Skapa ditt eget sound

Kntnts gästkrönikör Gabriella Myrén är tillbaka med en ny betraktelse. Lyssna eller läs eller båda!

Gabriella Myrén
1 oktober 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

En cover här­mar inte ori­gi­na­let. Härmar gör bara kopi­or­na. En bra cover har fat­tat tjus­ning­en och styr­kan i att för­med­la gam­la san­ning­ar på ett nytt sätt – uti­från en ny kon­text.

Precis som covern är bero­en­de av ori­gi­na­let behö­ver även den all­ra bäs­ta av ori­gi­nal­lå­tar få sig en cover då och då. Det behövs någon annan för att tol­ka de befint­li­ga ton­gång­ar­na och text­fra­ser­na. Någon annan som med sina utmär­kan­de drag, per­son­lig­het och erfa­ren­het kan blå­sa nytt liv i inne­hål­let och bana väg för nya insik­ter och upp­le­vel­ser hos publi­ken.

Ungefär så tän­ker jag att vi mås­te han­te­ra de varu­mär­ken vi väl­jer att enga­ge­ra oss i.

Ett varu­mär­ke är ing­et sta­tiskt som all­tid är eller kom­mer att vara. Ett varu­mär­ke är själ­va upp­fatt­ning­en av ett före­tag, det vi för­knip­par med ett visst mär­ke, pro­dukt eller orga­ni­sa­tion. Varumärken kan ald­rig ägas. De föds och lever sitt eget liv i våra huvu­den.

I min för­ra krö­ni­ka pra­ta­de jag om hur du kan hit­ta ditt eget per­son­li­ga con­tent och om hur vik­tigt det är att våga byg­ga vida­re på det inne­håll som du är upp­fylld av.

Den insik­ten och de egen­ska­per som just du har, de ska du sam­man­fö­ra med ditt före­tags vär­de­grund. Du mås­te ge dig in i en tolk­ning av de vär­den, den mis­sion eller vision ni står för.

För att kun­na göra din tolk­ning mås­te du först se hela bil­den.

Vad menar ditt före­tag med att ni ska – låt oss säga – job­ba för en håll­bar fram­tid?

(Jag tar ordet håll­bar som exem­pel eftersom det för­mod­li­gen är ett av de van­li­gas­te visio­nä­ra ord som används just nu. Därför blir det så oer­hört lätt urvatt­nat om man inte är helt på det kla­ra med vad det egna före­ta­get menar när man pra­tar håll­bar­het och på vil­ket sätt det ska få genom­sy­ra verk­sam­he­ten.)

Det här upp­le­ver jag att många orga­ni­sa­tio­ner behö­ver kom­mu­ni­ce­ra både ofta­re och mer djuplo­dan­de. Det är inte okej att läm­na sin med­ar­be­ta­re med vaga aning­ar om vad som möj­ligt­vis kan vara före­ta­gets vik­ti­gas­te kärn­frå­ga. Nämligen var­för man finns.

Så. Ifrågasätt. Och slu­ta inte frå­ga för­rän du helt har för­stått.

När du är glas­klar över målen och vär­de­ring­ar­na är det dags att fär­ga dem. Addera din kom­pe­tens, kryd­da med dina egen­ska­per och gestal­ta allt uti­från dina per­son­li­ga vär­de­ring­ar.

För så länge jag inte gör mina egna tolk­ning­ar av före­ta­gets vär­de­grund kan de inte hel­ler få liv genom mig. Jag blir mer som en trött kopia som ing­en rik­tigt tror på istäl­let för en liv­full cover redo att ta värl­den med storm.

Fundera på vil­ket sätt du kan för­stär­ka upp­le­vel­sen av ditt före­tag. Du mås­te inte själv fyl­la hela bil­den – det räc­ker att du speg­lar en del av en hel­het.

Jag bor i Göteborg. Vill jag åka kol­lek­tivt åker jag med Västtrafik som tra­fi­ke­rar regi­o­nen med sina bus­sar, båtar, spår­vag­nar och tåg.

Varumärket Västtrafik har fått många tuf­fa tör­nar de senas­te åren på grund av bland annat ett svår­be­grip­ligt betal­sy­stem och nya ita­li­ens­ka spår­vag­nar som bör­jat ros­ta innan de ens nått räl­sen.

Det är en bild av varu­mär­ket Västtrafik.

En helt annan föd­des en tors­dags­mor­gon på en av de sto­ra tra­fik­le­der­na in till Göteborg.

Jag sit­ter på bus­sen för­sjun­ken i en bok. Vid en håll­plats rycks jag ur den spän­nan­de hand­ling­en när jag i ögonvrån ser hur buss­chauf­fö­ren plöts­ligt stäl­ler sig upp.

Han läm­nar sitt förar­sä­te, går fram mot den främ­re buss­dör­ren och lutar sig ut. Samtidigt ser jag en man rusa över pen­del­par­ke­ring­en i rikt­ning mot bus­sen. Jäktad och uppen­bar­li­gen väl­digt mån om att hin­na med just den här turen.

Innan han hin­ner fram ropar buss­chauf­fö­ren åt honom:

– Glöm inte låsa bilen!

Nu har buss­chauf­fö­ren allas upp­märk­sam­het och på bus­sen utbris­ter en slags känslo­mäs­sig tyst applåd. Flera ler.

Det andas så myc­ket omtänk­sam­het i det buss­chauf­fö­ren gör. Inte bara det fak­tum att han invän­tar den stres­sa­de man­nen. Utan även att han gör sig besvä­ret att läm­na sin plats och off­ra dyr­bar tid i en redan pres­sad tid­ta­bell. Hans hand­ling med­för ock­så att man­nen inte behö­ver ägna res­ten av sin arbets­dag åt att fun­de­ra på om han lås­te sin bil eller inte.

Hade då någon frå­gat mig om Västtrafiks vär­de­grund hade jag haft sva­ret väl­digt klart för mig. Det såg den buss­chauf­fö­ren till. Han hade gjort sin tolk­ning av Västtrafiks led­ord – enkelt, pålit­ligt, smart.

På sam­ma gång som han givet­vis är sig själv och sitt eget per­son­li­ga varu­mär­ke är han även Västtrafiks repre­sen­tant och varu­mär­kes­byg­ga­re ute i verk­li­ga livet.

Här upp­står ett sant vär­de. Ett upp­levt vär­de. Ett slags True Content som väx­er fram när före­ta­gets vär­de­grund och hans eget var­för blir till en ny, helt unik ver­sion av varu­mär­ket.

Jag äls­kar när väl­gjor­da reklam­kam­pan­jer spri­der sig som löpel­dar genom det soci­a­la medi­a­land­ska­pet. Och jag äls­kar när före­tag inser det sto­ra vär­det av att låta alla med­ar­be­ta­re upp­le­va och lära kän­na det egna varu­mär­ket. När man får pra­ta om det, tes­ta att leva och ana­ly­se­ra det och får väga det mot egna egen­ska­per och per­son­li­ga över­ty­gel­ser. Samtidigt som man behö­ver växa utåt mås­te man växa inåt. Det är så man väx­er sam­man och star­ka­re.

I det mest välk­ling­an­de före­tag vim­lar det av spän­nan­de och medryc­kan­de covers. De egna tolk­ning­ar­na av den gemen­sam­ma basen, de gemen­sam­ma vär­de­na och ton­gång­ar­na som får nytt liv genom med­ar­be­tar­nas färg­ning­ar.

Vi har de senas­te åren byggt mäng­der av nya sce­ner och are­nor där alla des­sa covers kan höras och ta för sig. Jag talar givet­vis om alla platt­for­mar för soci­a­la medi­er.

Vad de per­son­li­ga tolk­ning­ar­na kan göra för nyt­ta i kom­men­ta­rer­nas och sprid­ning­ar­nas tide­varv, då vi för­li­tar oss mer till män­ni­skor vi redan har kon­takt med, är inte sär­skilt svårt att före­stäl­la sig.

Inte hel­ler vil­ken effekt det har på själv­käns­lan och den per­son­li­ga utveck­ling­en.

Därför. Gräv där du står: Vem är du? Vad vill du? Vad vill före­ta­get? Och var­för?

Leta efter mins­ta gemen­sam­ma näm­na­re.

Där kom­mer du hit­ta din och ditt före­tags gemen­sam­ma väg och fram­gångsre­cep­tet på ett enga­ge­rat, tro­vär­digt och liv­fullt inne­håll.

Medan du fun­de­rar på hur din cover kan låta, vill jag tip­sa om den som min favo­ritjazz­sång­ers­ka Ida Sand gör på Neil Young-låten Hey Hey, My My.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Nullam ut consequat. porta. quis, nunc sem, leo.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest