Erik Ullberg

Erik Ullberg arbetar inom allmän affärsjuridik med primärt fokus på immateriella rättigheter, reklam, marknadsföring, IT och dataskydd samt offentlig upphandling. Han har särskild erfarenhet från sociala medier, IT, teknik samt reklam- och kommunikationsbranschen. Erik är svensk representant inom GALA (Global Advertising Lawyers Alliance), en sammanslutning av advokater verksamma över hela världen med expertis och erfarenhet inom reklam och marknadsföring. Erik är en återkommande föreläsare inom sina specialområden vid bl.a. Chalmers Tekniska Högskola.

Influencer marketing efter Kissie-domen

Bristande reklam­märk­ning dund­rar patent- och mark­nads­dom­sto­len och fäl­ler blogg­pro­fi­len och influ­encern Kissie. Domen är den förs­ta i sitt slag och för­vän­tas bli väg­le­dan­de. Vad ska du tän­ka på? Det berät­tar dagens gäst­krö­ni­kö­rer – advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand. De berät­tar ock­så vad som för­an­led­de domen och vad lagen säger om reklami­den­ti­fi­e­ring i soci­a­la medier.

Läs hela artikeln »

Detta gäller för användargenererat material i din marknadsföring

Kundrecensioner i mark­nads­fö­ring­en har på sena­re tid ökat kraf­tigt. Men att använ­da betyg från kun­der på sin webb­plats stäl­ler ock­så krav. Vilka typer av recen­sio­ner får du egent­li­gen pub­li­ce­ra? Och vad gäl­ler för mate­ri­al som gene­re­rats av utom­stå­en­de och används i före­ta­gets mark­nads­fö­ring? Det och annat besva­rar Erik Ullberg, advo­kat på advo­kat­by­rån Wistrand, i dagens arti­kel. Läs den nu!

Läs hela artikeln »