ra en bok säger hon direkt böc­ker skriv­na av David Eberhard. Som exem­pel väl­jer hon boken ”Ingen tar skit i de lätt­kränk­tas land” och berät­tar hur för­fat­ta­ren sät­ter den svens­ka och den sam­häl­le­li­ga men­ta­li­te­ten i per­spek­tiv på ett sätt som ger många efter­tan­kar. Eberhards sätt att skri­va är följ­samt och trots att han är över­läka­re i psy­ki­a­tri har han en väl­digt bra språk­lig nivå, sät­ter sig inte över någon.

Du kom­mer att vara gäst­krö­ni­kor här i blog­gen ock­så. Varför?

Maria hit­ta­de mig på Twitter, det är en fan­tas­tisk möj­lig­het för mig att få lite erfa­ren­het efter stu­di­er­na och kny­ta kon­tak­ter. Som ny i bran­schen hit­tar jag stän­digt saker som fasci­ne­rar och inspi­re­rar mig, och mina fynd vill jag spri­da. Kanske är det inte något nytt för den som varit i bran­schen länge, men jag kanske kan visa en ny sida av ett gam­malt mynt.

Vi hop­pas att du som läser blog­gen nu är nyfi­ken på och ser fram till att läsa Johanna Stenmarks krö­ni­kor, dela gär­na blogg­pos­ten vida­re i dina digi­ta­la kana­ler.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »
ut quis, velit, tristique Praesent felis amet,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest