Kristina Svensson

Kristina Svensson är skribent, grundare till föreningen Egenutgivarna och förlagschef på hybridförlaget Lava. Läs mer om Kristina. I september släpps Handbok för nya författare. Förutom om bokutgivning bloggar Kristina om Antibes på franska Rivieran, något som också ska bli en bok.

Marknadsföra en ny företagssajt med #blogg100

En split­ter ny före­tags­sajt utan inne­håll, läsa­re eller syn­lig­het är både en utma­ning och en möj­lig­het. Valen är många: Vilket ton­fall ska använ­das? Hur sto­ra ska bil­der­na vara? Ska log­gan sit­ta till höger eller till väns­ter? Det är lätt att fast­na i fel frå­ge­ställ­ning­ar och inte kom­ma till skott att ska­pa innehåll.

Kan en bloggut­ma­ning ge en ny före­tags­sajt en kick­start? Skribenten och veten­skaps­kom­mu­ni­ka­tö­ren Kristina Svensson är till­ba­ka på Kntnt med en rap­port från ett expe­ri­ment att använ­da bloggut­ma­ning­en #blogg100 för att få läsa­re till en helt ny företagssajt.

Läs hela artikeln »

Sälj böcker med content marketing

Genom att gene­röst dela med sig av sina lär­do­mar i sökan­det efter det tryc­ke­ri som skul­le få upp­dra­get att tryc­ka och dis­tri­bu­e­ra hen­nes förs­ta bok väck­te Kristina Svensson intres­se kring sin per­son. När hon sedan möt­te fler för­fat­ta­re med utma­ning­ar i för­lags­värl­den skrev de en gemen­sam bok om ämnet. Kristina använ­der nu con­tent mar­ke­ting aktivt för att säl­ja böc­ker sam­ti­digt som böc­ker­na är en kanal för con­tent marketing.

Tack vare en bok och blog­gin­lägg eta­ble­ra­de sig Kristina som expert inom just bokut­giv­ning. Nu debu­te­rar hon som gäst­blog­ga­re hos oss. Läs hen­nes spän­nan­de berät­tel­se här.

Läs hela artikeln »