Ser ditt innehåll bra ut i sociala medier?

När du postar en länk till en sida på sociala medier som Facebook, Twitter eller LinkedIn så visas en förhandsvisning av innehållet. Eftersom det här är det första som besökaren ser av ditt innehåll, är det viktigt att beskrivningen lockar till läsning! I detta inlägg får du lära dig grunderna i hur metataggar fungerar och hur de leder till en snyggare exponering av ditt innehåll.

Fabian Sörqvist
8 mars 2017

När du pos­tar en länk till en sida på soci­a­la medi­er som Facebook, Twitter eller LinkedIn så visas en för­hands­vis­ning av inne­hål­let. Eftersom det här är det förs­ta som besö­ka­ren ser av ditt inne­håll, är det vik­tigt att beskriv­ning­en loc­kar till läs­ning! I det­ta inlägg lär jag dig grun­der­na i hur meta­tag­gar fun­ge­rar och hur de leder till en snyg­ga­re expo­ne­ring av ditt inne­håll.

Vad är en metatagg?

För att kun­na visa infor­ma­tion om län­ken så letar de soci­a­la nät­ver­ken efter så kal­la­de meta­tag­gar på din sida. En meta­tagg är en HTML-tagg med ett namn och en beskriv­ning och är, som nam­net anty­der, till för att ge infor­ma­tion om sidan. Metataggar används som regel för att låta craw­lers, pro­gram som auto­ma­tiskt går ige­nom din webb­plats, få infor­ma­tion om sidan. Det kan vara soci­a­la nät­verk som Facebook eller LinkedIn, men ock­så and­ra craw­lers som sök­mo­to­rer.

En meta­tagg kan inne­hål­la vil­ken text som helst och heta vad som helst, men för att de ska ploc­kas upp av de van­li­ga soci­a­la nät­ver­ken så mås­te vi använ­da meta­tag­gar som de soci­a­la nät­ver­ken letar efter. Facebook har tagit fram ett pro­to­koll för det­ta, som de kal­lar för Open Graph. Protokollet beskri­ver vil­ka meta­tag­gar Facebook letar efter, och hur de kan använ­das.

Open Graph används så klart av Facebook själ­va, men det används ock­så av LinkedIn med fle­ra. Twitter hop­pa­de där­e­mot inte på tåget, utan tog fram sin egen upp­sätt­ning meta­tag­gar som de kal­lar för Twitter Cards.

Även sök­mo­to­rer som Google använ­der Metataggar, dock är det inte avgö­ran­de för din ran­king. Du kan använ­da meta­tag­gar för att t.ex. beskri­va hur Google ska index­e­ra en sida och hur över­sätt­ning­ar av sidan ska han­te­ras. Här är en beskriv­ning av de meta­tag­gar som Google letar efter.

Vad händer om jag inte använder metataggar?

Om du inte läg­ger med meta­tag­gar på dina sidor så kom­mer de se oli­ka ut i oli­ka soci­a­la medi­er. I vis­sa medi­er kom­mer det fin­nas en för­hands­vis­ning, och på and­ra kanske det inte finns någon alls. Utan tag­gar har du ing­en kon­troll över vil­ken text eller bild som föl­jer med när du eller någon annan delar din sida. Vi tar oss en titt på hur det ser ut med hjälp av ett exem­pel.

Här har vi en post som jag vill dela i soci­a­la medi­er:

Jag bör­jar med att dela den på Facebook och den får då det här utse­en­det:

Om du inte lagt med någ­ra meta­tag­gar visas ett utdrag som Facebook själv ska­pat uti­från ditt inne­håll.

Det kanske inte ser så illa ut vid förs­ta anblic­ken. Men det finns fle­ra pro­blem. Facebook ska­par själv ett utdrag av tex­ten som visas, och det kanske inte alls över­rens­stäm­mer med vad du vill ha med.

På Twitter är det ännu vär­re. Här får vi inte någon för­hands­vis­ning över­hu­vud­ta­get:

Twitter visar ing­en infor­ma­tion om län­ken om du inte anger meta­tag­gar.

Vad behöver jag göra?

Det finns plu­gins för de fles­ta CMS där­u­te som löser pro­ble­met. För Wordpress så rekom­men­de­rar vi Yoast SEO som löser pro­ble­met för alla de van­li­ga soci­a­la nät­ver­ken. Pluginet gör myc­ket mer än bara det­ta, så om du redan har ett plu­gin för SEO så finns det risk att det kroc­kar. I såda­na fall finns t.ex. Facebooks offi­ci­el­la plu­gin som ett alter­na­tiv.

Efter att du instal­le­rat plu­gi­net så får du ett gräns­snitt där du själv kan skri­va vil­ken text som ska visas, och väl­ja rätt bild.

Med Yoast SEO-plu­gi­nen kan du ange vil­ken text och bild som ska visas.

Efter att vi beskri­vit vårt inlägg med Yoast så får vi sam­ma upp­le­vel­se i alla soci­a­la medi­er:

Facebook ploc­kar upp min val­da bild, titel och beskriv­ning.
Även LinkedIn ploc­kar upp Open graph-meta­tag­gar
Twitter ska­par ett kort med infor­ma­tion om du anger rätt meta­tag­gar.

Undvik att upprepa dig själv!

Tänk på att inte upp­re­pa dig själv när du pos­tar inlägg. Det är spe­ci­ellt vik­tigt på Facebook. Se till att den beskriv­ning som du skri­ver i ditt inlägg skil­jer sig från den beskriv­ning som kom­mer från din sida – annars blir det bara upp­rep­ning för dina läsa­re! Försök att skri­va unikt inne­håll som pas­sar den tona­li­tet du har i respek­ti­ve soci­alt medium.

Hur uppdaterar jag förhandsgranskningen?

Ibland upp­står behov att göra änd­ring­ar i både text och bild på sidor. Tyvärr ploc­kar inte soci­a­la nät­verk upp det­ta med auto­ma­tik, vil­ket inne­bär att om du har delat en sida en gång så kom­mer sam­ma för­hands­vis­ning lig­ga kvar även när du eller någon annan delar den igen.

Facebook har där­för ett verk­tyg, sha­ring debug­ger, som du kan använ­da för att upp­da­te­ra för­hands­gransk­ning­en efter att du har häm­tat den. på så vis kan du få Facebook att häm­ta ditt inlägg igen och spa­ra den nya ver­sio­nen av för­hands­gransk­ning­en. Då kom­mer det bli rätt när folk delar din sida fram­ö­ver.

LinkedIn har inte någon lik­nan­de tjänst, men det finns ett trick som du kan använ­da. Skriv ett frå­ge­tec­ken i slu­tet på din URL (om det inte redan finns ett frå­ge­tec­ken) och skriv vad som helst efteråt. Då bör du få den upp­da­te­ra­de för­hands­vis­ning­en. Ta sedan bort allt efter frå­ge­teck­net så URL:en var som den var från bör­jan. Nu ska för­hands­vis­ning­en vara upp­da­te­rad. Observera att det­ta är så kal­lat ”hack” och ing­et som är offi­ci­ellt sup­por­tat, så det kan hän­da att det här slu­tar fun­ge­ra.

Twitter har tyvärr inte någon lik­nan­de funk­tion. De rekom­men­de­rar istäl­let att du använ­der tjäns­ten bit​.ly för att ska­pa en ny unik länk. Det fun­ge­rar när du delar län­ken, men tyvärr inte när någon av dina föl­ja­re gör det. Twitter upp­da­te­rar infor­ma­tio­nen efter cir­ka en vec­ka.

Går det att göra mer?

Facebook har tagit fram en lös­ning för att få inne­håll att bli mer inte­gre­rat med deras platt­form. Instant Articles häm­tar inne­håll direkt från din site och låter dig sedan skräd­dar­sy inne­håll som blir till­gäng­ligt unikt för Facebook. Tänk dock på att det­ta gör att dina besö­ka­re stan­nar på Facebook istäl­let för att gå vida­re till din egen webb­plats, vil­ket gör att du kan tap­pa besö­ka­re och där­med blir låst till att använ­da Facebooks verk­tyg för att inte­ra­ge­ra med din mål­grupp.

Google har ock­så ett pro­jekt som de kal­lar Accelerated Mobile Pages (AMP), som de använ­der för att lag­ra inne­hål­let i dina artik­lar så att de kan visas snab­ba­re på mobi­la enhe­ter. Även här är det oklart hur det påver­kar antal besök på din egna platt­form, så även det­ta är en avväg­ning.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ut ultricies odio sem, Phasellus luctus massa Curabitur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest