Cecilia Torelm Tornberg

Advokat Cecilia Torelm Tornberg är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Prioritera rätt i ditt GDPR-arbete

Om du sovit och nu yrva­ket vak­nar upp och inser att du inte kom­mer att ha dina GDPR-bitar på plats den 25:e maj kanske den här arti­keln av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg kan kom­ma till tröst. Läs den nu! 

Läs hela artikeln »

Användning av bilder med personer i marknadsföring

Att använ­da foton och fil­mer i din mark­nads­fö­ring kan bli olag­ligt när GDPR trä­der i kraft om exakt en månad. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Cecilia Torelm Tornberg vad den nya regle­ring­en inne­bär i prak­ti­ken och hur du hål­ler dig inom lagens ramar. Läs nu! 

Läs hela artikeln »

GDPR: Bara början!

EU:s nya data­skydds­för­ord­ning – General Data Protection Regulation (GDPR) – är bara ett litet steg mot en ”digi­tal sing­le mar­ket”. Det kom­mer mer, berät­tar advo­kat Cecilia Torelm Tornberg. Det är hög tid att du sät­ter dig in i vad det inne­bär för ditt före­tags mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion. Börja med GDPR som trä­der i kraft den 25 maj 2018. Men all­ra först: Läs Cecilia Torelm Tornberg krönika!

Läs hela artikeln »

Nya krav för att tagga reklam

När mås­te ett kom­mer­si­ellt sam­ar­be­te i soci­a­la medi­er reklam­mar­ke­ras och hur ska en sådan reklam­mar­ke­ring se ut? Det ger vår krö­ni­kör advo­kat Cecilia Torelm Tornberg svar på i dagens arti­kel. Läs den nu!

Läs hela artikeln »

Kan offentliga verksamheter göra reklam?

Även icke kom­mer­si­el­la orga­ni­sa­tio­ner kan anses göra reklam enligt ett nyli­gen avgjort rätts­fall i Högsta Domstolen. Men var går grän­ser­na? När tar de kom­mer­si­el­la reg­ler­na vid? Läs dagens krö­ni­ka av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg för svar!

Läs hela artikeln »

Glöm inte bort avtalet

En munt­lig över­ens­kom­mel­se är bin­dan­de men svår att bevi­sa när ord står mot ord. Läs advo­kat Cecilia Torelm Tornbergs arti­kel om avta­lets bety­del­se för ett lyc­ko­samt sam­ar­be­te. Och få tips på vad det bör innehålla!

Läs hela artikeln »

#Julkalender #tävling #kampanj #socialamedier #regler #juridik #begränsningar

Reklamtävlingar är ett ofta före­kom­man­de inslag i julens kam­pan­jer. Men har du som står bakom koll på såväl juri­dik som använd­ar­be­stäm­mel­ser i soci­a­la medi­er? Vid mins­ta tve­kan bör du läsa dagens arti­kel av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg!

Läs hela artikeln »

Vad säger juridiken om barnreklam?

Att göra reklam rik­tat till barn är tillå­tet men det finns rejä­la begräns­ning­ar bero­en­de på bar­nets ålder, pro­dukt, medium och inne­håll. Därutöver finns den svå­ra gräns­drag­ning­en mel­lan mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och redak­tio­nellt innehålI att han­te­ra. I dagens arti­kel reder vår krö­ni­kör advo­kat Cecilia Torelm Tornberg ut vad som gäl­ler på den juri­dis­ka spelplanen.

Läs hela artikeln »

Nytt reklamlandskap framkallar ny juridisk spelplan

Konsumentombudsmannen (KO) tar i med hård­hands­kar­na mot smygre­klam. Regeringen tar kraft­tag mot”vilda väs­tern” i soci­a­la medi­er, och till­sät­ter en utred­ning med upp­gift att syna reklam­land­ska­pet och före­slå åtgär­der. Den juri­dis­ka spel­pla­nen hål­ler på att ritas om. Läs advo­kat Cecilia Torelm Tornbergs beskriv­ning av läget.

Läs hela artikeln »

Vem äger bilden och vem äger bakgrunden?

Att ska­pa con­tent genom att foto­gra­fe­ra och dela bil­der är ett effek­tivt och bil­ligt sätt att mark­nads­fö­ra varor och tjäns­ter. Men vem äger egent­li­gen bil­den som du pub­li­ce­rar i soci­a­la medi­er och har du rät­ten att spri­da den vida­re? Och vad får avbil­das för att inte göra intrång i and­ras rät­tig­he­ter? Det är inte alls så själv­klart som du kanske tror. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg.

Läs hela artikeln »

Mutade åsikter eller verkligt content

Mutar du till dig inne­håll eller byg­ger du vär­de­ful­la affärs­re­la­tio­ner? Advokat Cecilia Torelm Tornberg reder ut skill­na­den och berät­tar hur du und­vi­ker kor­rup­tion och mutor i din mark­nads­fö­ring. Läs hen­nes krönika!

Läs hela artikeln »

Gör du smygreklam?

Du kanske gör smygre­klam utan att veta om det. Före jul döm­des bland and­ra Nelly för det. Advokat Cecilia Torelm Tornberg berät­tar om Nelly och vad som gäl­ler. Läs hen­nes krönika!

Läs hela artikeln »