Johanna Stenmark

Johanna Stenmark jobbar som PR-konsult på Umeåbaserade byrån Punkt PR. Hon har en bakgrund på Göteborgs universitet där hon studerade Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Redan 2014, som färsk kommunikatör, gästade hon som skribent här på Kntnt. Nu tillbaka med nya texter, fokuserade på innehåll, sociala medier och PR.

Verklighet och fiktion flyter samman – var står ditt varumärke?

Undersökningsföretaget Gartner för­ut­spår att 85% av inter­ak­tio­ner­na med kun­der kom­mer att ske utan en män­ni­ska inblan­dad redan år 2020. Och för­de­lar­na med att låta robo­tar­na skö­ta kom­mu­ni­ka­tio­nen är fle­ra. Kostnadseffektivitet, leve­rans­sä­ker­het och ökad till­gäng­lig­het för att näm­na någ­ra. Men till vil­ket pris? Vad hän­der med mot­ta­ga­rens för­tro­en­de för varu­mär­ket när det mänsk­li­ga och ”äkta” ersätts av sam­tal från smar­ta maski­ner? Och vad kan du göra åt det? Det är grun­den för Johanna Stenmarks filo­so­fis­ka reso­ne­mang i dagens arti­kel. Ta del av hen­nes spän­nan­de läs­ning nu!

Läs hela artikeln »

Så håller du geisten uppe: tips inför höstens utmaningar

Det finns ing­et mira­kel­me­del mot höst­stress. När året går mot sitt slut och du som mark­nads­fö­ra­re job­bar för hög­tryck för att nå upp­sat­ta mål är det lätt att krok­na. Men ge inte upp för det finns myc­ket du kan göra! I dagens arti­kel tip­sar vår gäst­skri­bent Johanna Stenmark på Punkt PR hur du hål­ler ång­an uppe och inspi­ra­tio­nen på topp när du ska­par inne­håll i höst. Läs nu!

Läs hela artikeln »

Sluta slösa – återanvänd ditt innehåll!

Behöver du lad­da bat­te­ri­er­na efter en krä­van­de vår av inne­hålls­pro­duk­tion? Återanvänd då ditt befint­li­ga inne­håll istäl­let för att läg­ga tid på nytt – så fri­gör du tid för häng­mat­tan i som­mar. Vår krö­ni­kör Johanna Stenmarks berät­ta hur du ska tän­ka. Läs hen­nes arti­kel för en frid­full som­mar­le­dig­het nu!

Läs hela artikeln »

I valet och kvalet – tips för dig som inte ska till Almedalen

Ska du till Almedalen? Du kanske und­rar om det är mödan värt och om det är rätt för just ditt varu­mär­ke? Det beror såklart på. På vil­ka frå­gor ni vill dri­va och vil­ket enga­ge­mang ni vill upp­vi­sa inte minst. Mycket kan även göras på distans. I dag bju­der vår gäst­krö­ni­kör Johanna Stenmark på tips för dig som vill del­ta i sam­hälls­de­bat­ten– utan att åka till Gotland. 

Läs hela artikeln »

Varumärkets roll i samhällsdebatten

Ditt före­tag har myc­ket att vin­na på att del­ta i sam­hälls­de­bat­ten. Skälen är fle­ra. Inte minst kan ditt del­ta­gan­de byg­ga såväl kun­dens för­tro­en­de som med­ar­be­ta­rens enga­ge­mang och ert varu­mär­ke. Möjligheterna är många och dis­ku­te­ras i dagens arti­kel skri­ven av Johanna Stenmark, PR-kon­sult på Punkt PR. 

Läs hela artikeln »

Slutspurt på innehållsåret – dos and don’ts

Denna tid på året blir vi över­ös­ta av köpupp­ma­ning­ar: ”Missa inte! Bara någ­ra tim­mar kvar!”, och så vida­re. Som före­tag är det lätt att ryc­kas med av den­na storm­vind. Men om du inte hål­ler huvu­det kallt, foku­se­rar och är rele­vant i din kom­mu­ni­ka­tion kan du lika gär­na slänga peng­ar­na i sjön! Läs dagens arti­kel för­fat­tat av Johanna Stenmark.

Läs hela artikeln »

GDPR kan stärka både relationer och varumärken

Med bara 6 måna­der kvar tills EU:s nya regel­verk för data­skydd (General Data Protection Regulation, eller GDPR) trä­der i kraft är ämnet heta­re än någon­sin. Hårdare regle­ring krä­ver för­änd­ra­de arbets­sätt vid han­te­ring av data och per­son­upp­gif­ter. Men för ett varu­mär­ke finns ock­så myc­ket att vin­na. Läs dagens arti­kel av Johanna Stenmark, PR-kon­sult på Punkt PR.

Läs hela artikeln »

Berätta mer – därför ska du prioritera varumärkesberättelsen

Låt ditt varu­mär­kes berät­tel­se stär­ka rela­tio­nen till din publik. Vår krö­ni­kör Johanna Stenmark delar med sig av sina tan­kar om berät­tel­sens bety­del­se för varu­mär­ket och ger enk­la tips på hur du kom­mer igång med den. Läs dagens arti­kel nu! 

Läs hela artikeln »

Ikea-mattor och sifferfuffens – detta ska du ta med dig från sommaren

Visserligen ing­et fan­tas­tiskt väder men på många and­ra vis en hän­del­se­rik som­mar. I den­na arti­kel sum­me­rar vår norr­länds­ka gäst­krö­ni­kör Johanna Stenmark saker som hänt och som kan vara nyt­ti­ga att bära med sig in i hös­tens kommunikationsarbete.

Läs hela artikeln »

Schemalagda inlägg i sommar – det här ska du tänka på!

Schemalägg som­ma­rens inne­håll så hål­ler du rela­tio­nen med dina föl­ja­re levan­de medan du nju­ter av din ledig­het. Men se upp så att det inte går galet! Läs dagens krö­ni­ka av Johanna Stenmark!

Läs hela artikeln »

Vem är det du pratar med?

För att lyc­kas med din mark­nads­fö­ring behö­ver du ha koll på din mål­grupp – har du det? Det är allt­för lätt att gå bort sig och fast­na i demo­gra­fis­ka fak­to­rer och behand­la alla indi­vi­der som ett klus­ter men se, det fun­kar inte. Istället mås­te du pra­ta med din mål­grupp och lyss­na på vad den har att säga. Detta är ämnet för dagens arti­kel skri­ven av vår åter­kom­man­de krö­ni­kör Johanna Stenmark. Läs nu!

Läs hela artikeln »

Tre inspirationsknep för innehåll

Vad gör du när inspi­ra­tio­nen try­ter? När kre­a­ti­vi­te­ten är som bort­blåst sam­ti­digt som du bara mås­te få till den där tex­ten – allt­me­dan dead­li­ne när­mar sig med stor­man­de steg. Känner du igen dig? Läs Johanna Stenmarks krö­ni­ka om knep att ta till för att sät­ta fart på din inspiration!

Läs hela artikeln »