Sista dagen på Content Marketing World

Redan? Ja, tyvärr. Konferensens andra och sista dag har randats. Jag ska med hjälp av Pia återge huvuddragen i de tal vi lyssnade på. Allt för dig som inte kunde vara här. Så läs vidare!

Thomas Barregren
12 september 2014

Redan? Ja, tyvärr. Konferensens and­ra och sista dag har ran­dats. Jag ska med hjälp av Pia åter­ge huvud­dra­gen i de tal vi lyss­na­de på. Allt för dig som inte kun­de vara här. Så läs vida­re!

Lite för mycket storytelling

Idag såg jag till att vara nere i lob­byn före Pia. Det blev skyt­tel­bus­sen till kon­fe­rens­an­lägg­ning­en. Frukost. Och sen dags för dagens före­läs­ning.

Storytelling & the Next Level of Content Marketing var rubri­ken på Shane Snows före­läs­ning. Jag val­de den bland annat för att den i pro­gram­met beskrevs som ”high-ener­gy ses­sion”. Kan vara ett bra sätt att bör­ja dagen tänk­te jag. Nåja. Så hög var inte ener­gin. Mer nor­mal.

Ända sedan män­ni­skan res­te sig upp har hon använt berät­tel­ser för att beskri­va vad vi upp­le­ver och tän­ker. Det är ett sätt att pake­te­ra kun­skap så att den är lätt att min­nas och för­med­la. Det har hjälpt män­ni­skan att över­le­va och fort­plan­ta sig. Evolutionen har där­för gjort våra hjär­nor pro­gram­me­ra­de för berät­tel­ser. Den som vill nå ut med sitt bud­skap mås­te där­för kun­na berät­ta histo­ri­er.

Som exem­pel på berät­tel­sers kraft berät­tar Shane Snow om hur Che Guevara och Fidel Castro använ­de radi­o­pro­pa­gan­da för att få igång den kubans­ka revo­lu­tio­nen. Ett udda och djärvt val av exem­pel med tan­ke på USA:s ansträng­da rela­tion till Kuba. Men fram­förallt så blev det lite långran­digt. Lite för myc­ket sto­ry­tel­ling helt enkelt. 🙂

Precis som dagen före fanns illust­ra­tör på plats och rita­de live.

shane-snow

Jay Baer

I som­ras läs­te jag Jay Baers bok Youtility. Pia och jag pra­ta­de om den i avsnitt 9 av Kntnt Radio, så jag ska inte gå in allt för myc­ket på vad den hand­lar om. Det gjor­de inte hel­ler Buddy Scalera som inter­vju­a­de Jay Baer i näs­ta ses­sion som jag del­tog i.

Buddy Scalera är en skick­lig och under­hål­lan­de inter­vju­a­re, och Jay Baer ett lika intres­sant inter­vju­ob­jekt, så det var en givan­de tim­me. Rena tera­pin som någon sa efteråt.

Det är svårt att ge inter­vjun rätt­vi­sa här. Så jag nöjer mig med att lyf­ta fram någ­ra god­sa­ker som Jay Baer sa:

  • Youtility är mark­nads­fö­ring så bra att folk är vil­li­ga att beta­la för det om de ombeds.
  • Du kan kal­la det con­tent mar­ke­ting, när du gör eböc­ker, vide­oklipp eller något annat inne­håll; men om det hand­lar om ditt före­tag eller dina pro­duk­ter så är det ing­et annat än en bro­schyr.
  • Ingen behö­ver en soc­ka. Alla behö­ver var­ma föt­ter. Tänk där­för inte på lös­ning­en, utan på vad du ska lösa.
  • Om din publik säger att de inte har tid att läsa din arti­kel så menar de egent­li­gen att den inte är till­räck­lig rele­vant. Du mås­te vara hyper­re­le­vant. Och då läser din publik en hel bok om det behövs.
  • Ibland är du duvan. Ibland är du sta­tyn.

Till sist berät­ta­de han om en ny sök­mo­tor som kom­mer inom kort. Den heter mar​ke​ting​podcasts​.com och hjäl­per dig att hit­ta pod­dar om mark­nads­fö­ring.

LinkedIn och Slideshare

Under tiden som jag gick i tera­pi hos Dr. Baer, så lyss­na­de Pia på Todd Wheatland. Han pra­ta­de om 6 LinkedIn & SlideShare Hacks That Will Change The Way You Build Business. Jag har bett Pia att rap­por­te­ra:

LinkedIn som publiceringsplattform

Todd Whetland talar sig varm om LinkedIn som pub­li­ce­rings­platt­form. Du har möj­lig­het att pub­li­ce­ra långa artik­lar. Det hjäl­per dig att byg­ga ditt nät­verk, eftersom alla som läser din arti­kel kan bör­ja föl­ja dig, och spri­da din kun­skap. Det mås­te dock vara på eng­els­ka.

Runt 500 av de mest akti­va och respek­te­ra­de, till exem­pel Barak Obama och Joe Pulizzi, väljs ut av LinkedIn att ingå i deras Influencers Program, vil­ket ger ytter­li­ga­re expo­ne­ring.

Företagssidor, showcase och grupper

Förutom att pub­li­ce­ra långt inne­håll på LinkedIn så rekom­men­de­rar Todd Whetland att du läg­ger 10–15 minu­ter per dag på var­je företagssida/​showcase/​grupp du dri­ver.

SlideShare

Todd Whetland fort­sät­ter med att pra­ta om SlideShare som LinkedIn köp­te för en tid sedan.

SlideShare är värl­dens störs­ta gemen­skap för att dela pre­sen­ta­tio­ner och annat pro­fes­sio­nellt inne­håll. De har över 60 mil­jo­ner bsö­ka­re per månad.

Vilken titel du väl­jer och vil­ken mini­a­tyr­bild du använ­der för din pre­sen­ta­tion är avgö­ran­de för hur bra den sprids.

Du bör ock­så län­ka dina pro­fi­ler på LinkedIn och SlideShare.

Identitet, nätverk och kunskap

Jisses vil­ket tem­po han hål­ler, och vad myc­ket det är att ta in. Jag inser att jag har myc­ket kvar att lära mig om LinkedIn. Det är inte läng­re en CV-data­bas. Det är ett verk­tyg för att stär­ka iden­ti­tet, byg­ga nät­verk och få kun­skap.

Efter den här före­läs­ning­en ska jag ta mig en tur till kon­fe­ren­sens egen bok­han­del och köpa Todd Whetlands bok The Marketer’s Guide to SlideShare: How to Build Your Brand, Generate Leads & Create Opportunities.

Content Marketing Software Landscape

Pia och jag sam­man­strå­la­de igen efter att ha hac­kat respek­ti­ve gått i tera­pi. Nästa ämne loc­kar oss båda: The Content Marketing Software Landscape: Marketer Needs & Vendor Solutions. Talare var Rebecca Lieb som är bran­scha­na­ly­ti­ker på Altimeter Group.

Föreläsningen hand­la­de om resul­ta­tet från deras under­sök­ning som finns gra­tis att lad­da ned från deras webb­plats.

Lunch med innehåll

Schemat är fullspäc­kat. Till och med på lunch erbjuds före­läs­ning­ar. Först går man och häm­tar en lunchlå­da och dryck, sen går man till det före­drag man vill lyss­na på, och så gör man det mel­lan tug­gor­na.

Pia och jag val­de att äta lunch i rum 26BC där vår nya bekant­skap Bert van Loon pre­sen­te­ra­de Content Marketing Roadmap.

Content Marketing Roadmap är för con­tent mar­ke­ting stra­te­gi vad Business Model Canvas är för affärs­stra­te­gi: en gra­fisk repre­sen­ta­tion av alla delar som ska ingå. Syftet är att under­lät­ta reso­ne­mang om stra­te­gin. Läs mer om Content Marketing Roadmap här.

Den sjunde eran

”Marketing will be re-engi­ne­e­red from A to Z… Marketing will need to ret­hink fun­da­men­tal­ly the pro­cess by which they iden­ti­fy, com­mu­ni­ca­te and deli­ver custo­mer value.” Det sa Philip Kotler redan 1999 om de för­änd­ring­ar som inter­net och mobi­li­tet leder till. Idag vet vi att han hade rätt. Vi befin­ner oss mitt uppe i det para­digm­skif­te som jag kal­lar den vär­de­ful­la revo­lu­tio­nen, och som tar oss till mark­nads­fö­ring­ens sjun­de era.

Om det­ta hand­la­de Robert Roses key­no­te. Rubriken var Exeprience: The 7th Era of Marketing & The Rise of Content Creation.

Enligt Rober Rose hand­lar den nya eran om Experience. Det är ock­så titeln på en kom­man­de bok som han skri­ver till­sam­mans med Carla Johnson. Den kom­mer ut i decem­ber.

robert-roseMen du behö­ver inte vän­ta till decem­ber för att ta del av hans tan­kar. Du kan höra honom själv berät­ta om det­ta den 19 novem­ber när han talar på Kntnts fru­kost­fö­re­läs­ning.

Data, Digits & Dummies

Robert Rose var inspi­re­ran­de. Nästa tala­re var under­hål­lan­de. Mycket.

Scott Stratten är en av värl­dens mest infly­tel­se­ri­ka per­so­ner på Twitter. Och han hatar QR-koder. Det är allt jag kom­mer ihåg från hans key­no­te. Jag skrat­ta­de så myc­ket att jag glöm­de att ta anteck­ning­ar. Som tur var gjor­de Kelly Kingman det:

scott-stratten

Är content marketings död överhängande?

Efter Scott Stratten var jag tvung­en att sät­ta mig och skri­va går­da­gens blog­gin­lägg, medan Pia fort­sat­te vida­re för att ta reda på om con­tent mar­ke­tings död är nära före­stå­en­de. Här är hen­nes rap­port:

Är content marketings död nära förestående?

Hemska tan­ke. Så kan det väl bara inte vara?

Detta dis­ku­te­ra­de Mark Schaefer och Marcus Sheridan i en panel­de­batt under led­ning av Michael Brenner.

Tyvärr kom dis­kus­sio­nen igång 20 minu­ter för­se­nad på grund av att key­no­te talen tog läng­re tid än pla­ne­rat, så det blev väl kort. Synd. Jag hade sett fram emot att få höra de två pro­fi­ler­nas tan­kar om saken.

Diskussion var kanske fel ord. Mer mono­log. Av Mark Schaefer.  Marcus Sheridan, kil­len som räd­da­de sitt pol­före­tag från kon­kurs och gjor­de det enormt fram­gångs­rikt med con­tent mar­ke­ting, fick knappt en syl i väd­ret.

Hur som helst så är ämnet ”hett”. Fler än 600 blog­gin­lägg har för­ut­sett con­tent mar­ke­tings sna­ra död. Men kan det verk­li­gen vara så?

Tre faser

För att ge lite per­spek­tiv på frå­gan tar Mark Schaefer oss 20 år till­ba­ka i tiden – till vad han kal­lar inter­nets ankomst. Han minns hur han kopp­la­de upp datorn med ett tju­ta­de modem, och lad­da­de ned en bild i, gäsp, fem minu­ter. Det är då som före­tag ska­par webb­plat­ser med sam­ma text och bil­der som i de van­li­ga bro­schy­rer­na.

Längre fram inser före­tag att det inte räc­ker med att fin­nas på web­ben. Du mås­te ock­så synas. Google bör­jar sin fram­gångs­sa­ga, och SEO-exper­ten blir fräl­sa­re. Mark Schaefer kal­lar det­ta för upp­täcks­fa­sen.

För 5–6 år sedan inled­des en ny fas som Mark Schaefer kal­lar för nyt­to­fa­sen. Nu bör­jar före­tag inse att det inte hel­ler räc­ker med att bli hit­tad. För att nå genom bru­set mås­te jag ock­så berät­ta något intres­sant. Skapa vär­de för besö­kar­na. Det är här con­tent mar­ke­ting får sitt genom­slag. Liksom soci­a­la medi­er.

Nu då?

Idag är kam­pen om kun­der­na sten­hård. Och för att fånga deras intres­se är vi som besat­ta av att pro­du­ce­ra mer och mer inne­håll.

Hittills har det gett resul­tat. De senas­te åren har antal tim­mar som vi läser på web­ben ökat från 6 till 10 tim­mar per dag. Men det här kom­mer inte hål­la. Vi kom­mer att drab­bas av en ”con­tent shock” menar Schaefer. Det är den­na insikt som får en del att utro­pa con­tent mar­ke­tings sna­ra död.

Här får Marcus Sheridan änt­li­gen chans att stic­ka in med en kom­men­tar. Han menar att vi all­tid kom­mer att fin­na tiden att kon­su­me­ra ett intres­sant och rele­vant inne­håll. Det hål­ler jag med om. Och där­för kom­mer con­tent mar­ke­ting att bestå och bli än vik­ti­ga­re anser jag.

Kevin Spacey

Den avslu­tan­de key­no­ten hölls av Kevin Spacey. Det skul­le för­stås vara höjd­punk­ten på hela kon­fe­ren­sen. Men eftersom jag inte var klar med blog­gin­läg­get så mis­sa­de jag det ock­så. Som tur var Pia där. Så åter över till hen­ne:

Me, myself and I

Och så var det då dags för ”the grand final”. Avslutningstalet med Kevin Spacey.

Där för att pra­ta om hur han och Netflix med seri­en House of Cards sat­te en ny stan­dard för inne­hålls­pro­duk­tion och dis­tri­bu­tion i film­bran­schen.

Spacy inle­der med att göra sig rolig över Joe Pulizzi, över even­tet och fram­förallt över Cleveland. Det är för­stås med glim­ten i ögat, och publi­ken skrat­tar gott.

När han sedan näm­ner en för mig natur­ligt­vis helt okänd sport­hän­del­se som gör Cleveland till ”the hot­test pla­ce in US” så jub­lar publi­ken.

Talet är genom­gå­en­de humo­ris­tisk. En hel del ”me”, ”myself” och ”I”. Men även om vik­ten av ett bra inne­håll. Och att det all­tid har hand­lat om berät­tel­sen.

3 saker som gör en bra berättelse

Så hur byg­ger du en bra berät­tel­se? Kevin Spacey ger tre råd:

  • Ögonblick av kon­flikt: Bygg in ögon­blick med kon­flikt för att ska­pa spän­ning och käns­lor, så att publi­ken blir fast­klist­ra­de på sto­lar­na.
  • Autenticitet: Det skall kän­nas äkta och ärligt. Ett klas­siskt exem­pel på det­ta är Doyle, Bern & Bernbachs kam­panj för Wolksvagen 1960. Då som nu var det sto­ra bilar som gäll­de för ame­ri­ka­nen. Lilla Wolksvagen för­sök­te ald­rig fram­stäl­la sig som något som den inte var, utan rön­te stor fram­gång genom att visa äkt­het i sin kom­mu­ni­ka­tion. Kevin Spacy drar paral­lel­ler till Apple och Patagonia.
  • Publik. Vi mås­te stän­digt strä­va efter att byg­ga vår publik. För vad bety­der en film om rum­met är tomt? För publi­ken är platt­for­men oin­tres­sant. Det är inne­hål­let som är det vik­ti­ga. Och lyss­na all­tid på publi­kens behov och ge dem det de vill ha, när de vill och till ett rim­ligt pris.

Framtidens innehåll

Kraften i inne­hål­let hand­lar om enga­ge­mang. Du mås­te kun­na uttryc­ka dig och du mås­te ta ris­ker för det är risk­ta­ga­ren som blir belö­nad. Det är Kevin Spacys råd till såväl oss mark­nads­fö­ra­re i publi­ken som till fram­ti­dens film­stjär­nor. Vi lever i den mest spän­nan­de tid någon­sin och det finns inte läng­re någ­ra bar­riä­rer.

Content Marketing Europe

Under vec­kan har vi lärt kän­na många nya kol­le­gor. Nio av oss – från Brasilien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Danmark och Sverige – träf­fas på kväl­len för att äta en bit i goda vän­ners lag.

Vi går till en fina­re fisk­re­stau­rang i Warehouse district. Utanför är det rik­tigt rus­kvä­der. Det blå­ser kraf­tigt, och reg­net fal­ler som det bara gör i Hollywoodfilmer.

Men inne i den mysi­ga restau­rang­en Blue Point Grille var stäm­ning­en god. Vi åt him­melskt goda rät­ter av skal­djur och fisk, och pra­ta­de om allt mel­lan him­mel och jord. Och en del con­tent mar­ke­ting ock­så.

När notan var betald hade vi kom­mit fram till att träf­fas snart igen och utby­ta mer erfa­ren­he­ter. Kanske en bör­jan till ett euro­pe­iskt nät­verk för att mötas, dis­ku­te­ra och sam­ar­be­ta om con­tent mar­ke­ting.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
commodo Nullam tempus ipsum venenatis id ut Donec pulvinar elementum ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest