Carin Fredlund

Carin Fredlund är Sveriges förste och främste journalist inriktad på reklam och varumärke sedan 35 år. Efter drygt fyra år lämnade hon tidningen Resumé för att starta Quo Vadis som hon gav ut under 20 år i olika former. Hon har också skrivit fyra böcker. Och under fem års tid krönikor om reklam och varumärke för Dagens Industri. Hon har även varit krönikör för Dagens Media och Sveriges Annonsörers medlemstidning Annonsören samt på uppdrag av Resumé startat och skrivit analysbrevet Analys & Marknad. Idag producerar hon den digitala månadstidningen Trender & Tendenser på uppdrag av Sveriges Marknadsförbund . Hon arbetar som skribent, föredragshållare, moderator, mentor och affärscoach. Och hon bloggar på Nota Bene om nyheter och företeelser inom kommunikationsbranschen, aktuell reklam och varumärkesutveckling.

Hoten som skapar möjligheter

Reklamen blir var­ken bätt­re eller väl­kom­nas mer för att den per­son­li­ga integri­te­ten nu får ett star­ka­re skydd. Det skri­ver Carin Fredlund, Sveriges förs­te och främs­te jour­na­list inrik­tad på reklam och varu­mär­ke. Det är and­ra åtgär­der som mås­te till. Algoritmerna låter sig näm­li­gen inte stö­ras och annons­be­drä­ge­ri­er­na fort­sät­ter sin fram­fart. Vi bör­jar kän­na av en digi­tal bak­smäl­la och annon­sö­rer­na drar öro­nen åt sig. Är då fram­ti­den natt­svart? Knappast! I takt med att vi mark­nads­fö­ra­re nykt­rar till, kom­mer ner på jor­den igen och tar kom­man­dot över utveck­ling­ens fram­fart öpp­nar sig nya dör­rar. Till ett roli­ga­re och effek­ti­va­re jobb. Och till en kre­a­ti­va­re och mind­re påstri­dig reklam. Läs Carins insikts­ful­la spa­ning nu!

Läs hela artikeln »

Inget är viktigare än varumärket

Carin Fredlund gäs­ta­de oss för ett tag sedan. Hon pra­ta­de då, både i sitt fru­kost­fö­re­drag och i vår podd, om bety­del­sen av att ha ett starkt varu­mär­ke (och inte bara ett känt). Vi tyck­te det var så intres­sant att vi bad hen­ne gäst­blog­ga om saken. Läs hen­nes intres­san­ta inlägg!

Läs hela artikeln »