Bild © Antti Nissinen (CC BY 2.0)

Samtal med Johanna Stenmark

Det händer så mycket spännande inom kommunikation, marknadsföring och försäljning. Du vill hänga med. Men du hinner inte. Rutinerna och det dagliga och operativa tar för mycket plats, på bekostnad av den egna utvecklingen och det långsiktiga och strategiska tänkandet. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Möt dina kollegor, kommunikatörer och marknadsförare, som brottas med samma problem. Hur gör de? Hur tänker de? Under rubriken "Samtal med" kommer du få ta del av deras erfarenheter och tankar. Först ut är Johanna Stenmark, helt nybakad kommunikatör, som bara för några dagar sedan lämnade JMG, och nu letar jobb.

Maria Gustafsson
5 februari 2014

Som åter­kom­man­de krö­ni­kör i Kntnts blogg till­för Johanna Stenmark en ung röst med per­spek­ti­vet som nyutex­a­mi­ne­rad inom media och kom­mu­ni­ka­tion. Johanna som föd­des 1990 och väx­te upp i byn Röbäck i när­he­ten av Umeå har varit intres­se­rad av kom­mu­ni­ka­tion och språk sedan gym­na­si­e­ti­den. Då stu­de­ra­de hon inter­na­tio­nel­la rela­tio­ner med fokus på språk. Kommunikationsintresset låg sedan även till grund för utbild­ning­en till kom­mu­ni­ka­tör i Journalistik, Medier och Kommunikation vid Göteborgs uni­ver­si­tet, JMG.

Johanna Stenmark

Växte upp med kaféjobb och fotboll

Som ton­å­ring tyck­te Johanna om att hål­la igång vid sidan av stu­di­er­na. På fri­ti­den var­va­de hon umgänge med vän­ner och fot­bolls­trä­ning med oli­ka extra­jobb på såväl kafé­er, restau­rang­er och buti­ker som i soci­al­tjäns­ten. Genom mix­en av stu­di­er, sport och extra­jobb utveck­la­des Johanna till att ta ansvar, vil­ket hon upp­le­ver som en styr­ka nu som vuxen.

Nyväckt intresse för ölkulturen

Vid sidan av stu­di­er­na bör­ja­de Johanna job­ba som bar­ten­der på en pub. Där vak­na­de hen­nes intres­se för öl. Hon beskri­ver att den dagen är rik­tigt bra när hon upp­täc­ker en ny öl och nya sma­ker. Det är inte bara själ­va dryc­ken i sig utan hela pake­tet med bra öl, hum­le, mikro­bryg­ge­ri­er, jäst och smak­sen­sa­tio­ner som loc­kar henne.

De första stegen i kommunikationsbranschen

Efter att ha gjort en omstart med föl­jan­de flytt från utbild­ning­en i psy­ki­a­trisk omvård­nad i Umeå till media- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap i Göteborg kän­de Johanna att det här med kom­mu­ni­ka­tion, det var verk­li­gen hen­nes grej. Under tidi­ga­re år med många akti­vi­te­ter hade hon ofta tagit rol­len som pro­jekt­le­da­re eller ”spin­deln i nätet” som hon själv kal­lar den rol­len sam­ti­digt som kre­a­ti­va arbets­upp­gif­ter med kom­mu­ni­ka­tion kän­des rätt för hen­ne. Nu söker Johanna jobb som kom­mu­ni­ka­tör. Hon fun­de­rar även på att utö­ka sin mark­nads­fö­rings­kom­pe­tens med gra­fisk design och pro­duk­tion med syf­tet att kun­na erbju­da en bre­da­re kun­skap i sitt kom­man­de yrkesliv.

Förståelse för kommunikationens värde

Något som sedan länge lig­ger Johanna varmt om hjär­tat är intres­set för anpas­sad kom­mu­ni­ka­tion. Idag väl­jer före­tag ofta att cent­ra­li­se­ra sin kom­mu­ni­ka­tion och sina kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler. Större före­tag med lokal­kon­tor och regi­on­kon­tor pla­ce­rar sin kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning i före­ta­gets cent­rum och huvud­kon­tor. Vilket ibland är ett bra sätt att effek­ti­vi­se­ra. Däremot anser inte Johanna att det är lämp­ligt om det inne­bär att de regi­o­na­la och loka­la kon­to­rens kom­mu­ni­ka­tion tar skada.

Johannas öns­kan är att före­tag ska få en bätt­re för­stå­el­se för vad man har att vin­na på en väl pla­ne­rad och anpas­sad kom­mu­ni­ka­tion. Intern kom­mu­ni­ka­tion såväl som extern kom­mu­ni­ka­tion (mark­nads­fö­ring). Hon poäng­te­rar att någon­ting som är ett vin­nan­de kon­cept för ett före­tag i Göteborg, kanske inte läm­par sig för sam­ma före­tag i Umeå. Det här skul­le Johanna gär­na vil­ja job­ba med någon gång i fram­ti­den. Hon säger att öns­kan kanske kom­mer från de många oli­ka före­ta­gen hon arbe­tat inom där kom­mu­ni­ka­tio­nen inte har fun­ge­rat i praktiken.

Vill göra skillnad genom kommunikation

Med sin nyvun­na kun­skap inom media och kom­mu­ni­ka­tion vill Johanna för­änd­ra värl­den till det bätt­re, göra skill­nad för fler än sig själv. Hon menar att soci­a­la medi­er inne­bär en helt ny värld och mark­nad för före­tag och kun­der där kra­ven på båda par­ter höjs. I och med utveck­ling­en har spel­reg­ler­na ändrats.

Idag hand­lar det om att ska­pa mer­vär­de, mås­te fin­nas någon­ting värt att läsa eller kol­la på. Sociala medi­er är spel­pla­nen, ditt inne­håll är spel­pjä­ser­na. Om vi såg soci­a­la medi­er som en spel­plan så gäl­ler det för mark­nads­fö­ra­re att hål­la koll på vil­ka spel som kun­der­na föredrar.

Johanna säger att hon hade ställt sig skep­tisk till soci­a­la medi­er som forum för fem år sedan. Idag är hon mer öppen och säger att det hand­lar ock­så om att som före­tag hit­ta sin publik, sina kun­der. Hur de ska anpas­sa sina resur­ser och foku­se­ra på att pro­du­ce­ra inne­håll som kan vand­ra mel­lan fle­ra kanaler.

Gjorde en strategi för Röda korset

Under sin prak­tik på Röda kor­set i Umeå fick Johanna sät­ta utbild­ning­ens kun­skap i arbe­te genom att göra en kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi med nyhets­brev, soci­a­la medi­er och en ny hem­si­da. Under pro­ces­sen med att kom­mu­ni­ce­ra orga­ni­sa­tio­nens vär­de­ring­ar kän­de Johanna att hon är hem­ma i rätt områ­de. Hon säger att även om hon endast hun­nit vara aktiv i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen i tre år har hon sett hur kom­mu­ni­ka­tio­nen har för­änd­rats med soci­a­la medi­ers genomslag.

Intresset och inspirationen i centrum

Som ny i en bransch som utveck­las så starkt som kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen anser Johanna att det gäl­ler att hål­la fast vid det som dels gör verk­lig nyt­ta för upp­drags­gi­va­ren dels det som intres­se­rar och inspi­re­rar hen­ne själv.

För mig är kom­mu­ni­ka­tion både nyt­ta och nöje. Det är ett kre­a­tivt utlopp och pro­blem­lös­ning. Som att läg­ga ett pus­sel, du ska­par någon­ting kre­a­tivt genom att bit för bit lösa små pro­blem på vägen. Det kanske är lite tera­pi ock­så då ändå.

Analoga och digitala verktyg i kombination

För Johanna som vux­it upp med dato­rer och smartp­ho­ne, ja, helt enkelt det digi­ta­la som själv­kla­ra verk­tyg är ändå pen­na och pap­per trog­na föl­je­sla­ga­re i arbe­tet. De fun­ge­rar all­tid smi­digt och är lät­ta att ta med för att fånga and­ras ord och egna kre­a­ti­va tan­kar. Vid sidan av de kon­kre­ta verk­ty­gen behö­ver Johanna ord­ning och reda för att kun­na till­ver­ka innehåll.

För mig har det all­tid varit svårt att skri­va i kaos, är min lägen­het i kaos går det inte att skri­va bra. Är jag stres­sad, har myc­ket på agen­dan, då går det hel­ler inte att pro­du­ce­ra bra inne­håll, mitt huvud är på någon annan plats. Städa upp i din var­dag, ord­ning i livet, ord­ning i huvu­det, ord­ning på skri­van­det! Även om det kanske inte låter så loc­kan­de med en dans med dammsugaren.

Rekommenderar sin favoritförfattare

När jag ber Johanna rekom­men­de­ra en bok säger hon direkt böc­ker skriv­na av David Eberhard. Som exem­pel väl­jer hon boken ”Ingen tar skit i de lätt­kränk­tas land” och berät­tar hur för­fat­ta­ren sät­ter den svens­ka och den sam­häl­le­li­ga men­ta­li­te­ten i per­spek­tiv på ett sätt som ger många efter­tan­kar. Eberhards sätt att skri­va är följ­samt och trots att han är över­läka­re i psy­ki­a­tri har han en väl­digt bra språk­lig nivå, sät­ter sig inte över någon.

Du kom­mer att vara gäst­krö­ni­kor här i blog­gen ock­så. Varför?

Maria hit­ta­de mig på Twitter, det är en fan­tas­tisk möj­lig­het för mig att få lite erfa­ren­het efter stu­di­er­na och kny­ta kon­tak­ter. Som ny i bran­schen hit­tar jag stän­digt saker som fasci­ne­rar och inspi­re­rar mig, och mina fynd vill jag spri­da. Kanske är det inte något nytt för den som varit i bran­schen länge, men jag kanske kan visa en ny sida av ett gam­malt mynt.

Vi hop­pas att du som läser blog­gen nu är nyfi­ken på och ser fram till att läsa Johanna Stenmarks krö­ni­kor, dela gär­na blogg­pos­ten vida­re i dina digi­ta­la kanaler.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »