Bild © Steve Wilson (CC BY 2.0)

Skit i Facebook!

Ursäkta språket. Men jag vill vara tydlig. Skit i Facebook! Uppdateringar på din Facebok-sida syns bara hos någon ynka procent av dina följare. 94–98% får inget. Din ansträngning att bygga en Facebook-sida och bygga en publik är helt bortkastad. Om du inte betalar dem. Likt utpressare kräver de betalt för varje inlägg som du vill skall nå dina följare. Dina för detta prenumeranter. Facebook har låst dig. De har blåst dig dubbelt, för de flesta likes du får är fejk. Vill du veta mer? Vad är alternativen? Dags att bojkotta Facebook? Läs vidare för svaren!

Thomas Barregren
31 mars 2014

Ursäkta språ­ket. Men jag vill vara tyd­lig. Skit i Facebook! Uppdateringar på din Facebook-sida syns bara hos någon ynka pro­cent av dina föl­ja­re. 94–98% får ing­et. Din ansträng­ning att byg­ga en Facebook-sida och byg­ga en publik är helt bort­kas­tad. Om du inte beta­lar dem. Likt utpres­sa­re krä­ver de betalt för var­je inlägg som du vill skall nå dina föl­ja­re. Dina före det­ta pre­nu­me­ran­ter. Facebook har blåst dig. De har blåst dig dub­belt, för de fles­ta likes du får är fejk. Vill du veta mer? Vad är alter­na­ti­ven? Dags att boj­kot­ta Facebook? Läs vida­re för svaren!

94–98% av följare får inte dina uppdateringar

Nästan var­je dag träf­far jag mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer som använ­der Facebook som ett av sitt före­tags främs­ta kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler. Allt från små­fö­re­ta­ga­re med någ­ra tusen föl­ja­re till stor­fö­re­tag med hund­ra­tu­sen­tals följare.

Ibland frå­gar jag lite pil­le­ma­riskt hur de har han­te­rat det fak­tum att 94–98% av deras föl­ja­re på Facebook ald­rig får deras upp­da­te­ring­ar i sitt flö­de. Pillemariskt eftersom frå­gan är reto­risk. De all­ra fles­ta vet inte vad jag pra­tar om. Och natur­ligt­vis vill de veta mer. En per­fekt isbry­ta­re vid mingel.

Facebook-sida

Facebook var från bör­jan en mötes­plats för pri­vat­per­so­ner. Men många före­tag och orga­ni­sa­tio­ner vill ock­så synas där. Vi mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer ska­pa­de där­för före­tags­kon­ton. Det gil­la­de inte Facebook. Bara du som fysisk per­so­ner får ha kon­to på Facebook, och du ”får inte använ­da din per­son­li­ga tids­lin­je för egen kom­mer­si­ell vin­ning, utan använ­da en Facebook-sida i såda­na syften”.

Facebook-sida inför­des i slu­tet av 2007 för att ge varu­mär­ken, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner möj­lig­het att synas. Riktiga använ­da­re av Facebook kan inte­ra­ge­ra med des­sa sidor som om de ock­så är använ­da­re. Se till exem­pel Kntnts Facebook-sida.

Prenumerera blir följa

Om du vil­le se upp­da­te­ring­ar av en Facebook-sida i ditt nyhets­flö­de så kun­de du från bör­jan pre­nu­me­re­ra på dem.

I bör­jan av 2012 för­be­red­des Facebook för börs­in­tro­duk­tion. Nu var Zuckerberg tvung­en att tjä­na peng­ar. Mer peng­ar än vad Facebook dit­tills hade dra­git in på annon­ser. Men hur?

Jo, genom att döpa om knap­pen för att pre­nu­me­re­ra till Följ och begrän­sa så att bara 16% av de tidi­ga­re pre­nu­me­ran­ter­na fak­tiskt får inne­hål­let. Företag som vill att fler skall se annon­sen – för­låt, inläg­get – mås­te beta­la för det. Simsalabim hade dina pre­nu­me­ran­ter redu­ce­rats till föl­ja­re och Facebook hade en ny inkomstkälla.

Men det är inte slut med det…

Alarmrapport: räckvidd närmar sig 0%

Ett inläggs orga­nis­ka räck­vidd är antal per­so­ner som ser det i sitt flö­de utan att du har beta­lat för det. Den orga­nisk räck­vid­den gick allt­så från 100% till 16% när knap­pen ”pre­nu­me­re­ra” döp­tes om till ”föl­ja”. Men det är som sagt inte slut med det…

Facebook har sedan dess skru­vat åt kra­nen ytter­li­ga­re. Enligt en alarm­rap­port från Social@Ogilvy var siff­ran i feb­ru­a­ri nere på 6,2% i genom­snitt och 2,1% för sidor med fler än 500 000 ”föl­ja­re”.

Samma rap­port hän­vi­sar till ano­ny­ma käl­lor hos Facebook som säger att vi skall ”expect it to appro­ach zero in the fore­se­e­ab­le future”.

Mycket rik­tigt bör­jar det nu dyka upp rap­por­ter från stör­re före­tag och kän­da varu­mär­ken att deras orga­nis­ka räck­vidd är nere på 1–2%.

Känn dig blåst

Har ditt före­tag lagt ned peng­ar och tid, och din ener­gi och kre­a­ti­vi­tet, på att byg­ga en Facebook-sida och rekry­te­ra föl­ja­re? Då är du blåst. Av Facebook, som har upp­ma­nat och upp­munt­rat er och alla and­ra varu­mär­ken, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att göra pre­cis det. All den möda, all den tid och alla de peng­ar är nu för­lo­ra­de – om du inte beta­lar Facebook för att få nå ut till era föl­ja­re. Vilken djä­vulsk slug plan.

Facebook-bedrägeri

Videobloggen Veritasium har fått fle­ra pri­ser och utmär­kel­ser för sitt popu­lär­ve­ten­skap­li­ga inne­håll. I ett avsnitt från bör­jan av året tar Derek Muller upp faran med att beta­la Facebook för stör­re spridning.

I ett expe­ri­men­tet beta­lar han för ökad expo­ne­ring. Resultat låter inte vän­ta på sig. På kort tid gil­lar tusen­tals hans sajt. Det finns bara ett pro­blem. De nya använ­dar­na gör ing­et efter att ha gil­lat sidan. På Facebook-språk säger man att de inte ”enga­ge­rar” sig.

En när­ma­re under­sök­ning visa­de att en stor del av dem kom från Malaysia och Indonesien, att de gil­la­de tusen­tals sidor, och att de själ­va hade gans­ka kons­ti­ga pro­fi­ler. Derek Mullers slut­sats var att des­sa pro­fi­ler hör till ”click-farms” som mot betal­ning ord­nar tusen­tals klick på före­tags gilla-knapp.

Men vän­ta nu! Derek Muller köp­te inga klick. Han köp­te bara ökad expo­ne­ring i Facebook. Rätt. Men klick-far­ma­re klic­kar ock­så på and­ra än kun­ders annon­ser för att maske­ra sig.

Den nio minu­ter långa fil­men Facebook Fraud – Facebook-bedrä­ge­ri – är både fasci­ne­ran­de och skräm­man­de. Se den!

Svenskt exempel på Facebook-bedrägeri

Under Webbdagarna 2014 i Stockholm lyss­na­de jag på ett före­drag om mät­ning av resul­tat i soci­a­la medi­er. Talarna, som jag inte skall hänga ut här, berät­ta­de hur deras ”fullser­vice­by­rå inom digi­tal kom­mu­ni­ka­tion” hjälp­te en svensk exklu­siv klock­till­ver­ka­re att få fler likes och mäta resul­ta­tet. Mätningen visa­de att många ”gil­la” kom ifrån Malaysia och Indonesien. Fullservicebyrån drog slut­sat­sen att den exklu­si­va klock­till­ver­ka­ren har en out­nytt­jad poten­ti­al i sydostasien.

När jag hör­de fullser­vice­by­råns pre­sen­ta­tion tänk­te jag på det stac­kars klock­fö­re­ta­get som har beta­lat peng­ar för en björntjänst.

Späder ut

Björntjänst? De vil­le ju ha fler ”gil­la” och det fick de. Ja, det stäm­mer. Och det var ock­så klock­till­ver­ka­rens syf­tet. Inte att gene­re­ra enga­ge­mang. Så då spe­lar det ing­en roll var­i­från ”gil­la” kom­mer. Eller?

Jo det spe­lar stor roll. Antag att du har 1 000 gil­la på din Facebook-sida. 1 000 för­tjän­ta gil­la. Från 1 000 per­so­ner som tror på Facebooks påstå­en­de: ”Om du vill hål­la dig ajour med en sida (t.ex. före­tag, orga­ni­sa­tio­ner eller varu­mär­ken) kan du gil­la den.”

Nu vet du att det bara är 60 eller så som fak­tiskt får dina upp­da­te­ring i sitt nyhets­flö­de. Därför beta­lar du Facebook för att nå fler av dina föl­ja­re och deras vän­ner. Du får ock­så fler som ”gil­lar” sidan. Men om majo­ri­te­ten av des­sa är fejk, som san­no­likt är fal­let med klock­till­ver­ka­ren, så spä­der de ut de rik­ti­ga föl­jar­na, som allt­så nås i än mind­re omfatt­ning av dina uppdateringar.

Facebook annonsering är en ond cirkel

Vad blir effek­ten när dina rik­ti­ga föl­ja­re späds ut av fejk-föl­ja­re? Färre intres­se­ra­de ser dina inlägg, fär­re inte­ra­ge­rar med din sida eller gör något annat som i för­läng­ning­en leder till ditt affärs­mål med att vara på Facebook.

Vad gör du då? Den natur­li­ga reak­tio­nen på mins­kat enga­ge­mang är natur­ligt­vis att beta­la Facebook för än mer räck­vidd. Med än stör­re ska­da som resul­tat. En ond cirkel.

Desto mer du annon­se­rar, desto mer behö­ver du annon­se­ra för att nå sam­ma publik som tidi­ga­re. Den köp­ta expo­ne­ring­en fun­ge­rar som en drog. Du vet att det ska­dar dig. Men du kan inte vara utan det. Det är som knark. Vem är i så fall knarklangaren?

Vad är alternativet?

Just nu är Facebook ensamt om att lura sina kun­der dub­belt. Så om du inte är oro­lig att and­ra skall föl­ja efter (och just nu finns inga såda­na tec­ken) så kan du väl­ja vil­ket annat soci­alt medium som helst.

Om ditt före­tag arbe­tar B2B så rekom­men­de­rar jag LinkedIn, som på sista tiden har gått från att vara en CV-data­bas till ett soci­alt medium inrik­tat på B2B.

För B2C-före­tag är det inte lika enkelt. De fles­ta kon­su­men­ter­na, för­u­tom de yngs­ta, finns trots allt på Facebook. Men det räc­ker inte med att få dem att gil­la eller föl­ja ditt före­tags sida. Du mås­te för­må dem att själv­mant besö­ka sidan och inte­ra­ge­ra med den.

Egen plattform som nav

Det bäs­ta alter­na­ti­vet enligt min mening är för både B2B- och B2C-före­tag att använ­da en egen webb­plats för att pub­li­ce­ra inne­håll och ska­pa möj­lig­het för mål­grup­pen att själ­va del­ta. Webbplasten kan vara allt från en enkel före­tags­blogg till ett soci­alt medium i sig. Oavsett lös­ning fun­ge­rar den som en platt­form för innehåll.

Facebook och and­ra soci­a­la medi­er är fort­fa­ran­de vik­ti­ga i en sådan modell. Använd dem för att pro­mo­ta inne­hål­let på din platt­form. Och för att del­ta i diskussioner.

Bojkotta Facebook?

Skall du boj­kot­ta Facebook helt? Absolut inte! Facebook har sina för­tjäns­ter. De skall du utnytt­ja i din verk­sam­het. Men använd inte Facebook som din platt­form. Och beta­la inte Facebook för ökad räckvidd.

Läs tips

Uppdatering: Inte helt ovän­tat har den­na arti­kel rört upp myc­ket damm – och resul­te­rat i någ­ra motinlägg:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »