Johanna Unger

Johanna Unger utbildar sig just nu till kommunikatör på yrkeshögskolan Nordic Business Institute i Göteborg. Arbetar vid sidan av studierna extra som kommunikationsassistent på Stavdal och skriver bland annat artiklar till företagets interntidning.

Adaptive marketing. Vad gör man när allt förändras?

Adaptive mar­ke­ting. Jag sit­ter på en före­läs­ning med Johan Ydring. Ämnet fasci­ne­rar mig och jag impo­ne­ras av hans sätt att tän­ka utan­för lådan. Jag själv kän­ner att jag nog varit inspär­rad i den all­de­les för länge och mina tan­kar bör­jar snur­ra. Adaptive hit och adap­ti­ve dit. Jag vill bara veta vad jag ska göra för att kom­ma ur lådan.

Så bör­jar Johanna Unger, stu­dent vid Nordic Business School, dagens blog­gin­lägg som sam­man­fat­tar Johan Ydrings före­drag vid Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um den 23 okto­ber 2014. Läs res­ten av hen­nes blog­gin­lägg, och se och hör Johan Ydrings före­drag här!

Läs hela artikeln »