Ser ditt innehåll bra ut i sociala medier?

När du postar en länk till en sida på sociala medier som Facebook, Twitter eller LinkedIn så visas en förhandsvisning av innehållet. Eftersom det här är det första som besökaren ser av ditt innehåll, är det viktigt att beskrivningen lockar till läsning! I detta inlägg får du lära dig grunderna i hur metataggar fungerar och hur de leder till en snyggare exponering av ditt innehåll.

Fabian Sörqvist
8 mars 2017

När du pos­tar en länk till en sida på soci­a­la medi­er som Facebook, Twitter eller LinkedIn så visas en för­hands­vis­ning av inne­hål­let. Eftersom det här är det förs­ta som besö­ka­ren ser av ditt inne­håll, är det vik­tigt att beskriv­ning­en loc­kar till läs­ning! I det­ta inlägg lär jag dig grun­der­na i hur meta­tag­gar fun­ge­rar och hur de leder till en snyg­ga­re expo­ne­ring av ditt innehåll.

Vad är en metatagg?

För att kun­na visa infor­ma­tion om län­ken så letar de soci­a­la nät­ver­ken efter så kal­la­de meta­tag­gar på din sida. En meta­tagg är en HTML-tagg med ett namn och en beskriv­ning och är, som nam­net anty­der, till för att ge infor­ma­tion om sidan. Metataggar används som regel för att låta craw­lers, pro­gram som auto­ma­tiskt går ige­nom din webb­plats, få infor­ma­tion om sidan. Det kan vara soci­a­la nät­verk som Facebook eller LinkedIn, men ock­så and­ra craw­lers som sökmotorer.

En meta­tagg kan inne­hål­la vil­ken text som helst och heta vad som helst, men för att de ska ploc­kas upp av de van­li­ga soci­a­la nät­ver­ken så mås­te vi använ­da meta­tag­gar som de soci­a­la nät­ver­ken letar efter. Facebook har tagit fram ett pro­to­koll för det­ta, som de kal­lar för Open Graph. Protokollet beskri­ver vil­ka meta­tag­gar Facebook letar efter, och hur de kan användas.

Open Graph används så klart av Facebook själ­va, men det används ock­så av LinkedIn med fle­ra. Twitter hop­pa­de där­e­mot inte på tåget, utan tog fram sin egen upp­sätt­ning meta­tag­gar som de kal­lar för Twitter Cards.

Även sök­mo­to­rer som Google använ­der Metataggar, dock är det inte avgö­ran­de för din ran­king. Du kan använ­da meta­tag­gar för att t.ex. beskri­va hur Google ska index­e­ra en sida och hur över­sätt­ning­ar av sidan ska han­te­ras. Här är en beskriv­ning av de meta­tag­gar som Google letar efter.

Vad händer om jag inte använder metataggar?

Om du inte läg­ger med meta­tag­gar på dina sidor så kom­mer de se oli­ka ut i oli­ka soci­a­la medi­er. I vis­sa medi­er kom­mer det fin­nas en för­hands­vis­ning, och på and­ra kanske det inte finns någon alls. Utan tag­gar har du ing­en kon­troll över vil­ken text eller bild som föl­jer med när du eller någon annan delar din sida. Vi tar oss en titt på hur det ser ut med hjälp av ett exempel.

Här har vi en post som jag vill dela i soci­a­la medier:

Jag bör­jar med att dela den på Facebook och den får då det här utseendet:

Om du inte lagt med någ­ra meta­tag­gar visas ett utdrag som Facebook själv ska­pat uti­från ditt innehåll.

Det kanske inte ser så illa ut vid förs­ta anblic­ken. Men det finns fle­ra pro­blem. Facebook ska­par själv ett utdrag av tex­ten som visas, och det kanske inte alls över­rens­stäm­mer med vad du vill ha med.

På Twitter är det ännu vär­re. Här får vi inte någon för­hands­vis­ning överhuvudtaget:

Twitter visar ing­en infor­ma­tion om län­ken om du inte anger metataggar.

Vad behöver jag göra?

