Det är skillnad på relevans och frekvens

Det finns en mängd fällor att gå i när det gäller statistik – särskilt vad gäller siffror kring trafik och aktivitet på nätet. Vi missförstår lätt och gör våra egna tolkningar av vad siffrorna säger. Lägg därtill vår förmåga att tolka i linje med vår övertygelse. Dagens text, författad av vår gästskribent Martin Modigh Karlsson, handlar om svårigheten att hålla isär begreppen relevans, popularitet och frekvens vid analys av data. Läs den nu!

Martin Karlsson
5 september 2018

Efter ’Brexit’ goog­la­de de panikslag­na brit­ter­na på vad de egent­li­gen hade ställt till med.

”Hur läm­nar man EU?”, ”vad ÄR EU?” och så vida­re. Det kun­de vi läsa och höra om och skroc­ka åt.

Metro: Det här goog­la­de brit­ter­na på efter brexit-resultatet

DN: Fem saker brit­ter­na goog­la­de dagen efter brexit

Det pas­sar väl in i vår lätt upp­blåsta själv­bild att de anings­lö­sa brit­ter­na lura­des att rös­ta fram ett resul­tat de inte för­stod något av. Det skul­le ju ald­rig hän­da oss. Eller?

Dumma, men inte dumma

Ja, brit­ter­na är dum­ma som vill läm­na EU. Nej, dum­ma är inte brit­ter­na. ”Vad är EU?” var inte den mest sök­ta frå­gan efter Brexit. Det var ”bara” en av de snab­bast ökan­de frå­gor­na. Det kan för­stås bety­da vad som helst tills man jäm­för med något. En ökning från en sökan­de om dagen till 100 om dagen är ju en enorm ökning. Men 100 brit­ter som söker på sam­ma sak, det är bara tre paral­lell­klas­ser i års­kurs 7 som fått sam­ma SO-upp­gift. Jag ska vara tyd­lig med att jag har hit­tat på siff­ror­na 1 och 100, Google pre­sen­te­rar ju inte reda siff­ror, bara index.

Men för många jour­na­lis­ter och alle­han­da dela­re av skoj­sigt inne­håll i soci­a­la kana­ler var det en för bra sto­ry för att kol­la, som det bru­kar heta.

Bluff och fejk och fällor

Det finns lät­ta fäl­lor att gå i när det gäl­ler sta­tistik, och sär­skilt när det gäl­ler siff­ror kring tra­fik och akti­vi­tet på nätet. Lyssna till exem­pel på det utmärk­ta 191:a Kntnt radio-avsnit­tet om fejk­tra­fik på inter­net. Men det är inte bara bluff och fejk som ten­de­rar att lura oss, vi miss­för­står lätt och gör våra egna tolk­ning­ar av vad siff­ror säger. Ibland gör vi det med flit för att det ska pas­sa den bild vi vill för­med­la, ibland för att det är lätt att tol­ka i lin­je med vår över­ty­gel­se och ibland blir det fel för att det sak­nas data – siff­ror­na säger helt enkelt inte så myc­ket som vi vill tro. I ’The Curious Incident of the Dog in the Night-Time’ av Mark Haddon åter­be­rät­tas en historia:

”There are three men on a train. One of them is an eco­no­mist and one of them is a logi­ci­an and one of them is a mathematician.

And they have just crossed the bor­der into Scotland (I don’t know why they are going to Scotland) and they see a brown cow stan­ding in a field from the win­dow of the train (and the cow is stan­ding paral­lel to the train).

And the eco­no­mist says, ’Look, the cows in Scotland are brown.’ And the logi­ci­an says, ’No. There are cows in Scotland of which at least one is brown.’ And the mat­he­ma­ti­ci­an says, ’No. There is at least one cow in Scotland, of which one side appe­ars to be brown.’

Många av oss (re)agerar på data och ny infor­ma­tion som eko­no­men, medan den enda som har helt rätt är mate­ma­ti­kern. För att inte vara för tor­ra är logi­kerns mel­lan­lä­ge kanske egent­li­gen att rekom­men­de­ra? Om du vill ha en livsvis­dom vill säga. Vi är ock­så många, och här räk­nar jag in sök­mo­to­rer­nas algo­rit­mer  i ”vi” ock­så, som kan ha svårt att hål­la isär begrep­pen rele­vans, popu­la­ri­tet och fre­kvens.

Om du läs­te ”viri­li­tet” i rubri­ken så mås­te jag tyvärr göra dig besvi­ken. Jag rekom­men­de­rar i så fall en titt djupt i skräp­post­kor­gen istället.

Röda lin­jen är ter­men ”Sverigedemokraterna”, övri­ga är två repre­sen­tan­ter från var­de­ra sida om mitten.

Se här när jag för­ra vec­kan jäm­för­de sök­ning­ar på någ­ra slump­vis utval­da riks­dags­par­ti­er. Alla ökar och har sin peak i dagar­na (fat­tas bara annat, det är ju val snart!). Ett par­ti stic­ker ut som det mar­kant mest sök­ta efter, Sverigedemokraterna.

En snabb slut­sats av att SD top­par en sån här graf är att deras popu­la­ri­tet ökar mest. Men vi vet fak­tiskt ing­et om var­för en mas­sa män­ni­skor sök­te på dem. Vi bor­de anta per­spek­ti­vet hos mate­ma­ti­kern ovan, att vi bara vet just det som vi har belägg för. Man kan spe­ku­le­ra i bak­grun­den till sök­ning­ar­na – nyfi­ken­het? hel­hjär­tat stöd? avsmak? – men det vi vet är att flest per­so­ner söker på det, om deras inställ­ning vet vi inget.

Frekvens blir relevans

Problemet som upp­står om man tol­kar såda­na här ökning­ar i fre­kvens som rele­vans blir det där skroc­kan­det vi gjor­de åt de dum­ma brit­ter­na. ”Snabbast öka­de sök­ning­en” blev snabbt ”den van­li­gas­te sök­ning­en”. Och rele­van­sen i det här fal­let – något att rap­por­te­ra om. Att redo­vi­sa de fak­tis­ka siff­ror­na hade kanske inte gjort någ­ra rubri­ker: ”Förra vec­kan sök­te en hand­full brit­ter på fak­ta om EU, dagen efter Brexit var de fler”. Jaha?

Problemet är att sök­mo­to­rer ten­de­rar att göra på sam­ma sätt, även om algo­rit­mer­na inne­hål­ler många fler vari­ab­ler än sök­fre­kvens. När många kopp­lar en sök­fras till ett visst par­ti kom­mer det hög­re upp i ser­pen även för and­ra. Oavsett vad anled­ning­en till de många kopp­ling­ar­na var – nyfi­ken­het? hel­hjär­tat stöd? avsmak?.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »