Alexandra Jung

Alexandra Jung arbetar som SEO-konsult på iProspect. Hon hjälper företag att förbättra sin digitala närvaro genom bättre synlighet i det organiska söket. Tidigare har hon studerat onlinemarknadsföring på Medieinstitutet och programutveckling .NET på Nackademin i Stockholm. Alexandra har ett brinnande intresse för teknik och det digitala.

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs hela artikeln »

Så ska du inte arbeta med SEO 2019

Reta inte Google. SEO är ett kom­plext områ­de och fall­gro­par­na är många. Priset din webb­plats får beta­la i form av mins­kad ‑eller ing­en – syn­lig­het kan bli högt. I den­na arti­kel går SEO-kon­sult Alexandra Jung ige­nom saker du gör klokt i att und­vi­ka i strä­van efter en fram­gångs­rik sökstrategi. 

Läs hela artikeln »

SEO-checklista för den skrivande webbredaktören

30% klic­kar på den övers­ta län­ken i sökre­sul­ta­tet. Endast 1% bryr som om stac­ka­ren längst ner på sidan. Det ger dig en god anled­ning att sökop­ti­me­ra ditt inne­håll! Och det behö­ver inte vara krång­ligt. Med rela­tivt enk­la åtgär­der kan du som pub­li­ce­rar och upp­da­te­rar inne­håll på web­ben kom­ma en bra bit på vägen. I dagens arti­kel har Alexandra Jung sam­lat använd­ba­ra tips i en ”SEO-check­lis­ta” för dig som arbe­tar som webb­re­dak­tör. Läs, lär och kom igång!

Läs hela artikeln »

Så SEO-optimerar du dina PDF-filer för söket

Hur opti­me­rar du en PDF-fil för bäs­ta syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet? Det får vi reda på i den­na arti­kel skri­ven av vår gäst­skri­bent Alexandra Jung, SEO-spe­ci­a­list på Iprospect.

Läs hela artikeln »

Så optimerar du dina videos för YouTube och söket

Världens näst störs­ta sök­mo­tor och Sveriges tred­je mest besök­ta webb­plats. Vi pra­tar för­stås YouTube – kana­len som ökar stort och snart kan ses som en hygi­en­fak­tor i den digi­ta­la mark­nads­fö­rings­mix­en. Men hur hit­tar tit­ta­re och sök­mo­to­rer till just era YouTube-vide­os? Har du frå­gor på det ska du läsa dagens krö­ni­ka för­fat­tad av Alexandra Jung på Iprospect!

Läs hela artikeln »

Därför är det bråttom att byta till https!

Med bara dagar kvar är det hög tid att läm­na http för https. Google har var­nat länge för kom­man­de för­änd­ring. Varför det­ta är en hög­ak­tu­ell frå­ga för alla webb­plat­ser reder vår krö­ni­kör Alexandra Jung från iProspect ut i den­na arti­kel. Läs nu!

Läs hela artikeln »

Det här behöver du veta om interna länkar

Interna län­kar är vik­ti­ga­re än du tror! De hjäl­per dig att behål­la dina besö­ka­re sam­ti­digt som de under­lät­tar för sök­mo­to­rer­na att hit­ta ditt inne­håll. Mer om var­för du ska intern­län­ka, hur du kom­mer igång och tips på vägen får du i dagens blogg­post sig­ne­rad Alexandra Jung.

Läs hela artikeln »

Stick ut i sökresultatet med rich snippets

Stick ut i Google-sök­ning­ar och öka tra­fi­ken till din webb­si­da med hjälp av rich snip­pets. Vad det är, hur du gör och inte minst var­för det­ta är vik­tigt för din syn­lig­het får du svar på i dagens gäst­krö­ni­ka skri­ven av Alexandra Jung på Iprospect.

Läs hela artikeln »

Webbplatskartor för bättre synlighet i söket

Vill du synas i söket? Då ska du bli kom­pis med Google och and­ra sök­mo­to­rer. Det finns fle­ra sätt men en väl­digt enkel sak du kan göra är ett skaf­fa dig en XML-site­map. Hur det går till och var­för alla bör ha en får du svar på i dagens arti­kel skri­ven av vår krö­ni­kör Alexandra Ljung på Iprospect.

Läs hela artikeln »

Hur och varför du ska optimera dina bilder för bildsöket

Vill du dri­va tra­fik till din webb­plats är det vik­tigt att du opti­me­rar dina bil­der för Google och and­ra sök­mo­to­rer. I dagens arti­kel tip­sar Alexandra Jung på Iprospect om saker du behö­ver tit­ta sär­skilt noga på för att indexe­ras i bild­sö­ket på bäs­ta vis!

Läs hela artikeln »

Så gör du en användarvänlig 404-sida

När besö­ka­ren klic­kar på en länk till en sida som inte exi­ste­rar visas ett fel­med­de­lan­de, en så kal­lad 404-sida. Risken är då stor att besö­ka­ren trött­nar och söker vida­re på annat håll. Trots den sto­ra nyt­tan för använ­darupp­le­vel­sen är det få före­tag som läg­ger tid på sina felsi­dor. I dagens arti­kel delar Alexandra Jung med sig av enk­la knep som kan räd­da upp­le­vel­sen och dess­utom gui­da besö­ka­ren rätt!

Läs hela artikeln »

Kom igång med Google My Business

Hur syns ditt före­tag vid loka­la sök­ning­ar? Genom att använ­da gra­tis­tjäns­ten Google My Business ser ni till att era kun­der all­tid får rätt information.

Läs hela artikeln »