Erik Ullberg

Erik Ullberg arbetar inom allmän affärsjuridik med primärt fokus på immateriella rättigheter, reklam, marknadsföring, IT och dataskydd samt offentlig upphandling. Han har särskild erfarenhet från sociala medier, IT, teknik samt reklam- och kommunikationsbranschen. Erik är svensk representant inom GALA (Global Advertising Lawyers Alliance), en sammanslutning av advokater verksamma över hela världen med expertis och erfarenhet inom reklam och marknadsföring. Erik är en återkommande föreläsare inom sina specialområden vid bl.a. Chalmers Tekniska Högskola.

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs hela artikeln »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs hela artikeln »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs hela artikeln »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e‑marknadsplatser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs hela artikeln »

Blockkedjeteknologi i marknadsföring – möjligheter och fallgropar

Att använ­da block­ked­je­tek­no­lo­gi (blockchain) i mark­nads­fö­ring, kan det vara något? Teknologin är sedan länge väl beprö­vad i finans­sek­torn men ock­så inom and­ra områ­den, där­ibland mark­nads­fö­ring, sägs ett genom­brott vara nära. Med sto­ra effek­ter att vän­ta. Fördelarna med tek­ni­ken är tyd­li­ga men det finns sam­ti­digt juri­dis­ka utma­ning­ar att se upp med. Vad det­ta inne­bär för din mark­nads­fö­ring kan du läsa i den­na arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs hela artikeln »

Nytt direktiv om digital upphovsrätt

Slutet på inter­net eller ett nöd­vän­digt ont? Vi syf­tar på den nya länkskat­ten och upp­ladd­nings­filt­ret som nyli­gen rös­ta­des ige­nom av EU-par­la­men­tet – efter att under en lång tid varit en av de mest kri­ti­se­ra­de punk­ter­na i för­sla­get till nytt direk­tiv för digi­tal upp­hovs­rätt. Vad går länkskat­ten och upp­ladd­nings­filt­ret egent­li­gen ut på och vad kom­mer det inne­bä­ra för dig som mark­nads­fö­ra­re? Detta dis­ku­te­rar advo­kat Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå i den­na artikel!

Läs hela artikeln »

Användning av bild på anställda i marknadsföring

Använder du bil­der på anställ­da i din mark­nads­fö­ring? Aj! Då kan du ha pro­blem, berät­tar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand Advokatbyrå i den­na arti­kel. Läs de båda exper­ter­nas rekommendationer! 

Läs hela artikeln »

Vad gäller för användning av bilder på internet?

Stränga krav på sam­tyc­ke för använd­ning av någon annans bild på inter­net gäl­ler. Men det kan fin­nas undan­tag. Advokat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand Advokatbyrå reder ut vad lagen säger. Läs deras arti­kel nu! 

Läs hela artikeln »

Luckor i lagen för äganderätt och kontroll av data

Nya affärsmo­del­ler har gjort data till en vär­de­full till­gång. Trots det­ta sak­nas lag­stift­ning som regle­rar ägan­de­rät­ten. Även möj­lig­he­ten att kon­trol­le­ra din data begrän­sas kraf­tigt med trub­bi­ga reg­ler. Och ing­en ny lag­stift­ning inom områ­det är i sik­te. I den­na arti­kel ger advo­kat Erik Ullberg och jur kand Richard Fürst på Wistrand Advokatbyrå en bild över nuva­ran­de läge och tänk­bar väg fram­åt. Läs den nu!

Läs hela artikeln »

På gott och ont med ny E‑privacy förordning

Som mark­nads­fö­ra­re bör du hål­la ett extra öga på den nya E‑privacy för­ord­ning­en. Inte minst om du erbju­der tjäns­ter inom digi­tal direkt­mark­nads­fö­ring, retar­ge­ting och tele­mar­ke­ting. Lagen som ska stär­ka skyd­det för män­ni­skors pri­vat­liv banar ock­så väg för nya affärs­möj­lig­he­ter. Läs dagens arti­kel skri­ven av vår gäst­krö­ni­kör advo­kat Erik Ullberg på Wistrands Advokatbyrå. 

Läs hela artikeln »

Pristävlingar, reklamlotterier och marknadsföring – nya möjligheter

Nya reg­ler på spel­mark­na­den påver­kar dig som job­bar med mark­nads­fö­ring. Advokat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson reder ut regle­ring­ens inne­börd och de möj­lig­he­ter som öpp­nar sig när den nya lagen inom kort blir verk­lig­het. Läs nu!

Läs hela artikeln »

Beteendestyrd marknadsföring på rätt sätt

Den pågåen­de skan­da­len där dataa­na­lys­fö­re­ta­get Cambridge Analytica sam­lat in data om mil­jon­tals Facebook-använ­da­re sät­ter lju­set på bete­en­de­styrd mark­nads­fö­ring. Å ena sidan hand­lar det om hur vi mark­nads­fö­ra­re rik­tar vår kom­mu­ni­ka­tion uti­från mot­ta­ga­rens behov, å and­ra sidan om den per­son­li­ga integri­te­ten. Missbruk skall givet­vis beiv­ras, och det är pre­cis den­na sor­tens hän­del­se som GDPR är till för att skyd­da oss mot.

Därför är det hög­ak­tu­ellt att tit­ta på vad som gäl­ler med den nya lag­stift­ning­en. I dagens krö­ni­ka skri­ver advo­kat Erik Ullberg från Wistrand Advokatbyrå om just detta.

Läs hela artikeln »