Det finns plu­gins för de fles­ta CMS där­u­te som löser pro­ble­met. För WordPress så rekom­men­de­rar vi Yoast SEO som löser pro­ble­met för alla de van­li­ga soci­a­la nät­ver­ken. Pluginet gör myc­ket mer än bara det­ta, så om du redan har ett plu­gin för SEO så finns det risk att det kroc­kar. I såda­na fall finns t.ex. Facebooks offi­ci­el­la plu­gin som ett alternativ.

Efter att du instal­le­rat plu­gi­net så får du ett gräns­snitt där du själv kan skri­va vil­ken text som ska visas, och väl­ja rätt bild.

Med Yoast SEO-plu­gi­nen kan du ange vil­ken text och bild som ska visas.

Efter att vi beskri­vit vårt inlägg med Yoast så får vi sam­ma upp­le­vel­se i alla soci­a­la medier:

Facebook ploc­kar upp min val­da bild, titel och beskrivning.
Även LinkedIn ploc­kar upp Open graph-metataggar
Twitter ska­par ett kort med infor­ma­tion om du anger rätt metataggar.

Undvik att upprepa dig själv!

Tänk på att inte upp­re­pa dig själv när du pos­tar inlägg. Det är spe­ci­ellt vik­tigt på Facebook. Se till att den beskriv­ning som du skri­ver i ditt inlägg skil­jer sig från den beskriv­ning som kom­mer från din sida – annars blir det bara upp­rep­ning för dina läsa­re! Försök att skri­va unikt inne­håll som pas­sar den tona­li­tet du har i respek­ti­ve soci­alt medium.

Hur uppdaterar jag förhandsgranskningen?

Ibland upp­står behov att göra änd­ring­ar i både text och bild på sidor. Tyvärr ploc­kar inte soci­a­la nät­verk upp det­ta med auto­ma­tik, vil­ket inne­bär att om du har delat en sida en gång så kom­mer sam­ma för­hands­vis­ning lig­ga kvar även när du eller någon annan delar den igen.

Facebook har där­för ett verk­tyg, sha­ring debug­ger, som du kan använ­da för att upp­da­te­ra för­hands­gransk­ning­en efter att du har häm­tat den. på så vis kan du få Facebook att häm­ta ditt inlägg igen och spa­ra den nya ver­sio­nen av för­hands­gransk­ning­en. Då kom­mer det bli rätt när folk delar din sida framöver.

LinkedIn har inte någon lik­nan­de tjänst, men det finns ett trick som du kan använ­da. Skriv ett frå­ge­tec­ken i slu­tet på din URL (om det inte redan finns ett frå­ge­tec­ken) och skriv vad som helst efteråt. Då bör du få den upp­da­te­ra­de för­hands­vis­ning­en. Ta sedan bort allt efter frå­ge­teck­net så URL:en var som den var från bör­jan. Nu ska för­hands­vis­ning­en vara upp­da­te­rad. Observera att det­ta är så kal­lat ”hack” och ing­et som är offi­ci­ellt sup­por­tat, så det kan hän­da att det här slu­tar fungera.

Twitter har tyvärr inte någon lik­nan­de funk­tion. De rekom­men­de­rar istäl­let att du använ­der tjäns­ten bit​.ly för att ska­pa en ny unik länk. Det fun­ge­rar när du delar län­ken, men tyvärr inte när någon av dina föl­ja­re gör det. Twitter upp­da­te­rar infor­ma­tio­nen efter cir­ka en vecka.

Går det att göra mer?

Facebook har tagit fram en lös­ning för att få inne­håll att bli mer inte­gre­rat med deras platt­form. Instant Articles häm­tar inne­håll direkt från din site och låter dig sedan skräd­dar­sy inne­håll som blir till­gäng­ligt unikt för Facebook. Tänk dock på att det­ta gör att dina besö­ka­re stan­nar på Facebook istäl­let för att gå vida­re till din egen webb­plats, vil­ket gör att du kan tap­pa besö­ka­re och där­med blir låst till att använ­da Facebooks verk­tyg för att inte­ra­ge­ra med din målgrupp.

Google har ock­så ett pro­jekt som de kal­lar Accelerated Mobile Pages (AMP), som de använ­der för att lag­ra inne­hål­let i dina artik­lar så att de kan visas snab­ba­re på mobi­la enhe­ter. Även här är det oklart hur det påver­kar antal besök på din egna platt­form, så även det­ta är en avvägning.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »