Alexander Jute

Alexander Jute är advokat och partner på advokatbyrån MarLaw. Är specialiserad på marknadsrätt, immaterialrätt, dataskyddsförordningen och IT-rätt. Är verksam som processombud i domstol samt bistår i förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare och utbildare av universitet, högskolor, företag och organisationer.

Hårdare krav för personuppgifter i marknadsföring

Den 25 maj 2018 kom­mer en ny EU-för­ord­ning om data­skydd att ersät­ta den svens­ka per­son­upp­giftsla­gen. Detta inne­bär sto­ra för­änd­ring­ar för hur före­tag han­te­rar per­son­lig infor­ma­tion i sin mark­nads­fö­ring. Samtidigt höjs belop­pen för över­trä­del­ser rejält. I dagens arti­kel berät­tar advo­kat Alexander Jute på MarLaw vad du skall tän­ka på för att vara väl rustad när för­ord­ning­en trä­der i kraft!

Läs hela artikeln »