Skapa ditt eget sound

Kntnts gästkrönikör Gabriella Myrén är tillbaka med en ny betraktelse. Lyssna eller läs eller båda!

Gabriella Myrén
1 oktober 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

En cover här­mar inte ori­gi­na­let. Härmar gör bara kopi­or­na. En bra cover har fat­tat tjus­ning­en och styr­kan i att för­med­la gam­la san­ning­ar på ett nytt sätt – uti­från en ny kon­text.

Precis som covern är bero­en­de av ori­gi­na­let behö­ver även den all­ra bäs­ta av ori­gi­nal­lå­tar få sig en cover då och då. Det behövs någon annan för att tol­ka de befint­li­ga ton­gång­ar­na och text­fra­ser­na. Någon annan som med sina utmär­kan­de drag, per­son­lig­het och erfa­ren­het kan blå­sa nytt liv i inne­hål­let och bana väg för nya insik­ter och upp­le­vel­ser hos publi­ken.

Ungefär så tän­ker jag att vi mås­te han­te­ra de varu­mär­ken vi väl­jer att enga­ge­ra oss i.

Ett varu­mär­ke är ing­et sta­tiskt som all­tid är eller kom­mer att vara. Ett varu­mär­ke är själ­va upp­fatt­ning­en av ett före­tag, det vi för­knip­par med ett visst mär­ke, pro­dukt eller orga­ni­sa­tion. Varumärken kan ald­rig ägas. De föds och lever sitt eget liv i våra huvu­den.

I min för­ra krö­ni­ka pra­ta­de jag om hur du kan hit­ta ditt eget per­son­li­ga con­tent och om hur vik­tigt det är att våga byg­ga vida­re på det inne­håll som du är upp­fylld av.

Den insik­ten och de egen­ska­per som just du har, de ska du sam­man­fö­ra med ditt före­tags vär­de­grund. Du mås­te ge dig in i en tolk­ning av de vär­den, den mis­sion eller vision ni står för.

För att kun­na göra din tolk­ning mås­te du först se hela bil­den.

Vad menar ditt före­tag med att ni ska – låt oss säga – job­ba för en håll­bar fram­tid?

(Jag tar ordet håll­bar som exem­pel eftersom det för­mod­li­gen är ett av de van­li­gas­te visio­nä­ra ord som används just nu. Därför blir det så oer­hört lätt urvatt­nat om man inte är helt på det kla­ra med vad det egna före­ta­get menar när man pra­tar håll­bar­het och på vil­ket sätt det ska få genom­sy­ra verk­sam­he­ten.)

Det här upp­le­ver jag att många orga­ni­sa­tio­ner behö­ver kom­mu­ni­ce­ra både ofta­re och mer djuplo­dan­de. Det är inte okej att läm­na sin med­ar­be­ta­re med vaga aning­ar om vad som möj­ligt­vis kan vara före­ta­gets vik­ti­gas­te kärn­frå­ga. Nämligen var­för man finns.

Så. Ifrågasätt. Och slu­ta inte frå­ga för­rän du helt har för­stått.

När du är glas­klar över målen och vär­de­ring­ar­na är det dags att fär­ga dem. Addera din kom­pe­tens, kryd­da med dina egen­ska­per och gestal­ta allt uti­från dina per­son­li­ga vär­de­ring­ar.

För så länge jag inte gör mina egna tolk­ning­ar av före­ta­gets vär­de­grund kan de inte hel­ler få liv genom mig. Jag blir mer som en trött kopia som ing­en rik­tigt tror på istäl­let för en liv­full cover redo att ta värl­den med storm.

Fundera på vil­ket sätt du kan för­stär­ka upp­le­vel­sen av ditt före­tag. Du mås­te inte själv fyl­la hela bil­den – det räc­ker att du speg­lar en del av en hel­het.

Jag bor i Göteborg. Vill jag åka kol­lek­tivt åker jag med Västtrafik som tra­fi­ke­rar regi­o­nen med sina bus­sar, båtar, spår­vag­nar och tåg.

Varumärket Västtrafik har fått många tuf­fa tör­nar de senas­te åren på grund av bland annat ett svår­be­grip­ligt betal­sy­stem och nya ita­li­ens­ka spår­vag­nar som bör­jat ros­ta innan de ens nått räl­sen.

Det är en bild av varu­mär­ket Västtrafik.

En helt annan föd­des en tors­dags­mor­gon på en av de sto­ra tra­fik­le­der­na in till Göteborg.

Jag sit­ter på bus­sen för­sjun­ken i en bok. Vid en håll­plats rycks jag ur den spän­nan­de hand­ling­en när jag i ögonvrån ser hur buss­chauf­fö­ren plöts­ligt stäl­ler sig upp.

Han läm­nar sitt förar­sä­te, går fram mot den främ­re buss­dör­ren och lutar sig ut. Samtidigt ser jag en man rusa över pen­del­par­ke­ring­en i rikt­ning mot bus­sen. Jäktad och uppen­bar­li­gen väl­digt mån om att hin­na med just den här turen.

Innan han hin­ner fram ropar buss­chauf­fö­ren åt honom:

– Glöm inte låsa bilen!

Nu har buss­chauf­fö­ren allas upp­märk­sam­het och på bus­sen utbris­ter en slags känslo­mäs­sig tyst applåd. Flera ler.

Det andas så myc­ket omtänk­sam­het i det buss­chauf­fö­ren gör. Inte bara det fak­tum att han invän­tar den stres­sa­de man­nen. Utan även att han gör sig besvä­ret att läm­na sin plats och off­ra dyr­bar tid i en redan pres­sad tid­ta­bell. Hans hand­ling med­för ock­så att man­nen inte behö­ver ägna res­ten av sin arbets­dag åt att fun­de­ra på om han lås­te sin bil eller inte.

Hade då någon frå­gat mig om Västtrafiks vär­de­grund hade jag haft sva­ret väl­digt klart för mig. Det såg den buss­chauf­fö­ren till. Han hade gjort sin tolk­ning av Västtrafiks led­ord – enkelt, pålit­ligt, smart.

På sam­ma gång som han givet­vis är sig själv och sitt eget per­son­li­ga varu­mär­ke är han även Västtrafiks repre­sen­tant och varu­mär­kes­byg­ga­re ute i verk­li­ga livet.

Här upp­står ett sant vär­de. Ett upp­levt vär­de. Ett slags True Content som väx­er fram när före­ta­gets vär­de­grund och hans eget var­för blir till en ny, helt unik ver­sion av varu­mär­ket.

Jag äls­kar när väl­gjor­da reklam­kam­pan­jer spri­der sig som löpel­dar genom det soci­a­la medi­a­land­ska­pet. Och jag äls­kar när före­tag inser det sto­ra vär­det av att låta alla med­ar­be­ta­re upp­le­va och lära kän­na det egna varu­mär­ket. När man får pra­ta om det, tes­ta att leva och ana­ly­se­ra det och får väga det mot egna egen­ska­per och per­son­li­ga över­ty­gel­ser. Samtidigt som man behö­ver växa utåt mås­te man växa inåt. Det är så man väx­er sam­man och star­ka­re.

I det mest välk­ling­an­de före­tag vim­lar det av spän­nan­de och medryc­kan­de covers. De egna tolk­ning­ar­na av den gemen­sam­ma basen, de gemen­sam­ma vär­de­na och ton­gång­ar­na som får nytt liv genom med­ar­be­tar­nas färg­ning­ar.

Vi har de senas­te åren byggt mäng­der av nya sce­ner och are­nor där alla des­sa covers kan höras och ta för sig. Jag talar givet­vis om alla platt­for­mar för soci­a­la medi­er.

Vad de per­son­li­ga tolk­ning­ar­na kan göra för nyt­ta i kom­men­ta­rer­nas och sprid­ning­ar­nas tide­varv, då vi för­li­tar oss mer till män­ni­skor vi redan har kon­takt med, är inte sär­skilt svårt att före­stäl­la sig.

Inte hel­ler vil­ken effekt det har på själv­käns­lan och den per­son­li­ga utveck­ling­en.

Därför. Gräv där du står: Vem är du? Vad vill du? Vad vill före­ta­get? Och var­för?

Leta efter mins­ta gemen­sam­ma näm­na­re.

Där kom­mer du hit­ta din och ditt före­tags gemen­sam­ma väg och fram­gångsre­cep­tet på ett enga­ge­rat, tro­vär­digt och liv­fullt inne­håll.

Medan du fun­de­rar på hur din cover kan låta, vill jag tip­sa om den som min favo­ritjazz­sång­ers­ka Ida Sand gör på Neil Young-låten Hey Hey, My My.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ut Donec mattis dapibus lectus mattis risus. diam quis, facilisis Lorem sed

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest