SEO-checklista för den skrivande webbredaktören

30% klickar på den översta länken i sökresultatet. Endast 1% bryr som om stackaren längst ner på sidan. Det ger dig en god anledning att sökoptimera ditt innehåll! Och det behöver inte vara krångligt. Med relativt enkla åtgärder kan du som publicerar och uppdaterar innehåll på webben komma en bra bit på vägen. I dagens artikel har Alexandra Jung samlat användbara tips i en "SEO-checklista" för dig som arbetar som webbredaktör. Läs, lär och kom igång!

Alexandra Jung
21 november 2018

Att SEO står för Search Engine Optimization eller sök­mo­to­rop­ti­me­ring på svens­ka är bekant för de fles­ta. Genom att opti­me­ra din webb­plats hjäl­per du helt enkelt sök­mo­to­rer att hit­ta det inne­håll som bäst mat­char din mål­grupps sök­be­te­en­de – med målet att nå så bra pla­ce­ring­ar som möj­ligt i det ”orga­nis­ka” eller ”natur­li­ga” sökresultatet.

Sökoptimering kan tyc­kas kom­plext. För att den skall vara fram­gångs­rik och leda till bätt­re syn­lig­het behö­ver fle­ra saker sam­ver­ka. Du behö­ver ha ord­ning på den bakom­lig­gan­de tek­ni­ken och du behö­ver arbe­ta med län­kar för att näm­na två.

Vi har ock­så det redak­tio­nel­la inne­hål­let och det är här du som webb­re­dak­tör har sto­ra möj­lig­he­ter att påver­ka hur din webb­plats posi­tio­ne­rar sig organiskt.

Hur viktigt är det att ranka högt?

Att webb­plat­sen når bra pla­ce­ring­ar i sök­mo­to­rer­na är otro­ligt vik­tigt. Inte bara för att det sker fle­ra mil­jo­ner sök­ning­ar per dag bara i Sverige utan ock­så för att majo­ri­te­ten av oss fak­tiskt väl­jer att klic­ka på de resul­tat som visas överst i sökresultatet.

En rap­port från Advanced Web Ranking visar att cir­ka 30% klic­kar på det övers­ta resul­ta­tet medan endast 1 % klic­kar på träf­fen längst ned på förs­ta sidan i sökre­sul­ta­tet. Det är en tyd­lig indi­ka­tion på att det finns myc­ket att vin­na på att synas väl!

Grafen visar hur många som (i genom­snitt) klic­kar på posi­tion 1–10 i det orga­nis­ka sökre­sul­ta­tet. Källa: Advanced Web Ranking – CTR Study.

SEO-checklista för den skrivande webbredaktören

För att hjäl­pa dig att kom­ma igång har jag sam­man­ställt en lis­ta i sju steg som du kan ta hjälp av när du vill opti­me­ra din webbplats.

 1. Analysera mål­grup­pens sök­be­te­en­de för rele­van­ta sökord
 2. Fokusera i förs­ta hand på besö­ka­ren – inte på Google
 3. Använd lätt­läs­ta URL:er
 4. Optimera din metadata
 5. Se över rubrikerna
 6. Hjälp sök­mo­to­rer­na att för­stå dina bilder
 7. Länka till rela­te­rat innehåll

1. Analysera målgruppens sökbeteende för relevanta sökord

För att kun­na opti­me­ra inne­hål­let på webb­plat­sen på bäs­ta vis behö­ver vi först ta reda på hur din mål­grupp beter sig onli­ne och vil­ken typ av infor­ma­tion den letar efter. Genom att under­sö­ka sök­be­te­en­det får du inte bara reda på vil­ka sökord som bör pri­o­ri­te­ras, utan du lär dig ock­så mer om din målgrupp.

Har ni en sökords­a­na­lys som täc­ker upp ert före­tags pro­duk­ter och tjäns­ter? Om inte är det väl inve­ste­rad tid att ska­pa en sådan då sök­be­te­en­det läg­ger grun­den för allt SEO-arbe­te. Ta gär­na hjälp av verk­tyg såsom Google Keyword Planner för insikter.

2. Fokusera i första hand på besökaren – inte på Google

I grund och bot­ten hand­lar sök­mo­to­rop­ti­me­ring om att ska­pa en webb­plats med inne­håll som besva­rar besö­ka­rens frå­gor och erbju­der en upp­le­vel­se som gör att den­na vill åter­kom­ma. Därför är det vik­tigt att pri­o­ri­te­ra besö­ka­ren fram­för sök­mo­torn och säker­stäl­la att inne­hål­let är rele­vant, använ­dar­vän­ligt och lätt­läst av hög kva­li­té. Detta är något som även kom­mer att upp­skat­tas av sökmotorerna.

Tänk på det­ta när du opti­me­rar texter:

 • inklu­de­ra rele­van­ta sökord på ett natur­ligt sätt i tex­ten, men spam­ma inte
 • tex­ten ska vara väl­skri­ven, unik och bör inte återanvändas
 • lägg till bil­der och vide­or där det pas­sar i texten
 • var­je sida i bör inne­hål­la minst 300 ord.

3. Använd lättlästa URL:er

Webbplatsens adress skrivs all­tid ut i sökre­sul­ta­tet och har även bety­del­se i ett SEO-per­spek­tiv då den kan för­bätt­ra upp­le­vel­sen för både sök­mo­to­rer och besö­ka­re. Detta gäl­ler sär­skilt när man för­står vad sidan hand­lar om enbart genom att tit­ta på adressen.

URL:en ska

 • vara lätt att för­stå när man endast ser adressen
 • inklu­de­ra rele­van­ta sökord som beskri­ver sidan
 • ald­rig inne­hål­la spe­ci­al­tec­ken som till exem­pel å, ä, och ö
 • vara så kort som möjligt.

4. Optimera din metadata

Metadatan, det vill säga sid­ti­tel och meta­be­skriv­ning, är ofta det förs­ta intryc­ket en besö­ka­re får av ditt före­tag eftersom infor­ma­tio­nen syns i sökre­sul­ta­tet. Metadatan är ock­så en av många ran­king­fak­to­rer. Tänk där­för på att den­na all­tid ska vara unik och opti­me­rad uti­från ert budskap.

Sidtiteln ska

 • beskri­va vad som finns på sidan
 • vara unik och fram­ta­gen för den aktu­el­la sidan
 • inte vara läng­re än 60 tecken
 • inklu­de­ra de vik­ti­gas­te sökorden.

Metabeskrivningen ska

 • vara unik och anpas­sad efter sidan
 • inte vara läng­re än 156 tecken
 • beskri­va vad sidan hand­lar om
 • upp­ma­na besö­ka­ren att klic­ka på er träff
 • få med det vik­ti­gas­te sökordet.

Vill du veta mer om opti­me­ring av meta­da­ta rekom­men­de­rar jag dig att läsa min arti­kel Sökmotoroptimera din blogg.

5. Se över rubrikerna

Att struk­tu­re­ra tex­ter­na med huvud- och under­ru­bri­ker gör inte bara ditt inne­håll mer lätt­läst för besö­ka­ren utan hjäl­per även sök­mo­to­rer­na att bätt­re för­stå vad inne­hål­let på sidan hand­lar om.

Rubrikerna ska

 • ha med det vik­ti­gas­te sökor­det i huvud­ru­bri­ken (H1)
 • inklu­de­ra övri­ga sökord i under­ru­bri­ker­na (H2-H6)
 • struk­tu­re­ra inne­hål­let och göra det mer lättläst.

6. Hjälp sökmotorerna att förstå dina bilder

Uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” stäm­mer verk­li­gen. När du inklu­de­rar bil­der i inne­hål­let på din webb­plats upp­levs det­ta som regel både mer levan­de och mer intres­sant. Se dock till att bil­der­na du inklu­de­rar är rele­van­ta, och vik­ti­gast av allt: opti­me­ra dem för söket!

Bilderna ska

 • ha ett rele­vant fil­namn som för­kla­rar vad bil­den föreställer
 • pas­sa ihop med res­ten av inne­hål­let på sidan
 • ha en beskri­van­de alt-text
 • inklu­de­ra rele­van­ta sökord i såväl fil­namn som alt-text

Vill du lära dig mer om bil­dop­ti­me­ring? Ta del av min tidi­ga­re arti­kel som för­kla­rar Hur och var­för du ska opti­me­ra dina bil­der för bildsöket.

7. Länka till relaterat innehåll

Att inklu­de­ra län­kar i inne­hål­let är ett effek­tivt sätt att få besö­ka­ren att stan­na läng­re på en webb­plats då du hjäl­per den att hit­ta annat rela­te­rat inne­håll på er sida, som de själ­va inte vet att ni har. Detta gör det ock­så lät­ta­re för sök­mo­to­rer­na att spind­la ige­nom webbplatsen.

Länkarna ska

 • vara rele­van­ta och leda till inne­håll som hjäl­per besökaren
 • ska­pa ankar­tex­ter med rele­van­ta sökord – und­vik ”Läs mer”
 • använ­das i tex­ten där det känns natur­ligt, men län­ka med måtta.

Vill du lära dig mer om inter­na län­kar? Kolla in min arti­kel Det här behö­ver du veta om inter­na län­kar.

Testa, testa, testa!

En av många saker som är fan­tas­tis­ka med SEO är att ing­et är hug­get i sten. Istället kan du tes­ta sig fram för att ta reda på vad som pre­ste­rar bäst, och det är något som fak­tiskt går att appli­ce­ra på allt! Du kanske skri­ver oli­ka ver­sio­ner av en sid­ti­tel för att se vil­ken som flest per­so­ner före­drar och klic­kar på, eller struk­tu­re­rar om inläg­get med fler inter­na län­kar med för­hopp­ning­en att fler per­so­ner ska stan­na läng­re på sidan.

Glöm inte bort befintliga sidor på webbplatsen

När en webb­si­da fun­nits länge är det van­ligt att allt krut läggs på att ta fram nya sidor medan man glöm­mer att gå till­ba­ka och opti­me­ra det inne­håll som redan finns. Gör inte det. Många gång­er kan det bäs­ta vara att just tit­ta till­ba­ka och se hur befint­ligt inne­håll kan för­bätt­ras för ännu bätt­re synlighet.

Vågar man uppdatera sidor som presterar bra?

Vi har nog alla någon gång fun­de­rat på om det är värt att skru­va till en sida som redan pre­ste­rar bra i sök­mo­to­rer­nas resul­tat eller om det är bätt­re att låta bli. Det finns egent­li­gen ing­et svar på den­na frå­ga utan det beror helt enkelt på vil­ken typ av för­änd­ring­ar du vill göra – men som grund­re­gel bru­kar juste­ring­ar ge posi­ti­va resultat.

Vill du exem­pel­vis upp­da­te­ra inne­hål­let på en sida för att göra det mer rele­vant i dags­lä­get är det­ta att rekom­men­de­ra då vi före­drar ett aktu­ellt inne­håll. Men om du fun­de­rar på att ta bort fle­ra vik­ti­ga styc­ken ur tex­ten bör du fun­de­ra en extra gång på var­för. Och fram­förallt – tes­ta dig fram och se hur de änd­ring­ar du gör påver­kar sökresultatet.

Summering

För att lyc­kas fullt ut med sökop­ti­me­ring mås­te du ta ett hel­hets­grepp om frå­gan. Så är det. Och det­ta tar sin tid. Men bara genom att kom­ma igång, om än i små steg, finns myc­ket att vin­na. Min rekom­men­da­tion till dig som pub­li­ce­rar och upp­da­te­rar inne­håll är där­för att sna­rast möj­ligt bör­ja opti­me­ra sidor­na på din webb­plats. Detta kom­mer snart att ge utslag på den orga­nis­ka syn­lig­he­ten och då är du en bra bit på väg. Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »