Annika Dacke

Annika Dacke är kommunikatör, webbcopywriter och utbildare. Genom Orera kommunikation riktar hon in, förtätar och fördjupar företags och organisationers digitala textbudskap. Hon undervisar och föreläser i digital kommunikation med texten som redskap vid Lunds universitet och

Skriva för webben – idag och i framtiden

Vi goog­lar allt mer med rös­ten, mobi­len för­svå­rar läs­bar­he­ten och text­fat­ti­ga webb­plat­ser gör opti­me­ring av bild och film än vik­ti­ga­re. Läs Annika Dackes spa­ning för året som kom­mer. Dagens arti­kel är den tion­de och sista i Annika Dackes arti­kel­se­rie om webb­text i Kntnt Magasin.

Läs hela artikeln »

Webbredaktörens checklista

Att skri­va en text som fast­nar och berör i dagens brus är inte tri­vi­alt. Det är en konst. Som tur är finns det knep att ta till. I dagens arti­kel bju­der Annika Dacke på en check­lis­ta med tolv enk­la tips för pub­li­ce­ring av dina tex­ter på web­ben. Håll tillgodo!

Läs hela artikeln »

Läs det här om du vill bli bättre på call to action

Med hjälp av hand­lingsupp­ma­ning­ar, på eng­els­ka kän­da som ”call to actions” (CTA) kan du på ett effek­tivt sätt för­bätt­ra kon­ver­te­ring­en på din webb­plats. Läs Annika Dackes tips på hur du gör för att lyc­kas i dagens krönika!

Läs hela artikeln »

Samma budskap – olika kanaler

Utforma bud­ska­pet för oli­ka kana­ler. Annika Dacke tip­sar om vad du ska tän­ka på vid utform­ning av bud­skap för oli­ka kana­ler, från din arti­kel på web­ben ner till mins­ta tweet.

Läs hela artikeln »

24 tips för textnördens sommarhjärna

Kntnts gäst­krö­ni­kör Annika Dacke har sam­lat sina bäs­ta läs- och lyss­ningstips om text, språk och kom­mu­ni­ka­tion inför som­ma­rens lata dagar i den­na arti­kel. Här finns garan­te­rat något för oss alla – oav­sett om du är nör­digt intres­se­rad av områ­det eller bara vill skra­pa lite på ytan. 

Läs hela artikeln »

Tips & tricks för bättre webbtext

Alla dagar är min­sann inte lika lätt­skriv­na. Skrivkramp drab­bar oss alla och då är det bra att ha någ­ra ess i rock­är­men. Annika Dacke ger dig tips och tricks att ta till för att slip­pa upp­fin­na hju­let men ändå få arbe­tet att snur­ra på. Läs hen­nes krönika! 

Läs hela artikeln »

11 komihåg för rätt antal tecken i dina webbtexter

Skriva kort eller långt? Vad gäl­ler för web­ben, Facebook och Twitter? Den här arti­keln ger dig elva tum­reg­ler för hur långa dina text­ty­per bör vara 2016 för att flir­ta med Google, bli dela­de och vara funktionella.

Läs hela artikeln »

Lockar dina rubriker till läsning?

Rubriken avgör om din näs­ta mening blir läst. Hur goog­le reso­ne­rar, hur läs­ö­gat fun­ge­rar och var­för du ska K‑U-L-tes­ta din rubrik får du veta om du läser vidare!

Läs hela artikeln »

Så skriver du tweets som får vingar

Sju tips, åtta exem­pel för inspi­ra­tion och goda råd från svens­ka twit­te­ran­vän­da­re. Läs Annika Dackes krönika! 

Läs hela artikeln »

4 steg till färdigt blogginlägg

Annika Dacke före­slår ett arbets­sätt som ger dig en struk­tur och spar tid, från fak­tain­sam­ling till fär­dig arti­kel, när du skri­ver för din webbplats.

Annika är ny krö­ni­kör för 2016. Hon är är kom­mu­ni­ka­tör, språk­ve­ta­re och copy­wri­ter, hjäl­per före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att väs­sa sina bud­skap på nätet, och utbil­dar även i digi­tal text­kom­mu­ni­ka­tion vid bland annat Lunds universitet.

I tio krö­ni­kor kom­mer Annika att hjäl­pa dig som vill utveck­las inom webbcopy och lära dig spel­reg­ler­na för web­ben. Vill du lära dig ännu mer, så får du chan­sen den 14–15 mars när Kntnts Skriva för web­ben-kurs går av sta­peln med Annika som lärare.

Läs hela artikeln »