Katarina Tikka

Katarina Tikka har en fil. kand. från Göteborgs universitet inom media och kommunikation. Hon arbetar med marknadsföring och webbutveckling. Sedan 2013 hjälper hon stressade småföretagare med marknadsföring på deras villkor i sitt företag United States of Tikka. Företaget bygger på hennes lärdommar från 2011–2012 när hon var marknadsansvarig på ett byggföretag i San Francisco.

5 steg för att leverera en upplevelse med innehåll

Marknadsföring hand­lar idag mer än någon­sin om att vår­da kun­dens tota­la upp­le­vel­se av före­ta­get; från det förs­ta intryc­ket som ges, till den rela­tion som utveck­las efter köpet. Det här beror till stor del på att vi alla har fått ökad möj­lig­het att dela med oss av upp­le­vel­ser utan­för våra egna cirk­lar. Och delar, det gör vi. Så hur ska­par man en upp­le­vel­se värd att dela? En indu­stri som verk­li­gen kan det här är upp­le­vel­se­in­du­strin. I den här tex­ten kan du ta del av fem steg för att utveck­la en menings­full kundupp­le­vel­se, inspi­re­rad av film- och musik­bran­schen.

Läs hela artikeln »