Karin Forslund

Karin Forslund har jobbat som copywriter på webbyrån Xelera sedan 2008. På senare år har hon även axlat rollen som projektledare och product owner. Karin har sina rötter i journalistiken och gick långa journalistprogrammet på JMG i Göteborg. Efter en tid som reporter och insändarredaktör på GT sadlade hon om till marknadsföring. Numera förser hon såväl Xeleras som kundernas webbkanaler med genomtänkt, väldisponerat och sökmotoranpassat textmaterial.

Viral eller död – din texts liv hänger på rubriken

Där satt den! Du har pre­ste­rat en intres­sant och väl­skri­ven text om ett ämne du kan på dina fem fing­rar. Nu ska den bara ut på nätet och för­änd­ra värl­den, eller åtminsto­ne få en och annan läsa­re att haja till och kanske bör­ja tän­ka i lite and­ra banor.

Men vän­ta lite… Rubriken. Är den så bra den kan vara? Är den till­räck­ligt tyd­lig? Tillräckligt under­hål­lan­de? Oftast fun­ge­rar rubri­ken som länktext till själ­va arti­keln. Är den till­räck­ligt loc­kan­de för läsa­ren att vil­ja klic­ka på och ta del av ditt ban­bry­tan­de alster?

I den­na gäst­blogg tip­sar jour­na­lis­ten och copy­wri­tern Karin Forslund om hur du kan skri­va bätt­re rubri­ker – som gör skill­nad mel­lan viral och död text.

Läs hela artikeln »

Gör budskapet till A och O – inte Ö

“Det är bara text.” Webbyrån Xeleras copy­wri­ter, Karin Forslund, har trött­nat på att bud­skap och inne­håll ofta kom­mer in all­de­les för sent i webb­pro­jekt. I det här blog­gin­läg­get ger hon dig verk­ty­gen att inte ham­na i en lit­te­rär öde­mark dagar­na före lan­se­ring av den nya webbplatsen.

Läs hela artikeln »